Quyết định số 117-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
3
download

Quyết định số 117-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 117-CP về việc thành lập Trường đại học tại chức Hải Phòng do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 117-CP

  1. H I Đ NG CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 117-CP Hà N i, ngày 23 tháng 07 năm 1968 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P TRƯ NG Đ I H C T I CH C H I PHÒNG H I Đ NG CHÍNH PH Căn c Ngh đ nh s 171-CP ngày 20-11-1963 c a H i đ ng Chính ph v quy ch m các trư ng và l p đ i h c và trung h c chuyên nghi p, Theo đ ngh c a y ban hành chính thành ph H i Phòng và ông B trư ng B đ i h c và trung h c chuyên nghi p, Căn c ngh quy t H i ngh thư ng v c a H i đ ng Chính ph trong phiên h p ngày 30 tháng 5 năm 1968, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay thành l p Trư ng đ i h c t i ch c H i Phòng thu c y ban hành chính thành ph H i Phòng. Trư ng đ i h c t i ch c H i Phòng đư c xây d ng trên cơ s biên ch và thi t b c a phân hi u đ i h c Bách khoa t i ch c H i Phòng và tr m đào t o b ng thư c a trư ng đ i h c kinh t k ho ch. Đi u 2. Trư ng đ i h c t i ch c H i Phòng có nhi m v : - B i dư ng nh ng ki n th c khoa h c, k thu t, qu n lý kinh t cho cán b c a H i Phòng và c a m t s t nh lân c n; - B túc cho cán b k thu t và qu n lý kinh t t trình đ trung h c chuyên nghi p lên trình đ đ i h c và đào t o cán b k thu t và qu n lý kinh t có trình đ đ i h c cho H i Phòng và m t s t nh lân c n. Đi u 3. Trư ng đ i h c t i ch c H i Phòng do m t hi u trư ng ph trách. Giúp vi c hi u trư ng có m t s phó hi u trư ng. Đi u 4. Các ông B trư ng B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p, Ch nhi m y ban K ho ch Nhà nư c y ban hành chính thành ph H i Phòng ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này.
  2. TM. H I Đ NG CHÍNH PH KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Nguy n Duy Trinh
Đồng bộ tài khoản