Quyết định số 12/2000/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định số 12/2000/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2000/QĐ-BCN về việc giao kế hoạch địa chất năm 2000 do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2000/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/2000/QĐ-BCN Hà N i, ngày 13 tháng 03 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C GIAO K HO CH Đ A CH T NĂM 2000CHO VI N NGHIÊN C U Đ A CH T VÀ KHOÁNG S N Căn c Ngh đ nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Quy t đ nh s 123/1999/QĐ-BKH ngày 29 tháng 12 năm 1999 c a B K ho ch và Đ u tư; Căn c Quy t đ nh s 142/1999/QĐ-TCKT ngày 27 tháng 01 năm 2000 c a B trư ng B Công nghi p v vi c giao d toán chi ngân sách Nhà nư c năm 2000; Theo đ ngh c a V trư ng V K ho ch và Đ u tư, QUY T Đ NH: Đi u 1: Giao k ho ch đ a ch t năm 2000 cho Vi n Nghiên c u Đ a ch t và Khoáng s n như ph l c Quy t đ nh này. Đi u 2: Chánh Văn phòng B , V trư ng các V ch c năng thu c B , Vi n trư ng Vi n Nghiên c u đ a ch t và Khoáng s n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nơi nh n: K/T B TRƯ NG B CÔNG NGHI P - Như đi u 2 TH TRƯ NG - B TC, B KHĐT - Kho b c Nhà nư c, - Lưu VP, KHĐT. Đ H i Dũng K HO CH Đ A CH T CHI TI T NĂM 2000 (Kèm theo quy t đ nh s 12/2000/QĐ-BCNngày 13 tháng 3 năm 2000) I. NHI M V Đ A CH T T ng s nhi m v : 19 nhi m v . Trong đó: + Nhi m v hoàn thành n p lưu tr : 01 nhi m v ; + Biên t p, xu t b n: 02 nhi m v ; + Nhi m v m m i: 03 nhi m v .
  2. Nhi m v nghiên c u đ a ch t hoàn thành n p lưu tr : 1. Nghiên c u mô hình hóa các d thư ng đ a hóa ch th qu ng ph c v công tác đo v b n đ đ a ch t và đi u tra khoáng s n Vi t Nam. Các nhi m v ti p t c th c hi n: Nhi m v nghiên c u: 2. Nghiên c u ki n t o và sinh khoáng B c B . 3. Xây d ng, hi u ch nh đ nh m c và đơn giá d tóan các công trình đ a ch t. 4. Nghiên c u thành ph n v t ch t các thành t o magma Mezozoi-Kainozoi và các khoáng s n liên quan đ i Đà L t. 5. Nghiên c u c sinh đ a t ng và tư ng đá c đ a lý các thành t o tr m tích Devon thư ng- Carbon h B c Vi t Nam. 6. Nghiên c u th ch lu n và sinh khoáng các thành t o magma ki m Mi n B c Vi t Nam. 7. Xác l p các lu n c khoa h c, đánh giá đ nh lư ng, đ nh hư ng phát tri n vi c s d ng h p lý tài nguyên khoáng s n Vi t Nam đ n năm 2020. 8. Đánh giá ti m năng vàng và các khoáng s n khác liên quan v i các thành t o đá l c, đá phi n đen đ i Qu ng Nam. 9. Nghiên c u đánh giá ti m năng nguyên li u Keramzit cho s n xu t v t li u xây d ng nh khu v c Đông Nam B . 10. Nghiên c u khoanh đ nh các c u trúc n sâu có ti m năng qu ng m đ i khâu Sông Mã trên cơ s áp d ng t h p các phương pháp h p lý. 11. Nghiên c u đánh giá đ c đi m đ a ch t môi trư ng đ i khô và bán khô t Nha Trang đ n Bình Thu n. 12. Nghiên c u đ c đi m th y đ a hóa nư c dư i đ t vùng ven bi n B c B và B c Trung B . Nhi m v đi u tra cơ b n: 13. Đo v b n đ đ a ch t và đi u tra khoáng s n t l 1/50.000 nhóm t Mư ng Tè. Nhi m v khác: 14. Biên t p t đi n đ a ch t Anh - Vi t. 15. Biên t p xu t b n t p 7 Tuy n t p đ a ch t và khoáng s n. 16. Tăng cư ng năng l c nghiên c u c a Vi n Nghiên c u Đ a ch t và Khoáng s n. Nhi m v m m i :
  3. 17. Tai bi n đ a ch t các t nh mi n Trung t Qu ng Bình đ n Qu ng Ngãi, hi n tr ng, nguyên nhân, d báo và đ xu t bi n pháp phòng tránh, gi m thi u h u qu . 18. Đánh giá ti m năng và giá tr s d ng m t s khoáng ch t công nghi p (diatomit, bentonit, zeolit, kaolin, v. v...) vùng Nam Trung B và Tây Nguyên ph c v công-nông nghi p và x lý môi trư ng. 19. Tr m tích lu n và tư ng đá c đ a lý các thành t o tr m tích m u đ tu i J-K và khoáng s n liên quan mi n B c Vi t Nam. I. V N Đ U TƯ: T ng s : 7.207,59 tri u đ ng ( b y t hai trăm không b y tri u năm trăm chín mươi nghìn đ ng). Bao g m: - T ngu n kinh phí s nghi p k ho ch đ a ch t : 5.700 tri u đ ng; - T ngu n kinh phí s nghi p nghiên c u khoa h c : 1.507,59 tri u đ ng. III. D CH V Đ A CH T VÀ S N XU T KHÁC : 3.000 tri u đ ng. IV.CÁC CH TIÊU KHÁC : B s có thông báo riêng. NHI M V Đ A CH T C TH Đơn v tính: tri u đ ng TT Tên đ tài Kh i công Trình duy t N p D toán Giá tr đã th c hi n đ n h t năm 99 (Ch nhi m) lưu tr ĐT đư c duy t 1 2 3 4 5 6 7 A Các nhi m v chuy n ti p. I Báo cáo trình duy t, n p lưu trũ 1 Nghiên c u mô hình hóa 1997 1/2000 3/2000 1.774 1.382 các d thư ng đ a hóa ch th qu ng ph c v công tác đo v b n đ đ a ch t và đi u tra khóang s n Vi t Nam. (PTS. Đ văn Phi) II Nhi m v nghiên c u 2 Nghiên c u ki n t o và 7/97 2001 12/ 2001 4.331 2.259 sinh khóang B c B . (PGS.TS. Dương Đ c Kiêm).
  4. 1 2 3 4 5 6 7 3 Xây d ng, hi u ch nh đ nh 1998 m c và đơn giá d tóan các công trình đ a ch t (Nhi m v thư ng xuyên) (KS Lê Văn H p) 4 Nghiên c u thành ph n 1998 9/2001 12/2001 1.797 499 v t ch t các thành t o magma Mesozoi - Kainozoi và các khoáng s n liên quan đ i Đà l t. (PGS.PTS. Bùi Minh Tâm). 1 2 3 4 5 6 7 5 Nghiên c u c sinh đ a 1998 9/2001 12/2001 1.639 588 t ng và tư ng đá c đ a lý các thành t o tr m tích Devon thư ng - Cacbon h B c Vi t Nam. (PTS. Ph m Kim Ngân)
  5. 6 Nghiên c u th ch lu n và 1998 9/2001 12/2001 1.515 355 sinh khóang các thành t o magma ki m Mi n B c Vi t Nam. (TS. Nguy n Trung Chí). 1 2 3 4 5 6 7 7 Xác l p các lu n c khoa 1998 9/2001 12/2001 1.363 514 h c đánh giá đ nh lư ng, đ nh hư ng phát tri n vi c s d ng h p lý tài nguyên khoáng s n Vi t Nam đ n năm 2020 ( PTS. Thái Quí Lâm) 8 Đánh giá ti m năng vàng 1998 10/2001 12/2001 1.789 565 và các khoáng s n khác liên quan v i các thành t o đá l c, đá phi n đen đ i Qu ng Nam. (PTS. Nguy n Ng c Liên, Đ Qu c Bình).
  6. 1 2 3 4 5 6 7 9 Nghiên c u đánh giá ti m 1998 2001 10/2001 1.366 482 năng nguyên li u keramzit cho s n su t v t li u xây d ng nh khu v c Đông Nam B (KS.Vũ Xuân Bách). 10 Nghiên c u khoanh đ nh 1998 2001 12/2001 2.256 528 các c u trúc n sâu có ti m năng qu ng m đ i khâu Sông Mã trên cơ s áp d ng t h p các phương pháp h p lý. (TS. Ph m Kh an). 1 2 3 4 5 6 7 11 Nghiên c u đánh giá đ c 1998 10/2001 12/2001 1.384 423 đi m đ a ch t môi trư ng đ i khô và bán khô t Nha Trang đ n Bình Thu n. (PTS. H Vương Bính).
  7. 12 Nghiên c u đ c đi m th y 1998 10/2001 12/2001 1.560 494 đ a hóa nư c dư i đ t vùng ven bi n B c B và B c Trung B . (PTS. Đ Tr ng S ). 1 2 3 4 5 6 7 III Nhi m v đi u tra cơ b n 13 Đo v l p b n đ đ a ch t 1996 12/2000 6/2001 5.584 4.201 và tìm ki m khóang s n t l 1/50.000 nhóm t Mư ng Tè. (PTS. Lê Hùng) IV Nhi m v m i 14 Tai bi n đ a ch t các 2000 t nh mi n Trung Vi t nam t Qu ng Bình đ n Phú Yên; hi n tr ng, nguyên nhân, d báo và đ xu t bi n pháp phòng tránh , gi m thi u h u qu . 15 Đánh giá ti m năng và giá 2000 tr s d ng m t s khoáng ch t công nghi p(diatomit,
  8. zeolit, kaolin...) vùng Trung Nam b và Tây Nguyên ph c v công nông nghi p và x lý môi trư ng. 16 Tr mtích lu n và tư ng đá 2000 c đ a lý các thành t o tr m tích m u đ tu i J-K và kh/ s n liên quan mi n B c VN . V Nhi m v khác 1999 12/2000 100 17 Biên t p xu t b n t đi n Đ a ch t Anh- Vi t gi i thích. 18 Biên t p xu t b n t p 7 1999 5/2000 Tuy n t p Đ a ch t và 19 Khoáng s n Đ u tư chi u sâu tăng cư ng năng l c nghiên c u c a Vi n Nghiên c u Đ a ch t và Khoáng s n. C ng (A+B)
Đồng bộ tài khoản