Quyết định số 118/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 118/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 118/2003/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Đỉnh - huyện Từ Liêm, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 118/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 118/2003/Q -UB Hà N i, ngày 30 tháng 09 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG H T NG K THU T KHU T XÂY D NG NHÀ U GIÁ QUY N S D NG T T I XÃ XUÂN NH - HUY N T LIÊM, T L 1/500. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 116/2003/Q -UB ngày 30 tháng 9 năm 2003 c a y ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Xây d ng h t ng k thu t khu t xây d ng nhà u giá quy n s d ng t t i xã Xuân nh - huy n T Liêm, t l 1/500. Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc Thành ph Hà N i. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này " i u l qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t Xây d ng h t ng k thu t Khu t xây d ng nhà u giá quy n s d ng t t i xã Xuân nh - huy n T Liêm, t l 1/500". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND & UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, a chính Nhà t, Xây d ng, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng; Ch t ch UBND huy n T Liêm; Ch t ch UBND xã Xuân nh; Giám c Ban qu n lý d án huy n T Liêm; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM/ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
  2. I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG H T NG K THU T KHU T XÂY D NG NHÀ U GIÁ QUY N S D NG T T I XÃ XUÂN NH, HUY N T LIÊM, T L 1/500 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 118/2003/Q -UB ngày 30 tháng 9 năm 2003 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo úng án Quy ho ch chi ti t Xây d ng h t ng k thu t khu t xây d ng nhà u giá quy n s d ng t t i xã Xuân nh, huy n T Liêm, t l 1/500 ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 116/2003/Q -UB ngày 30 tháng 9 năm 2003 c a UBND Thành ph Hà N i. i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong Khu t xây d ng nhà u giá quy n s d ng t t i xã Xuân nh - huy n T Liêm còn ph i tuân th các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Ch t ch UBND huy n T Liêm, Giám c S Quy ho ch Ki n trúc và Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph v vi c qu n lý xây d ng t i Khu t xây d ng nhà u giá quy n s d ng t t i xã Xuân nh, huy n T Liêm theo úng quy ho ch ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: V trí, ranh gi i và quy mô: * V trí: Khu t xây d ng nhà u giá quy n s d ng t thu c a bàn xã Xuân nh, huy n T Liêm, Hà N i. * Ranh gi i: - Phía B c và phía ông giáp dân cư xã Xuân nh. - Phía ông giáp Khu oàn ngo i giao. - Phía Tây Nam giáp tuy n ư ng n i t ư ng Ph m Văn ng và khu oàn Ngo i giao. - Phía Tây giáp ư ng Ph m Văn ng. * Quy mô: T ng di n tích khu v c quy ho ch: 65.660 m².
  3. Quy mô dân s quy ho ch: kho ng 1.900 ngư i. i u 6: Ch tiêu quy ho ch s d ng t c a toàn khu: - t xây d ng nhà ph c v u giá quy n s d ng t: 39.351m² - t công c ng TP : 3.586m² - t cơ quan, văn phòng : 4.102m² - t dành giãn dân : 5.948m² - t ư ng nhánh (có m t c t ngang 13,5m) : 12.114m² - t cây xanh k t h p bãi xe s d ng chung khu v c : 559m² Trong ó: + t xây d ng nhà cao t ng : 26.639m² + t xây d ng nhà th p t ng, nhà vư n : 12.712m² Toàn b di n tích t xây d ng trong ph m vi khu t ư c chia thành 9 lô t v i các ch c năng sau: - t xây d ng công trình công c ng c p thành ph và khu v c có 1 lô (có ký hi u CC). - t cơ quan, văn phòng có 1 lô (có ký hi u CQ). - t ư ng nhánh (có m t c t ngang 13,5m) (có ký hi u D). - t cây xanh k t h p bãi xe s d ng chung khu v c có 1 lô. - t xây d ng nhà g m 5 lô t. Bao g m: + 3 lô t xây d ng nhà chung cư cao t ng (có ký hi u CT1, CT2, CT3). + 1 lô t xây d ng nhà dành giãn dân (có ký hi u TT1). + 3 lô t xây d ng nhà th p t ng, nhà vư n (có ký hi u TT2). i u 7: - t xây d ng nhà g m 4 lô t, có t ng di n tích 39.351m² Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau:
  4. M t H T ng Ch c D.tích D.tích Ký DTXD s cao STT năng s t sàn Ghi chú hi u XD SD TB d ng t (m²) (m²) (m²) (%) (L n) (T ng) T ng 1 dành cho Nhà m c ích 1 CT1 15558 4695 32105 30,2 2,1 6,8 cao t ng công c ng có DT= 2985m². Nhà th p 2 TT2 t ng, 12712 4450 13350 35 1,1 3 nhà vư n T ng 1 dành cho Nhà m c ích 3 CT2 7168 2295 17425 32 2,4 7,6 cao t ng công c ng có DT= 2295m². T ng 1 dành cho Nhà m c ích 4 CT3 3913 1290 8880 33 2,3 6,9 cao t ng công c ng có DT= 855m². - T l chung: + Nhà cao t ng chi m 81,4% t ng di n tích sàn nhà . + Nhà th p t ng, nhà vư n chi m 18,6% t ng di n tích sàn nhà . - Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: + Khi thi t k công trình ph i tuân th các ch tiêu kinh t k thu t ã kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. + Các công trình nhà cao t ng, t ng 1 ư c s d ng làm d ch v công c ng k t h p ch xe, ph c v cho b n thân công trình. + Hình th c ki n trúc các công trình ư c nghiên c u v i ki u dáng p, hi n i, m u s c hài hòa, phù h p v i ch c năng s d ng. T ch c cây xanh, sân vư n và ư ng n i b k t h p v i vi c b trí nơi xe, c p i n, c p nư c... m b o yêu c u s d ng c a dân cư khu v c.
  5. i u 8: - t xây d ng nhà dành giãn dân g m 1 lô t, có di n tích : 5.948m². Các ch tiêu ư c quy nh c th như sau: M t H T ng Ch c D.tích D.tích Ký DTXD s cao STT năng s t sàn Ghi chú hi u XD SD TB d ng t (m²) (m²) (m²) (%) (L n) (T ng) t 1 TT1 5948 2785 8355 46,8 1,4 3 giãn dân - Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: + Khi thi t k công trình ph i tuân th các ch tiêu kinh t k thu t ã kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. + Sau khi u tư xây d ng h t ng k thu t, lô t này ư c bàn giao cho a phương b sung vào qu t giãn dân. i u 9: - t xây d ng công trình công c ng thành ph và khu v c g m 1 lô t, có di n tích 3.586m². Các ch tiêu ư c quy nh c th như sau: M t H T ng Ch c D.tích D.tích Ký DTXD s cao STT năng s t sàn Ghi chú hi u XD SD TB d ng t (m²) (m²) (m²) (%) (L n) (T ng) Công trình 1 CC 3586 1405 11005 39,2 3,1 7,8 công c ng TP - Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: Khi thi t k xây d ng các công trình ph i m b o các ch tiêu kinh t k thu t ã kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. Hình th c ki n trúc công trình ph i p, hài hòa v i các công trình lân c n, óng góp b m t ki n trúc cho khu v c. i u 10: - t cơ quan, văn phòng g m 1 lô t, có di n tích 4.102m². Các ch tiêu ư c quy nh c th như sau: Ch c M t H T ng Ký D.tích D.tích STT năng s DTXD s cao Ghi chú hi u t sàn d ng t XD SD TB
  6. (m²) (m²) (m²) (%) (L n) (T ng) Cơ quan, 1 CQ văn 4102 960 5650 23,4 1,4 5,9 phòng - Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: Khi thi t k xây d ng các công trình ph i m b o các ch tiêu kinh t k thu t ã kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. Hình th c ki n trúc công trình ph i p, hài hòa v i các công trình lân c n, óng góp b m t ki n trúc cho khu v c. Trong ô t này có di n tích t kho ng 1747 m2 dành tr ng cây xanh k t h p bãi xe ph c v nhu c u chung, không xây d ng công trình. i u 11: - t cây xanh k t h p bãi xe s d ng chung khu v c có di n tích kho ng 559m². Di n tích này bao g m c ư ng i n i b . Ranh gi i ư c xác nh khi thi công công trình. i u 12: - Các công trình u m i và h th ng h t ng k thu t: - Cao n n kh ng ch ư c xác nh t i các tim ư ng và các i m giao nhau c a m ng ư ng trong khu v c. - H th ng thoát nư c mưa là h th ng riêng hoàn toàn gi a thoát nư c mưa và thoát nư c bNn. - H th ng c p nư c ư c xác nh như sau: + i v i nhà và các công trình th p t ng (dư i 5 t ng) ư c c p nư c tr c ti p t các tuy n phân ph i chính. + i v i nhà cao t ng ư c c p nư c thông qua tr m bơm và b ch a. + i v i các công trình cao t ng khác ư c c p nư c thông qua tr m bơm và b ch a c c b i v i t ng công trình và s ư c tính toán riêng tùy vào d án u tư xây d ng các công trình ó. - B trí các h ng c u h a t i các ngã ba, ngã tư ư ng giao thông thu n ti n cho vi c l y nư c khi có cháy. Các h ng c u h a ư c u n i v i ư ng ng c p nư c có ư ng kính D ≥ 110mm và bán kính ph c v gi a các h ng c u h a kho ng t 100 n 150m. - Ngu n i n c p l y t các tr m bi n th ư c xây d ng và b trí trong khu t. - Ngu n trung th c p cho các tr m h th s d ng c p i n áp 22KV.
  7. - M ng lư i cáp ng m trung th 22KV ư c thi t k theo phương pháp m nh vòng v n hành h . - H th ng thoát nư c bNn là h th ng c ng riêng hoàn toàn gi a nư c mưa và nư c th i, ư c x lý sơ b trư c khi ch y vào h th ng c a Thành ph . - i v i các công trình nhà cao t ng ph i xây d ng h th ng thu gom rác t trên cao xu ng b rác cho t ng ơn nguyên, và có h p ng v i Công ty Môi trư ng ô th ch rác n nơi quy nh c a Thành ph . - i v i khu v c xây d ng nhà th p t ng có th gi i quy t rác theo hai phương th c: + t các thùng rác nh d c hai bên các tuy n ư ng, kho ng cách gi a các thùng rác kho ng 50m/1 thùng. + Xe ch rác thu gom theo gi c nh, các h dân tr c ti p rác vào xe. - i v i các công trình công c ng, rác ư c thu gom, v n chuy n thông qua h p ng tr c ti p v i doanh nghi p có ch c năng th c hi n công tác v sinh môi trư ng ô th c a Thành ph . - i v i các y u t môi trư ng khác ph i ư c x lý m b o v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. - T ng h p ư ng dây, ư ng ng: + i v i m ng lư i các ư ng cáp i n, cáp truy n hình, thông tin liên l c, ư ng ng nư c phân ph i... trên các ư ng khu v c và liên khu v c ph i ư c t trong các tuynel k thu t b trí d c v a hè các tuy n ư ng này, và ph i ư c xây d ng ng b . + i v i m ng lư i các ư ng cáp i n, cáp truy n hình, thông tin liên l c, ư ng ng nư c phân ph i... trên các ư ng nhánh, l i vào nhà ư c t trong h th ng ng nh a ho c rãnh xây có n p an bê tông c t thép, b trí d c theo ư ng. i u 13: H th ng giao thông: - M ng lư i ư ng nhánh bên trong khu t ư c thi t k m b o s liên h gi a các công trình công c ng, gi a các nhóm nhà bên trong khu d án m t cách thu n l i, ng th i cũng t o m i liên h v i h th ng ư ng khu v c và thành ph xung quanh. - M t c t ngang c a ư ng nhánh B = 13,5m bao g m lòng ư ng 7,5m, v a hè m i bên r ng 3m. - Trong khu v c có m t s d án xây d ng có liên quan như d án khu oàn ngo i giao, d án Tư ng ài thành ph vì hòa bình... Vì v y trong quá trình l p d án xây d ng ph i liên h ph i h p th ng nh t v h t ng k thu t. - Bãi xe:
  8. + Các công trình công c ng, các khu nhà chung cư cao t ng và các bi t th yêu c u ph i thi t k m b o nhu c u xe cho b n thân các công trình này, ch tiêu t dành cho nhu c u này ư c tính vào t xây d ng công trình. + Bãi xe công c ng (cho xe t nơi khác n, v i th i gian ng n dư i 6 ti ng), ư c b trí trong công trình và ngoài tr i, v i t ng di n tích kho ng 1.995m2. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 14: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 15: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án Quy ho ch chi ti t Xây d ng h t ng k thu t khu t xây d ng nhà u giá quy n s d ng t t i xã Xuân nh, huy n T Liêm, t l 1/500 ư c duy t và quy nh c th c a i u l này t ch c ki m tra và hư ng d n th c hi n xây d ng theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 16: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tùy theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 17: án Quy ho ch chi ti t Xây d ng h t ng k thu t khu t xây d ng nhà u giá quy n s d ng t t i xã Xuân nh, huy n T Liêm, t l 1/500 và b n i u l này ư c lưu tr t i các cơ quan sau ây t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t và th c hi n: - UBND Thành ph Hà N i. - S Xây d ng. - S Quy ho ch - Ki n trúc. -S a chính - Nhà t. - UBND huy n T Liêm. - Ban qu n lý d án huy n T Liêm.
Đồng bộ tài khoản