Quyết định số 12/1999/QĐ-BGD&ĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định số 12/1999/QĐ-BGD&ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/1999/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/1999/QĐ-BGD&ĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/1999/Q -BGD T Hà N i, ngày 15 tháng 3 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 12/1999/Q -BGD& T NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUY CH THI T T NGHI P TI U H C B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 29/CP ngày 30/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lí Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 90/CP ngày 24/11/1993 c a Chính ph quy nh cơ c u khung c a h th ng giáo d c qu c dân, h th ng văn b ng ch ng ch v giáo d c và ào t o nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Theo ngh c a ông V trư ng V Ti u h c, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch thi t t nghi p ti u h c. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày kí. Quy t nh này thay th cho Quy t nh s 3857/GD- T ngày 14/12/1994 và Quy t nh s 1600/GD- T ngày 19/4/1996 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3: Các ông (bà) Ch t ch U ban nhân dân t nh (thành ph tr c thu c Trung ương), Th trư ng các ơn v , t ch c thu c B Giáo d c và ào t o, Giám c các S Giáo d c - ào t o ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nguy n Văn Hi n ( ã ký) B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T O c l p - T do - H nh phúc
  2. QUY CH THI T T NGHI P TI U H C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 12 /1999/Q -BGD& T ngày 15 /3/1999 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương 1 NGUYÊN T C CHUNG i u 1: Thi t t nghi p ti u h c nh m th c hi n ánh giá m t cách khách quan k t qu h c t p, rèn luy n c a h c sinh, k t qu ào t o c a các trư ng ti u h c theo m c tiêu và k ho ch giáo d c ti u h c, góp ph n thúc Ny vi c nâng cao ch t lư ng h c t p c a h c sinh và gi ng d y c a giáo viên. i u 2: K t qu thi t t nghi p ti u h c là căn c c p b ng t t nghi p ti u h c và xét tuy n vào l p 6 Trung h c cơ s . Chương 2 I U KI N D THI i u 3: Nh ng i tư ng sau ư c d thi t t nghi p ti u h c : 1. H c sinh l p 5 h c h t chương trình ti u h c m i lo i hình trư ng, l p ti u h c. 2. Thí sinh t do: bao g m h c sinh thi l i và h c sinh h c h t chương trình ti u h c các l p h c gia ình. H sơ c a thí sinh t do ph i g i n trư ng ăng kí d thi trư c ngày thi 30 ngày. H sơ g m: a. ơn xin d thi có xác nh n c a UBND xã (phư ng, th tr n). H c sinh ã b x lí k lu t v thi t t nghi p ti u h c mu n d thi ph i ư c UBND xã (phư ng, th tr n) xem xét và ngh Phòng GD- T cho phép; b. Gi y xác nh n h c h t chương trình ti u h c c a Hi u trư ng trư ng ti u h c ( i v i h c sinh h c l p h c gia ình) H c sinh thi l i ph i có h c b chính; c. Gi y khai sinh h p l và tính n năm d thi có tu i dư i 15; H c sinh t 15 tu i tr lên mu n d thi ph i ư c Phòng Giáo d c - ào t o ưa vào danh sách ngh S Giáo d c - ào t o cho phép. i u 4: Giáo viên ph trách l p ch u trách nhi m hoàn thành vi c ánh giá x p lo i, ghi h c b và l p h sơ riêng cho t ng h c sinh l p mình trư c ngày thi 10 ngày. i u 5: Hi u trư ng nhà trư ng ch u trách nhi m l p h sơ c a h c sinh ang h c và thí sinh t do xu t trình v i H i ng coi thi.
  3. H sơ c a thí sinh d thi ph i y , chính xác. H c sinh có h sơ c bi t (h i hương, Vi t ki u, di dân...) ho c không úng v i quy nh chung ph i ư c Phòng Giáo d c - ào t o xem xét và quy t nh b ng văn b n cho d thi. Chương 3 I U KI N T T NGHI P VÀ X P LO I T T NGHI P i u 6: Nh ng i tư ng sau ư c công nh n t t nghi p ti u h c: 1. H c sinh h c l p 5 cu i năm t danh hi u H c sinh xu t s c. 2. H c sinh thi t t nghi p ti u h c t m t trong hai i u ki n sau: a. i m trung bình c ng các môn thi t 5,0 tr lên, không có môn thi nào i m dư i 2,0. b. i m trung bình c ng các môn thi t t 4,5 n 4,9, không có môn thi nào i m dư i 2,0; x p lo i h c l c chung các môn l p 5 t Khá tr lên. 3. H c sinh di n ưu tiên: a. Con li t sĩ, con thương binh, con b nh binh m t s c lao ng t 81 % tr lên, con c a ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh m t s c lao ng t 81% tr lên. b. H c sinh dân t c ít ngư i; c. H c sinh h c t i các vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o... (theo quy nh c a UBND t nh); thi t t nghi p ti u h c t i m trung bình c ng các môn thi không dư i 4, không có môn thi nào i m dư i 2,0; x p lo i h c l c chung các môn l p 5 t Trung bình tr lên. i u 7: Nh ng i tư ng sau ư c xét c cách t t nghi p ti u h c: 1. a. H c sinh b m không th tham d kì thi, có gi y ch ng nh n c a cơ quan y t t c p xã, phư ng tr lên c p; b. H c sinh ang trên ư ng n phòng thi mà b s c b t ng như tai n n xe c , bão l t, ho ho n, ch ho , c m n ng không th n d thi; c. H c sinh có ngư i thân trong gia ình (b , m , anh, ch , em ru t) m t trong ngày thi, có ơn c a gia ình xin phép không n thi; d. H c sinh cùng gia ình i vùng kinh t m i theo k ho ch c a a phương vào trư c ngày thi không quá 10 ngày. Nh ng h c sinh này ph i có gi y xác nh n và ngh c a nhà trư ng do Hi u trư ng kí ư c x p lo i c năm v h nh ki m t Khá t t tr lên, v h c l c chung các môn l p 5 t Trung bình tr lên.
  4. 2. H c sinh b m ho c có s c t xu t x y ra trong lúc ang thi, không th ti p t c thi ư c n a, ph i có xác nh n c a H i ng coi thi và cán b y t ph c v kì thi, t i u ki n x p lo i c năm v h nh ki m t Khá t t tr lên và h c l c chung các môn l p 5 t Trung bình tr lên. N u h c sinh ã thi xong môn nào thì i m bài thi môn ó ph i t t 5,0 tr lên. i u 8: Ngoài các quy nh chung v thi t t nghi p ti u h c trong Quy ch này B Giáo d c và ào t o có quy nh riêng i v i nh ng h c sinh theo h c các chương trình thí i m c a B v ti ng nư c ngoài . i u 9: H c sinh t t nghi p ti u h c ư c x p thành 3 lo i: 1. Lo i Gi i: Thu c m t trong hai di n sau: a. H c sinh h c l p 5 cu i năm t danh hi u H c sinh xu t s c. b. i m trung bình c ng các môn thi t t 9,0 tr lên, không có môn thi nào i m dư i 8, x p lo i h c l c chung các môn l p 5 t Khá tr lên 2. Lo i Khá: i m trung bình c ng các môn thi t t 7,0 n 8,9; không có môn thi nào i m dư i 6, x p lo i h c l c chung các môn l p 5 t Trung bình tr lên. 3. Lo i Trung bình: Nh ng h c sinh còn l i. Nh ng h c sinh ư c xét c cách t t nghi p không x p lo i và ư c ghi rõ trong B ng t t nghi p ti u h c. i u 10: Khi u n i và gi i quy t khi u n i 1. H c sinh có quy n khi u n i v k t qu bài thi. H c sinh xin khi u n i ph i có ơn g i n nơi d thi ch m nh t là 10 ngày sau khi công b k t qu thi t t nghi p ti u h c. 2. H i ng phúc kh o ư c thành l p theo ơn v huy n (qu n) và làm vi c theo nguyên t c như H i ng ch m thi. H i ng phúc kh o có nhi m v : a. T ch c ch m l i bài thi. b. i chi u i m ch m l i v i i m ch m l n u, n u có thay i (tăng ho c gi m) t 1 i m tr lên thì ư c i u ch nh i m ch m l n u. c. Thông báo công khai danh sách h c sinh ư c ch m l i bài thi, k t qu ch m l i và danh sách t t nghi p b sung. Các ơn khi u n i khác có liên quan n kì thi do Phòng Giáo d c - ào t o xem xét gi i quy t. Trư ng h p Phòng Giáo d c - ào t o không thNm quy n gi i quy t thì chuy n S Giáo d c - ào t o gi i quy t. Chương 4
  5. CHƯƠNG TRÌNH THI, MÔN THI,NGÀY THI VÀ THI i u 11 1. Chương trình thi là chương trình ti u h c do B Giáo d c và ào t o ban hành. H c sinh h c chương trình nào thi theo chương trình ó, tr ng tâm là chương trình l p cu i b c ti u h c. 2. Môn thi : Ti ng Vi t và Toán. Th i gian làm bài (không k th i gian chép ) cho m i môn thi là 90 phút. 3. Ngày thi do B Giáo d c và ào t o n nh h ng năm và ư c quy nh trong biên ch năm h c. 4. H i ng ra thi S Giáo d c - ào t o ngh UBND t nh (thành ph ) ra quy t nh thành l p H i ng ra thi. Thành ph n H i ng ra thi bao g m: - Ch t ch H i ng: Giám c S Giáo d c - ào t o - Phó Ch t ch H i ng: Trư ng Phòng Ti u h c - Thư kí H i ng: Cán b Phòng Ti u h c - Các U viên: m i môn m t ho c hai cán b chuyên môn c a Phòng Ti u h c có năng l c chuyên môn gi i, phNm ch t o c t t, tinh th n trách nhi m cao - Cán b in n . H i ng ra thi có nhi m v ra thi (chính th c và d b ) và làm hư ng d n ch m; t ch c in n, óng gói, niêm phong, b o qu n, phân ph i thi. Ch t ch H i ng ch u trách nhi m t ch c, ch o toàn b công tác làm thi, xét duy t, quy t nh ch n các b thi. Các u viên ch u trách nhi m cá nhân trư c Ch t ch H i ng v tính chính xác, tính khoa h c, tính sư ph m và tính bí m t c a thi. Các thành viên trong H i ng ra thi là nh ng ngư i không có con, em ru t, cháu ru t (con c a anh em ru t, con c a con trai, con gái) d kì thi năm ó. 5. Ra thi thi ra cho t ng lo i chương trình th c hi n trong ph m vi a phương. thi ph i phù h p v i th c t , phù h p v i yêu c u trung bình c a chương trình, m b o yêu c u cơ b n v ki n th c và kĩ năng c a môn h c.
  6. Vi c làm thi ph i m b o tuy t i bí m t, chính xác, nghiêm túc, an toàn trong m i khâu (chuNn b ra , in n, b o qu n, phân ph i, v n chuy n...). thi ư c in riêng, không cùng t gi y thi c a h c sinh. N i dung c a hư ng d n ch m ph i rõ ràng, c th t ng m c ; bi u i m ánh giá úng trình h c l c c a h c sinh. i m toàn bài ư c làm tròn n 0,5 i m. 6. In n thi và hư ng d n ch m thi và hư ng d n ch m sau khi ư c Ch t ch H i ng ra thi kí duy t, ph i ư c in th . Sau khi c, soát kĩ b n in th 3 l n thì ti n hành in chính th c và ch in s lư ng quy nh. Vi c in n ph i làm xong t ng . Các b n có liên quan n thi như gi y n n, t in h ng, t in th a,... ph i ư c niêm phong b o qu n trong hòm, t , không ư c t hu . 7. Vào bì và niêm phong thi thi t ng môn, hư ng d n ch m t ng môn ph i ư c vào bì và niêm phong riêng theo quy nh c a H i ng ra thi sao cho m b o ư c nguyên t c an toàn và bí m t. 8. Phân ph i, giao nh n thi S Giáo d c - ào t o s d ng phương ti n riêng có công an b o v ưa thi chính th c và thi d b t i t ng Phòng Giáo d c - ào t o. Các H i ng coi thi nh n thi chính th c t i Phòng Giáo d c - ào t o. Phòng Giáo d c - ào t o có th s d ng phương ti n riêng có công an b o v ưa thi t i nh ng H i ng coi thi xa, i l i khó khăn. Khi giao nh n thi và hư ng d n ch m thi, ph i l p biên b n, ghi rõ th i gian, a i m, hi n tr ng các bì và có ch kí c a c hai bên. S Giáo d c - ào t o và Phòng Giáo d c - ào t o c n b trí th i gian chuy n thi sao cho bì thi ph i v t i các H i ng coi thi ch m nh t là m t ngày trư c ngày thi. 9. Vi c thi d b do Giám c S Giáo d c - ào t o quy t nh. H i ng coi thi s nh n thi d b do Phòng Giáo d c - ào t o giao. S Giáo d c - ào t o t ch c t p hu n v hư ng d n ch m thi cho Ch t ch và các t trư ng b môn c a H i ng ch m thi và giao bì hư ng d n ch m cho các H i ng ch m thi sau khi thi xong. S Giáo d c - ào t o và Phòng Giáo d c - ào t o ph i có thi chính th c, thi d b tr c thi. Các tr c thi ư c m cùng lúc v i gi m t i các H i ng coi thi. Chương 5 T CH C VÀ LÃNH O KÌ THI
  7. i u 12: Vi c t ch c coi thi và ch m thi ư c ti n hành t i các trư ng ti u h c có h c sinh d thi. 1. Thành ph n c a H i ng coi thi: - Ch t ch H i ng: Hi u trư ng ho c Hi u phó trư ng s t i - M t Phó Ch t ch H i ng: Hi u phó trư ng khác - M t Thư kí H i ng: Thư kí H i ng nhà trư ng ho c t trư ng chuyên môn trư ng s t i - Các U viên H i ng: g m nh ng giáo viên s t i không d y l p 5 và 2 giáo viên trư ng khác n. S lư ng U viên tuỳ thu c vào s phòng thi, sao cho m i phòng thi có 2 ngư i coi thi (không k giám th biên). M t s giám th biên có th do giáo viên ang d y l p 5 m nhi m. 2. Thành ph n c a H i ng ch m thi: - Ch t ch H i ng: Hi u trư ng ho c Hi u phó trư ng s t i - M t Phó Ch t ch H i ng: Hi u phó trư ng khác - M t Thư kí H i ng: Thư kí H i ng nhà trư ng ho c t trư ng chuyên môn trư ng s t i - Các U viên H i ng: g m nh ng giáo viên ang d y l p 5 (ho c ã d y l p 5) c a trư ng s t i và 2 giáo viên trư ng khác n. S lư ng U viên tuỳ thu c vào s bài thi, sao cho m i bài thi có 2 ngư i ch m. Nơi vùng sâu, vùng xa có quá ít h c sinh, Phòng Giáo d c - ào t o xem xét ngh UBND huy n (qu n) ra quy t nh l p H i ng coi thi và ch m thi ghép trư ng, nhưng ph i m b o h c sinh không i quá xa (dư i ba km). i u 13: U ban nhân dân huy n (qu n, th xã), Phòng Giáo d c - ào t o huy n (qu n, th xã) ch u trách nhi m t ch c, ch o kì thi t t nghi p ti u h c t i a phương theo úng Quy ch thi t t nghi p ti u h c . Phòng Giáo d c - ào t o ngh UBND huy n (qu n, th xã) ra quy t nh thành l p các H i ng coi thi và ch m thi, H i ng phúc kh o, Ban Ch o và ki m tra thi t t nghi p ti u h c các huy n (qu n, th xã). Thành ph n Ban ch o và ki m tra thi t t nghi p ti u h c huy n (qu n, th xã): - Trư ng Ban: Trư ng Phòng Giáo d c - ào t o - Phó Ban: 1 cán b thanh tra chuyên môn - Các U viên: t 3 n 5 ngư i là cán b chuyên môn c a Phòng Giáo d c - ào t o, m t s Hi u trư ng có năng l c.
  8. Nh ng thành viên c a Ban ch o và ki m tra không tham gia trong H i ng coi thi và ch m thi. i u 14: U ban nhân dân t nh (thành ph ), S Giáo d c - ào t o các t nh (thành ph ) ch u trách nhi m t ch c, ch o toàn b công vi c c a kì thi t t nghi p ti u h c (chuNn b , ra thi, hư ng d n coi thi, ch m thi, xét khen thư ng, k lu t...). S Giáo d c - ào t o ngh UBND t nh (thành ph ) ra quy t nh thành l p H i ng ra thi, Ban Ch o và ki m tra kì thi t t nghi p ti u h c c a t nh. Thành ph n Ban ch o và ki m tra thi t t nghi p ti u h c t nh (thành ph ): - Trư ng Ban: Phó Giám c S Giáo d c - ào t o ph trách ti u h c - Hai Phó Ban: Trư ng ho c Phó Phòng Ti u h c và Trư ng ho c Phó Ban thanh tra c aS . - Các U viên: có t 5 n 7 ngư i là cán b chuyên môn c a S Giáo d c - ào t o, m t s Trư ng ho c Phó Phòng Giáo d c - ào t o. Nhi m v , quy n h n và nguyên t c làm vi c c a Ban Ch o và ki m tra thi, các H i ng coi thi và ch m thi ư c th c hi n theo văn b n hư ng d n nghi p v làm công tác thi t t nghi p ti u h c do B ban hành. Trư c ngày thi 30 ngày, Hi u trư ng các trư ng ph i báo cáo v Phòng Giáo d c - ào t o d ki n s h c sinh d thi Phòng Giáo d c - ào t o chuNn b t ch c kì thi. i u 15: U ban nhân dân c p trên có trách nhi m ch th cho U ban nhân dân c p dư i và các ngành h u quan (Y t , Công an, i n l c, Bưu i n) giúp và t o m i i u ki n thu n l i cho ngành giáo d c t ch c t t kì thi t t nghi p ti u h c a phương. Chương 6 DUY T K T QU VÀ LƯU TR H SƠ THI i u 16: Trư ng Phòng Giáo d c - ào t o ch u trách nhi m duy t k t qu và c p B ng t t nghi p ti u h c cho h c sinh. Ch m nh t là 15 ngày sau ngày thi, danh sách h c sinh t t nghi p cùng v i i m các bài thi ư c thông báo công khai t i trư ng h c sinh d thi. Ch m nh t là 10 ngày sau ngày h t h n khi u n i, danh sách h c sinh t t nghi p b sung ư c thông báo t i Phòng Giáo d c - ào t o. Ch m nh t là 45 ngày sau ngày thi, các Phòng Giáo d c - ào t o ph i hoàn thành vi c c p B ng cho h c sinh ư c công nh n t t nghi p. i u 17: B ng ghi tên, ghi i m c a h c sinh d thi sau khi ã ư c duy t chính th c ph i lưu tr không kì h n t i S Giáo d c - ào t o (1 b n); Phòng Giáo d c - ào t o (1 b n); trư ng (1 b n). Toàn b bài thi c a h c sinh, các biên b n coi thi, ch m thi, ư c lưu tr ít nh t là 2 năm t i Phòng Giáo d c - ào t o.
  9. B ng t t nghi p ti u h c là lo i văn b ng qu c gia do B Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m in và chuy n n S Giáo d c - ào t o. B ng t t nghi p ti u h c ch c p m t l n. Tr trư ng h p m t mát do ho ho n, ch ho , lũ l t... Phòng Giáo d c - ào t o có th xét c p l i m t l n n u h c sinh làm ơn và có xác nh n c a UBND xã (phư ng, th tr n). Chương 7 KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 18: Nh ng cán b , giáo viên làm công tác thi, ph c v thi có nhi u thành tích trong kì thi t t nghi p ti u h c ư c Phòng Giáo d c - ào t o ngh c p trên xét khen thư ng theo các hình th c c p gi y khen, b ng khen. i u 19: Nh ng cán b , giáo viên làm công tác thi, ngư i ph c v thi, h c sinh i thi vi ph m quy ch thi c a B , tuỳ theo m c vi ph m mà Phòng Giáo d c - ào t o x lí theo thNm quy n ho c ngh c p trên x lí k lu t theo các hình th c quy nh cho các i tư ng như sau: 1. i v i cán b , giáo viên, ngư i ph c v : a. Khi n trách: Hình th c k lu t này áp d ng cho nh ng trư ng h p vi ph m sau: + Chép sai thi b phát hi n sau khi có hi u l nh làm bài + Không phát hi n ư c vi c chép sai thi c a ngư i coi thi + Làm ngơ trư c vi c h c sinh vi ph m quy ch thi. b. C nh cáo: Hình th c k lu t này áp d ng cho nh ng trư ng h p vi ph m sau: + T ch a h c b , s i m, b ng ghi tên, ghi i m + ánh m t, làm th t l c ho c thi u h sơ c a h c sinh + Chép sai, sót thi có nh hư ng n bài làm c a h c sinh + C ng sai, sót i m, vào nh m i m, nh m phách + Hư ng d n ho c ưa bài làm cho h c sinh + Duy t , ra không phù h p v i yêu c u cơ b n v ki n th c và kĩ năng. c. H ch c v , h lương, chuy n công tác: Hình th c k lu t này áp d ng cho các trư ng h p vi ph m sau: + Hư ng d n ho c chuy n bài làm cho c phòng thi + Ra sai thi, ra thi ngoài chương trình
  10. + Làm l thi. d. Bu c thôi vi c ho c truy t trư c pháp lu t: Hình th c k lu t này áp d ng cho nh ng trư ng h p vi ph m sau: + Nh n h i l c a h c sinh, ph huynh + C tình làm l thi, bán thi, áp án + Có hành ng ch ng phá kì thi. 2. i v i h c sinh d thi: a. C nh cáo trư c toàn H i ng coi thi: Hình th c k lu t này áp d ng cho nh ng trư ng h p vi ph m sau: + Mang tài li u vào phòng thi b phát hi n, nhưng chưa s d ng + Chép bài c a ngư i khác; cho b n chép bài ho c hư ng d n bài cho b n ã ư c ngư i coi thi nh c nh 3 l n. + Nh n bài gi i s n c a ngư i khác, nhưng chưa s d ng. b. Hu k t qu thi: Hình th c k lu t này áp d ng cho nh ng trư ng h p vi ph m sau: + ã s d ng tài li u mang vào phòng thi ho c bài gi i s n c a ngư i khác + L y bài thi c a ngư i khác thay cho bài thi c a mình. + Không n p bài thi. c. ình ch thi các môn còn l i ho c không cho d thi m t năm: Hình th c k lu t này áp d ng cho nh ng trư ng h p vi ph m sau: + Có hành ng ch ng phá kì thi. + Nh ngư i vào thi thay. Sau khi có quy t nh x lí k lu t, ương s có quy n khi u n i v i cơ quan quy t nh k lu t và cơ quan qu n lí c p trên. Trong khi ch i gi i quy t, ương s ph i thi hành hình th c k lu t ghi trong quy t nh.
Đồng bộ tài khoản