Quyết định số 1163/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 1163/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1163/QĐ-TTg về việc chuyển bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới về trực thuộc Bộ y tế do thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1163/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1163/QĐ-TTg Hà N i, ngày 05 tháng 9 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C CHUY N B NH VI N H U NGH VI T NAM - CU BA Đ NG H I V TR C THU C B Y T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đ ngh c a y ban nhân dân t nh Qu ng Bình t i Công văn s 901/UBND ngày 15 tháng 5 năm 2007; c a B N i v t i Công văn s 1614/BNV-TCBT ngày 06 tháng 6 năm 2007; c a B Y t t i T trình s 542/TTr-BYT ngày 20 tháng 6 năm 2007 v vi c chuy n giao B nh vi n H u ngh Vi t Nam - Cu Ba Đ ng H i v tr c thu c B Y t qu n lý, QUY T Đ NH: Đi u 1. Chuy n B nh vi n H u ngh Vi t Nam - Cu Ba Đ ng H i thu c y ban nhân dân t nh Qu ng Bình v tr c thu c B Y t . Đi u 2. Giao Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Bình, B trư ng B Y t t ch c bàn giao, ti p nh n nguyên tr ng B nh Vi n H u ngh Vi t Nam - Cu Ba Đ ng H i theo đúng quy đ nh c a pháp lu t hi n hành. Trong quá trình bàn giao, ti p nh n, m i ho t đ ng khám, ch a b nh c a B nh vi n ph i b o đ m bình thư ng. B trư ng B Y t quy đ nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c và biên ch c a B nh vi n H u ngh Vi t Nam - Cu Ba Đ ng H i. Đi u 3. B Y t ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân t nh Qu ng Bình và các cơ quan liên quan ban hành Quy ch ph i h p qu n lý B nh vi n H u ngh Vi t Nam - Cu Ba Đ ng H i. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BCĐTW v phòng, ch ng tham nhũng; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCB (5b). (Công báo s 670+671 ngày 14/9/2007)
Đồng bộ tài khoản