Quyết định số 1178/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
66
lượt xem
13
download

Quyết định số 1178/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1178/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam – Campuchia đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1178/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do – H nh phúc -------------- S : 1178/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH B TRÍ N NNH DÂN CƯ CÁC XÃ BIÊN GI I VI T NAM – CAMPUCHIA N NĂM 2015 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 160/2007/Q -TTg ngày 17 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t “ án Phát tri n kinh t - xã h i các xã tuy n biên gi i Vi t Nam - Lào và Vi t Nam – Campuchia n năm 2010”; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i t trình s 2234/TTr-BNN-KTHT ngày 29 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch b trí n nh dân cư các xã biên gi i Vi t Nam – Campuchia n năm 2015 v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1. Ph m vi quy ho ch Ph m vi quy ho ch g m 110 xã biên gi i Vi t Nam – Campuchia c a 33 huy n thu c các t nh: Kon Tum, Gia Lai, k L k, k Nông, Bình Phư c, Tây Ninh, Long An, ng tháp, An Giang và Kiên Giang, trong ó: - T nh Kon Tum 4 xã thu c 2 huy n: Ng c H i (2 xã), Sa Th y (2 xã); - T nh Gia Lai 7 xã thu c 3 huy n: Chư Prông (2 xã), Ia Grai (2 xã), c Cơ (3 xã); - T nh k L k 4 xã thu c 2 huy n: Ea Súp (3 xã), Buôn ôn (1 xã); - T nh k Nông 7 xã thu c 4 huy n: Cư Jut (1 xã), c Mil (2 xã), Tùy c (2 xã), c Song (2 xã); - T nh Bình Phư c 15 xã thu c 3 huy n: Phư c Long (2 xã), Bù p (6 xã), L c Ninh (7 xã); - T nh Tây Ninh 20 xã thu c 5 huy n: Tân Châu (4 xã), Tân Biên (3 xã), Châu Thành (6 xã), B n C u (5 xã), Tr ng Bàng (2 xã);
  2. - T nh Long An 20 xã thu c 5 huy n: c Hu (5 xã), Th nh Hóa (2 xã), M c Hóa (5 xã), Vĩnh Hưng (5 xã), Tân Hưng (3 xã); - T nh ng Tháp 8 xã thu c 2 huy n: Tân H ng (3 xã), H ng Ng (5 xã); - T nh An Giang 18 xã thu c 4 huy n và 1 th xã: Tân Châu (2 xã), An Phú (8 xã), th xã Châu c (2 xã), T nh Biên (3 xã, 1 th tr n), Tri Tôn (2 xã); - T nh Kiên Giang 7 xã thu c 1 huy n và 1 th xã: Kiên Lương (5 xã), th xã Hà Tiên (1 xã, 1 phư ng). 2. M c tiêu a) M c tiêu t ng quát: n năm 2015 cơ b n b trí n nh dân cư các xã biên gi i Vi t Nam – Campuchia khai thác ti m năng, phát tri n kinh t - xã h i, c i thi n và nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n cho ng bào các dân t c, kh c ph c tình tr ng dân di cư t do, ng th i b o v v ng ch c an ninh biên gi i; b) M c tiêu c th : - B trí n nh t i ch 30.500 h thu c di n nghèo trong các xã biên gi i; b trí n nh 38.253 h , bao g m: di dân tái nh cư t p trung 30.397 h , xen ghép vào thôn, b n s t i 7.856 h ; - Khai hoang m r ng di n tích t s n xu t nông nghi p: 25.800 ha; - u tư xây d ng ng b cơ s h t ng, bao g m: ư ng giao thông, th y l i, i n, nư c sinh ho t và các công trình công c ng nh m m b o n nh cu c s ng và phát tri n s n xu t cho nhân dân t i các thôn, b n; -V i s ng dân cư: ph n u n năm 2015 thu nh p bình quân u ngư i tăng 1,5 l n so v i năm 2009; t l h s d ng nư c h p v sinh t 85% tr lên; t l h ư c dùng i n t 95% tr lên; 100% s xã ư c ph sóng phát thanh truy n hình; 100% tr em n tu i ư c n l p t b c ti u h c n trung h c cơ s ; 100% ngư i dân ư c chăm sóc s c kh e, khám và ch a b nh; 85% s thôn, b n có i m sinh ho t văn hóa c ng ng. 3. nh hư ng quy ho ch b trí n nh dân cư a) Quy ho ch b trí n nh dân cư d c tuy n biên gi i: - n nh t i ch 30.500 h v i kho ng 152.500 khNu thu c di n h nghèo; - B trí n nh 38.253 h v i kho ng 191.500 khNu theo hình th c n i m dân cư m i ho c xen ghép v i i m dân cư s t i, bao g m: b trí n nh trong xã 19.073 h , ngoài xã (nơi khác chuy n n) 19.180 h . b) Phát tri n s n xu t nông nghi p và ngành ngh nông thôn:
  3. - B trí s n xu t nông nghi p: di n tích cây lương th c có h t: 264,9 nghìn ha; di n tích cây lâu năm 126,5 nghìn ha. Phát tri n chăn nuôi àn trâu 18.900 con, àn bò 99.300 con, àn l n 129.400 con, àn dê 1.200 con và àn gia c m 943.100 con; - B trí s n xu t lâm nghi p: di n tích t quy ho ch cho lâm nghi p 710.300 ha, trong ó: t r ng s n xu t 334.500 ha, t r ng phòng h 162.200 ha, t r ng c d ng 213.600 ha; - B trí nuôi tr ng th y s n: di n tích nuôi tr ng th y s n là 11.200 ha. c) u tư xây d ng cơ s h t ng: - H th ng ư ng giao thông: nâng c p và làm m i 1.504 km ư ng liên thôn, liên b n; - H th ng th y l i: xây d ng 162 công trình th y l i, 870 km kênh mương, 34 km ê bao ph c v tư i cho 14.537 ha; - Cơ s h t ng c ng ng: xây d ng m i 110.300 m2 trư ng h c; 83 cơ s y t v i t ng di n tích kho ng 159.900 m2; 599 km ư ng i n trung th , 893 km ư ng i n h th , 325 tr m bi n áp; 1.470.000 m2 các công trình văn hóa, thông tin, th thao; 2 trung tâm thương m i, 56 ch xã; 140 tr m c p nư c t p trung, 227 gi ng khoan; 64 tr s xã, 483 tr s thôn, p và 3.886 công trình khác. 4. Các gi i pháp th c hi n a) Chính sách h tr n nh dân cư, phát tri n s n xu t Chính sách h tr n nh dân cư th c hi n theo quy nh t i các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph : s 160/2007/Q -TTg ngày 10 tháng 7 năm 2007 v vi c phê duy t “ án Phát tri n kinh t - xã h i các xã tuy n biên gi i Vi t Nam – Lào và Vi t Nam – Campuchia n năm 2010”, s 78/2008/Q -TTg ngày 10 tháng 6 năm 2008 v m t s chính sách th c hi n Chương trình b trí dân cư theo Quy t nh s 193/2006/Q - TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph và các chính sách hi n hành khác liên quan. b) Khoa h c công ngh : - Cung ng gi ng cây tr ng và v t nuôi cho s n xu t, chú tr ng ưu tiên gi ng có l i th xu t khNu; - Tăng cư ng công tác khuy n nông ưa ti n b k thu t vào s n xu t, xây d ng các mô hình tăng v , chăn nuôi, tr ng cây công nghi p, cây c s n, nuôi tr ng th y s n; áp d ng khoa h c k thu t trong b o qu n nông s n và th c phNm; - Tăng cư ng công tác ki m d ch ng th c v t. c) Th trư ng và tiêu th s n phNm:
  4. - Phát tri n kinh t t i các c a khNu, ch ư ng biên, xây d ng c a khNu t o i u ki n thu n l i cho nhân dân hai bên trao i hàng hóa, phát tri n m u d ch ư ng biên v i Campuchia và Lào; - Th c hi n các cơ ch , chính sách phát tri n thương m i mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c theo các quy nh hi n hành phù h p v i cơ ch kinh t th trư ng. d) ào t o cán b , phát tri n ngu n nhân l c và nâng cao trình dân trí: m các l p ào t o, t p hu n cho cán b thôn, b n hư ng d n ng bào phát tri n s n xu t; ph n u n năm 2015 s lao ng nông thôn ư c ào t o ngh t 40%. ) An ninh qu c phòng: - Xây d ng th tr n qu c phòng toàn dân, hình thành phòng tuy n an ninh nhân dân trên toàn tuy n biên gi i; - Tuyên truy n ngư i dân tham gia qu n lý ư ng biên, c t m c biên gi i và t qu n an ninh tr t t thôn, b n; - N m v ng a bàn biên gi i, u tranh ch ng các ho t ng xâm ph m an ninh qu c gia; - Phát tri n kinh t qu c phòng và xây d ng khu kinh t qu c phòng khu v c ư ng biên. e) V n u tư và ngu n v n u tư: - T ng m c u tư kho ng 9.411 t ng; - Ngu n v n u tư: ngu n v n u tư ư c l ng ghép t ngu n v n c a các chương trình, d án hi n có trên a bàn; v n h tr có m c tiêu t ngân sách Trung ương u tư các d án b trí n nh dân cư các xã biên gi i Vi t Nam – Campuchia kho ng 2.387 t ng (chi m 25,37% t ng nhu c u v n u tư). i u 2. T ch c th c hi n 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n y ban nhân dân các t nh biên gi i Vi t Nam –Campuchia: - Xây d ng quy ho ch b trí n nh dân cư các xã biên gi i c a t ng t nh, l p các d án u tư trình c p có thNm quy n phê duy t; - L p k ho ch b trí n nh dân cư hàng năm và 5 năm trình Th tư ng Chính ph phê duy t; - Xây d ng các mô hình b trí n nh dân cư các xã biên gi i rút kinh nghi m trư c khi tri n khai ra di n r ng.
  5. b) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và y ban nhân dân các t nh rà soát, i u ch nh, b sung Quy ho ch b trí n nh dân cư khi c n thi t, trình Th tư ng Chính ph phê duy t; c) Ph i h p v i B Tài chính nghiên c u b sung, i u ch nh chính sách th c hi n b trí dân cư các xã biên gi i, trình Th tư ng Chính ph phê duy t; d) Ki m tra, giám sát, ánh giá k t qu th c hi n Quy ho ch b trí n nh dân cư các xã biên gi i. 2. B K ho ch và u tư Ch trì ph i h p v i B Tài chính cân i, b trí v n hàng năm và ghi thành danh m c riêng th c hi n Quy ho ch trên cơ s th ng nh t v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 3. B Tài chính: a) Ph i h p v i B K ho ch và u tư b trí v n hàng năm cho các a phương và các ngành tham gia th c hi n các d án c a Quy ho ch theo ti n ; b) Hư ng d n cơ ch qu n lý, c p phát và thanh quy t toán v n th c hi n các d án c a Quy ho ch. 4. B Qu c phòng: a) Ch o các ơn v tr c thu c th c hi n xây d ng các khu kinh t qu c phòng m b o an ninh, qu c phòng khu v c biên gi i; b) Ch o các ơn v tr c thu c c a B tham gia hư ng d n, giúp ng bào s n xu t, n nh i s ng. 5. Các b , ngành liên quan Căn c ch c năng nhi m v ư c giao có k ho ch ph i h p v i y ban nhân dân các t nh th c hi n t t các n i dung c a Quy ho ch này. 6. y ban nhân dân các t nh có biên gi i Vi t Nam – Campuchia: a) Ch o và t ch c th c hi n vi c l p, thNm nh, phê duy t Quy ho ch b trí n nh dân cư các xã biên gi i c a t nh và các d án u tư theo quy nh; b) Xây d ng d toán v n h tr có m c tiêu t ngân sách Trung ương hàng năm và giai o n 2009- 2015 th c hi n các d án b trí n nh dân cư các xã biên gi i Vi t Nam – Campuchia g i các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Tài chính t ng h p, trình Th tư ng Chính ph phê duy t; c) Th c hi n l ng ghép ngu n v n c a các chương trình, d án khác trên a bàn v i d án b trí n nh dân cư các xã biên gi i Vi t Nam – Campuchia;
  6. d) Ch o các S , Ban, ngành, chính quy n các c p ph i h p ch t ch v i các oàn th , tuyên truy n, v n ng nhân dân tích c c tham gia th c hi n Quy ho ch b trí n nh dân cư các xã biên gi i Vi t Nam – Campuchia và tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát vi c th c hi n các d án c th trên a bàn, m b o hi u qu u tư. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Kon Tum, Gia Lai, k L k, k Nông, Tây Ninh, Bình Phư c, Long An, An Giang, Kiên Giang và ng Tháp ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh: Kon Tum, Gia Lai, k L k, k Nông, Tây Ninh, Bình Phư c, Long An, An Giang, Kiên Nguy n Sinh Hùng Giang và ng Tháp; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - y ban Giám sát tài chính QG; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c VN; - Ban Ch o Tây Nguyên, Tây Nam B ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản