Quyết định số 11691/QĐ-CT-THNVDT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
29
lượt xem
3
download

Quyết định số 11691/QĐ-CT-THNVDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11691/QĐ-CT-THNVDT về việc bổ sung, điều chỉnh bảng giá tối thiểu các loại xe ô tô do Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11691/QĐ-CT-THNVDT

  1. T NG C C THU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C THU TP HÀ N I NAM ------------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 11691/Q -CT-THNVDT Hà N i, ngày 26 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C: B SUNG, I U CH NH B NG GIÁ T I THI U CÁC LO I XE Ô TÔ C C TRƯ NG C C THU Căn c Lu t Thu Giá tr gia tăng, Lu t thu Thu nh p doanh nghi p; Căn c Quy t nh s 314 TC/Q -TCCB ngày 21/08/1990 c a B Tài chính v vi c thành l p C c thu Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 c a Chính ph v L phí trư c b ; Căn c Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v L phí trư c b ; Căn c Quy t nh s 41/2002/Q -TTg ngày 18/03/2002 c a Th tư ng Chính ph v ch ng th t thu thu Giá tr gia tăng và Thu nh p doanh nghi p qua giá bán trong ho t ng kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh g n máy; Căn c Quy t nh s 5753/Q -UB ngày 03/10/2001 c a y ban nhân dân TP Hà N i v vi c “ y quy n cho C c trư ng C c thu TP Hà N i ký ban hành B ng giá t i thi u các lo i tài s n: Phương ti n v n t i, súng săn, súng th thao tính L phí trư c b và áp d ng B ng giá t i thi u tính L phí trư c b tài s n là ô tô, xe g n máy n nh tính thu Giá tr gia tăng, Thu nh p doanh nghi p cho các i tư ng kinh doanh xe ô tô, xe g n máy trên a bàn Thành ph Hà N i”; Căn c các thông báo: s TMV-403-404/2008, ngày 31/07/2008 c a Công ty TOYOTA Vi t Nam; công văn s 35609 ngày 18/08/2008 c a công ty TNHH FORD Vi t Nam, công văn s 025/08/HMV ngày 18/08/2008, s 018/08/HMV ngày 01/05/2008 c a Công ty liên doanh HINO Motor Vi t Nam v vi c thông báo giá bán xe và giá bán xe ô tô trên th trư ng TP Hà N i t i th i i m hi n t i; Căn c biên b n liên ngành C c Thu và S Tài chính Hà N i ngày 25/08/2005 v vi c xác nh giá tính l phí trư c b các lo i tài s n; Theo ngh c a Phòng T ng h p Nghi p v D toán C c thu Thành ph Hà N i. QUY T NNH: i u 1. B sung, i u ch nh B ng giá t i thi u các lo i xe ô tô t i các Quy t nh trư c ây c a C c Thu thành ph Hà N i như sau: ( ơn v tính: Tri u ng) STT Lo i xe Năm s n Giá xe xu t m i PH N III
  2. CÁC LO I XE Ô TÔ S N XU T T NĂM 1997 V SAU CHƯƠNG I: XE Ô TÔ CÁC HÃNG NH T B N S N XU T A. XE Ô TÔ HI U TOYOTA 1 TOYOTA AURION GRANDE 3.5; 05 ch 2007 1300 2 TOYOTA HIGHLANDER 2.4; 07 ch 2007 900 3 TOYOTA HIGHLANDER 2.4; 07 ch 2005 750 4 TOYOTA LANDCRUISER GX-R 4.5; 08 ch 2008 1600 5 TOYOTA LANDCRUISER PRADO VX 3.0; 08 ch 2008 1500 B. XE Ô TÔ HI U NISSAN 1 NISSAN QASHQAI SE 2.0; 05 ch 2007 650 2 NISSAN MURANO LE 3.5; 05 ch 2007 1500 3 NISSAN MURANO SL 3.5; 05 ch 2007 1500 C. XE Ô TÔ HI U HONDA 1 HONDA ODYSSEY EX 3.5; 07 ch 2008 1200 2 HONDA ACCORD EX-L 3.5; 05 ch 2008 1300 3 ACURA MDX TECH 3.7; 07 ch 2008 1600 CHƯƠNG II: XE Ô TÔ CÁC HÃNG C A C SX A. XE Ô TÔ HI U MERCEDES-BENZ 1 MERCEDES SL55 5.5; 02 ch 2002 2800 2 MERCEDES-BENZ S63AMG 6.2; 05 ch 2008 6100 B. XE Ô TÔ HI U BMW 1 BMW 735LI 3.6; 05 ch 2005 2500 2 BMW 530I 3.0; 05 ch 2008 2200 3 BMW 530D 3.0; 05 ch 2003 1200 C. XE Ô TÔ HI U AUDI 1 AUDI A6 2.0; 05 ch 2005 800 D. XE Ô TÔ HI U VOLKWAGEN, OPEL 1 OPEL ANTARA 2.4; 05 ch 2006 1000 CHƯƠNG IV: XE Ô TÔ CÁC HÃNG ANH, Ý, M E. XE Ô TÔ HI U KHÁC 1 CADILLAC ESCALADE 6.2; 08 ch 2007 2400 2 CADILLAC ESCALADE LUXURY 6.2; 07 ch 2007 2100
  3. 3 CADILLAC ESCALADE ESV PLATINUM EDITION 2004 1600 6.0; 07 ch CHƯƠNG V: XE Ô TÔ HÀN QU C A. XE Ô TÔ HI U DAEWOO 1 DAEWOO TOSCA 1.8; 05 ch 2005 420 C. XE Ô TÔ HI U KHÁC 1 SSANGYONG REXTON II RX270XDI 2.7; 07 ch 2008 600 2 CHEVROLET EPICA 2.0; 05 ch 2006 480 3 CHEVROLET EPICA 2.0; 05 ch 2005 450 CHƯƠNG VIII: XE Ô TÔ LD VI T NAM C. XE CÔNG TY TOYOTA VI T NAM 1 TOYOTA INNOVA G 2.0; 08 ch 2008 500 2 TOYOTA INNOVA J 2.0; 08 ch 2008 450 E. XE DO CÔNG TY TNHH FORD VI T NAM S N XU T 1 FORD FOCUS DB3 QQDD MT 1.8; 05 ch 2008 490 I. XE DO CÔNG TY HINO VI T NAM S N XU T 1 HINO WU342L-TL 2,75 t n 2008 610 2 HINO WU422L-TL 4,5 t n 2008 510 3 HINO FC9JESA 10,4 t n 2008 610 4 HINO FC9JJSA 10,4 t n 2008 620 5 HINO FC9JLSA 10,4 t n 2008 630 6 HINO FC8JJSB 15,1 t n 2008 861 7 HINO FC8JPSB 15,1 t n 2008 900 8 HINO FC8JNSA 24 t n 2008 1200 9 HINO FC8JTSA 24 t n 2008 1150 10 HINO FC8JTSA.MB 23,375 t n 2008 1240 11 HINO FM2PKSM 24 t n 2008 1250 i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký i v i vi c tính, thu l phí trư c b , i v i các doanh ngi p kinh doanh bán xe th p hơn giá quy nh c a hãng s n xu t thì vi c n nh thu GTGT, TNDN qua giá bán ư c áp d ng t ngày 01/08/2008 (xe ô tô do công ty TOYOTA Vi t Nam s n xu t); t ngày 08/08/2008 (xe ô tô do công ty TNHH FORD Vi t Nam s n xu t); 22/05/2008 (xe ô tô do Công ty Liên doanh HINO Motor Vi t Nam s n xu t tr xe HINO WU342L-TL 2,75 t n; HINO WU422L-TL 4,5 t n áp d ng t ngày 21/08/2008) theo thông báo c a hãng s n xu t và ư c áp d ng trên a bàn thành ph Hà N i.
  4. i u 3. Phòng T ng h p Nghi p v D toán, các Phòng Thanh tra thu , các Phòng ki m tra thu thu c Văn phòng C c Thu , các Chi c c thu Qu n, Huy n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. C C TRƯ NG PHÓ C C TRƯ NG Nơi nh n: - T ng c c thu ; - UBND Thành ph Hà N i; - S Tài chính Hà N i; - Như i u 3 “ th c hi n”; - Lưu: HCLT, THNVDT (3 b n). Phi Vân Tu n
Đồng bộ tài khoản