Quyết định số 1170/1999/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
50
lượt xem
5
download

Quyết định số 1170/1999/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1170/1999/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định quản lý hàng y tế dự trữ Quốc gia" do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1170/1999/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1170/1999/Q -BYT Hà N i, ngày 16 tháng 4 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 1170/1999/Q -BYT NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH "QUY NNH QU N LÝ HÀNG Y T D TR QU C GIA" B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 10/CP ngày 24/2/1996 c a Chính ph v Quy ch qu n lý hàng d tr Qu c gia; Căn c Thông tư s 170/CSDT ngày 4/4/1997 c a C c D tr Qu c gia hư ng d n vi c hư ng d n vi c th c hi n Quy ch qu n lý d tr Qu c gia; Căn c Thông tư s 29/1998/TT-BTC ngày 11/3/1998 c a B Tài chính v vi c hư ng d n ch qu n lý tài chính th c hi n Quy ch qu n lý d tr Qu c gia ban hành kèm theo Ngh nh s 10/CP ngày 24/2/1996 c a Chính ph ; Theo ngh c a các Ông: V trư ng V K ho ch, V trư ng V Tài chính k toán, V trư ng V trang thi t b và công trình y t và C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n ''Quy nh qu n lý hàng y t d tr Qu c gia". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký, ban hành. i u 3. Các Ông: Chánh văn phòng, V trư ng V K ho ch, V trư ng V Tài chính k toán, V trư ng V Trang thi t b & công trình y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, T ng Giám c T ng công ty Thi t b y t Vi t Nam, T ng Giám c T ng Công ty Dư c Vi t Nam và Th trư ng các ơn v ư c B giao nhi m v lưu gi , b o qu n hàng d tr Qu c gia, Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m M nh Hùng ( ã ký) QUY NNH
  2. QU N LÝ HÀNG Y T D TR QU C GIA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1170/1999/Q -BYT ngày 16/4/1999 c a B trư ng B Y t ) Th c hi n Ngh nh s 10/CP ngày 24/2/1996 c a Chính ph v Quy ch qu n lý hàng d tr Qu c gia, Thông tư s 170/CSDT ngày 4/4/1997 c a C c D tr Qu c gia hư ng d n vi c th c hi n Quy ch qu n lý d tr Qu c gia và Thông tư s 29/1998/TT-BTC ngày 11/3/1998 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính th c hi n Quy ch qu n lý d tr Qu c gia ban hành kèm theo Ngh nh s 10/CP ngày 24/2/1996 c a Chính ph . B trư ng B Y t quy nh m t s i m c th v qu n lý hàng y t d tr Qu c gia như sau: 1. Nh p hàng: - Hàng hoá, v t tư ưa vào d tr Qu c gia (g i t t là hàng d tr ) là nh ng m t hàng thi t y u s d ng vào m c ích: phòng ng a, kh c ph c h u qu thiên tai, d ch b nh, ph c v an ninh qu c phòng và th c hi n các nhi m v khác c a Chính ph , Danh m c, ch ng lo i, s lư ng m t hàng d tr Qu c gia v y t mua vào nh p kho ph i tuân th danh m c m t hàng do B trư ng B Y t ngh ã ư c Chính ph phê duy t sau khi ã t ch c mua hàng theo úng các quy nh hi n hành. - Hàng y t d tr Qu c gia ư c nh p trong các trư ng h p: tăng qu d tr theo k ho ch, luân phiên i m i hàng theo k ho ch, i u ng n i b trong các ơn v qu n lý, nh p theo Quy t nh c a Chính ph ho c c a B trư ng B Y t khi ư c Chính ph u quy n và các ngu n nh p khác. 2. Xu t hàng: - Hàng y t d tr Qu c gia ư c xu t trong các trư ng h p: xu t bán theo k ho ch, xu t theo Quy t nh c a Chính ph , xu t theo Quy t nh c a B trư ng B Y t khi ư c Chính ph u quy n, i u ng n i b trong các ơn v qu n lý, luân phiên i m i hàng theo k ho ch và các ngu n xu t khác. Nh p hàng, xu t hàng y t d tr Qu c gia ph i úng ch ng lo i, kh i lư ng, quy cách, phNm ch t theo quy nh c a cơ quan qu n lý có thNm quy n. T t c các trư ng h p nh p hàng, xu t hàng d tr u ph i có y ch ng t , th t c h p pháp theo ch quy nh, t ch c m s sách k toán, th kho theo dõi riêng v nh p xu t hàng d tr theo ch quy nh. Giá mua, giá bán hàng d tr là s ti n thanh toán v i khách hàng v mua, bán hàng, bao g m c thu (n u có). Giá mua, bán hàng ư c xác nh theo cơ ch qu n lý giá i v i t ng m t hàng do cơ quan c a Nhà nư c có thNm quy n quy t nh. Giá nh p là giá mua ư c giao t i kho c a các ơn v d tr không bao g m thu ph i n p Nhà nư c. Th c hi n mua, bán các lô hàng theo phương th c u th u. Cơ quan d tr (B Y t ) t ch c vi c u th u mua tăng hàng d tr theo k ho ch năm ư c Chính ph duy t và u th u bán luân lưu i hàng. 3. B o qu n hàng y t d tr Qu c gia:
  3. - Hàng y t d tr Qu c gia ph i ư c qu n lý ch t ch và ch o t p trung th ng nh t c a Chính ph , m b o tuy t i bí m t, luôn luôn s n sàng áp ng cao nh t m i yêu c u trong m i tình hu ng. - Hàng y t d tr Qu c gia ph i ư c lưu gi , b o qu n theo úng các yêu c u v b o qu n hàng hoá úng quy trình, quy ph m, ch qu n lý kho tàng. Kho ch a hàng y t d tr Qu c gia ph i m b o yêu c u phù h p v i tính ch t lý, hoá c a t ng lo i hàng; b o qu n, gi gìn an toàn s lư ng, ch t lư ng hàng trong kho. Trong kho ph i có phương ti n, trang thi t b c n thi t ph c v cho công tác b o qu n hàng; m b o các i u ki n nhi t , ánh sáng và Nm không khí, ch ng m i m t, thiên tai, ho ho n, tr m c p và m i s xâm h i khác... Kho ch a hàng d tr Qu c gia ph i có bi n pháp b o v ch t ch , an toàn, gi gìn bí m t. - Hàng y t d tr ph i úng kho, úng a i m quy nh, b o qu n theo úng quy trình, quy ph m và ph i có y h sơ ghi rõ s lư ng, ch t lư ng, giá tr và các di n bi n trong quá trình nh p, xu t kho và b o qu n. Th trư ng cơ quan ư c giao nhi m v lưu gi và b o qu n hàng y t d tr Qu c gia ph i t ch c th c hi n t t các quy trình, quy ph m b o qu n các m t hàng y t d tr Qu c gia ư c B Y t giao. Quy trình, quy ph m b o qu n cho t ng m t hàng do 02 T ng Công ty (T ng Công ty Dư c Vi t Nam và T ng Công ty Thi t b y t Vi t Nam) xây d ng và ư c B Y t thông qua sau khi ã có ý ki n c a các cơ quan liên quan. 4. Luân phiên i m i hàng y t d tr Qu c gia. Nh ng m t hàng n th i h n xu t luân phiên (ít nh t 12 tháng trư c khi h t h n s d ng), hàng b suy gi m ch t lư ng, hàng không phù h p v i ti n b k thu t ph i ư c luân phiên i m i. Các ơn v ư c B Y t giao nhi m v lưu gi , b o qu n hàng hoá (Các Công ty: Dư c phNm TW1, 2 và thi t b y t TW1, 2) ph i có nhi m v luân lưu i hàng d tr theo k ho ch ã ư c duy t. K ho ch luân lưu i hàng d tr ph i ư c báo cáo B Y t B l p k ho ch luân lưu i hàng (trư c 12 tháng) báo cáo Chính ph và các cơ quan liên quan phê duy t. M i trư ng h p b t kh kháng (hàng ang d tr trong kho n h n i nhưng ã h t h n nh p khNu, không ư c ti p t c s n xu t, h t h n visa... t i th i i m c n i) ph i ư c báo cáo B Y t c th B báo cáo Chính ph và các cơ quan liên quan xin ý ki n gi i quy t. 5. X lý hàng y t d tr Qu c gia b hư h ng, gi m phNm ch t: Hàng y t d tr Qu c gia b hư h ng, gi m phNm ch t v i b t kỳ nguyên nhân nào ph i ư c báo cáo ngay t i t t c các cơ quan liên quan x lý. Cơ quan b o qu n hàng y t d tr l p biên b n k p th i tuân th theo úng các quy nh c a Nhà nư c các cơ quan liên quan có bi n pháp x lý nh m h n ch thi t h i. Sau ó ph i làm rõ nguyên nhân, trách nhi m, báo cáo Chính ph và các cơ quan có liên quan v t ng s thi t h i và k t qu kh c ph c.
  4. 6. X lý hàng y t d tr Qu c gia, n u phát hi n các dôi th a, hao h t trong nh m c, ơn v b o qu n hàng ph i báo cáo ngay lên B Y t , B Y t s báo cáo v i các cơ quan liên quan làm th t c ghi tăng, gi m qu hàng d tr Qu c gia. Hàng y t d tr Qu c gia hao h t ngoài nh m c, hư h ng, thi u h t do các nguyên nhân, ơn v làm nhi m v lưu gi , b o qu n ph i báo cáo v B Y t B Y t báo cáo Chính ph và các cơ quan có liên quan. Tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m, các hành vi vi ph m làm hư h ng, thi u h t s b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. nh m c hao h t, dôi trong quá trình b o qu n i v i t ng m t hàng do 02 T ng Công ty (T ng Công ty Dư c Vi t Nam và T ng Công ty Thi t b y t Vi t Nam) xây d ng và ư c B Y t thông qua sau khi ã có ý ki n c a các cơ quan liên quan. 7. Ch theo dõi và báo cáo Các ơn v làm nhi m v lưu gi hàng hoá y t D tr Qu c gia ph i ch p hành úng các ch báo cáo, th ng kê tháng, quý, năm. Ch k toán d tr hàng d tr Qu c gia, ch theo dõi kho hàng, trong ó ghi rõ s lư ng, ch t lư ng, giá tr và các quá trình nh p, xu t hàng. Hàng tháng ơn v làm nhi m v lưu gi hàng hoá d tr Qu c gia ph i có báo cáo v các T ng Công ty ch o tr c ti p, các T ng Công ty báo cáo B Y t tình hình nh p, xu t, t n kho, ch t lư ng hàng hoá và c bi t là i v i tu i th c a thu c ang ư c lưu gi trong kho theo t ng m t hàng cùng các ki n ngh . (Theo bi u m u ính kèm). M i xu t, ki n ngh c a các ơn v ph i ư c cơ quan qu n lý c p cao hơn nghiên c u, xem xét và tr l i trong vòng 15 ngày k t ngày nh n ư c các văn b n liên quan. 8. Qu n lý v n d tr Qu c gia: V n mua hàng hoá d tr bao g m ph n ngân sách Nhà nư c do B Tài chính c p b sung theo k ho ch hàng năm ư c Chính ph phê duy t và kho n v n thu n ho c bán hàng d tr ư c gi l i trong tài kho n c a cơ quan d tr t i Kho b c Nhà nư c. Cơ quan d tr (B Y t ) ư c ch ng s d ng ngu n v n này mua hàng d tr theo k ho ch hàng năm. S còn l i n p ngân sách Nhà nư c. 9. Các ơn v lưu gi và b o qu n y t d tr Qu c gia Hàng y t d tr Qu c gia ư c B Y t giao nhi m v lưu gi , b o qu n t i Hà N i và thành ph H Chí Minh như sau: - Hà N i: + Công ty dư c phNm TW1 Hà N i lưu gi thu c thành phNm và nguyên li u làm thu c. + Công ty Thi t b Y t TW1 Hà N i lưu gi thi t b y t .
  5. - Thành ph H Chí Minh: + Công ty Dư c phNm TW2 TP H Chí Minh lưu gi thu c thành phNm và nguyên li u làm thu c. + Công ty Thi t b Y t TW2 TP. H Chí Minh lưu gi thi t b y t . 10. Kinh phí cho ho t ng c a cơ quan d tr : Kinh phí cho ho t ng c a cơ quan d tr ư c ngân sách Nhà nư c c p theo nh m c, theo k ho ch và ch tài chính hi n hành g m: kinh phí cho ho t ng c a b máy qu n lý, kinh phí cho lưu gi , b o qu n và b o v hàng hoá.... Phí nh p, xu t, lưu gi , b o qu n và luân chuy n hàng y t d tr Qu c gia do Ngân sách Nhà nư c c p ư c áp d ng chi tiêu theo nh m c chi phí ư c xây d ng d a trên các ch tiêu kinh t , k thu t do liên B K ho ch và u tư - B Tài chính - B Y t và Ban v t giá Chính ph quy nh. Vi c s d ng phí ph i tuân theo úng nh m c ã ư c quy nh, úng m c ích, úng ch tài chính k toán d tr Qu c gia. 11. Ch b o v , thanh tra, ki m tra, giám sát: Các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v d tr hàng y t d tr Qu c gia ph i th c hi n nghiêm pháp l nh, quy ch b o v bí m t Nhà nư c và Quy ch qu n lý hàng d tr Qu c gia. Các cơ quan ư c giao nhi m v ch o, t ch c ki m tra thư ng xuyên, nh kỳ và t xu t vi c b o qu n hàng d tr , phát hi n ngăn ng a nh ng vi ph m quy trình, quy ph m d tr , b o qu n, vi ph m nh ng quy nh b o v an toàn s lư ng, ch t lư ng hàng và h th ng kho tàng lưu gi và b o qu n hàng d tr Qu c gia. 12. T ch c b máy qu n lý d tr Qu c gia c a ngành y t : H th ng t ch c, qu n lý Qu c gia trong ngành y t ư c phân công nhi m v và ngư i ph trách c th như sau: 12.1. Ph trách chung: Ban cán s , Lãnh oB Yt ; 12.2. Ph trách c th : Th trư ng thư ng tr c B Y t ; 12.3. Các ơn v c th : - V K ho ch: làm u m i và giúp B trư ng th c hi n ch c năng th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v d tr Qu c gia c a ngành y t . Ph trách c th : 01 lãnh o V và 01 chuyên viên. - V Trang thi t b & công trình y t : Ch u trách nhi m v danh m c, tiêu chuNn, ch t lư ng và ch ng lo i máy móc, trang thi t b . Ph trách c th : 01 lãnh o V và 01 chuyên viên.
  6. - C c Qu n lý dư c Vi t Nam: Ch u trách nhi m v danh m c, tiêu chuNn, ch t lư ng và ch ng lo i thu c, nguyên li u làm thu c. Ph trách c th : 01 lãnh o C c và 01 chuyên viên. - V Tài chính k tóan: Ch u trách nhi m làm th t c c p ti n mua hàng d tr Qu c gia, kinh phí cho công tác d tr Qu c gia và hư ng d n các ơn v có liên quan th c hi n úng theo quy nh v qu n lý tài chính trong d tr Qu c gia. Ph trách c th : 01 lãnh o V và 01 chuyên viên. - T ng Công ty Thi t b Y t Vi t Nam: Ch u trách nhi m t ch c th c hi n, ôn c, ki m tra và giám sát các Công ty Thi t b Y t TW1, 2 trong vi c lưu gi , b o qu n hàng thi t b y t d tr qu c gia. Ph trách c th : 01 lãnh o T ng Công ty và 01 chuyên viên. - T ng công ty dư c Vi t Nam: ch u trách nhi m t ch c th c hiên, ôn c, ki m tra và giám sát các Công ty dư c phNm TW1, 2 trong vi c lưu gi , b o qu n hàng y t (thu c, nguyên li u làm thu c phòng, ch a b nh cho ngư i) d tr Qu c gia. Ph trách c th : 01 lãnh o T ng Công ty và 01 chuyên viên. - Công ty Dư c phNm TW1 Hà N i: Th c hi n công tác lưu gi thu c, nguyên li u làm thu c d tr Qu c gia theo quy nh. Ph trách c th : 01 Lãnh o Công ty và phòng K ho ch. - Công ty Thi t b Y t TW2 TP H Chí Minh: Th c hi n công tác lưu gi thu c, nguyên li u làm thu c d tr Qu c gia theo quy nh. Ph trách c th : 01 Lãnh o Công ty và phòng K ho ch. - Công ty Thi t b Y t TW1 Hà N i: Th c hi n công tác lưu tr gi máy móc, trang thi t b d tr Qu c gia theo quy nh. Ph trách c th : 01 Lãnh o Công ty và phòng K ho ch. - Công ty Thi t b Y t TW2 TP. H Chí Minh: Th c hi n công tác lưu gi máy móc, trang thi t b d tr Qu c gia theo quy nh. Ph trách c th : 01 Lãnh o Công ty và phòng K ho ch. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, ngh ph n ánh v B Y t (V K ho ch) nghiên c u, b sung và s a i cho phù h p.
Đồng bộ tài khoản