Quyết định số 11692/QĐ-CT-THNVDT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
23
lượt xem
3
download

Quyết định số 11692/QĐ-CT-THNVDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11692/QĐ-CT-THNVDT về việc bổ sung, điều chỉnh bảng giá tối thiểu các loại xe gắn máy do Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11692/QĐ-CT-THNVDT

  1. T NG C C THU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C THU TP HÀ N I NAM ---------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 11692/Q -CT-THNVDT Hà N i, ngày 26 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C: B SUNG, I U CH NH B NG GIÁ T I THI U CÁC LO I XE G N MÁY C C TRƯ NG C C THU Căn c Lu t Thu Giá tr gia tăng, Lu t thu Thu nh p doanh nghi p; Căn c Quy t nh s 314 TC/Q -TCCB ngày 21/08/1990 c a B Tài chính v vi c thành l p C c thu Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 c a Chính ph v L phí trư c b ; Căn c Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v L phí trư c b ; Căn c Quy t nh s 41/2002/Q -TTg ngày 18/03/2002 c a Th tư ng Chính ph v ch ng th t thu thu Giá tr gia tăng và Thu nh p doanh nghi p qua giá bán trong ho t ng kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh g n máy; Căn c Quy t nh s 5753/Q -UB ngày 03/10/2001 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c “ y quy n cho C c trư ng C c thu Thành ph Hà N i ký ban hành B ng giá t i thi u các lo i tài s n: Phương ti n v n t i, súng săn, súng th thao tính L phí trư c b và áp d ng B ng giá t i thi u tính L phí trư c b tài s n là ô tô, xe g n máy n nh tính thu Giá tr gia tăng, Thu nh p doanh nghi p cho các i tư ng kinh doanh xe ô tô, xe g n máy trên a bàn Thành ph Hà N i”; Căn c vào công văn s 1112/CV/HLKC/2008 ngày 18/08/2008 c a Công ty HOA LÂM KYMCO Vi t Nam, thông báo s VNFN-08-067 ngày 20/8/2008 c a Nhà máy SX ph tùng và l p ráp xe máy công ty VMEP v vi c thông báo giá bán xe và giá bán xe trên th trư ng thành ph Hà N i th i i m hi n t i; Căn c biên b n liên ngành C c Thu và S Tài chính Hà N i ngày 25/08/2008 v vi c xác nh giá tính l phí trư c b các lo i tài s n; Theo ngh c a Phòng T ng h p Nghi p v D toán C c thu Thành ph Hà N i, QUY T NNH: i u 1. B sung B ng giá t i thi u các lo i xe g n máy t i Quy t nh trư c ây c a C c Thu thành ph Hà N i như sau: ( ơn v tính: Tri u ng) STT LO I XE Giá xe m i PH N II
  2. CÁC LO I XE MÔ TÔ S N XU T T NĂM 1996 V SAU CHƯƠNG II: XE DO CÁC HÃNG ITALIA S N XU T A. HÃNG PIAGGIO 1 PIAGGIO BYQ 100T-2 27,0 CHƯƠNG VI: XE DO VI T NAM S N XU T, L P RÁP D. HÃNG SYM 1 ATTILA Victoria VT4 (phanh cơ) 25,5 2 ATTILA Victoria VT3 (phanh ĩa) 27,5 E. XE VI T NAM 1 HALIM XO 125cc 19,0 i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký i v i vi c tính, thu L phí trư c b , i v i các doanh nghi p kinh doanh bán xe th p hơn giá quy nh c a hãng s n xu t thì vi c n nh thu GTGT, TNDN qua giá bán ư c áp d ng t ngày 18/08/2008 (xe máy do công ty HOA LÂM KYMCO s n xu t); t ngày 20/08/2008 (xe do Công ty VMEP s n xu t) theo thông báo c a hãng s n xu t và ư c áp d ng trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 3. Phòng T ng h p Nghi p v D toán, các Phòng Thanh tra thu , các Phòng ki m tra thu thu c Văn phòng C c Thu , các Chi c c thu Qu n, Huy n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. C C TRƯ NG PHÓ C C TRƯ NG Nơi nh n: - T ng c c thu ; - UBND Thành ph Hà N i; - S Tài chính Hà N i; - Như i u 3 “ th c hi n”; - Lưu: HCLT, THNVDT (3 b n). Phi Vân Tu n
Đồng bộ tài khoản