Quyết định số 12/2000/QĐ-BNN-KHCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
77
lượt xem
5
download

Quyết định số 12/2000/QĐ-BNN-KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 12/2000/qđ-bnn-khcn', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2000/QĐ-BNN-KHCN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 12/2000/QĐ-BNN-KHCN Hà N i, ngày 15 tháng 02 năm 2000 QUY T Đ NH V/V: B SUNG CÁC LO I PHÂN BÓN VÀO” DANH M C CÁC LO I PHÂN BÓN ĐƯ C S D NG VÀ LƯU THÔNG VI T NAM” B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. Căn c Ngh đ nh 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa Xét đ ngh c a ông V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m. QUY T Đ NH: Đi u 1: Nay ban hành”Danh m c b sung các lo i phân bón đư c s d ng và lưu thông Vi t Nam” năm 2000. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Đi u 3: Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng V Khoa h c Công ngh &CLSP, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. K/T.B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như đi u 3 - V KHCN&CLSP - Lưu VP Ngô Th Dân FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Danhmuc
Đồng bộ tài khoản