Quyết định số 1170/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
78
lượt xem
4
download

Quyết định số 1170/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1170/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004-2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1170/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: 1170/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2004-2009 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Điều 119 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan; Căn cứ Nghị định số 82/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2008 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 2522/TTr-BNV ngày 19 tháng 8 năm 2008, QUYẾT ĐNNH Điều 1. Phê chuNn kết quả bầu cử Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà N ội nhiệm kỳ 2004-2009 như sau: 1. Chủ tịch: - Ông N guyễn Thế Thảo, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà N ội. 2. Các Phó Chủ tịch: - Ông Phí Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà N ội (cũ); - Ông Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà N ội (cũ); - Ông N guyễn Huy Tưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây;
  2. - Ông Đào Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây; - Ông N guyễn Văn Khôi, Thành ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà N ội (cũ); - Ông Hoàng Mạnh Hiển, Thành ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà N ội (cũ); - Bà N gô Thị Thanh Hằng, Thành ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà N ội (cũ); - Ông Trịnh Duy Hùng, Thành ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây; 3. Các Ủy viên: - Ông N guyễn Đức N hanh, Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà N ội; - Ông Phí Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà N ội; - Bà N guyễn Thị Bích N gọc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở N ội vụ thành phố Hà N ội; - Ông N guyễn Thịnh Thành, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà N ội. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ N ội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà N ội và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận - N hư Điều 2; - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP; - VPCP: BTCN , Nguyễn Tấn Dũng - TTĐT; - Lưu: VT, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản