Quyết định số 1161/2006/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 1161/2006/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1161/2006/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1161/2006/QĐ-CTN

  1. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ****** S : 1161/2006/QĐ-CTN Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C CHO NH P QU C T CH VI T NAM CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t Qu c t ch Vi t Nam 1998; Xét đ ngh c a Chính ph t i T trình s 106/TTr-CP ngày 12/9/2006, QUY T Đ NH: Đi u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam đ i v i 14 ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. Đi u 2. Quy t đ nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các ông (bà) có tên trong Danh sách t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH NGƯ I KHÔNG QU C T CH VÀ CÔNG DÂN CAMPUCHIA ĐƯ C NH P QU C T CH VI T NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 1161/2006/QĐ-CTN ngày 26 tháng 10 năm 2006 c a Ch t ch nư c) I. NGƯ I KHÔNG QU C T CH 1. Tr n Hoài Dình, sinh năm 1968 t i Campuchia; gi i tính: Nam. Có tên g i Vi t Nam là: Tr n Hoài Dình Hi n trú t i: 642/6 p Tân Ti n, xã Tân Thông H i, huy n C Chi, TP. H Chí Minh. 2. Tr n Chhoui Eng, sinh năm 1970 t i Campuchia; gi i tính: N .
  2. Có tên g i Vi t Nam là: Trang Ng c Y n Hi n trú t i: 17/8B đư ng H c L c, phư ng 14, qu n 5, TP. H Chí Minh. 3. Thái Chheng, sinh ngày 14/11/1944 t i Campuchia; gi i tính: Nam. Có tên g i Vi t Nam là: Thái Cheng Hi n trú t i: 187/36 Minh Ph ng, phư ng 9, qu n 6, TP. H Chí Minh. 4. Khau Leng, sinh ngày 08/02/1950 t i Campuchia; gi i tính: N . Có tên g i Vi t Nam là: H a Nguy t Leng Hi n trú t i: 187/36 Minh Ph ng, phư ng 9, qu n 6, TP. H Chí Minh. 5. Sim Sung Nguyên, sinh ngày 15/01/1937 t i Campuchia; gi i tính: Nam. Có tên g i Vi t Nam là: Th m Hoàng Lâm Hi n trú t i: 292B Phan Văn Kh e, phư ng 5, qu n 6, TP. H Chí Minh. 6. Lưu Chêng, sinh ngày 20/02/1943 t i Campuchia; gi i tính: N . Có tên g i Vi t Nam là: Lưu Qu Trang Hi n trú t i: 292B Phan Văn Kh e, phư ng 5, qu n 6, TP. H Chí Minh. 7. H a Diên, sinh ngày 20/01/1923 t i Campuchia; gi i tính: Nam. Có tên g i Vi t Nam là: H a Diên Hi n trú t i: 323/38/10 Minh Ph ng, phư ng 2, qu n 11, TP. H Chí Minh. 8. Tr n Như Tran, sinh ngày năm 1936 t i Campuchia; gi i tính: Nam. Có tên g i Vi t Nam là: Trang Như Trân Hi n trú t i: 17/8B đư ng H c L c, phư ng 14, qu n 5, TP. H Chí Minh. 9. La Kim Lan, sinh năm 1940 t i Campuchia; gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: La Kim Lan Hi n trú t i: 17/8B đư ng H c L c, phư ng 14, qu n 5, TP. H Chí Minh. 10. Lim Sai Im, sinh năm 1913 t i Campuchia; gi i tính: N . Có tên g i Vi t Nam là: Lâm Sai Liên Hi n trú t i: 17/8B đư ng H c L c, phư ng 14, qu n 5, TP. H Chí Minh. 11. Thai Ken (LaiKen), sinh ngày 26/3/1975 t i Campuchia; gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Thái Ken Hi n trú t i: 187/36 Minh Ph ng, phư ng 9, qu n 6, TP. H Chí Minh. 12. Thai Nghi (Lai Nghi), sinh ngày 27/01/1974 t i Campuchia; gi i tính: Nam.
  3. Có tên g i Vi t Nam là: Thái Ngh Hi n trú t i: 187/36 Minh Ph ng, phư ng 9, qu n 6, TP. H Chí Minh. 13. Ngo Po, sinh ngày 04/10/1964 t i Campuchia; gi i tính: Nam. Có tên g i Vi t Nam là: Ngô Hoàng Thanh. Hi n trú t i: 231 Cách m ng tháng 8, khu ph 2, phư ng 2, th xã Tây Ninh, t nh Tây Ninh. II. CÔNG DÂN CAMPUCHIA 14. Nuôn Chanh Mara, sinh ngày 13/3/1993 t i TP. H Chí Minh; gi i tính: Nam. Có tên g i Vi t Nam là: Châu Hoàng Vũ. Hi n trú t i: 23 đư ng Lam Sơn, khu ph 3, phư ng Linh Tây, qu n Th Đ c, TP. H Chí Minh./. (Công báo s 07+08 ngày 07/11/2006)
Đồng bộ tài khoản