Quyết định số 1175/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
3
download

Quyết định số 1175/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1175/QĐ-UBND về việc quy định giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà đất năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1175/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số : 1175/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ LÚA TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THUẾ NHÀ ĐẤT NĂM 2009. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Nghị định số 74/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp; Căn cứ Pháp lệnh thuế nhà đất và Nghị định số 94/CP ngày 25 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà đất; Xét đề nghị của Cục Thuế thành phố tại Công văn số 1865/CT-THNVDT ngày 17 tháng 3 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay quy định: 1. Giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay lúa của năm 2009 là 2.000 đồng/kg. 2. Giá lúa thu thuế nhà đất năm 2009 là 2.000 đồng/kg. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như điều 3; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND/TP; - Thường trực UBND/TP;
  2. - VPHĐ-UB: PVP/KT, ĐT; - Phòng TCTMDV, CNN, THKH, ĐT; - Lưu: VT, (TM/Cg). Nguyễn Thị Hồng
Đồng bộ tài khoản