Quyết định số 1160/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định số 1160/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1160/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1160/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1160/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CH O TRI N KHAI ÁN “D Y VÀ H C NGO I NG TRONG H TH NG GIÁO D C QU C DÂN GIAI O N 2008 - 2020” TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 1400/2008/Q -TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án “D y và h c ngo i ng trong h th ng giáo d c qu c dân giai o n 2008 - 2020”; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o, QUY T NNH i u 1. Thành l p Ban Ch o tri n khai án “D y và h c ngo i ng trong h th ng giáo d c qu c dân giai o n 2008 - 2020” (g i t t là Ban Ch o tri n khai án Ngo i ng Qu c gia 2020) Trung ương g m các thành viên sau ây: 1. Ông Nguy n Thi n Nhân, Phó Th tư ng, B trư ng B Giáo d c và ào t o, Trư ng ban; 2. Ông Nguy n Vinh Hi n, Th trư ng B Giáo d c và ào t o, Phó Trư ng ban; 3. Ông àm H u c, Th trư ng thư ng tr c B Lao ng - Thương binh và Xã h i, y viên; 4. Ông Nguy n Bích t, Th trư ng B K ho ch và u tư, y viên; 5. Ông Nguy n Duy Thăng, Th trư ng B N i v , y viên; 6. Ông Quý Doãn, Th trư ng B Thông tin và Truy n thông, y viên; 7. Ông Nguy n Thanh Sơn, Th trư ng B Ngo i giao, y viên; 8. Ông Nguy n Vi t H ng, V trư ng V Tài chính Hành chính s nghi p, B Tài chính, y viên; 9. Ông Lê Quang Trung, Phó V trư ng V Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính ph , y viên;
  2. 10. Bà Ngô Th Thanh H ng, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i, y viên; 11. Bà Nguy n Th Thu Hà, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, y viên; 12. Ông Tr n Bá Vi t Dũng, V trư ng V H p tác qu c t , B Giáo d c và ào t o, y viên. Ban Ch o có T thư ký giúp vi c g m: 1. Ông Tr n Bá Vi t Dũng, V trư ng V H p tác qu c t , B Giáo d c và ào t o, T trư ng; 2. Ông Nguy n L c, Phó Vi n trư ng Vi n Khoa h c Giáo d c Vi t Nam, B Giáo d c và ào t o; 3. Ông Nguy n Xuân Vang, C c trư ng C c ào t o v i nư c ngoài, B Giáo d c và ào t o. i u 2. Ban Ch o tri n khai án Ngo i ng Qu c gia 2020 có nhi m v giúp Th tư ng Chính ph ch o t ch c tri n khai th c hi n án “D y và h c ngo i ng trong h th ng giáo d c qu c dân giai o n 2008 - 2020” theo Quy t nh s 1400/2008/Q -TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph . Ban Ch o ư c s d ng con d u, b máy c a B Giáo d c và ào t o ph c v trong các ho t ng ch o, i u hành. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o ư c b trí trong d toán kinh phí c a án và th c hi n theo quy nh hi n hành. Các thành viên Ban Ch o và T thư ký làm vi c theo ch kiêm nhi m. i u 3. Trách nhi m các thành viên Ban Ch o và T thư ký: 1. Trư ng Ban có trách nhi m: a. Ch o, t ch c, i u hành ho t ng chung c a Ban Ch o; b. Gi i quy t các v n liên quan n án theo y quy n c a Th tư ng Chính ph ; c. Quy t nh v t ch c b máy tri n khai án; d. Phân công nhi m v cho các B , ngành, a phương tri n khai th c hi n án. 2. Phó Trư ng ban có trách nhi m:
  3. a. Giúp Trư ng ban trong vi c t ch c, i u hành ho t ng c a Ban Ch o. Thay m t Trư ng ban ch trì các cu c h p, làm vi c v i các B , ngành, a phương gi i quy t các v n liên quan theo s y quy n c a Trư ng ban; b. T ch c ph i h p công tác trong Ban Ch o, ôn c Ban Ch o và T thư ký th c hi n các nhi m v ã ư c phân công. c. T ch c th c hi n công tác ki m tra liên ngành tình hình th c hi n án t i các a phương; d. Th c hi n các nhi m v khác do Trư ng ban phân công. 3. Các y viên Ban Ch o có trách nhi m: a. Tham gia y các ho t ng c a Ban Ch o. Trong trư ng h p không có i u ki n ti p t c tham gia Ban Ch o ph i báo cáo Trư ng ban Ch o c ngư i thay th . Thay m t B , ngành tham gia ý ki n t i các cu c h p Ban Ch o; tri n khai các nhi m v , công vi c thu c ch c năng, nhi m v và ư c Ban Ch o giao; b. xu t v i Th trư ng cơ quan B , ngành, a phương nh ng n i dung c n ch o, h tr tri n khai th c hi n án, phù h p v i s ch o th ng nh t c a Ban Ch o Trung ương. Báo cáo Ban Ch o v các ki n ngh , xu t c a B , ngành, a phương các v n liên quan n án. c. Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a Trư ng Ban Ch o. 4. T thư ký có trách nhi m giúp Ban Ch o trong các ho t ng t ch c i u hành. C th m t s vi c như sau: a. ChuNn b chương trình, n i dung ph c v các cu c h p và ho t ng c a Ban Ch o. Theo dõi và d th o k t lu n c a Trư ng Ban Ch o sau các cu c h p c a Ban Ch o; b. Xây d ng d th o k ho ch công tác 6 tháng và hàng năm c a Ban Ch o. Theo dõi, ôn c, t ng h p k t qu và xây d ng d th o báo cáo sơ k t, t ng k t nh kỳ v tình hình th c hi n án; c. Giúp Trư ng Ban Ch o xây d ng d th o báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình th c hi n án. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ông, bà có tên i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  4. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Qu c h i; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - UB Văn hóa, Giáo d c, Thanh niên, Thi u niên và Nhi ng Nguy n Thi n Nhân c a Qu c h i; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản