Quyết định số 119/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
62
lượt xem
8
download

Quyết định số 119/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 119/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt II năm 2008 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 119/2008/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 119/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH DANH M C B SUNG THU C THÚ Y, V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HÓA CH T DÙNG TRONG THÚ Y Ư C PHÉP LƯU HÀNH T I VI T NAM T II NĂM 2008 B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh thú y ngày 29/4/2004; Căn c Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15/3/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh thú ý; Xét ngh c a C c trư ng C c Thú y, V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này: Danh m c b sung thu c thú y, v c xin, ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hóa ch t dùng trong thú y ư c phép lưu hành t i Vi t Nam t II năm 2008. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo Chính ph . i u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Thú y, V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Th trư ng các cơ quan có liên quan, t ch c, cá nhân trong nư c, ngoài nư c có ho t ng liên quan n s n xu t, kinh doanh, s d ng thu c thú y t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
 2. DANH M C B SUNG THU C THÚ Y, V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HÓA CH T DÙNG TRONG THÚ Y Ư C PHÉP LƯU HÀNH T I VI T NAM T II NĂM 2008 (ban hành kèm theo Quy t nh s 119/2008/Q -BNN ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) I. DANH M C B SUNG THU C THÚ Y A. DANH M C B SUNG THU C THÚ Y S N XU T TRONG NƯ C HÀ N I 1. Công ty C ph n thu c Thú y TWI TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Kh i lư ng/Th tích Công d 1 Gluco-C Glucose, Vitamin C ng, l 5; 10; 20; 50; 100; Tr s c, tăng s c 500ml, 1l 2 Vinaflocol Florfenicol ng, l 5; 10; 20; 50; 100; Tr nhi m khuNn hô 250; 500ml 3 Vinacef Ceftiofur ng, l 5; 10; 20; 50; 100; Tr viêm ph i – mà 250; 500ml cung, viêm kh p, v bò, l n 4 Trisulfon – Depot Sulfamonome-thoxin Gói 10; 20; 50; 100; 500g Tr s mũi truy n n sodium ch y, viêm ph i trê c m 5 Flodoxin Florfenicol, ng, Chai 5; 10; 20; 50; 100; Tr b nh ư ng hô Doxycycline 250; 500ml cung, viêm o, viê 6 Vinasone Tylosin tartrate ng, Chai 5; 10; 20; 50; 100; Tr nhi m khuNn ư Thiamphenicol 500ml nhi m trùng huy t, t cung – m t s a t c u. 2. Công ty C ph n thu c thú y Trung ương 5 (FIVEVET) TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng Th tích/Kh i lư ng Công d gói 1 Five-Amnicol Thiamphenicol Bình 210ml Tr nhi m khuNn v 2 Five-Amsoli Tylosin Sulfadimidine Gói 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; Phòng viêm ru t, v 1kg 3 Five – Tiare Oxytetracycline Gói 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; Tr nhi m khuNn ư 1kg khuNn nh y c m v Tylosine gây ra trên 4 Five-Sotylin Tylosin Gói 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; Phòng và tr b nh s 1kg CRD cho gia c m 5 Five-TT.G500 Tylosin L 10; 20; 50; 100; 200; 500ml Phòng tr b nh nhi h p và tiêu hóa do v Tylosin như Mycop Pasteurella, Campy 6 Five-S.P.C Colistin, ng, l 5ml Tr b nh do E.coli,
 3. Spectinomycin 10; 20; 50; 100; 250; 500ml non, c u non, l n 7 Five-Lincopectin Lincomycin ng, l 5ml Tr viêm nhi m cho Spectinomycin 10; 20; 50; 100; 250; 500ml chó, mèo, gia c m 3. Doanh nghi p tư nhân Nguy n Cư ng TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Th tích/Kh i lư ng Cô 1 Coli-Flugum-Stop Flumequine Gói 5; 10; 20; 50; 100g Tr nhi m khuNn nhi m trùng máu, t nghé, dê, c u, l n, 2 Coli-Cocci-Stop Trimethoprim, Gói 5; 10; 20; 50; 100g Tr nhi m khuNn Sulfacholoropydazine nghé, l n, gia c m 4. Công ty TNHH Năm Thái TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Kh i lư ng/Th tích Cô 1 T.Coryzine Sulfamono-methoxine Gói 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; Tr s mũi truy n n sodium 3; 5; 10kg viêm ph i trên trâu 2 Flodo.vet Florfenicol, Tylosin ng, Chai 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr b nh ư ng hô tartrate 500ml c u, heo, chó, mèo 3 D.O.C Thái Thiamphenicol, ng, Chai 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr viêm ru t, viêm Oxytetracycline 500ml viêm màng ph i tr chó, mèo, gia c m 4 Macavet Florfenicol, ng, Chai 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr b nh ư ng hô Doxycycline 500ml viêm o, viêm mà 5 Genta-Tylo Gentamycin,Tylosin ng, Chai 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr nhi m khuNn 500ml ru t, viêm vú, viêm l n, gia c m 5. Công ty TNHH thu c Thú y Bình Minh TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Th tích/Kh i lư ng Công d n 1 BM-Flophenicol Florfenicol Túi, xô 5; 10; 20; 50; 100; Phòng và tr b nh trên gi 500g; 1; 5; 10kg ra: CRD, b nh do tr c kh Staphylococcus, b nh s gia c m 6. Công ty TNHH SX-DV-TM Th nh Vư ng TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Kh i lư ng/Th tích Công 1 Cotin-neocin Neomycin, Colistin Gói 10; 20; 50; 100; 200; Tr b nh ư ng ti 500g; 1kg lo i vi khuNn nh và Colistin 2 Nor-Etocin.THV Norfloxacin Gói 10; 20; 50; 100; 200; Tr các b nh do M 500g; 1kg ra trên bê, nghé, g 3 Sb30-Trivetco Sulphachloropyridazine Gói 10; 20; 50; 100; 200; Tr c u trùng, thư sodium monohydrate 500g; 1kg trùng trên gia c m 7. Công ty C ph n thu c Thú y Xanh (Greenvet Co., Ltd)
 4. TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Th tích/Kh i lư ng Cô 1 Flormax Florfenicol Túi, gói 100g; 1; 5; 10kg Tr nhi m khuNn vi khuNn nh y c m 8. Công ty C ph n phát tri n công ngh nông thôn (RTD) TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Th tích/Kh i lư ng Công 1 Genta oral Gentamicin L 5; 10; 20; 30; 50; 100; 250; Tr b nh do Colib 500ml; 1; 2; 5; 10; 20 lít – 3 ngày tu i 2 Linco oral Lincomycin Túi; xô; thùng 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; Tr b nh l l n, 1; 2; 5; 10kg do Clostridium pe v i Lincomycin 9. Xí nghi p thu c thú y TW TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Kh i lư ng/Th tích Cô 1 Spectinomycin 10% Spectinomycin Chai 10; 20; 50; 100ml Tr b nh do vi kh Spectinomycin gâ l n 2 Tiamulin 20% Tiamulin Chai 10; 20; 50; 100ml Tr viêm ph i, viê 3 Enro 50 Enrofloxacin Chai 10; 20; 50; 100ml Tr b nh ư ng h nhi m trùng ti t n 4 Tylosin 200 Tylosin Chai 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m khuNn Tylosin gây ra trê B C GIANG 10. Công ty TNHH Yan Wen Qing B c Giang TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Th tích/Kh i lư ng Cô 1 Tr ho b ph (Qing B n lan căn, ình l ch s , Túi 20; 50; 100; 200; Phòng tr b nh ph Fei) Chi t b c m u, Cát c nh, 500g; 1kg ch ng ho hen, suy Cam th o ng a, trâu, bò, dê 2 Tr c u trùng gà Thanh hao, Hà Th ô, Nh c Túi 10; 50; 100; 200g Phòng và tr b nh (Jiqiungchong) qu , Tiên nh n th o, B ch u ông 3 Tr giun sán Albendajol Túi 5; 10; 20; 50; 100; Phòng tr b nh gi (Albendazuo) 200; 500g 4 Tr c u trùng Diclazuril Túi 5; 10; 20; 50; 100; Phòng và tr b nh (Dikezhuli) 200g 5 Tr ho – Tr khuNn Florfenicol Túi, Xô 5; 10; 20; 50; 100; Phòng và tr b nh (Fubennikao) 500g; 1kg gây ra: CRD, b n Salmonella, Staph truy n nhi m trên THÁI BÌNH 11. Công ty TNHH s n xu t thu c Thú y Trư ng H ng TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Th tích/Kh i lư ng Cô
 5. 1 Vitamin B1 Vitamin B1 Viên 0,01g Phòng và tr b nh 2 Vitamin B1 Vitamin B1 Chai 10; 20; 50; 100ml Phòng và tr b nh 3 TR’ Han-Enro 10 Enrofloxacin Chai 10; 20; 50; 100; 250; Tr b nh ư ng h (Tiêm) 500ml; 1l b nh ư ng hô h ni u trên chó 4 TR’ Han-Enro 10 Enrofloxacin Chai 10; 20; 50; 100; 250; Tr b nh ư ng h (U ng) 500ml; 1l trùng ư ng sinh THÀNH PH H CHÍ MINH 12. Công ty TNHH m t thành viên thu c thú y TW(NAVETCO) TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Th tích/Kh i lư ng Công 1 Navet-Marbocin 10 Marbofloxacin Chai 10; 20; 50; 100; Tr các b nh viêm 500ml vú, t cung; tiêu c 13. Công ty Liên doanh Bio – Pharmachemie TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Th tích/Kh i lư ng Côn 1 Bio-Ampi+ Ery Ampicillin, Erythromycin Gói, h p 10; 30; 50; 100; 250; 500g Tr t huy t trùn 1; 10; 25kg ph i, ph qu n, 2 Bio-Amox+Tylosin Amoxycilline, Tylosin Gói, h p 10; 30; 50; 100; 250; 500g Tr ư ng hô h 1; 10; 25kg nhi m trùng ti t gia c m 3 Bio-Coc Toltrazuril Chai 60; 100; 250; 500; 1; 5; 20lít Tr b nh c u trù Eimeria spp gây 4 Bio-Flor 10% Oral Florfenicol Chai; can 60; 150; 250; 500ml; Tr nhi m trùng 1; 5; 20 lít c m v i Florfen 5 Bio-Cep 5 Ceftifur HCl ng, chai 5; 10; 20; 50; 100; 250ml Tr b nh do vi k Ceftifur gây ra 14. Công ty C ph n Sài Gòn V.E.T TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Th tích/Kh i lư ng Côn 1 Doxtyl-200WS Doxycycline hyclate, Gió, h p, bao 5; 10; 20; 30; 50; 100; Tr nhi m trùng Tylosin tartrate 200; 250; 500; 750g; d dày do vi khuN 1; 5; 10kg Doxycycline 2 SG.Enro LA Enrofloxacin Base ng, chai 2; 5; 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m khuNn Enrofloxacin 3 Septovet Sulfamethoxa-zole, L , ng, chai 2; 5; 10; 20; 50; 100ml Tr viêm ru t d d Trimethoprim khuNn nh y c m v Trimethoprim gây 4 SG. Toltracoc 2,5% Toltrazuril ng, chai 10; 20; 50; 100; 200; Phòng và tr c u t 250; 500ml 5 SG. Toltracoc 5% Toltrazuril ng, chai 10; 20; 50; 100; 200; Phòng và tr c u t 250; 500ml 15. Công ty TNHH TMSX thu c Thú y – Th y s n Song Vân
 6. TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Th tích/Kh i lư ng Công 1 Ampicillin Ampicillin Chai 10ml Tr nhi m trùng d c m v i Ampicill c m 2 Flodoxy-SV Florfenicol, Doxycyclin Chai, ng 2; 5; 10; 20; 50; 100ml Tr thương hàn, v cung, viêm vú, vi trên trâu, bò, heo, 3 Butasan Butaphos-phan, Vitamin Chai, ng 2; 5; 10; 20; 50; 100ml Tr r i lo n chuy B12 dinh dư ng kém c súc non 16. Công ty TNHH TMSX thu c Thú y G u Vàng TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Th tích/Kh i lư ng Côn 1 Gava Dano 808 Danofloxacin ng, Chai 2; 5; 10; 20; 50; 100; Tr b nh ư ng h 250ml E.coli trên trâu bò qu n, viêm teo m 2 Viêm ph i 820 Tylosin Chai 10; 20; 50; 100; 250; Tr viêm ph i, mà 500ml; 1; 4l bò, dê, c u; Tr v viêm t cung trên 3 Tiêu ch y heo Neomycin, H p, bao, thùng 5; 10; 30; 50; 100; 250; Tr tiêu ch y, nhi Oxytetracycline 500g; 1; 2; 5; 10; 25kg c m v i Neomyci 4 Viêm ru t 130 Gentamycin Chai 10; 20; 50; 100; 250; Tr nhi m khuNn 500ml; 1; 4l Salmonella; b nh ph i cho trâu, bò, 5 Proxin 50A Enrofloxacin ng, Chai 2; 5; 10; 20; 50; 100ml Tr viêm ph i l n tiêu hóa do E.coli v t, chim cút 17. Công ty TNHH TM&SX thu c thú y – th y s n Hương Hoàng Nam TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Th tích/Kh i lư ng Côn 1 Max-Enro 10 Enrofloxacin Chai 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m trùng d ni u trên trâu, bò, 2 Sun Amox 10 Amoxycilline Túi, lon 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr viêm ph i, viê 500g; 1kg ni u, nhi m trùng trâu, bò, heo, gia 3 Sun Gentadoxy Gentamycine Túi, lon 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr nhi m khuNn Doxycycline 500g; 1kg bê, nghé, l n và g 4 Sun Oxyty – lo Oxytetracycline, Tylosin Túi, lon 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr nhi m khuNn 500g; 1kg gia c m 5 Sun Flu 10 Flumequine Túi, lon 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr nhi m khuNn 500g; 1kg ti t ni u trên bê, n 6 Sun Iver 6 Ivermectin Túi, lon 5; 10; 20; 50; 100; 250; Phòng và tr n i, 500g; 1kg heo 7 Sun Tylosin 20 Tylosin tartrate Túi, lon 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr viêm ru t, viê 500g; 1kg móng, nhi m trùn l n, gia c m 8 Max Trimesul 48 Sulfadiazine, Chai 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m trùng
 7. Trimethoprime dày – ru t trên ng 9 Max Flo 30 Florfenicol Chai 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m trùng heo 10 Max Marbo 500 Marbofloxa-cine Chai 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m trùng heo 11 Max Amoxgen-tacin Amoxycilline, Chai 10; 20; 50; 100ml Tr viêm ph i, tiê Gentamycine ru t do vi khuNn, 12 Totrazuzil Toltrazuril Chai 10; 20; 50; 100ml Phòng và tr tiêu con theo m , bê, n 13 Sun Doxy 20 Doxycycline Túi, lon 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr nhi m khuNn 500g; 1kg trên trâu, bò, dê, c THÀNH PH C N THƠ 18. Công ty C ph n SXKD v t tư và thu c Thú y (VEMEDIM) TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Th tích/Kh i lư ng Công 1 Ferlogen Tylosin, Gentamycin, ng Chai/l 2; 5ml Phòng, tr b nh th Iron 5; 10; 20; 50; 100; 250; b nh thi u máu k 500ml tiêu ch y, viêm p B. DANH M C B SUNG THU C THÚ Y NH P KH U FRANCE 1. Ceva Sante Animale TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Kh i lư ng/Th tích Cô 1 Ivermectine 1% Ivermectin Chai 20; 50; 100ml Phòng tr n i ngo bò, dê, c u, heo, 2 Oxytetra 20% LA Oxytetracycline Chai 50; 100ml Tr viêm ph i, viê ni u, tiêu hóa, TH nhi m trên trâu, b ENGLAND 1. Anglian Nutrition Products Company TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Kh i lư ng/Th tích Công 1 Ancomox 50 Amoxicillin Gói 100g Tr b nh ư ng h ru t – d dày gây nh y c m v i am NETHERLANDS 1. Alfasan International B.V TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Kh i lư ng/Th tích Công 1 Alfafer 10% + Vit. Dextran complex, Chai 10ml; 20ml; 50ml; Phòng và i u tr B12 Vitamin B12 100ml; 200ml; 500ml gia súc khác
 8. 2 Alfamec®1% Ivermectin Chai 10ml; 20ml; 50ml; Phòng và tr n i v 100ml; 200ml; 500ml cho trâu, bò, c u, 3 Vitamin ADE 450000 Vitamin A, D3, E Chai 10ml; 20ml; 50ml; Phòng và i u tr 100ml; 200ml; 500ml c bi t i v i g thai SPAIN 1. Industrial Veterinaria SA (Invesa) TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Kh i lư ng/Th tích Công 1 Orondo Spay Chlortetracycline Bình 250ml Tr nhi m trùng b c m v i Chlortetr 2 Penbex Penicicline G procaine, Chai 10; 50; 100; 250ml Tr nhi m khuNn Dihydrostreptomycine c m v i Penicicli sulfate KOREA 1. Dae Han New Pharm Co., Ltd TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Kh i lư ng/Th tích Cô 1 Qrex Ceftiofur Chai 10; 20; 50; 100; 200ml Tr b nh ư ng h TAIWAN 1. Kashin Medicines Co., Ltd TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Kh i lư ng/Th tích Côn 1 Florted Oral Solution Florfenicol Chai 100; 500ml; 1; 5l Tr nhi m khuNn 10% INDIA 1. Cipla Ltd TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Kh i lư ng/Th tích Côn 1 Micohex Miconazole nitrate, L 100; 250ml; 2,5l Tr viêm tuy n b Chlorhexidine gluconate khuNn và nhi m 2 Prazivet Plus Tablets Pyratel Pamoate, Viên 670mg Tr sán dây, giun Praziquantel, Febantel 3 Clavet-250 Amoxicillin, Acid Viên 850mg Tr nhi m khuNn Clavulanic viêm ru t, viêm 4 Heartcare Chewable (For Pyratel Pamoate, Viên 6,41g Phòng tr giun trò Dogs up to 11kg) Ivermectin trên chó 5 Heartcare Chewable (For Pyratel Pamoate, Viên 6,64g Phòng tr giun trò Dogs 12 to 22kg) Ivermectin trên chó 6 Heartcare Chewable (For Pyratel Pamoate, Viên 7,78g Phòng tr giun trò Dogs 23 to 45kg) Ivermectin trên chó 7 Heartz (For medium size Pyratel Pamoate, Viên 770mg Phòng tr giun trò
 9. Dogs: 12 to 22kg) Ivermectin trên chó BANGLADESH 1. Renata Limited TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng Kh i lư ng/Th tích Côn gói 1 Doxivet Powder Doxycycline Gói 100g; 1kg Tr nhi m khuNn h p trên bê, nghé 2 Renamycin Soluble Oxytetracyline Gói 100g; 1kg Tr viêm màng h Powder b nh c u trùng, m bê, nghé, l n, dê 3 Cal-D-Mag Calcium, Magnesium, Chai 200ml Tr gi m canxi, M Chlorocresol, Boric acid ch ng co gi t, K 4 Catophos vet injection Butaphosphan, Chai 10; 30; 100ml Tr r i lo n ch c Cyanocobalamin sinh s n, b i b c s c, ki t s c, tăn 5 Renaquine 10% Powder Flumequine Gói 100g; 1kg Tr nhi m khuNn vet trên bê, nghé, l n 6 Renamox 15% vet Amoxicillin Gói 100g; 1kg Tr s mũi truy n ho i t , thương h c m 7 Remulin 45% Powder Tiamulin Gói 20; 100g; 1kg Tr hô h p mãn t vet 8 Enrocin Oral solution Enrofloxacin Chai 100ml; 1l Tr b nh ư ng h trùng ư ng sinh gia c m 9 Rena B+C Premix Thiamine, Vitamin B2, Gói 100g; 1kg Tăng cư ng ch c Calcium-D Pantothenate, Ny s phát tri n Pyridoxine, Vitamin B12, Nicotinamide, Folic acid, D-Biotin, Vitamin C THAILAND 1. General Drugs House Co.Ltd. TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Kh i lư ng/Th tích Công 1 Dizine Sulfadiazine, Chai 100; 200ml; 1L Tr nhi m trùng g Trimethoprim nh y c m v i Su Trimethoprim 2 Quino-100 Enrofloxacin Chai 100ml và 1L Tr các b nh do v Gram dương và M 3 Quinnex Sulfaquinoxaline, Túi 100; 500g Tr nhi m trùng d Trimethoprim v i Sulfadiazine MEXICO 1. Schering-plough Animal Health Corporation
 10. TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Kh i lư ng/Th tích Công 1 Nuflor Oral Solution 10% Florfenicol Chai, can 500ml; 1; 2; 5l Tr b nh hô h p USA 1. Pfizer Inc TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Kh i lư ng/Th tích Công 1 Spectramas LC Ceftiofur ng bơm nh a 10ml Tr viêm vú trong II. DANH M C B SUNG V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HÓA CH T DÙNG TRONG THÚ Y A. DANH M C B SUNG V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HÓA CH T DÙNG TRONG THÚ Y S N XU T TRONG NƯ C HÀ N I 1. Công ty C ph n phát tri n công ngh nông thôn (RTD) TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Th tích/Kh i lư ng Công 1 Iodophor Iodine phosphoric acid, Chai, can 100;, 250; 500ml; 1; 2; 5; Sát trùng sulphuric acid 10; 20; 25 lít 2. Công ty C ph n H i Nguyên TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Th tích/Kh i lư ng Công 1 Waterchlo NaCl, NaOCl Can, bình 1; 2; 5l Kh trùng nư c nuôi 3. Công ty C ph n công ngh sinh h c (BTV-JSC) TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Kh i lư ng/Th tích C 1 BTV- Kháng th d ch t Kháng th d ch t , Kháng L 50; 100ml Phòng tr b nh d & viêm gan v t, ngan th viêm gan 2 BTV-Kháng th Kháng th THT, Kháng Túi 100; 500g; 1kg Phòng tr b nh T E.coli&THT l n (B t th E.coli u ng) THÁI BÌNH 4. Công ty TNHH s n xu t thu c Thú y Trư ng H ng TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Th tích/Kh i lư ng Công 1 Tr’ Han-Elec Sodium hydrocarbonate, Túi, lon 10; 20; 50; 100; 250; Phòng và tr ch Sodium clorid, Potassium 500g; 1kg b ng các ch t i clorid NG NAI 5. Công ty TNHH Virbac Vi t Nam
 11. TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Th tích/Kh i lư ng Công 1 Protect Potassium Gói, h p, xô 10; 20; 100g; 1; 10; 25kg Sát trùng b m t peroxymonosulfate, Malic nuôi gia súc, gia acid, Sulfamic acid, Dodecyl sodium sulfate THÀNH PH C N THƠ 6. Công ty C ph n SXKD v t tư và thu c Thú y (VEMEDIM) TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Th tích/Kh i lư ng Công 1 BKC Benzalkonium Chloride Chai/l Can 5; 10; 20; 50; 100; 120; Sát trùng chu ng 250; 500ml chuy n B. DANH M C B SUNG V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HÓA CH T DÙNG TRONG THÚ Y NH P KH U RUSSIA 1. Federal Governmental Institution “Federal Centre for Animal Health” (FGI “ARRIAH”) TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Kh i lư ng/Th tích Công 1 Foot and Mouth Disease Kháng nguyên FMD Chai 20; 50; 100; 200ml Phòng b nh LML vaccine (Type O1 ch ng O1 Manisa, A22 Manisa, A22) 2 Foot and Mouth Disease Kháng nguyên FMD Chai 20; 50; 100; 200ml Phòng b nh LML vaccine (Type O1 ch ng O1 Manisa, Asia 1 Manisa, Asia 1 shamir) shamir 3 Foot and Mouth Disease Kháng nguyên FMD Chai 20; 50; 100; 200ml Phòng b nh LML vaccine (Type O1 ch ng O1 Manisa, A22, Manisa, A22, Asia 1 Asia 1 shamir shamir) UNITED KINGDOM 1. Eco Animal Health (UK) TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Kh i lư ng/Th tích Công 1 Ecotraz 250 Amitraz Chai, can 100; 200ml; 1; 5; 10l Tr ve, ch y, r n, c u GERMANY 1. Ewabo Chemikalien GMBH & Co.KG TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Kh i lư ng/Th tích Công 1 Aldekol Des FF Glutaraldehyde, Chai, can 100; 500ml; 1; 3; 5; 10; Sát trùng chu ng Quaternary Ammonium 20; 25l nuôi, phương ti chloride 2 Oxykol Peracetic acid, Túi, bao 100; 200; 500g; 1; 3; 5; Sát trùng chu ng Benzalkonium chloride 10; 25kg ch bi n, tr m p
 12. 3 Aldekol Des 03 Formaldehyde, Chai, can 100; 500ml, 1; 3; 5; 10; Sát trùng chăn nu Glutaraldehyde 20; 25l 4 Idosan 30 Iodine Bình, can, phuy 100; 500ml; 1; 5; 10; 25; Sát trùng chu ng 200l phương ti n v n s a FRANCE 1. Merial TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Kh i lư ng/Th tích Công 1 Circovac Circovirus type 2 Chai 5; 25 li u Phòng b nh do C h i ch ng g y cò 2. Ceva Sante Animale TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Kh i lư ng/Th tích Công 1 Virakil Alkyl dimethyl benzyldimethyl Chai, phuy 1; 5; 10; 25; 60; 200l Sát trùng chu ng ammonium chloride, Glutaraldehyde NEW ZEALAND 1. Bomac Laboratories Limited TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Kh i lư ng/Th Công tích 1 Dermaleen 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol Chai, can 250ml; 2l Nư c t m th o d Dichlorobenzyl alchohol, Biosulphur cho chó fluid, Sedaphant richter AUSTRALIA 1. Pfizer Australia Pty Limited TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Kh i lư ng/Th tích Công 1 Improvac GnRF-Protein conjugate L 100ml (50 li u); 500ml Thi n heo sinh h (250 li u) KOREA 1. Choong Ang Vaccine Laboratory TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Kh i lư ng/Th tích Công 1 NDO-VAC Virus Newcastle vô ho t ch ng L 500; 1000 li u Phòng b nh New Lasota 2 IC-VAC Haemophilus paragallinarum serotype Chai 1000 li u Phòng b nh s m A, Haemophilus paragallinarum serotype C 3 BNE-VAC Vius IB, EDS, Newcastle Chai 1000 li u Phòng viêm ph Newcastle và h
 13. THAILAND 1. Nutrichems Co.Ltd TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Kh i lư ng/Th tích Công 1 Welluent Dipotassium Hydrogen Phosphate Chai nh a 10; 20; 30; 50; 60; 75; Pha loãng v c xi (K2HPO4), Potassium Dihydrogen 80; 90; 100; 120; 150; Phosphate (KH2PO4) 200; 240ml 2 Welluent- Dipotassium Hydrogen Phosphate Chai nh a 10; 20; 30; 50; 60; 75; Pha loãng v c xi Blue (K2HPO4), Potassium Dihydrogen 80; 90; 100; 120; 150; Phosphate (KH2PO4), Brilliant Blue 200; 240ml FCF III. DANH M C THU C THÚ Y B SUNG, THAY I N I DUNG ĂNG KÝ LƯU HÀNH TRUNG QU C 1. Qian Yuan Hao Biological Co., Ltd TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Th tích/Kh i lư ng B sung cô 1 Vaccine cúm gia c m tái Vi rút cúm gia c m tái t L 250ml Phòng b nh cúm do v t h p vô ho t h p, subtype H5N1, subtype H5 gây ra trê ch ng Re-1 2. Merial Nanjing Animal Health Co., Ltd TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng óng gói Th tích/ Kh i B sung cô lư ng 1 Vaccine cúm gia c m tái Vi trút cúm gia c m tái t L 250ml Phòng b nh cúm do v t h p vô ho t h p, subtype H5N1, subtype H5 gây ra trê ch ng Re-1
Đồng bộ tài khoản