Quyết định số 1189/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định số 1189/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1189/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Giáo dục và Đào tạo do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1189/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH TH A THIÊN c l p - T do - H nh phúc HU ------- ----- S : 1189/Q -UBND Hu , ngày 19 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH TI P NH N, GI I QUY T TH T C HÀNH CHÍNH THEO CƠ CH M T C A T I S GIÁO D C VÀ ÀO T O CH TNCH U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng Nhân dân và U ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 93/2007/Q -TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch th c hi n cơ ch m t c a, m t c a liên thông t i cơ quan hành chính nhà nư c a phương; Căn c Quy t nh s 1858/2006/Q -UBND ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a UBND t nh v vi c ban hành Quy ch làm vi c c a UBND t nh; Căn c Quy t nh s 4334/2004/Q -UBND ngày 28 tháng 5 năm 2004 c a UBND t nh v vi c quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Giáo d c và ào t o t nh Th a Thiên Hu ; Căn c Quy t nh s 1930/Q -UBND ngày 31 tháng 8 năm 2007 c a UBND t nh ban hành Danh m c th t c hành chính thu c th m quy n ti p nh n, gi i quy t t i các cơ quan hành chính trên a bàn t nh Th a Thiên Hu ; Xét ngh c a Giám c S N i v t i công văn s 364 /SNV-CCHC, ngày 25 tháng 4 năm 2008 và Giám c S Giáo d c và ào t o t i t trình s : 252/SGD & T, ngày 06 tháng 03 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh ti p nh n, x lý th t c hành chính theo cơ ch m t c a t i S Giáo d c và ào t o. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các quy nh trư c ây c a UBND t nh trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng y ban Nhân dân t nh, Giám c S N i v , Giám c S Giáo d c và ào t o, Th trư ng các cơ quan chuyên môn thu c UBND t nh và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - CT và các PCT UBND t nh; - VP: L và các CV; - Lưu: VT, NCCS. Nguy n Ng c Thi n QUY NNH V VI C TI P NH N, GI I QUY T TH T C HÀNH CHÍNH THEO CƠ CH M T C A T I S GIÁO D C VÀ ÀO T O (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1189/Q -UBND ngày 19 tháng 5 năm 2008 c a Ch t ch y ban Nhân dân t nh) Chương 1: CÁC QUY NNH CHUNG i u 1. Cơ ch m t c a t i S Giáo d c và ào t o Cơ ch m t c a t i S Giáo d c và ào t o là cơ ch gi i quy t công vi cc at ch c, cá nhân thu c trách nhi m, thNm quy n c a S Giáo d c và ào t o ; t hư ng d n - ti p nh n h sơ, th lý h sơ n giao tr k t qu ư c th c hi n t im t um i là “B ph n ti p nh n và tr k t qu ” (sau ây g i là B ph n m t c a) t t i Văn phòng S Giáo d c và ào t o, do Giám c S thành l p. i u 2. M c ích yêu c u 1. Công khai th t c hành chính; gi i quy t nhanh g n các th t c hành chính thu c thNm quy n gi i quy t c a Giám c S Giáo d c và ào t o; áp ng m t cách t t nh t m i nhu c u h p pháp c a t ch c, cá nhân theo úng quy nh c a pháp lu t; ph c v công cu c phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. 2. Không ng ng nâng cao ch t lư ng gi i quy t h sơ, m b o th i h n giao tr h sơ theo quy nh; xác nh trách nhi m c a công ch c tr c ti p tham gia gi i quy t h sơ m b o s th ng nh t ng b t khâu ti p nh n n giao tr h sơ t i S Giáo d c và ào t o áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001-2000. i u 3. i tư ng và ph m vi áp d ng Áp d ng th c hi n cho các lo i th t c hành chính thu c thNm quy n gi i quy t c a Giám c S Giáo d c và ào t o. i u 4. Th i gian, a i m ti p nh n h sơ và giao tr k t qu
  3. Vi c ti p nh n h sơ và giao tr k t qu ư c th c hi n t i B ph n m t c a c a S Giáo d c và ào t o; Th i gian: bu i sáng t 7 gi 30 n 11 gi , chi u t 14 gi n 16 gi 30 vào các ngày trong tu n, tr ngày l và Ch nh t. i u 5. Yêu c u th t c hành chính i v i h sơ 1. m b o y các lo i văn b n cho t ng lo i th t c theo quy nh t i Ph l c kèm theo Quy t nh này và các văn b n liên quan khác c a nhà nư c n u có yêu c u c bi t cho t ng trư ng h p c th . 2. Văn b n d th o c a các phòng, ban (n u có) ph i ư c so n th o theo th th c quy nh t i Thông tư liên t ch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 c a B N i v - Văn phòng Chính ph và các quy nh khác c a Nhà nư c. Chương 2: QUY TRÌNH TI P NH N, GI I QUY T H SƠ VÀ GIAO TR K T QU i u 6. Quy trình ti p nh n h sơ Ti p nh n h sơ là quá trình thành viên B ph n m t c a ư c phân công tr c th c hi n các công vi c sau: 1. Ki m tra tính y , h p l c a h sơ: + N u không thu c ph m vi gi i quy t thì hư ng d n t ch c, cá nhân n cơ quan có thNm quy n gi i quy t. + N u chưa y theo quy nh thì không ti p nh n, ng th i hư ng d n c th b ng phi u hư ng d n cá nhân, t ch c b sung hoàn ch nh. Vi c hư ng d n ư c th c hi n theo nguyên t c m t l n, y , úng quy nh ã niêm y t công khai. 2. i v i các lo i công vi c theo quy nh gi i quy t trong ngày làm vi c, không ư c ghi gi y h n thì ti p nh n và gi i quy t ngay, sau ó trình lãnh o có thNm quy n ký, tr k t qu cho t ch c, cá nhân; thu phí, l phí i v i nh ng công vi c ư c thu phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t. 3. i v i các lo i công vi c theo quy nh ư c ghi gi y h n thì ti p nh n và vi t phi u ti p nh n h sơ, h n ngày tr k t qu (th i h n h n tr h sơ th c hi n theo Ph l c kèm theo Quy t nh này); yêu c u t ch c, cá nhân ký vào phi u ti p nh n h sơ và thu phí, l phí i v i nh ng công vi c ư c thu phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ghi chép và c p nh t các n i dung liên quan vào s và ph n m m theo dõi vi c ti p nh n - tr h sơ (n u có). 5. Chuy n h sơ cho phòng chuyên môn th lý. i u 7. Quy trình chuy n h sơ
  4. Sau khi ti p nh n, vào cu i m i bu i làm vi c, B ph n m t c a có trách nhi m chuy n ngay h sơ ã nh n n phòng chuyên môn có liên quan gi i quy t. Th i gian B ph n m t c a chuy n h sơ cho phòng chuyên môn và th i gian phòng chuyên môn tr l i k t qu gi i quy t h sơ cho B ph n m t c a ph i th hi n trong s theo dõi ti p nh n và tr k t qu và phi u chuy n h sơ (theo m u). i u 8. Quy trình gi i quy t h sơ 1. Phòng chuyên môn th lý th c hi n các công vi c sau: a) Ki m tra n i dung h sơ do thành viên tr c B ph n m t c a chuy n giao theo Phi u ti p nh n và Phi u chuy n h sơ; b) Nghiên c u, xu t phương án gi i quy t h sơ m b o úng quy trình và th i gian quy nh. Trư ng h p h sơ có liên quan n trách nhi m, quy n h n c a phòng chuyên môn khác thì cán b , công ch c ho c phòng chuyên môn tr c ti p gi i quy t h sơ ch ng ph i h p v i cán b , công ch c ho c phòng chuyên môn khác có liên quan cùng x lý h sơ. i v i h sơ òi h i có s ph i h p liên ngành c a các cơ quan chuyên môn khác, phòng chuyên môn th lý tham mưu cho Lãnh o S th c hi n vi c ph i h p gi i quy t theo hư ng: + Phát hành văn b n xin ý ki n th ng nh t trong vi c th lý h sơ. + T ch c h p v i các ngành l p biên b n v nh ng n i dung th ng nh t và ki n ngh xu t v i c p trên. c) Trư ng h p n ngày h n tr nhưng phòng chuyên môn chưa gi i quy t xong h sơ thì ph i l p Phi u gia h n tr h sơ trình lãnh o S ký, chuy n cho B ph n m t c a g i cho t ch c, cá nhân có liên quan, nêu rõ lý do ch m tr ; th i gian gia h n tùy tình hình th c t nhưng không ư c vư t quá th i gian gi i quy t h sơ theo quy nh cho t ng lo i h sơ. d) Phòng chuyên môn chuy n k t qu gi i quy t h sơ (ho c Phi u gia h n tr h sơ trong trư ng h p chưa có k t qu ) cho B ph n m t c a giao tr cho t ch c, cá nhân m b o úng th i gian h n tr . 2. Th i gian th lý cho t ng lo i th t c quy nh c th t i Ph l c ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 9. Quy trình tr k t qu gi i quy t h sơ Tr k t qu gi i quy t h sơ là quá trình thành viên B ph n m t c a ư c phân công tr c th c hi n các công vi c sau: 1. Tr k t qu gi i quy t h sơ ho c phi u gia h n tr h sơ cho t ch c, cá nhân theo úng phi u ti p nh n h sơ.
  5. 2. Ghi chép và c p nh t k t qu gi i quy t h sơ vào s và ph n m m theo dõi vi c ti p nh n giao tr h sơ theo quy trình s d ng ph n m m. 3. Yêu c u t ch c, cá nhân ký nh n k t qu vào s theo dõi và thu h i phi u ti p nh n h sơ. i u 10. Lưu tr h sơ Vi c lưu tr h sơ th c hi n theo quy nh hi n hành v công tác lưu tr c a Nhà nư c và c a ơn v . Chương 3: T CH C TH C HI N i u 11. Trách nhi m c a Giám c S Giáo d c và ào t o 1. u tư, ki n toàn cơ s v t ch t, thi t b m b o ph c v ho t ng B ph n m t c a; ban hành các lo i văn b n liên quan n quá trình th c hi n cơ ch m t c a t i ơn v (Phi u ti p nh n h sơ, Phi u gia h n tr h sơ, Phi u trình ký h sơ, S theo dõi ti p nh n và tr h sơ…); 2. Ban hành quy ch quy nh c th trách nhi m c a các phòng chuyên môn, cá nhân cán b , công ch c trong ti p nh n, chuy n h sơ, x lý, trình ký, tr l i b ph n m t c a; quy trình gi i quy t h sơ th t c hành chính c a ơn v . 3. T ch c niêm y t công khai các th t c hành chính th c hi n t i b ph n m t c a (danh m c h sơ, m c thu phí, l phí và th i h n gi i quy t). 4. T p hu n v nghi p v và cách giao ti p v i t ch c, cá nhân trong quá trình gi i quy t công vi c i v i i ngũ cán b , công ch c, viên ch c tr c ti p làm vi c b ph n m t c a. 5. Thư ng xuyên nghiên c u, rà soát, xu t UBND t nh i u ch nh, b sung k p th i n i dung danh m c h sơ, th i h n gi i quy t cho t ng lo i th t c hành chính phù h p v i quy nh c a Nhà nư c. 6. Ch o ch t ch ho t ng c a B ph n m t c a m b o úng theo quy nh (bao g m c vi c ti p nh n, x lý các ph n nh, ki n ngh v quy nh hành chính). 7. nh kỳ báo cáo UBND t nh và S N i v v tình hình ti p nh n, gi i quy t th t c th t c hành chính theo cơ ch m t c a t i S Giáo d c và ào t o (khó khăn, vư ng m c, ki n ngh , xu t) vào ngày 10 c a tháng cu i quý và ngày 5 tháng 11 hàng năm. i u 12. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân liên quan 1. Th c hi n úng và y các n i dung t i Quy nh này.
  6. 2. Th c hi n vi c n p h sơ và nh n k t qu úng a i m, th i gian ghi Phi u ti p nh n h sơ. 3. Thư ng xuyên ph n nh cho UBND t nh nh ng vư ng m c k p th i x lý, m b o gi i quy t công vi c nhanh
  7. PH L C DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH TH C HI N THEO CƠ CH M T C A T I S GIÁO D C VÀ ÀO T O (Ban hành kèm theo Quy t nh s .1189/Q -UBND ngày 19/5/2008 c a Ch t ch UBND t nh) Th i gian th lý (ngày làm vi c) TÊN TH T C HÀNH Lo i Ti p TT CHÍNH VÀ DANH M C văn Phòng L T ng nh n- L H SƠ b n chuyên UBND s Hoàn S môn t nh tr 1 i u ch nh sai sót c a văn 10 2 6 2 b ng, ch ng ch - ơn xin i u ch nh h tên, M u ngày tháng năm sinh... quy nh - H sơ văn b n c a c p có B n thNm quy n cho phép i u sao ch nh có công ch ng 2 C p l i b n sao văn b ng t t 10 2 6 2 nghi p - ơn xin c p l i b n sao b ng M u TN có xác nh n c a trư ng quy nh - H sơ liên quan n thân B n nhân c a ngư i xin c p sao có công ch ng 3 Th m nh văn b ng t t 11 2 6 2 nghi p - Công văn và h sơ ngh B n S thNm nh văn b ng ch ng chính ch c a các ơn v - Công văn tr l i k t qu sau B n khi thNm nh c a S chính 4 Thành l p cơ s giáo d c 45 2 19 4 10 - ơn xin thành l p M u quy nh
  8. B n - án thành l p chính M u - Sơ y u lý l ch c a ngư i d quy ki n làm lãnh o cơ s GD nh B n sao - Văn b ng chuyên môn c a có t ng giáo viên công ch ng - Danh sách i ngũ GV tham B n gia gi ng d y chính 5 ình ch ho t ng các cơ s 30 2 25 3 giáo d c B n - T trình ngh gi i th chính B n - H sơ xin gi i th chính 6 Th t c ti p nh n và thuyên chuy n viên ch c (ngoài T nh, ngoài ngành) n công 10 1 7 2 tác t i các ơn v cơ s tr c thu c M u - Lý lich cán b công ch c quy nh B n sao - Quy t nh tuy n d ng, b có nhi m công ch ng B n - Phi u khám s c kho chính B n sao - Các lo i văn b ng theo quy có nh c a t ng lo i viên ch c công ch ng B n -B nt ánh giá công tác chính - Công văn ng ý cho thuyên B n chuy n công tác c a cơ quan chính qu n lý
  9. 7 C p phép d y thêm, h c 15 2 11 2 thêm M u - ơn ngh c p gi y phép quy d y thêm, h c thêm nh M u - ơn xin c p phép da thêm, quy h c thêm nh B n sao - Các lo i văn b ng ch ng ch có c a ngư i d y công ch ng 8 Quy nh v chuy n trư ng và ti p nh n h c sinh t i các 7 1 4 2 trư ng THCS, THPT - ơn xin chuy n trư ng do cha m ký ho c ngư i giám h B n ký, có ý ki n ti p nh n c a chính trư ng n -H cb B n chính - Gi y khai sinh B n sao - B ng TN THCS ho c ch ng B n nh n TN THCS chính - Gi y gi i thi u chuy n B n trư ng do trư ng cũ c p chính - Gi y gi i thi u chuy n B n trư ng do S GD& T cũ c p chính - Gi y ch ng nh n trúng tuy n B n vào l p 10 do S GD& T c p chính - H khNu thư ng trú B n sao - Các gi y t h p l ư c hư ng ch ưu tiên, khuy n B n khích trong h c t p thi tuy n chính sinh, thi t t nghi p (n u có) - Danh sách trích ngang HS B n chuy n n chính - Gi y gi i thi u chuy n B n trư ng c a S GD& T c p chính
  10. Ghi chú: -"B n chính" ư c hi u là các văn b n ư c ban hành có ch ký c a ngư i có th m quy n và óng d u c a cơ quan, ơn v ban hành (không sao ch p). -"B n sao" ư c hi u là các văn b n ư c sao ch p t b n chính (có công ch ng, ch ng th c).
Đồng bộ tài khoản