Quyết định số 12/2005/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 12/2005/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2005/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2005/QĐ-BTNMT

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRƯ NG c L p - T Do - H nh Phúc S : 12/2005/Q -BTNMT Hà N i, ngày 09 tháng 11 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH K HO CH HÀNH NG KH N C P PHÒNG, CH NG DNCH CÚM GIA C M VÀ I DNCH CÚM NGƯ I B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh nh s 91/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Ch th s 34/2005/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c t p trung s c tri n khai th c hi n ng b có hi u qu k ho ch hành ng kh n c p phòng ch ng khi x y ra d ch cúm gia c m (H5N1) và i d ch cúm ngư i; Theo ngh c a C c trư ng C c B o v môi trư ng và V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch hành ng khNn c p phòng, ch ng d ch cúm gia c m (H5N1) và i d ch cúm ngư i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c các S Tài nguyên và Môi trư ng và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG - Như i u 3; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Ph m Khôi Nguyên - Các B , cơ quan ngang B ; - Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m; - Ban Khoa giáo Trung ương ng; - U ban KH,CN&MT c a Qu c h i;
  2. - H ND các t nh thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - C c Ki m tra VBQPPL, B TP; - Lưu: VT, BVMT, PC. K HO CH HÀNH NG KH N C P PHÒNG, CH NG DNCH CÚM GIA C M (H5N1) VÀ I DNCH CÚM NGƯ I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 12/2005/Q -BTNMT ngày 09 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng) D ch cúm gia c m nư c ta xu t hi n l n u tiên vào cu i tháng 12 năm 2003, n cu i tháng 4 năm 2004 v cơ b n nư c ta ã kh ng ch ư c d ch. Tuy nhiên, n gi a tháng 6 năm 2004 d ch l i b t u tái phát r i rác và tái phát tr l i vào cu i tháng 12 năm 2004 n nay. Cùng v i d ch cúm gia c m ã xu t hi n cúm A v i phân týp H5N1 trên ngư i. Cho n nay ã có 3 t d ch v i t ng s ngư i m c b nh là hơn 90 ngư i, trong ó có hơn 40 trư ng h p t vong t i 32 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Ngay sau khi d ch cúm gia c m bùng phát, B Tài nguyên và Môi trư ng ã t ch c các oàn công tác kh o sát tình hình th c t m ts a phương như Hà Tây, Long An, Ti n Giang... và tr c ti p ch o công tác chôn l p, x lý ô nhi m môi trư ng do d ch cúm gia c m gây ra. Cùng v i vi c ch o tr c ti p m t s a phương, B cũng ã khNn trương ban hành các văn b n ch o, hư ng d n vi c tiêu h y gia c m m c b nh, giám sát, phòng ng a, x lý ô nhi m môi trư ng t i các khu v c chôn l p gia c m. M t khác, B cũng ã ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o các ơn v liên quan b o t n ngu n gen gia c m quý hi m. Th c hi n ch o c a B Tài nguyên và Môi trư ng, nhi u S Tài nguyên và Môi trư ng ã tích c c ph i h p v i các ơn v có liên quan t i a phương hư ng d n các bi n pháp tiêu h y gia c m, b o m an toàn môi trư ng, khoanh vùng d ch và h n ch s lây lan d ch b nh. Hi n nay, m m b nh lưu hành trong gia c m, th y c m khá ph bi n, nguy cơ tr thành i d ch là r t cao. M t khác, vi c x lý d ch cúm gia c m chưa tri t các d ch nh , l làm cho virus H5N1 phát tán r ng ra môi trư ng. Trong khi ó, tình hình d ch cúm A ngư i ti p t c di n bi n ph c t p.
  3. th c hi n nhi m v b o v môi trư ng t i các vùng d ch b nh và trong ph m vi c nư c, ng th i góp ph n ngăn ch n có hi u qu d ch cúm gia c m H5N1 và i d ch cúm ngư i, B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành K ho ch hành ng khNn c p phòng, ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i v i các n i dung ch y u sau ây: A. M C TIÊU C A K HO CH 1. T ch c th c hi n t t các ho t ng b o v môi trư ng theo ch o c a Ban ch o qu c gia và ph i h p v i các b , ngành, các cơ quan liên quan trong vi c tri n khai ng b các ho t ng phòng, ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i. 2. Xây d ng và t ch c th c hi n các bi n pháp giám sát, ki m soát môi trư ng c nh báo và ngăn ng a lan truy n ô nhi m do d ch b nh. 3. Th c hi n hi u qu các bi n pháp x ýlý ô nhi m, b o v môi trư ng khi x y ra i d ch. 4. Kh ng ch ô nhi m, ph c h i môi trư ng sau i d ch. B. N I DUNG C A K HO CH I. Giai o n 1: D ch cúm gia c m ã x y ra và nh hư ng n s c kho con ngư i (tương ng v i pha 1, 2, 3 c a WHO – Ph l c 1 kèm theo K ho ch này). 1. Thành l p Ban Ch o phòng, ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i c a B Tài nguyên và Môi trư ng, g m Th trư ng các ơn v có liên quan. C c B o v môi trư ng thu c B Tài nguyên và Môi trư ng là cơ quan thư ng tr c giúp Ban ch o t ch c th c hi n K ho ch. Ban Ch o có trách nhi m: a) Th c hi n các nhi m v theo s phân công c a Ban Ch o qu c gia phòng, ch ng d ch cúm gia c m; b) Xây d ng các phương án ng phó v i i d ch và ki m soát, x ýlý ô nhi m môi trư ng do d ch b nh gây ra; c) Ph i h p v i UBND c p t nh: - T ch c tri n khai, ôn c, ki m tra vi c th c hi n theo K ho ch c a Ban ch o qu c gia; - Hư ng d n quy trình, phương pháp chôn l p, tiêu h y và mai táng, quy ho ch các a i m chôn l p, tiêu hu gia c m và các khu v c mai táng b o m các i u ki n an toàn v sinh môi trư ng; - Huy ng ngay các ngu n l c hi n có, b o m s n sàng các i u ki n v trang thi t b k thu t, các trang b b o h lao ng giám sát và x lý ô nhi m môi trư ng;
  4. - Ch o S Tài nguyên và Môi trư ng ph i h p cùng v i các s , ban, ngành liên quan có phương án b o m i u ki n cung c p nư c s ch cho nhân dân khi x y ra d ch b nh; d) Ph i h p v i các b , ngành và a phương t ch c ki m tra tình hình th c hi n công tác b o t n các ngu n gen, các loài gia c m c h u, quý hi m tránh nguy cơ b tác ng do i d ch; th c hi n các bi n pháp ng phó v i chim di cư nh m ngăn ch n phát tán d ch b nh. 2. C c B o v môi trư ng thu c B Tài nguyên và Môi trư ng là cơ quan thư ng tr c giúp Ban ch o, có trách nhi m th c hi n các nhi m v sau: a) Ch ng ph i h p v i các cơ quan, t ch c có liên quan xây d ng, hoàn thi n và ph bi n các quy trình, hư ng d n k thu t giám sát, x lý ô nhi m môi trư ng do d ch b nh; b) Ch o, ôn c, ph i h p v i các S Tài nguyên và Môi trư ng và các cơ quan liên quan thư ng xuyên t ch c ki m tra, giám sát môi trư ng t i các khu chăn nuôi, gi t m t p trung, các a i m chôn l p, tiêu hu gia c m và khu v c mai táng ngư i ch t do nhi m d ch; ki m soát ô nhi m môi trư ng và tránh lây lan d ch b nh; c) T ch c m ng lư i chuyên gia tư v n h tr k thu t, giám sát, x lý ô nhi m môi trư ng, ph c v th c hi n các ho t ng c a K ho ch; d) Làm u m i v cung c p, trao i thông tin v i Ban Ch o qu c gia, các b , ngành, a phương và các t ch c qu c t v di n bi n d ch b nh, tình hình ô nhi m môi trư ng do d ch b nh; ) Thư ng xuyên báo cáo Ban ch o c a B v tình hình tri n khai th c hi n K ho ch. 3. S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m: a) Làm u m i c p nh t, cung c p thông tin v tình hình d ch b nh và ô nhi m môi trư ng t i a phương cho Ban Ch o c a B ; b) Hư ng d n chôn l p, tiêu h y gia c m theo úng quy nh và giám sát môi trư ng t i các khu chăn nuôi, gi t m t p trung, các a i m chôn l p, tiêu hu gia c m t i a phương; c) Xây d ng các phương án b o v môi trư ng a phương, l p k ho ch huy ng nhân l c, ào t o nâng cao năng l c giám sát và x lý môi trư ng s n sàng ng phó v i d ch b nh; d) Thư ng xuyên báo cáo Ban Ch o c a B và UBND c p t nh v tình hình tri n khai, t ch c th c hi n K ho ch. II. Giai o n 2: D ch cúm gia c m lây b nh cho ngư i và xác nh ư c d ch lây lan t ngư i sang ngư i (tương ương v i pha 4, 5 c a WHO - Ph l c 1 kèm theo K ho ch này).
  5. 1. Ban ch o c a B Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m: a) Huy ng và i u ph i l c lư ng tham gia th c hi n các phương án c th cô l p, x ýlý ô nhi m môi trư ng t i các khu v c có d ch và các vùng ph c n; b) Ch o các ơn v liên quan c a B , các S Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n, ki m tra, giám sát ch t ch vi c tuân th các quy nh v tiêu h y, chôn l p gia c m và mai táng ngư i ch t do d ch b nh; c) Thi t l p ư ng dây nóng k p th i thu th p, x lý thông tin v i d ch và ch o các h at ng. 2. Cơ quan thư ng tr c c a Ban ch o th c hi n các nhi m v : a) Thư ng xuyên c p nh t, báo cáo và ph bi n thông tin v quy mô d ch b nh, m c ô nhi m và các s c môi trư ng do d ch b nh gây ra; b) i u ph i ngu n l c tham gia, ph i h p th c hi n các ho t ng ki m soát d ch b nh theo s ch o, phân công c a Ban ch o. 3. Các ơn v ph i h p thu c B Tài nguyên và Môi trư ng tham gia th c hi n các h at ng giám sát môi trư ng và hư ng d n, ki m tra vi c tuân th các qui nh b o v môi trư ng t i các a phương theo s phân công c a Ban ch o. 4. S Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n các nhi m v : a) Làm u m i thông tin c a ư ng dây nóng t i a phương, thư ng xuyên c p nh t, báo cáo và ph bi n thông tin v quy mô, m c d ch b nh, tình hình ô nhi m và các s c môi trư ng do d ch b nh gây ra t i a phương; b) Ki m tra, giám sát nghiêm ng t vi c tuân th quy trình, quy nh tiêu hu , chôn l p gia c m và mai táng ngư i b ch t do d ch b nh; c) Ph i h p v i các ơn v liên quan th c hi n giám sát môi trư ng và h tr ki m soát d ch theo úng quy nh bao g m kh trùng, tiêu c, v sinh chu ng tr i t i các khu chăn nuôi t p trung, gi t m , kinh doanh gia c m, khu v c mai táng và h gia ình; d) C nh báo v tình tr ng ô nhi m và s lan truy n ô nhi m, c bi t là các ngu n nư c. Ph i h p v i các ơn v liên quan khoanh vùng và x lý các khu v c ô nhi m và b o m cung c p nư c s ch cho c ng ng. III. GIAI O N 3: Giai o n i d ch (tương ng v i pha 6 c a WHO - Ph l c 1 kèm theo K ho ch này). 1. Trách nhi m c a Ban ch o và Cơ quan thư ng tr c c a Ban ch o: a) Duy trì 24/24h ư ng dây nóng k t n i thông tin v i Ban ch o Qu c gia, các b , ngành và các a phương, các nhóm tư v n, các tr m quan tr c và c ng ng. T ch c
  6. tr c thư ng xuyên ti p nh n và x lý thông tin v i d ch, k p th i báo cáo Ban ch o qu c gia và Th tư ng Chính ph ch o gi i quy t; b) Huy ng toàn b l c lư ng c a B , h th ng cơ quan môi trư ng a phương và m ng lư i chuyên gia hư ng d n, giám sát và th c hi n các quy nh v b o v môi trư ng; c) Tri n khai nhanh các bi n pháp x lý ô nhi m, gi i quy t s c môi trư ng nh ng a phương ã có d ch b nh; d) Ph i h p v i Ban ch o qu c gia tri n khai ng b các ho t ng b o v môi trư ng và s c kho cho c ng ng. 2. S Tài nguyên và Môi trư ng: a) Huy ng l c lư ng t i a hư ng d n, giám sát và th c hi n các quy nh b o v môi trư ng t i các khu chăn nuôi, tiêu hu , chôn l p gia c m, i u tr b nh nhân và các khu v c mai táng; b) Nhanh chóng tri n khai các h at ng x lý, ng c u s c môi trư ng theo ch o c a Ban ch o và UBND c p t nh. IV. GIAI O N 4: Sau i d ch 1. Ban ch o c a B có trách nhi m: a) T ch c ánh giá t ng th v ô nhi m môi trư ng, tính toán thi t h i và d báo r i ro môi trư ng do i d ch; b) Công b tình tr ng môi trư ng, nguy cơ ô nhi m môi trư ng lâu dài và các r i ro i v i s c kho c ng ng có th x y ra, ph bi n các bi n pháp phòng tránh thông qua các phương ti n tuyên truy n, thông tin i chúng; c) Ch trì, ph i h p xây d ng k ho ch làm s ch môi trư ng t i các khu v c ô nhi m sau i d ch; d) T ch c t ng k t, rút kinh nghi m các khâu chuNn b và th c hi n K ho ch. B sung, hoàn thi n K ho ch ng phó áp d ng khi d ch tái phát. 2. Cơ quan thư ng tr c c a Ban ch o th c hi n các nhi m v : a) Ch o các ơn v quan tr c, giám sát ô nhi m ti p t c duy trì m c h p lý các h th ng giám sát môi trư ng, b o m phát hi n và c nh báo các nguy cơ ô nhi m môi trư ng; b) Ph i h p v i các ơn v liên quan th ng kê hoá ch t, thi t b ã s d ng và còn l i, l p k ho ch b o qu n, b sung và s d ng trong trư ng h p c n thi t; c) Hư ng d n, ch o th c hi n các ho t ng v sinh, làm s ch và ph c h i môi trư ng t i khu v c ô nhi m.
  7. 3. S Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n các nhi m v : a) ánh giá hi n tr ng môi trư ng a phương sau i d ch, l p k ho ch v sinh, làm s ch và ph c h i môi trư ng t i khu v c ô nhi m. b) Th c hi n các công tác chuNn b , s n sàng ng phó khi d ch b nh tái phát. C. T CH C TH C HI N I. Thành l p Ban Ch o th c hi n K ho ch c a B Tài nguyên và Môi trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng thành l p Ban Ch o phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i do Th trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng là Trư ng ban, C c trư ng C c B o v môi trư ng là Phó Trư ng ban, thành viên Ban Ch o là Th trư ng các ơn v liên quan g m: V Môi trư ng, V ThNm nh và ánh giá tác ng môi trư ng, C c Qu n lýý Tài nguyên nư c, Thanh tra B , V H p tác qu c t và Văn phòng B . C c B o v môi trư ng là cơ quan thư ng tr c giúp Ban ch o t ch c th c hi n các ho t ng K ho ch hành ng khNn c p c a B . II. Phân công th c hi n 1. C c B o v môi trư ng a) Ki m tra, giám sát tình hình th c hi n các n i dung c a K ho ch trên a bàn c nư c và k p th i báo cáo Ban ch o c a B ; b) C p nh t và ph bi n thông tin thư ng xuyên; c) Xây d ng và ph bi n các quy trình hư ng d n k thu t; d) T p h p m ng lư i chuyên gia; ) Tăng cư ng năng l c cho m ng lư i quan tr c, d trù kinh phí và chuNn b s n sàng v thi t b , hoá ch t, b o h lao ng. 2. Các ơn v thu c B a) V K ho ch – Tài chính, V H p tác qu c t có trách nhi m cân i các ngu n kinh phí và tìm ki m h tr c a qu c t th c hi n các n i dung c a K ho ch; b) Các ơn v liên quan là các ơn v ph i h p th c hi n các nhi m v trong K ho ch và theo s phân công c a Ban ch o. 3. S Tài nguyên và Môi trư ng a) Ph i h p v i Ban ch o c a B và a phương t ch c tri n khai th c hi n các nhi m v theo K ho ch;
  8. b) Tham gia xây d ng các quy trình, hư ng d n k thu t v tiêu h y, chôn l p gia c m và mai táng ngư i ch t phù h p v i i u ki n t nhiên, kinh t , xã h i t i a phương; c) Tham gia l p quy ho ch các a i m chôn l p, tiêu hu gia c m và khu v c mai táng, b o m các i u ki n an toàn v sinh môi trư ng; d) T ch c ki m tra, ch o, ôn c và th c hi n K ho ch c a B ; ) Ph i h p v i các s , ban, ngành liên quan a phương có phương án cung c p nư c s ch cho nhân dân t i các khu v c ngu n nư c b ô nhi m; e) T ch c th c hi n ch o c a Ban ch o c a B Tài nguyên và Môi trư ng và c ngư i tham khi có yêu c u; g) Thư ng xuyên báo cáo cho cơ quan thư ng tr c Ban ch o c a B v tình hình d ch b nh và các gi i pháp kh c ph c ô nhi m môi trư ng t i a phương. III. Ti n th c hi n 1. Các ho t ng tri n khai th c hi n Giai o n 1 c n ư c hoàn thành trư c ngày 30 tháng 11 năm 2005. 2. Th c hi n các nhi m v úng th i h n c a Ban ch o qu c gia và các n i dung ã nêu trong K ho ch. D. KINH PHÍ TH C HI N K HO CH Căn c vào nhi m v ư c giao trong K ho ch, Ban ch o c a B cân i, b trí kinh phí t ngu n chi ngân sách s nghi p kinh t c a B Tài nguyên và Môi trư ng, Qu B o v môi trư ng Vi t Nam, h tr c a qu c t và các ngu n khác b o m th c hi n K ho ch. i v i các nhi m v do a phương th c hi n trong K ho ch, UNND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m cân i, b trí kinh phí t ngu n chi ngân sách a phương, h tr h p tác qu c t và các ngu n khác. Trong trư ng kinh phí a phương không áp ng ư c nhu c u th c hi n K ho ch t i a phương thì k p th i báo cáo cho Ban ch o c a B . PH L C 1: CÁC PHA C A I DNCH CÚM (Theo nh nghĩa c a WHO) Pha 1: Không có sub-type virut cúm m i phát hi n trên ngư i. M t ch ng virut cúm gây b nh trên ngư i có th xu t hi n trên ng v t. N u xu t hi n trên ng v t, nguy cơ nhi m b nh trên ngư i ư c cho là th p. Pha 2: Không có sub-type virut cúm m i phát hi n trên ngư i. Tuy nhiên, s lưu hành c a virut cúm trên ng v t d n t i nguy cơ áng k kh năng nhi m b nh trên ngư i.
  9. Pha 3: Ngư i nhi m sub-type m i trên ngư i, nhưng không có s truy n lây gi a ngư i v i ngư i, h u như không có trư ng h p lây lan do ti p xúc g n. Pha 4: Có s lây lan t ngư i sang ngư i nhưng di n h p, mang tính a phương, kh năng thích ng và lây lan c a virut trên ngư i còn th p. Pha 5: Có s lây lan t ngư i sang ngư i nhưng di n r ng, nhưng v n mang tính a phương, kh năng thích ng c a virut trên ngư i tăng lên, nhưng chưa có kh năng lây truy n thành i d ch. Pha 6: Là giai o n x y ra i d ch, virut có kh năng lây lan trên di n r ng (c nư c).
Đồng bộ tài khoản