Quyết định số 1184-QĐ/KHCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 1184-QĐ/KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1184-QĐ/KHCN về việc ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận Nhà nước về chất lượng hàng hoá thuỷ sản do Bộ Thuỷ sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1184-QĐ/KHCN

 1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1184-Q /KHCN Hà N i, ngày 21 tháng 12 năm 1996 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH KI M TRA VÀ CH NG NH N NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG HÀNG HOÁ THU S N B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh nh 50/CP ngày 21 tháng 6 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thu s n; Căn c Ngh nh 86/CP ngày 8 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Căn c Thông tư Liên b Khoa h c - Công ngh và Môi trư ng - Thu s n s 02 TT/LB ngày 24 tháng 5 năm 1996 hư ng d n th c hi n Ngh nh 86/CP; Căn c Thông tư s 03 TT/TCCB-L ngày 19 tháng 8 năm 1996 c a B Thu s n hư ng d n phân công vi c th c hi n qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá thu s n; Căn c Quy t nh s 2578/Q -T C ngày 28 tháng 10 năm 1996 c a B trư ng B Khoa h c - Công ngh và Môi trư ng ban hành quy nh v vi c ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá xu t kh u, nh p kh u; Xét ngh c a ông V trư ng V Khoa h c - Công ngh . QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ki m tra và ch ng nh n Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá thu s n. i u 2. Các t ch c, cá nhân s n xu t - kinh doanh các lo i hàng hoá thu s n thu c danh m c ph i ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng, các cơ quan ki m tra - ch ng nh n Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá thu s n và các cơ quan Nhà nư c h u quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. i u 3. V trư ng V Khoa h c - Công ngh và Th trư ng các ơn v liên quan có trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 1 tháng 1 năm 1997. Nguy n Th H ng Minh ( ã ký)
 2. QUY CH KI M TRA VÀ CH NG NH N NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG HÀNG HOÁ THU S N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1184 ngày 21 tháng 12 năm 1996 c a B trư ng B Thu s n) chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh th ng nh t phương th c, n i dung, trình t ki m tra và ch ng nh n Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá thu s n. i u 2. 2.1. Quy ch này áp d ng i v i các hàng hoá thu s n xu t nh p khNu và tiêu th n i a (k c m u chào hàng) thu c danh m c b t bu c ph i ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng. S n phNm thu s n s d ng cho cá nhân, hàng m u tri n lãm, h i ch không thu c ph m vi áp d ng c a Quy ch này. 2.2. T t c các t ch c, cá nhân s n xu t - kinh doanh hàng hoá thu s n thu c danh m c nói trên (sau ây g i t t là ch hàng) ph i ăng ký ki m tra và ch u s ki m tra c a cơ quan ki m tra, ch ng nh n Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá thu s n (sau ây g i t t là cơ quan ki m tra Nhà nư c) theo Quy ch này. i u 3. Cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá thu s n nói trong Quy ch này là các ơn v ư c Liên B Khoa h c - Công ngh và Môi trư ng - Thu s n th ng nh t ch nh t i Thông tư s 02 TT/LB ngày 24 tháng 5 năm 1996. Ph m vi trách nhi m ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng c a t ng cơ quan ư c quy nh t i Thông tư s 03 TT/TCCB-L ngày 19 tháng 8 năm 1996 c a B Thu s n và các văn b n b sung. i u 4. 4.1. Căn c ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng hàng thu s n là các Tiêu chuNn Vi t Nam, Tiêu chuNn Ngành Thu s n và các quy nh khác v ch t lư ng, an toàn v sinh do B Thu s n ban hành. 4.2. i v i hàng thu s n xu t khNu, trong trư ng h p ch hàng có yêu c u, cơ quan ki m tra Nhà nư c ư c phép ki m tra theo tiêu chuNn khác, n u m c ch tiêu ch t lư ng nêu trong tiêu chuNn ó tho mãn các yêu c u quy nh t i các văn b n nói M c 4.1. i u 5. Hàng hoá thu s n thu c danh m c b t bu c ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng ch ư c phép ưa vào tiêu th trên th trư ng n i a ho c ư c cơ quan H i quan
 3. làm th t c thông quan cho xu t khNu khi ư c c p gi y ch ng nh n Nhà nư c v ch t lư ng. chương 2: PHƯƠNG TH C, TRÌNH T VÀ N I DUNG KI M TRA i u 6. Phương th c ki m tra 6.1. Ki m tra thông thư ng: L y m u i di n c a t ng lô hàng theo quy nh c a Tiêu chuNn Vi t Nam. 6.2. Ki m tra gi m: áp d ng i v i các trư ng h p sau: a) Khi cơ s s n xu t ư c B Thu s n c p gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t và gi y ch ng nh n áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo GMP ho c HACCP; b) Khi cơ quan ki m tra Nhà nư c tr c ti p ki m tra, giám sát và l y m u trên dây chuy n s n xu t. c) Các hàng hoá nh p khNu ã có ch ng nh n ch t lư ng Nhà nư c c a các nư c có hi p nh v qu n lý ch t lư ng v i Vi t Nam. i u 7. ăng ký ki m tra. 7.1. Trư c khi xu t, nh p khNu ho c ưa ra th trư ng tiêu th các lo i hàng hoá nói t i i u 2, ch hàng ph i g i h sơ ăng ký ki m tra ch t lư ng hàng hoá cho cơ quan ki m tra Nhà nư c. H sơ bao g m: a) Gi y ăng ký ki m tra ch t lư ng hàng hoá thu s n (2b n), áp d ng th ng nh t theo m u 01 TS/KHCN. b) B n sao h p ng kinh t ho c h p ng mua bán ngo i thương (ph n liên quan n ch t lư ng lô hàng xin ki m tra). c) B n kê chi ti t lô hàng. d) Các tài li u k thu t có liên quan n ch t lư ng lô hàng theo quy nh c a cơ quan ki m tra Nhà nư c. e) V n ơn ( i v i hàng nh p khNu), hoá ơn bán hàng ( i v i hàng xu t khNu). 7.2. Ch hàng ph i ăng ký ki m tra l i ch t lư ng lô hàng trong nh ng trư ng h p sau ây: a) Gi y ch ng nh n ch t lư ng lô hàng h t th i h n. b) Lô hàng b hư h i. c) Hàng hoá ho c bao bì b thay i.
 4. d) Lô hàng ã ư c tái ch , hoàn thi n ho c b sung theo yêu c u c a cơ quan ki m tra ch t lư ng Nhà nư c. i u 8. Xác nh n ăng ký ki m tra. Khi nh n ư c h sơ ăng ký, cơ quan ki m tra Nhà nư c có trách nhi m xem xét n i dung h sơ, hư ng d n ch hàng b sung nh ng ph n còn thi u, xác nh n ăng ký ki m tra và thông báo ngay cho ch hàng bi t th i gian, a i m, n i dung ki m tra; ký tên, óng d u vào gi y ăng ký ki m tra và ưa l i cho ch hàng 01 b n. i u 9. N i dung ki m tra. a) Ki m tra tính ng nh t và xu t x c a lô hàng. b) Ki m tra các ch tiêu c m quan/ngo i quan, v t lý, bao gói, ghi nhãn và i u ki n v n chuy n, b o qu n c a lô hàng. c) N u k t qu ki m tra các i m nói trên t yêu c u quy nh, ti n hành l y m u ki m tra các ch tiêu hoá h c, vi sinh, ký sinh trùng. i u 10. Thông báo k t qu ki m tra. 10.1. Không quá 10 ngày k t ngày ch hàng xin ư c ki m tra, cơ quan ki m tra Nhà nư c ph i g i phi u báo k t qu phân tích cho ch hàng theo các m u th ng nh t ư c in trên kh gi y A4: - M u 02 TS/KHCN: Phi u phân tích c m quan/ngo i quan. - M u 03 TS/KHCN: Phi u phân tích hoá h c. - M u 04 TS/KHCN: Phi u phân tích vi sinh/ký sinh trùng. 10.2. N u lô hàng t yêu c u v ch t lư ng theo quy nh cơ quan ki m tra Nhà nư c c p gi y ch ng nh n ch t lư ng cho lô hàng theo m u 05 TS/KHCN, in trên kh gi y A4. Trong trư ng h p ch hàng yêu c u m u riêng v gi y ch ng nh n ch t lư ng, cơ quan ki m tra Nhà nư c c p thêm gi y ch ng nh n theo m u ó v i n i dung không trái v i n i dung ghi trong gi y ch ng nh n Nhà nư c v ch t lư ng c p cho lô hàng. Gi y ch ng nh n c p thêm ph i ư c ính kèm theo gi y ch ng nh n Nhà nư c ã ư c c p m i có giá tr . 10.3. Trư ng h p lô hàng không t yêu c u v ch t lư ng, cơ quan ki m tra Nhà nư c thông báo cho ch hàng theo m u 06 TS/KHCN, in trên kh gi y A4, kèm theo yêu c u c th th c hi n bi n pháp x lý ho c hu b lô hàng. 10.4. Khi c n thi t, cơ quan ki m tra Nhà nư c có th cho niêm phòng ánh d u các lô hàng ã ư c ki m tra. i u 11. Gi y ch ng nh n ch t lư ng.
 5. 11.1. Gi y ch ng nh n ch t lư ng và gi y thông báo lô hàng không t yêu c u ch t lư ng do m i cơ quan ki m tra Nhà nư c c p ph i ư c ánh s th t liên t c riêng cho t ng năm. Cách ánh s th ng nh t g m 3 nhóm ch và s . Thí d : XA 0001/97 a) Nhóm u g m 2 ch cái là mã s c a cơ quan ki m tra Nhà nư c; Z - Các cơ quan thu c C c B o v Ngu n l i thu s n. Mã s c th c a các ơn v thu c C c B o v Ngu n l i thu s n s do B Thu s n quy nh sau. Y - Các cơ quan thu c Trung tâm Ki m tra Ch t lư ng và V sinh Thu s n. YY - Trung tâm Ki m tra Ch t lư ng và V sinh Thu s n (Hà N i). YA - Chi nhánh NAFIQACEN 1 (H i Phòng) YB - Chi nhánh NAFIQACEN 2 ( à N ng) YC - Chi nhánh NAFIQACEN 3 (Nha Trang) YD - Chi nhánh NAFIQACEN 4 (Thành ph H Chí Minh) YE - Chi nhánh NAFIQACEN 5 (Minh H i) X - Các Trung tâm K thu t Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng Khu v c. XA - Trung tâm K thu t Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng Khu v c I. XB - Trung tâm K thu t Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng Khu v c II. XC - Trung tâm K thu t Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng Khu v c III. b) Nhóm th hai g m b n ch s là s th t c a gi y ch ng nh n. c) Nhóm th ba g m hai ch s sau d u g ch chéo là s cu i c a năm c p gi y. 11.2. Gi y ch ng nh n ch t lư ng và gi y thông báo lô hàng không t yêu c u ch t lư ng ư c l p thành 02 liên: 1 liên giao ch hàng, 1 liên lưu t i cơ quan ki m tra Nhà nư c. 11.3. Gi y ch ng nh n ch t lư ng c p cho lô hàng nào ch có giá tr hi u l c cho lô hàng ó trong i u ki n v n chuy n, b o qu n không làm thay i ch t lư ng hàng hoá ã ki m tra. chương 3: QUY N H N, TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN KI M TRA NHÀ NƯ C i u 12. Quy n h n
 6. 12.1. Yêu c u ch hàng cung c p các h sơ có liên quan n lô hàng ăng ký ki m tra ch t lư ng. 12.2. Ra vào nơi lưu gi , b o qu n và v n chuy n hàng hoá thu s n l y m u và ki m tra. 12.3. Ti n hành ki m tra ch t lư ng lô hàng theo quy nh t i i u 9 c a Quy ch này. 12.4. C p gi y ch ng nh n ch t lư ng ho c thông báo lô hàng không t ch t lư ng cho ch hàng. 12.5. Trư ng h p có vi ph m nghiêm tr ng v ch t lư ng hàng hoá, gây nguy h i n s n xu t, s c kho c a ngư i tiêu dùng, làm thi t h i l n v kinh t , cơ quan ki m tra Nhà nư c có quy n ưa ra nh ng bi n pháp h u hi u giám sát ch t ch quá trình x lý cho n khi các lô hàng ư c x lý m b o yêu c u quy nh, ho c ra quy t nh hu lô hàng ng th i báo cáo cơ quan qu n lý c p trên. 12.6. Thu phí và l phí ki m tra, c p gi y ch ng nh n ch t lư ng theo quy nh t i i u 14 c a Quy ch này. i u 13. Trách nhi m 13.1. Th c hi n vi c ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng hàng thu s n trong ph m vi ư c phân công. 13.2. Th c hi n úng quy trình k thu t, th i gian và trình t ki m tra theo quy nh. 13.3. mb o chính xác c a các k t qu ki m nghi m. 13.4. B i thư ng v t ch t cho ch hàng v h u qu do nh ng sai sót trong vi c ki m tra và ch ng nh n ch t lư ng. Tuỳ theo m c thi t h i, m c b i thư ng có th tho thu n hoàn tr t m t ph n n t i a 10 l n phí ki m tra ã thu i v i lô hàng ó. Trong trư ng h p ch hàng không nh t trí v m c b i thư ng có th kh i ki n cơ quan ki m tra Nhà nư c t i Toà án kinh t . 13.5. Lưu tr h sơ ki m tra và gi y ch ng nh n ch t lư ng hàng hoá thu s n trong th i h n 2 năm và xu t trình khi các cơ quan có trách nhi m yêu c u. Lưu tr các m u ki m tra vi sinh và hoá h c ít nh t 30 ngày trong i u ki n t t. 13.6. nh kỳ hàng quý và hàng năm g i báo cáo k t qu ki m tra, c p gi y ch ng nh n ch t lư ng hàng hoá thu s n cho V Khoa h c - Công ngh , B Thu s n theo m u báo cáo 07 TS/KHCN. chương 4: PHÍ, L PHÍ KI M TRA, C P GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG i u 14. Phí và l phí ki m tra, c p gi y ch ng nh n ch t lư ng hàng hoá th c hi n theo các quy nh trong các Thông tư Liên B Tài chính - Thu s n s 13 TT/LB
 7. ngày 12 tháng 2 năm 1996, s 89 TT/LB ngày 27 tháng 11 năm 1995 và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. chương 5: KHI U N I VÀ GI I QUY T KHI U N I i u 15. Trong th i h n 03 ngày k t khi nh n ư c các phi u báo k t qu ki m nghi m, n u có nghi v n v k t qu ki m nghi m, ch hàng có quy n yêu c u cơ quan ki m tra Nhà nư c ti n hành ki m tra l i. Ngay sau khi nh n ư c yêu c u c a ch hàng, cơ quan ki m tra Nhà nư c ph i t ch c ki m tra l i và thông báo k t qu cho ch hàng. Ch hàng ph i tr toàn b phí ki m tra l i cho cơ quan ki m tra Nhà nư c trong trư ng h p k t qu ki m tra l i không trái v i k t qu ki m tra l n u. i u 16. Ch hàng có quy n khi u n i t i B Thu s n v k t qu ki m tra và các vi ph m c a cơ quan ki m tra Nhà nư c trong vi c th c Quy ch này. K t lu n c a B trư ng B Thu s n là quy t nh cu i cùng. chương 6: X LÝ VI PH M i u 17. Ch hàng không ch p hành Quy ch này s b x ph t theo i u 37, 39 c a Quy nh ban hành kèm theo Ngh nh 327 - H BT ngày 19 tháng 10 năm 1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v vi c thi hành Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá. i u 18. Cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá thu s n ch u s thanh tra và x lý vi ph m c a B Thu s n và B Khoa h c - Công ngh và Môi trư ng và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v ho t ng ki m tra ch t lư ng hàng hoá. Các hành vi vi ph m Quy ch này tuỳ theo m c s b x lý theo lu t nh. i u 19. Nh ng cá nhân thu c các cơ quan ki m tra Nhà nư c vi ph m các quy nh c a Quy ch này, tuỳ theo m c vi ph m có th b x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 20. Quy ch này có hi u l c k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i các quy nh trong Quy ch này u b bãi b . M i s a i, b sung n i dung Quy ch này do B trư ng B Thu s n xem xét và quy t nh b ng văn b n.
 8. M U /FORM: 01 TS/KHCN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM GI Y ĂNG KÝ KI M TRA CH T LƯ NG HÀNG HOÁ THU S N REGISTRATION FOR QUALITY INSPECTION OF FISHERY PRODUCTS S / No: Kính g i / To:...................................................................................... (Tên cơ quan ki m tra Nhà nư c/Neme of the National inspection Body) Ch hàng/Consigner: S h p ng ho c L/C: a ch , i n tho i, fax/Address, phone, Contract or L/C number: fax: B n i/Shipment port: ơn v nh n hàng B n n/ Port of discharge: a ch , i n tho i, fax/Address, phone, Th i gian xu t (nh p) khNu d ki n fax: /exporting (Importing) date: Mô t hàng hoá/Description of goods: S lư ng, kh i lư ng/Quantity, volume: Tên hàng hoá/Name of goods: Ký mã hi u/ Goods marking: Xu t x / Country of origin: Giá tr hàng hoá/ Value of goods: a i m t p k t hàng/ Location of storage: Ngày xin ki m tra/ Date for inspection: a i m ki m tra/ Location of inspection: .............ngày(date) .../......../......... .............ngày (date) ......./........./....... i di n ch hàng i di n c a cơ quan ki m tra Nhà nư c/ Representative of the consigner inspection body representative (Ký tên và óng d u/ (Ký tên và óng d u/ Signature and stamp) signature and stamp)
 9. M U /FORM: 02 TS/KHCN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Tên, a ch cơ quan ki m tra/ Name & address of the inspection body ............................................................................................................ ............................................................................................................ PHI U PHÂN TÍCH C M QUAN, NGO I GIAO EXTERNAL/ORGANOLEPTIC ANALYSIS S /No: Tên ch hàng/Consigner:...................................................................... Tên hàng hoá/Name of goods: Tên thương m i/Trade name.................. Tên khoa h c/Scientefic name................... ơn v s n xu t/Manufacture................................................................. Gi y ăng ký ki m tra s /Registration number....................................... L/C ho c H p ng thương m i s /L/C or Commercial contract No....... Ngày l y m u/ Date of sampling............................................................. Ngày phân tích/ Date of analysis............................................................. Ki m nghi m viên/ Analyst..................................................................... I- CHI TI T M U KI M/ DESCRIPTION OF SAMPLES N i dung M u/Sample M u/Sample M u/Sample M u/Sample M u/Sample No1 No2 No3 No4 No5 ITEM Mã s hàng hoá/ Code of goods
 10. Ký hi u m u/ Code of samples Kh i lư ng m u/ Weight S lư ng m u Quantity Ngày s n xu t/ Date of production II- K T QU PHÂN TÍCH / RESULTS Ch tiêu/Criteria ơn v M u/ M u/ M u/ M u/ M u/ Unit Sample Sample Sample Sample Sample No1 No2 No3 No4 No5 Baogói/ Packaging Nhãn/ Label Kh i lư ng tính/ net weight Kích c / Size Mùi/ Odour V/ Test T p ch t/ Foreign matter
 11. K t c u/ Structure III- K T LU N / CONCLUCSIONS .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. Giám c cơ quan ki m tra ........ Ngày ....... tháng ........ năm 199.... Director of inspection Body Date...... (Ký tên, óng d u/ Ki m nghi m viên / Analyst Signature and Stamp) (Ký tên / Signature) M U /FORM: 03 TS/KHCN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Tên, a ch cơ quan ki m tra/ Name & address of the inspection body .............................................................................................................. .............................................................................................................. PHI U PHÂN TÍCH HOÁ H C CHEMICAL ANALYSIS S / No: Tên ch hàng/ Consigner:..................................................................... Tên hàng hoá/ Name of goods: Tên thương m i/ Trade name................
 12. Tên khoa h c/ Scientific name................... ơn v s n xu t/ Manufacture............................................................... Gi y ăng ký ki m tra s / Registration number..................................... L/C ho c h p ng thương m i s /L/C or Commercial contract No...... Ngày l y m u/ Date of sampling............................................................ Ngày phân tích/ Date of analysis............................................................ Ki m nghi m viên/ Analyst.................................................................... I- CHI TI T M U KI M/ DESCRIPTION OF SAMPLES N i dung M u/Sample M u/Sample M u/Sample M u/Sample M u/Sample No1 No2 No3 No4 No5 ITEM Mã s hàng hoá/ Code of goods Ký hi u m u/ Code of samples Kh i lư ng m u/ Weight S lư ng m u/ Quantity Ngày s n xu t/ Date of production II- K T QU PHÂN TÍCH / RESULTS
 13. Ch tiêu/ ơn v M u/ M u/ M u/ M u/ M u/ Unit Criteria Sample Sample Sample Sample Sample No1 No2 No3 No4 No5 III- K T LU N / CONCLUSIONS .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. Giám c cơ quan ki m tra ........ Ngày ....... tháng ........ năm 199.... Director of inspection Body Date...... (Ký tên, óng d u/ Signature and Stamp) Ki m nghi m viên / Analyst (Ký tên / Signature) M U /FORM: 04 TS/KHCN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Tên, a ch cơ quan ki m tra/ Name & address of the inspection body .............................................................................................................. ..............................................................................................................
 14. PHI U PHÂN TÍCH VI SINH / KÝ SINH TRÙNG MICROBIOLOGICAL/PARASITES ANALYSIS S / No: Tên ch hàng/ Consigner:......................................................................... Tên hàng hoá/ Name of goods: Tên thương m i/ Trade name.................... Tên khoa h c/ Scientific name..................... ơn v s n xu t/ Manufacture................................................................... Gi y ăng ký ki m tra s / Registration number..................................... L/C ho c h p ng thương m i s /L/C or Commercial contract No...... Ngày l y m u/ Date of sampling............................................................ Ngày phân tích/ Date of analysis............................................................ Ki m nghi m viên/ Analyst.................................................................... I- CHI TI T M U KI M/ DESCRIPTION OF SAMPLES N i dung M u/Sample M u/Sample M u/Sample M u/Sample M u/Sample No1 No2 No3 No4 No5 ITEM Mã s hàng hoá/ Code of goods Ký hi u m u/ Code of samples Kh i lư ng m u/ Weight S lư ng m u Quantity
 15. Ngày s n xu t/ Date of production II- K T QU PHÂN TÍCH / RESULTS Ch tiêu/ ơn v M u/ M u/ M u/ M u/ M u/ Unit Criteria Sample Sample Sample Sample Sample No1 No2 No3 No4 No5 III- K t lu n / Conclusions .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. Giám c cơ quan ki m tra ........ Ngày ....... tháng ........ năm 199.... Director of inspection Body Date...... (Ký tên, óng d u/ Signature and Stamp) Ki m nghi m viên / Analyst (Ký tên / Signature) M U /FORM: 05 TS/KHCN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
 16. Tên cơ quan ki m tra Nhà nư c/ Name & address of the inspection body .............................................................................................................. GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG QUALITY CERTIFICATE S / No: Ngư i g i hàng/ Consigner: S h p ng ngo i thương/ a ch , i n tho i, fax/Address, Contract of L/C number: phone,fax: B n i/ Shipment port Ngư i nh n hàng/ Consignee: B n n/ Port of discharge: a ch , i n tho i, fax/ Addess, phone, fax: Tên hàng hoá/ Name of goods: Mô t hàng hoá/ Description of goods S lư ng, kh i lư ng/ Quantity, volume S v n ơn/ B/L number: Giá tr / Value: Ngày / Date: Căn c vào k t qu phân tích s ngày; s ngày; s ngày Based on the results of analysis No dated; No dated; No dated Tên cơ quan ki m tra Nhà nư c / Name of National control body) ch ng nh n lô hàng t yêu c u ch t lư ng, Hereby certifies the goods are found conformed with qualuty requirements Gi y xác nh n này có hi u l c n ngày: .........ngày.......tháng.......năm........ This certificate is valid until Date: .................................................... Giám c cơ quan ki m tra (ký tên, óng d u) Director of inspection body (signature, stamp) M U /FORM: 06 TS/KHCN
 17. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Tên cơ quan ki m tra Nhà nư c/ Name & address of the inspection body .................................................................................................. THÔNG BÁO LÔ HÀNG KHÔNG T CH T LƯ NG NON-CONFORMITY OF GOODS QUALITY S / No: Ngư i g i hàng/ Consigner: S h p ng ngo i thương/ a ch , i n tho i, fax/Address, Contract of L/C number: phone,fax: B n i/ Shipment port Ngư i nh n hàng/ Consignee: B n n/ Port of discharge: a ch , i n tho i, fax/ Addess, phone, fax: Tên hàng hoá/ Name of goods: Mô t hàng hoá/ Description of goods S lư ng, kh i lư ng/ Quantity, volume Giá tr hàng hoá/ Value of goods: a i m ki m tra/ Location of inspection: Ngày ki m tra/ Date of inspection: Căn c vào k t qu phân tích s ngày; s ngày; s ngày Based on the results of analysis No dated; No dated; No dated Tên cơ quan ki m tra Nhà nư c / Name of National control body) thông báo lô hàng không t yêu c u ch t lư ng, Hereby informs the goods are not found conformed with qualuty requirements ........................ngày.......tháng.......năm........ Date: Giám c cơ quan ki m tra (ký tên, óng d u) Director of inspection body (signature, stamp)
 18. M U: 07 TS/KHCN ......................................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (Tên cơ quan Ki m tra ch t lư ng) c l p - T do - H nh phúc S :................. BÁO CÁO K T QU KI M TRA, CH NG NH N NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG HÀNG HOÁ THU S N QUÝ ..... NĂM 199.... Kính g i: B Thu s n (V Khoa h c - Công ngh ) 1- Tình hình chung. N i dung S T ng kh i lư ng T ng giá tr lô (T n) (1000USD) 1. T ng s lô hàng hoá ã ki m tra 2.T ng s lô hàng hoá ã ư c c p gi y CNCL 3.T ng s lô hàng hoá không ư c c p gi y CNCL 4. T ng s lô hàng hoá b khách hàng khi u n i 2- Cơ c u hàng ki m tra và th trư ng. Ch ng lo i Tôm Cá Nhuy n Nhuy n Thu Thu Thu T ng ông ông th th s n s n s n c ng Th trư ng l nh l nh chân chân khác tươi khô u b ng ông s ng (t n) (t n) (t n) ông ông l nh (t n) l nh l nh (t n) (t n) (t n) (t n) - Nh t - ông Nam Á
 19. - EU -M - Khác -N i a T ng c ng: 3- K t qu ki m tra. N i dung Tôm Cá Nhuy n Nhuy n Thu Thu Thu T ng ông ông th th s n s n s n c ng l nh l nh chân chân khác tươi khô u b ng ông s ng (t n) (t n) (t n) ông ông l nh (t n) l nh l nh (t n) (t n) (t n) (t n) 1. T ng s hàng ã ki m tra: 2. T ng s hàng b gác: Trong ó: - Do ki m tra c m quan không t . - Do ki m tra vi sinh, ký sinh trùng không t. - Do ki m tra hoá h c không t. T ng c ng: 4- ánh giá chung: ................ ngày ...... tháng...... năm 199...... Giám c cơ quan ki m tra ch t lư ng
 20. (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản