Quyết định số 1196/2000/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 1196/2000/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1196/2000/QĐ-BGTVT về việc quy định về giảm tải trong mùa lũ đối với phương tiện thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1196/2000/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1196/2000/Q -BGTVT Hà N i, ngày 15 tháng 5 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 1196/2000/Q -BGTVT NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2000 QUY NNH V GI M T I TRONG MÙA LŨ I V I PHƯƠNG TI N THU N I NA B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u b máy c a B GTVT; Căn c Ngh nh s 40/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph v mb o tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a; Căn c Quy t nh s 581-TTg ngày 25 tháng 7 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch báo bão, lũ; Căn c ngh c a các ông V trư ng V Pháp ch - V n t i, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam. QUY T NNH i u 1: Nay quy nh vi c gi m t i c a các phương ti n v n t i thu n i a ho t ng trên các tuy n ư ng thu n i a có m c nư c lũ t báo ng c p 1 tr lên (Theo thông báo c a T ng c c Khí tư ng thu văn) c th như sau: - Trư c khi x p hàng thuy n trư ng ho c ngư i i u khi n phương ti n ph i theo dõi tình hình di n bi n thu văn c a toàn tuy n hành trình, n u th y m t trong nh ng o n sông, kênh trên tuy n xu t hi n m c nư c lũ t báo ng c p 1 tr lên thì ph i th c hi n vi c gi m 10% tr ng t i c a phương ti n. - Trư ng h p phương ti n ang trên ư ng hành trình mà có lũ thì không ph i gi m t i, nhưng thuy n trư ng ho c ngư i i u khi n phương ti n ph i căn c tình tr ng k thu t c a phương ti n và tình hình th c t có các bi n pháp m b o cho phương ti n n nơi tr hàng an toàn. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th cho Quy t nh s 1733/1999/Q -BGTVT ngày 12 tháng 7 năm 1999 c a B GTVT. Giao C c ư ng sông Vi t Nam hư ng n thi hành Quy t nh này. i u 3: Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch - V n t i, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c các S Giao thông v n t i, S Giao thông công
  2. chính, Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lã Ng c Khuê ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản