Quyết định số 117/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định số 117/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 117/2007/QĐ-UBND về bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước dự án đầu tư sân Golf 36 lỗ có diện tích 250ha của Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng tại xã Phước Kiển huyện Nhà Bè cho Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 117/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc S : 117/2007/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2007 QUY T NNH V B SUNG CH C NĂNG, NHI M V QU N LÝ NHÀ NƯ C D ÁN U TƯ SÂN GOLF 36 L CÓ DI N TÍCH 250HA C A CÔNG TY LIÊN DOANH PHÚ M HƯNG T I XÃ PHƯ C KI N HUY N NHÀ BÈ CHO BAN QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG KHU Ô THN M I NAM THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 751/TTg ngày 11 tháng 9 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 96/2006/Q -UBND ngày 10 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 551/TTr-SNV ngày 06 tháng 8 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Nay b sung ch c năng, nhi m v qu n lý Nhà nư c d án u tư sân Golf 36 l có di n tích 250ha c a Công ty Liên doanh Phú M Hưng t i xã Phư c Ki n huy n Nhà Bè cho Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph H Chí Minh (g i t t là Ban Qu n lý khu Nam).
  2. i u 2. Trư ng Ban Qu n lý khu Nam t ch c th c hi n ch c năng, nhi m v qu n lý d án u tư ư c b sung theo úng quy nh t i i u 3 c a Quy t nh s 751/TTg ngày 11 tháng 9 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph H Chí Minh. i u 3. Trư ng Ban Qu n lý khu Nam có trách nhi m ch nh s a Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Qu n lý khu Nam phù h p v i ch c năng, nhi m v m i ư c b sung, thông qua S N i v thNm nh, trình y ban nhân dân thành ph xem xét, duy t ký ban hành. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Trư ng Ban Qu n lý khu Nam, Th trư ng các S có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: CH TNCH - Như i u 5; - Văn phòng Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND.TP; Lê Hoàng Quân - TTUB : CT, các PCT; - Ban T ch c Thành y; - Công an thành ph (PC.13); - S KH T, S XD, S TC, S N i v (3b); - y ban nhân dân huy n Nhà Bè; - VPH -UB: PVP/VX, T, KT; - Phòng VX, TMT, T; - Lưu: VT, (VX-Nh) MH.
Đồng bộ tài khoản