Quyết định số 118/2000/QĐ-BNN-BVTV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 118/2000/QĐ-BNN-BVTV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 118/2000/QĐ-BNN-BVTV về việc ban hành Quy định về các thao tác kỹ thuật kiểm tra vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và thủ tục lập hồ sơ kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 118/2000/QĐ-BNN-BVTV

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 118/2000/Q -BNN- Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2000 BVTV QUY T NNH BAN HÀNH QUY Đ NH V CÁC THAO TÁC K THU T KI M TRA V T TH THU C DI N KI M D CH TH C V T VÀ TH T C L P H SƠ KI M D CH TH C V T B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c vào Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t công b ngày 15/02/1993 và Ngh nh s 92/CP ngày 27/11/1993 c a Chính ph ban hành i u l v Ki m d ch th c v t; Căn c vào Ngh nh 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn; Theo ngh c a C c trư ng C c B o v th c v t. QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v các thao tác k thu t ki m tra v t th thu c di n ki m d ch th c v t và th t c l p h sơ ki m d ch th c v t". i u 2. Quy t nh có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Quy t nh này thay th Quy t nh s 91/1998/Q /BNN-BVTV ngày 02/7/1998 và Quy t nh s 106/1999/Q /BNN-BVTV ngày 26/7/1999 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT. i u 3. Các Ông Chánh văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P Nơi nh n : & PTNT - Như i u 3. - C c B o v th c v t. TH TRƯ NG - V KHCN & CLSP. - Các ơn v có liên quan. - Lưu VP B , PC. Ngô Th Dân
  2. QUY NNH V CÁC THAO TÁC K THU T KI M TRA V T TH THU C DI N KI M D CH TH C V T VÀ TH T C L P H SƠ KI M D CH TH C V T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 118 / 2000/QĐ/BNN-BVTV ngày 20 tháng 11 năm 2000 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) i u 1. Các thao tác k thu t ki m tra v t th thu c di n ki m d ch th c v t ư c áp d ng th ng nh t theo TCVN 4731- 89, v " Ki m d ch th c v t, phương pháp l y m u". i u 2. C c B o v th c v t quy nh chi ti t các thao tác k thu t ki m tra v t th thu c di n ki m d ch th c v t cho các lo i hình chuyên ch , óng gói, b o qu n và t ng nhóm v t th thu c di n ki m d ch th c v t; quy nh thao tác giám nh i v i t ng lo i sinh v t gây h i trong t ng nhóm v t th và thao tác i u tra sinh v t gây h i trên t ng lo i cây. i u 3. H sơ nghi p v ki m d ch th c v t g m có: 1. Gi y ngh c p gi y phép ki m d ch gi ng th c v t nh p khNu ( M u 1). 2. Gi y phép ki m d ch gi ng th c v t nh p khNu (M u 2). 3. Gi y khai báo ki m d ch th c v t ( M u 3). 4. Biên b n ki m tra ki m d ch th c v t i v i phương ti n chuyên ch ( Tàu thu , máy bay, xe l a, xe hơi...) ( M u 4). 5. Biên b n ki m d ch và l y m u hàng th c v t ( M u 5). 6. Biên b n i u tra sinh v t h i tài nguyên th c v t ( M u 6). 7. Phi u t m c p k t qu ki m d ch th c v t ( M u 7). 8. Phi u k t qu ki m d ch th c v t ( M u 8). 9. Gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t ( M u 9). 10. Gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t nh p khNu, quá c nh và v n chuy n n i a( M u 10). 11. Biên b n v vi c vi ph m Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t ( M u 11). 12. Quy t nh x ph t vi ph m Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t (M u 12). 13. Gi y khai báo ki m d ch hàng th c v t ( M u 13). 14. L nh gi l i và x lý hàng th c v t nh p khNu ( M u 14).
  3. 15. Biên b n giám sát x lý v t th thu c di n ki m d ch th c v t ( M u 15). 16. Thông báo v ki m d ch th c v t (M u 16). i u 4. Quy nh này áp d ng cho các t ch c, cá nhân có ho t ng liên quan n công tác ki m d ch th c v t trên lãnh th Vi t Nam.
Đồng bộ tài khoản