Quyết định số 1195/QĐ-TTG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
121
lượt xem
7
download

Quyết định số 1195/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1195/QĐ-TTG về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1195/QĐ-TTG

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 1195/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 11 năm 2003 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N V N T I BI N VI T NAM N NĂM 2010 VÀ NNH HƯ NG N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c ý ki n các B , ngành t i cu c h p ngày 24 tháng 02 năm 2003 v Quy ho ch phát tri n v n t i bi n Vi t Nam n 2010 và nh hư ng n năm 2020; Xét ngh c a B Giao thông V n t i (t trình s 239/GTVT-KH T ngày 17 tháng 01 năm 2003 và s 1747/GTVT-KH T ngày 29 tháng 4 năm 2003); ý ki n th m nh c a B K ho ch và u tư (công văn s 4729BKH/KCHT& T ngày 05 tháng 8 năm 2003) v Quy ho ch phát tri n v n t i bi n Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020, QUY T NNH i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n v n t i bi n Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 v i các n i dung ch y u sau: 1. Quan i m và m c tiêu phát tri n: - Quan i m phát tri n: + Phát tri n v n t i bi n v i t c nhanh và ng b nh m áp ng nhu c u v n t i ư ng bi n c a n n kinh t qu c dân v i ch t lư ng ngày càng cao, giá thành h p lý, ph c v s nghi p công nghi p hoá - hi n i hoá t nư c; tăng s c c nh tranh c a v n t i bi n ch ng h i nh p và m r ng th trư ng v n t i bi n trong khu v c và trên th gi i; thúc Ny phát tri n kinh t t nư c và góp ph n c ng c an ninh, qu c phòng. + Phát tri n v n t i bi n ng b v i phát tri n các ngành v n t i liên quan m t thi t như: v n t i ư ng b , v n t i ư ngsông, v n t i ư ng s t... t o i u ki n phát tri n các phương th c v n t i tiên ti n (v n t i a ph ương th c) t o nên m t h th ng v n t i ng b , liên hoàn. + Phát tri n v n t i bi n ng b v i vi c u tư phát tri n phương ti n v n t i và g n v i phát tri n ngành cơ khí giao thông, trong ó chú tr ng phát tri n m nh ngành công nghi p óng tàu bi n.
  2. + Phát tri n i tàu theo hư ng hi n i hoá, tr hoá, k t h p m t cách h p lý gi a a d ng hoá v i chuyên môn hoá; phát tri n m nh i tàu chuyên d ng. + Phát tri n m nh ngu n nhân l c theo hư ng nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b qu n lý, sĩ quan thuy n viên nâng cao hi u qu qu n lý, kinh doanh, m r ng ho t ng d ch v hàng h i và xu t khNu thuy n viên . - M c tiêu phát tri n: + Phát tri n i tàu bi n n năm 2010 có t ng tr ng t i t 4.445.000 DWT và nh hư ng n năm 2020 t 7.100.000 DWT; t ng bư c tr hoá i tàu n năm 2010 t tu i bình quân 16 tu i và nh hư ng năm 2020 t 14 tu i; ưa năng su t phương ti n v n t i bình quân n năm 2010 t 16,7 T/DWT và nh hư ng n năm 2020 t 20,0T/DWT; chú tr ng phát tri n i tàu chuyên d ng, c bi t là tàu container và tàu u. + T ng bư c nâng cao t l m nh n v n chuy n hàng hoá xu t nh p khNu n năm 2010 là 25%, nh hư ng n năm 2020 là 35%;t l m nh n hàng hoá v n t i bi n n i a t 100%; nâng cao ch t lư ng d ch v v n t i b ng ư ng bi n. 2. N i dung quy ho ch: a. Quy ho ch phát tri n i tàu v n t i bi n Vi t Nam n năm 2010: - Quy mô và nhu c u b sung i tàu n năm 2010: T ng tr ng t i i tàu hàng Vi t Nam n năm 2010 là4.445.000 DWT, trong ó n năm 2010 có 326.000 DWT c n ph i thay th ). Nhu c u b sung tr ng t i i tàu hàng v n t i bi n n năm 2010 là 3.231.336 DWT, trong ó: + Tàu hàng khô: 1.647.653 DWT. + Tàu container: 470.236 DWT (tương ương 36.172 TEU). + Tàu d u: 1.113.447 DWT. Nhu c u b sung thêm s c ch i tàu khách là 20.000gh . b. Nhu c u v n u tư phát tri n i tàu n năm2010: Nhu c u v n u tư phát tri n i tàu ch hàng hoá là 32.313 t ng. Nhu c u v n u tư phát tri n i tàu ch khách là 640 t ng. c. nh hư ng phát tri n lo i tàu, c tàu cho n năm2020: - Các tuy n qu c t :
  3. i v i hàng r i: i các nư c khu v c Châu á, ch y u s d ng lo i tàu c . 15.000 - 20.000 DWT; i B c M , Châu Âu, Châu Phi ch y u s d ng tàu c 30.000 - 50.000 DWT. i v i hàng bách hoá: i các nư c khu v c Châu á,ch y u s d ng lo i tàu c 10.000 - 15.000 DWT; i B c M , Châu Âu, Châu Phi ch y u s d ng tàu c 20.000 - 30.000 DWT. i v i hàng container: i các nư c khu v c Châu á, ch y u s d ng lo i tàu 1.000 - 3.000 TEU; i Châu Âu, Châu Phi, B c M s d ng tàu c l n t 4.000 - 6.000 TEU tr lên. i v i d u thô: ch y u s d ng tàu c l n 100.000 -200.000 DWT. i v i d u s n phNm: ch y u s d ng lo i tàu 20.000- 40.000 DWT. - Các tuy n n i a: i v i hàng r i, hàng bách hóa: tuỳ thu c vào c ly và kh i lư ng v n chuy n mà s d ng c tàu t 1.000 - 10.000 DWT. i v i hàng container: s d ng tàu c 100 -1.000 TEU. i v i d u thô: s d ng tàu c trên, dư i 100.000DWT. i v i d u s n phNm: s d ng tàu c 1.000 - 10.000 DWT. Phát tri n các lo i tàu ch hàng và sà lan bi n phù h p v i v n t i ven bi n, bi n pha sông 2 khu v c: ng b ng Sông H ng và ng b ng Sông C u Long. i v i tàu khách: phát tri n các lo i tàu khách ph c v i l i t t li n ra các o v i c tàu 100 - 500 gh ; tuy n B c – Nam v i c tàu 500 - 1000 gh . d. nh hư ng phát tri n công ngh x p d : - Hình thành các u m i v n t i v i các c ng trung tâm và h th ng các c ng v tinh i u ki n áp d ng các công ngh x p d tiên ti n. T o ti n hình thành c ng c a ngõ qu c t và c ng trung chuy n qu c t . - L a ch n các công ngh x p d tiên ti n, phù h p v i t ng m t hàng: hàng r i, hàng bách hoá, hàng l ng, c bi t là hàng container v i năng su t b c x p cao. - Công ngh x p d ph i m b o k t n i các phương th c v n t i ( ư ng bi n v i ư ng s t, ư ng b , ư ng sông...), ng d ng các công ngh tiên ti n, năng su t cao, t o i u ki n h giá thành v n t i. - Hình thành các c ng c n trong n i a (ICD) liênk t v i c ng bi n t o thành m t h th ng ng b , liên hoàn nh m nâng caonăng l c thông qua c ng, rút ng n th i gian t n ng hàng hoá và phương ti n v n t i, gi m ùn t c giao thông.
  4. Ngoài vi c áp d ng công ngh b c x p tiên ti n, các trang thi t b hi n i, c n c i cách các th t c hành chính, phát tri n các lo i hình d ch v tiên ti n, t o thu n ti n t i a cho khách hàng. . nh hư ng phát tri n h th ng d ch v hàng h i: - Nâng cao ch t lư ng và tính chuyên nghi p, hư ng n d ch v tr n gói và m r ng d ch v ra nư c ngoài. - Khuy n khích m i thành ph n kinh t tham gia kinh doanh d ch v hàng h i theo nh hư ng quy ho ch trong m t m ng lư i có s qu n lý và i u ti t th ng nh t. - Coi tr ng nh ng lo i hình d ch v hàng h i có thu ngo i t và có hi u qu kinh doanh cao. - Nghiên c u hình thành m t s Trung tâm phân ph i hàng hoá và d ch v ti p v n và các lo i hình d ch v hàng h i tiên ti n khác các khu u m i v n t i. Sau năm 2010 phát tri n m nh lo i hình d ch v hàng h i có tính ch t tr n gói. - Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c d ch v hàng hoá, v a t o môi trư ng thông thoáng, nâng cao hi u qu kinhdoanh, v a m b o ho t ng lành m nh, t o i u ki n cho v n t i, b c x p ư c thông su t. e. nh hư ng phát tri n ngu n nhân l c: T nay n năm 2010, ào t o và b i dư ng 26.000 sĩ quan và thuy n viên, trong ó ào t o m i là 16.000 ngư i (bao g m 10.000ngư i áp ng yêu c u phát tri n i tàu và 6.000 ngư i b sung, thay th ), b i dư ng 10.000 ngư i (bao g m b i dư ng nâng b c là 3.00 ngư i, b i dư ng t tiêu chuNn STWC 78/95 là 6.800 ngư i). - Tăng cư ng i ngũ cán b gi ng d y, cơ s v t ch t k thu t, hi n i hoá thi t b ào t o c a 2 trư ng: i h c Hàng h i (H i Phòng) và i h c giao thông v n t i thành ph H Chí Minh. - i m i n i dung chương trình ào t o các trư ng Trung c p hàng h i các trư ng này m nhi m ào t o k thu t viên b c cao v hàng h i và nâng c p lên cao ng khi i u ki n. - C ng c và phát tri n các Trung tâm hu n luy n và ào t o thuy n viên, các cơ s ào t o công nhân k thu t. - B o m t l h p lý gi a i ngũ cán b qu n lý, sĩ quan... có trình i h c ho c tương ương v i i ngũ thuy n viên, công nhân k thu t hàng h i có tay ngh cao. Coi tr ng vi c ào t o lý thuy t, th c hành, ngo i ng ; g n ào t o trong trư ng l p v i th c ti n. - Tăng cư ng h p tác qu c t trong lĩnh v c ào t o ngu n nhân l c ngành hàng h i. - Khuy n khích ào t o sĩ quan, thuy n viên có trình và tay ngh cao ph c v cho xu t khNu thuy n viên.
  5. 3. M t s gi i pháp, chính sách ch y u: - Th c hi n i m i và s p x p l i doanh nghi p Nhàn ư c trong lĩnh v c v n t i bi n, trong ó chú tr ng i m i ho t ng c a T ng Công ty Hàng h i Vi t Nam theo mô hình Công ty m - con (hi n ang trong quá trình thí i m). Xây d ng, phát tri n i tàu c a T ng Công ty làm nòng c t cho i tàu qu c gia, t p trung ngu n v n cho u tư phát tri n và hi n i hoá i tàu bi n, c ng bi n; t o l p m i quan h g n bó gi a i tàu, c ng bi n và h th ng d ch v trong dây chuy n v n t i nh m t ng bư c hình thành t p oàn kinh t hàng h i. - Ti p t c c i cách th t c hành chính t i các c ng bi n Vi t Nam t o i u ki n thu n l i cho ho t ng v n t i bi n; ng th i nghiên c u xây d ng l trình gi m phí t i các c ng bi n nh m tăng năng l c c nh tranh c a v n t i bi n Vi t Nam. - Ti p t c th c hi n Quy t nh s 149/2003/Q -TTg ngày 21 tháng 7 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách và cơ ch khuy n khích phát tri n i tàu bi n Vi t Nam. - Ch ng và có l trình thích h p h i nh p qu c t trong lĩnh v c v n t i bi n. ng d ng các công ngh v n t i tiên ti n, c bi t là v n t i a phương th c và hình th c trung chuy n qu c t . ng d ng công ngh tin h c trong t ch c và khai thác i tàu bi n. Hình thành m ng lư i d ch v hàng h i qu c t , t o l p m i liên h gi a ch hàng - ch tàu - c ng - các phương th c v n t i khác. - Tri n khai có hi u qu B Lu t Qu n lý an toàn (ISMCode) c a t ch c hàng h i qu c t (IMO). Th c hi n t t các công ư c qu c t v h n ch ô nhi m do tàu bi n (MARPOL 73/78), u tư phương ti n, thi t b kh c ph c s c d u tràn, thu gom ch t th i t i các c ng bi n; nâng cao ch t lư ng i ngũ ăng ki m viên Vi t Nam và ch t lư ng công tác ăng ký và giám sát k thu t tàu, c bi t là tàu bi n ch y tuy n qu c t . - S a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t, trong ó có vi c nghiên c u xu t s a i B lu t Hàng h i và các văn b n dư i lu t có liên quan. Ban hành m i các văn b n quy ph m pháp lu t v v n t i a phương th c, qu n lý cơ s h t ng c ng bi n theo hư ng cho thuê i v i các c ng bi n do nhà nư c u tư xây d ng và các quy nh v áp d ng các tiêu chuNn m b o an toàn hàng h i và ch ng ô nhi m môi trư ng i v i các tàu bi n nư c ngoài ra, vào c ng bi n Vi t Nam. i u 2. T ch c th c hi n. 1. B Giao thông V n t i ch trì, ph i h p v i các B , ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai th c hi n quy ho ch phát tri n v n t i bi n Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020. 2. Trên cơ s quy ho ch này, B Giao thông V n t i ch u trách nhi m l p các k ho ch chi ti t theo nh kỳ 5 năm, hàng năm phù h p v i nhu c u phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c; hư ng d n ki m tra quá trình th c hi n quy ho ch; nghiên c u, xu t nh ng gi i pháp c n thi t tri n khai th c hi n quy ho ch có hi u qu .
  6. 3. Các B , ngành U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Giao thông V n t i th chi n các nhi m v , m c tiêu c a quy ho ch phát tri n v n t i bi n, m b o tính th ng nh t, ng b v i vi c th c hi n k ho ch phát tri n kinh t -xã h i c a ngành và a phương. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B ,Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản