Quyết định số 118/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
83
lượt xem
4
download

Quyết định số 118/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 118/2004/QĐ-UB về việc Phân công nhiệm vụ cho các Sở, Ngành Thành phố trong việc tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 118/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 118/2004/Q -UB Hà N i, ngày 30 tháng 07 năm 2004 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH PHÂN CÔNG NHI M V CHO CÁC S , NGÀNH THÀNH PH TRONG VI C T CH C TH C HI N CÔNG TÁC GI I PHÓNG M T B NG, TÁI NNH CƯ TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph v n bù thi t h i khi nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng; Căn c Quy t nh s 72/2001/Q -UB ngày 17 tháng 9 năm 2001 và Quy t nh s 100/2003/Q -UB ngày 21 tháng 8 năm 2003 c a UBND thành ph quy nh v trình t , th t c t ch c th c hi n công tác b i thư ng thi t h i; tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph ; Xét ngh c a S Tài chính t i T trình s 1976/TTr-STC-BVG ngày 15 tháng 7 năm 2004, QUY T NNH : i u 1. Ti p t c phân công nhi m v cho các S , Ngành thành ph trong vi c t ch c th c hi n công tác gi i phóng m t b ng, tái nh cư trên a bàn thành ph như sau: 1- S Tài chính: a/ Tham mưu, xu t v i U ban nhân dân thành ph phương th c huy ng, qu n lý, s d ng có hi u qu các ngu n v n ph c v cho các d án xây d ng khu tái nh cư và b i thư ng, h tr . b/ Ch trì cùng các ngành có liên quan nghiên c u, trình U ban nhân dân thành ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v b i thư ng, h tr , tái nh cư. c/ Xác nh, thNm nh giá t làm căn c b i thư ng, h tr v t khi Nhà nư c thu h i và giao t tái nh cư theo nguyên t c, phương pháp và khung giá t c a Nhà nư c. d/ ThNm nh, trình U ban nhân dân thành ph phê duy t giá cho thuê, giá bán nhà tái nh cư.
  2. e/ nh kỳ 6 tháng m t l n thông báo ơn giá làm cơ s b i thư ng, h tr thi t h i v cây c i, hoa màu. f/ Nghiên c u, trình U ban nhân dân thành ph nh m c, ơn giá, chính sách h tr n nh s n xu t, n nh i s ng cho các t ch c, cá nhân, c i thi n h t ng k thu t cho a phương khi Nhà nư c thu h i t. g/ Theo c i m c th t ng d án, ch trì cùng các ngành liên quan trình U ban nhân dân thành ph phê duy t các chính sách b i thư ng, h tr phù h p. h/ Theo ch c năng, nhi m v ư c phân công, t ch c ki m tra vi c thu, chi ti n b i thư ng, h tr ; ki m tra n i dung và chi theo nh m c chi phí ph c v công tác gi i phóng m t b ng; thu ti n b i thư ng, h tr v tài s n thu c s h u Nhà nư c, n p ngân sách. 2- S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t: a/ Ch trì cùng các Ngành có liên quan xây d ng chương trình, k ho ch u tư và xây d ng nhà tái nh cư; l p phương án s d ng, i u hòa, b trí qu nhà tái nh cư cho các d án trên a bàn thành ph . b/ Trình U ban nhân thành ph phê duy t nguyên t c b trí tái nh cư theo c i m c th c a t ng d án, phù h p v i quy nh chung c a Chính ph và U ban nhân dân thành ph . c/ Ch o vi c xác nh v trí, ranh gi i khu t thu h i t ch c i u tra, l p phương án b i thư ng, h tr , tái nh cư; Ki m tra, hư ng d n vi c xác nh ngu n g c t, lo i t, các i u ki n ư c b i thư ng, h tr khi Nhà nư c thu h i t. d/ T ch c bán nhà, giao t tái nh cư, hoàn thành các th t c v quy n s h u nhà và quy n s d ng t cho các h gia ình. e/ T ch c vi c v n hành, qu n lý khu nhà tái nh cư theo quy nh c a U ban nhân dân thành ph . 3- S Xây d ng: a/ Nghiên c u, trình U ban nhân dân thành ph ban hành ơn giá b i thư ng thi t h i công trình nhà c p 4 tr lên; thông báo ơn giá nhà dư i c p 4 và các công trình ki n trúc khác làm cơ s U ban nhân dân các qu n, huy n phê duy t phương án b i thư ng, h tr . b/ Ch trì ph i h p v i các ngành hư ng d n nguyên t c, phương pháp xác nh m c b i thư ng, h tr phá d , c t xén, di chuy n, ch nh trang i v i công trình xây d ng dân d ng, công trình chuyên dùng, m m và v t ki n trúc nghĩa trang, công trình h t ng k thu t. c/ Ch trì ph i h p v i các ngành có liên quan trong vi c qu n lý, giám sát ch t lư ng và quy chuNn xây d ng trong các khu tái nh cư.
  3. 4 - Thư ng tr c Ban ch o Gi i phóng m t b ng thành ph : a/ Ch o U ban nhân dân các qu n, huy n xây d ng k ho ch tri n khai công tác b i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng, tái nh cư. b/ T ng h p nhu c u v nhà , t tái nh cư làm căn c l p k ho ch u tư phát tri n trung h n và dài h n; ch ng ph i h p v i S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t b trí qu nhà, qu t ph c v nhu c u tái nh cư cho các d án và phương án i u hòa qũy nhà, qu t gi a các d án. c/ ôn c các S , ngành và U ban nhân dân các qu n, huy n và Ch u tư th c hi n các nhi m v theo ti n d/ Thư ng xuyên ki m tra, theo dõi các d án ang th c hi n gi i phóng m t b ng, phát hi n nh ng vư ng m c ch o gi i quy t ho c xu t U ban nhân dân thành ph gi i quy t. e/ Ti p nh n toàn b các ý ki n, ki n ngh c a Ch u tư, UBNDân các qu n, huy n v các v n vư ng m c, phát sinh có liên quan n vi c áp d ng ch , chính sách b i thư ng h tr , tái nh cư và trong khâu t ch c th c hi n ch o gi i quy t ho c xu t U ban nhân dân thành ph gi i quy t. f/ nh kỳ t ng h p, ánh giá tình hình th c hi n công tác gi i phóng m t b ng trên a bàn thành ph , báo cáo Ban ch o Gi i phóng m t b ng thành ph và U ban nhân dân thành ph . 5- Các S : K ho ch và u tư, Công nghi p, Giao thông công chính, Lao ng Thương binh và Xã h i theo ch c năng, nhi m v ư c phân công ph i h p v i U ban nhân dân các qu n, huy n và các S , ngành t ch c th c hi n công tác gi i phóng m t b ng. i u 2. Quy nh v th t c hành chính trong vi c gi i quy t h sơ có liên quan n chính sách b i thư ng thi t h i, tái nh cư. 1- Theo ch c năng, nhi m v ư c phân công, các S , Ngành ư c giao ch trì th c hi n các n i dung công vi c ch ng ki m tra, xem xét (trư ng h p c n thi t l y ý ki n c a các ngành có liên quan). Cơ quan ch trì th c hi n ch u trách nhi m l p T trình (không ph i l y chũ ký, d u c a các cơ quan có liên quan) trình U ban nhân dân thành ph quy t nh. 2- Trong th i h n không quá 07 ngày (không k ngày ngh ) k t khi nh n ư c T trình, báo cáo c a U ban nhân dân qu n, huy n và Ch u tư ngh v các n i dung có liên quan n gi i phóng m t b ng, tái nh cư, các S , Ngành ư c phân công theo quy nh t i i u 1/ Quy t nh này ph i có ý ki n tr l i b ng văn b n ho c có T trình báo cáo U ban nhân dân thành ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký.
  4. Chánh Văn phòng H ND và UBND thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành; Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn
Đồng bộ tài khoản