Quyết định số 117/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 117/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 117/2001/QĐ-UB về các tổ chức nội bộ trong Công ty Vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 117/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 117/2001/Q -UB Hà N i, ngày 19 tháng 11 năm 2001 QUY T Đ NH C A UBND THÀNH PH “V CÁC T CH C N I B TRONG CÔNG TY V N T I VÀ D CH V CÔNG C NG HÀ N I” U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Quy t nh s 45/2001 ngày 29/6/2001 c a UBND Thành ph v vi c thành l p Công ty V n t i và d ch v công c ng Hà N i; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Giám c S Giao thông công chính thành ph ; QUY T NNH i u 1: Cho phép Công ty V n t i và d ch v công c ng Hà N i thành l p các t ch c n i b trong công ty như sau: Các phòng, ban trong công ty: 1, Phòng T ch c hành chính và b o v 2, Phòng Tài chính k toán 3, Phòng K ho ch và u tư 4, Phòng Kinh doanh và maketing 5, Trung tâm i u hành xe buýt 6, Ban qu n lý d án v n t i và d ch v công c ng. Các Xí nghi p tr c thu c Công ty: 1, Xí nghi p Xe buýt Hà N i 2, Xí nghi p Xe buýt 10-10 3, Xí nghi p Xe buýt Th ô - Hà N i 4, Xí nghi p Xe buýt Thăng Long – Hà N i
  2. 5, Xí nghi p Cơ khi ô tô Hà N i 6, Xí nghi p Xe khách nam Hà N i 7, Xí nghi p Xe i n Hà N i 8, Xí nghi p Kinh doanh t ng h p Hà N i 9, Xí nghi p TOYOTA Hoàn Ki m Hà N i. i u 2: Nguyên t c ho t ng c a các Xí nghi p tr c thu c Công ty 1- Các Xí nghi p tr c thu c Công ty có tư cách pháp nhân không y , ư c s d ng con d u riêng và m tài kho n t i ngân hàng. Ho t ng c a xí nghi p theo ch c năng, nhi m v c a Công ty và theo s u quy n c a Giám c Công ty. 2- Phân inh rõ ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v v i ho t ng v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt. 3- Ho t ng v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt là ho t ng công ích ph i ư c h ch toán riêng và ư c ngân sách Thành ph tr giá. 4- Công ty V n t i và d ch v công c ng Hà N i ư c ch ng l p k ho ch h tr hàng năm, có ý ki n th ng nh t c a cơ quan ch c năng qu n lý chuyên ngành Thành ph trình UBND Thành ph phê duy t. ng th i xây d ng phương án ho t ng có hi u qu , ph n u gi m d n m c h tr c a ngân sách Thành ph . i u 3: 1)- Quy t nh này b sung v m t t ch c và cơ ch ho t ng cho Quy t nh s 45/2001/Q -UB ngày 29 tháng 6 năm 2001 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c thành l p Công ty V n t i và d ch v công c ng Hà N i. 2)- Giao Giám c S Giao thông công chính Thành ph ra Quy t nh thành l p các t ch c tr c thu c Công ty V n t i và d ch v công c ng Hà N i ã ghi trên theo quy nh hi n hành. i u 4: Chánh Văn phòng H ND và UBND thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Giám c S Giao thông công chính Thành ph , Giám c Công ty V n t i và d ch v công c ng thi hành quy t nh này k t ngày ký./. TM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản