Quyết định số 117/2000/QĐ-BNN-BVTV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 117/2000/QĐ-BNN-BVTV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 117/2000/QĐ-BNN-BVTV về việc ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 117/2000/QĐ-BNN-BVTV

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 117/2000/Q -BNN-BVTV Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 117/2000/Q /BNN-BVTV NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH DANH M C I TƯ NG KI M DNCH TH C V T C A NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c vào Ngh nh 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn; Căn c i u 14 Chương III Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t công b ngày 15/02/1993 và i u 16 Chương III i u l Ki m d ch th c v t ban hành kèm theo Ngh nh s 92/CP ngày 27/12/1993; Xét ngh c a Ông C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c công ngh và Ch t lư ng s n ph m. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành Danh m c i tư ng ki m d ch th c v t c a nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 2: Quy t nh có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Quy t nh này thay th Quy t nh s 75/1998/Q /BNN-BVTV ngày 21/5/1998 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT. i u 3: Các Ông Chánh văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c công ngh và ch t lư ng s n phNm, Th trư ng các ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngô Th Dân ( ã ký) DANH M C I TƯ NG KI M DNCH TH C V T C A NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  2. (Ban hành theo Quy t nh s 117/2000/Q /BNN – BVTV ngày 20 tháng 11 năm 2000) Nhóm I: Nh ng sinh v t có ti m năng gây h i nghiêm tr ng cho tài nguyên th c v t, chưa có trên lãnh th nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam. A/ Côn trùng: 1. Ru i c qu Nam M Anastrepha fraterculus (Wiedemann) 2. Ru i c qu Mêxico Anastrepha ludens (Loew) 3. Ru i c qu a Trung H i Ceratitis capitata (Wiedemann) 4. Ru i c qu châu Úc Bactrocera tryoni (Froggatt) 5. Ru i c qu Trung Qu c Bactrocera tsuneonis (Miyake) 6. Ru i c qu Natal Ceratitis rosa Karsch 7. M t l c Pachymerus pallidus Olivier 8. Bư m tr ng M Hyphantria cunea (Drury) 9. B d a Nh t B n Popillia japonica Newman 10. M t to vòi Caulophilus latinasus Say 11. M t c ng t Trogoderma granarium Everts 12. M t da v t th n Trogoderma inclusum LeConte 13. B u dài h i qu bông Anthonomus grandis Boheman 14. B trĩ cam Scirtothrips aurantii Faure 15. Sâu cánh c ng h i khoai tây Leptinotarsa decemlineata Say 16. M t thóc Sitophilus granarius (Linnaeus) 17. M t ch tl n Prostephanus truncatus Horn 18. M t u Mexico Zabrotes subfasciatus (Boheman) 19. R p sáp v y c en Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) 20. B d a vi n tr ng Graphognathus leucoloma (Boheman) 21. Xén tóc h i g Monochamus alternatus Hope (Là môi gi i truy n tuy n trùng gây b nh héo l i thông Bursaphelenchus xylophilus) 22. R y h i lúa Tagosodes orizicolus Muir (Là môi gi i truy n virus gây b nh tr ng lá lúa Rice hoja blanca virus) 23. R y h i h t lúa Tagosodes cubanus D. L. Crawford (Là môi gi i truy n virus gây b nh tr ng lá lúa Rice hoja blanca virus)
  3. B/ B nh cây: 24. B nh khô cành cam, quýt Deuterophoma tracheiphila Petri 25. B nh th i r bông Phymatotrichum omnivorum (Shear) Duggar 26. B nh r ng lá cao su Microcyclus ulei (P. Henn.) V. Arx 27. B nh ung thư khoai tây Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival 28. B nh ph n en lúa mỳ Tilletia indica Mitra 29. B nh cây hương lúa Ephelis oryzae Sydow 30. B nh m lá cà phê Pseudomonas garcae Amaral, Teixeira & Pinheiro 31. B nh virus tr ng lá lúa Rice hoja blanca virus 32. B nh m vòng cà phê Coffee ring spot virus 33. B nh héo vàng bông Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold C/ Tuy n trùng: 34. Tuy n trùng gây th i c Ditylenchus destructor Thorne 35. Tuy n trùng bào nang khoai tây Globodera pallida (Stone) Mulvey & Stone 36. Tuy n trùng bào nang ánh vàng Globodera rostochiensis (Wollenweber) khoai tây Mulvey & Stone 37. Tuy n trùng th i thân, r c d u, d a Rhadinaphelenchus cocophilus (Cobb) Goodey 38. Tuy n trùng h i thông Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Burher) Nickle D/ C d i: 39. C ma kí sinh Ai C p Striga hermonthica (Del.) Bentham 40. C ma ký sinh S. d Striga densiflora (Benth.) Bentham 41. C m ch en c Lolium temulentum L 42. Cây k ng Cirsium arvense (L.) Scop 43. C ch i hoa sò Orobanche crenata Forskal 44. C ch i hoa r Orobanche cernua Loefl. 45. C ch i ramo Orobanche ramosa L 46. C ch i Ai C p Orobanche aegyptiaca Pers.
  4. Nhóm II: Nh ng sinh v t có ti m năng gây h i nghiêm tr ng cho tài nguyên th c v t, phân b h p trên lãnh th nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam A/ Côn trùng: 47. R p sáp dâu Pseudaulacaspis pentagona (Targioni) 48. Ngài c khoai tây Phthorimaea operculella (Zeller) 49. M t u nành Acanthoscelides obtectus (Say) 50. B cánh c ng ăn lá Chaetocnema pulicaria (Melsheimer) (Là môi gi i truy n b nh héo rũ ngô (Erwinia stewartii (Smith) Dye)) B/ B nh cây: 51. B nh gh b t khoai tây Spongospora subterranea(Wallr.) Lagerh. f. sp. subterranea Tomlinson 52. B nh virus s c lá l c Peanut stripe virus 53. B nh héo rũ ngô Erwinia stewartii (Smith) Dye 54. B nh s i en ngô Sphacelotheca reiliana (Kuhn) Clinton 55. B nh tàn l i cam, quýt Citrus tristeza virus C/ Tuy n trùng: 56. Tuy n trùng c thân, c Radopholus similis (Cobb) Thorne 57. Tuy n trùng thân Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev D/ C d i: 58. C ma ký sinh S. a Striga angustifolia (Don.) C. J. Saldanha 59. C ma ký sinh S. l Striga lutea Lour. 60. Tơ h ng Nam Cuscuta australis R. Br. 61. Tơ h ng Trung Qu c Cuscuta chinensis Lam.
Đồng bộ tài khoản