Quyết định số 1165/2007/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định số 1165/2007/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1165/2007/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1165/2007/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ****** S : 1165/2007/Q -CTN Hà N i, ngày 11 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C CHO NH P QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 70/TTr-CP ngày 24/9/2007, QUY T NNH: i u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam i v i 20 ngư i có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các ông (bà) có tên trong Danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN CAMPUCHIA HI N ANG CƯ TRÚ T I VI T NAM Ư C NH P QU C TNCH VI T NAM (Kèm theo Quy t nh s 1165/2007/Q -CTN ngày 11 tháng 10 năm 2007 c a Ch t ch nư c)
  2. 1. M c Phú Cư ng, sinh ngày 25/8/1981 t i Bình Dương, có tên g i Vi t Nam là: M c Phú Cư ng Gi i tính: Nam Hi n trú t i: LÔ P S 11 TR I 979A XÃ MINH TÂN, HUY N D U TI NG, T NH BÌNH DƯƠNG. 2. Thái Tchang Ly, sinh ngày 02/11/1946 t i Campuchia, có tên g i Vi t Nam là: Thái Tchang Ty Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 12/3B NGUY N CH NGHĨA, PHƯ NG 13, QU N 8, THÀNH PH H CHÍ MINH. 3. Khau Siêu Kheng, sinh ngày 04/3/1945 t i Campuchia, có tên g i Vi t Nam là: Khau Siêu Kheng Gi i tính: N Hi n trú t i: 12/3B NGUY N CH NGHĨA, PHƯ NG 13, QU N 8, THÀNH PH H CHÍ MINH. 4. Lim Khim Haing Kheing, sinh ngày 15/5/1943 t i Campuchia, có tên g i Vi t Nam là: Vũ H i Khiêm Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 120 NGUY N VĂN TR I, PHƯ NG 8, QU N PHÚ NHU N, THÀNH PH H CHÍ MINH 5. Lim Khim Hary, sinh ngày 13/9/1981 t i thành ph H Chí Minh, có tên g i Vi t Nam là: Vũ Qu c Bình Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 120 NGUY N VĂN TR I, PHƯ NG 8, QU N PHÚ NHU N, THÀNH PH H CHÍ MINH 6. Lim Khim Baby, sinh ngày 13/9/1981 t i thành ph H Chí Minh, có tên g i Vi t Nam là: Vũ Qu c An Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 120 NGUY N VĂN TR I, PHƯ NG 8, QU N PHÚ NHU N, THÀNH PH H CHÍ MINH 7. Lim Khim Katy, sinh ngày 05/5/1978 t i thành ph H Chí Minh, có tên g i Vi t Nam là: Vũ Bích Ty
  3. Gi i tính: N Hi n trú t i: 120 NGUY N VĂN TR I, PHƯ NG 8, QU N PHÚ NHU N, THÀNH PH H CHÍ MINH 8. Thái Sok Yi, sinh ngày 17/9/1971 t i Campuchia, có tên g i Vi t Nam là: Thái Tchang Sok Yi Gi i tính: N Hi n trú t i: 12/3B NGUY N CH NGHĨA, PHƯ NG 13, QU N 8, THÀNH PH H CHÍ MINH. 9. Quách M Tiên, sinh ngày 25/01/1965 t i Campuchia, có tên g i Vi t Nam là: Quách M Tiên Gi i tính: N Hi n trú t i: 418 CHUNG CƯ PHAN VĂN TRN, PHƯ NG 2, QU N 5, THÀNH PH H CHÍ MINH 10. Thái Quay Kweng, sinh ngày 22/01/1976 t i Campuchia, có tên g i Vi t Nam là: Thái Văn Phong Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 235E/23 MAI XUÂN THƯ NG, PHƯ NG 6, QU N 6, THÀNH PH H CHÍ MINH 11. Pech Darany, sinh ngày 01/5/1965 t i Campuchia, có tên g i Vi t Nam là: Lâm Y n Ny Gi i tính: N Hi n trú t i: 146/5 P TÂN L P, XÃ TÂN THÔNG H I, HUY N C CHI, THÀNH PH H CHÍ MINH 12. Ho c Lương, sinh ngày 03/7/1963 t i Campuchia, có tên g i Vi t Nam là: Ho c Lương Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 32/45/15 ÔNG ÍCH KHIÊM, PHƯ NG 14, QU N 11, THÀNH PH H CHÍ MINH 13. Lang Quyên, sinh ngày 01/01/1932 t i Campuchia Gi i tính: N
  4. Hi n trú t i: 32/45/15 ÔNG ÍCH KHIÊM, PHƯ NG 14, QU N 11, THÀNH PH H CHÍ MINH DANH SÁCH NGƯ I KHÔNG QU C TNCH HI N ANG CƯ TRÚ T I VI T NAM Ư C NH P QU C TNCH VI T NAM (Kèm theo Quy t nh s 1165/2007/Q -CTN ngày 11 tháng 10 năm 2007 c a Ch t ch nư c) 1. Lâm Hân Mân, sinh ngày 18/02/1997 t i thành ph H Chí Minh có tên g i Vi t Nam là: Lâm Hân Mân Gi i tính: N Hi n trú t i: 18 LÔ A, Ư NG PH M PHÚ TH , PHƯ NG 4, QU N 6, THÀNH PH H CHÍ MINH 2. Tr n B nh Phát, sinh ngày 09/7/1969 t i campuchia, có tên g i Vi t Nam là: Tr n B nh Phát Hi n trú t i: 175/695 LÝ THƯ NG KI T, PHƯ NG 9, QU N TÂN BÌNH, THÀNH PH H CHÍ MINH 3. Chung My My, sinh ngày 12/9/1971 t i Campuchia, có tên g i Vi t Nam là: Chung My My Gi i tính: N Hi n trú t i: 32/29 NGÔ QUY N, PHƯ NG 6, QU N 5, THÀNH PH H CHÍ MINH 4. Tr n Kim Anh, sinh ngày 15/02/1930 t i Campuchia, có tên g i Vi t Nam là: Tr n Kim Anh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 11C CƯ XÁ DIÊN H NG, PHƯ NG 14, QU N 10, THÀNH PH H CHÍ MINH 5. Giang Văn Ch y, sinh năm 1946 t i Campuchia, có tên g i Vi t Nam là: Giang Văn Ch y Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 70/4B TR N PHÚ, KHÓM 2, PHƯ NG 4, THN XÃ VĨNH LONG, T NH VĨNH LONG
  5. 6. Tr n Kim Sua, sinh năm 1951 t i Campuchia, có tên g i Vi t Nam là: Tr n Kim Sua Gi i tính: N Hi n trú t i: S 70/4B TR N PHÚ, KHÓM 2, PHƯ NG 4, THN XÃ VĨNH LONG, T NH VĨNH LONG 7. Giang Văn T , sinh năm 1984 t i Campuchia, có tên g i Vi t Nam là: Giang Văn T Gi i tính: Nam Hi n trú t i: S 70/4B TR N PHÚ, KHÓM 2, PHƯ NG 4, THN XÃ VĨNH LONG, T NH VĨNH LONG.
Đồng bộ tài khoản