Quyết định số 12/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định số 12/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2005/QĐ-UB về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2005 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ Đ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 12/2005/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2005 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH K HO CH TRI N KHAI CÔNG TÁC PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T NĂM 2005 TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t c a Qu c h i v chương trình xây d ng pháp lu t năm 2005; ti p t c y m nh công tác ph bi n giáo d c pháp lu t theo Ch th s 02/1998/CT-TTg ngày 07 tháng 01 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph và Ch th s 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng v tăng cư ng s lãnh o c a ng trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t c a nhân dân trên a bàn thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thành ph ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t năm 2005 trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Căn c vào k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t năm 2005 trên a bàn thành ph H Chí Minh c a y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân các qu n- huy n, các s , ban, ngành, oàn th thành ph xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t năm 2005 c a cơ quan ơn v mình. i u 3. H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thành ph căn c vào k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph theo dõi, ôn c, ki m tra, giúp các qu n-huy n, s -ngành, oàn th thành ph trong vi c t ch c, th c hi n các n i dung c a chương trình, k ho ch. Hàng quý t ng h p tình hình, báo cáo y ban nhân dân thành ph . i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 2005. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Giám c các s , Th trư ng các ban, ngành,
  2. oàn th thành ph , Thư ng tr c H i ng ph i h p công tác ph bi n giáo d c pháp lu t thành ph , ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 5 - H i ng ph i h p công tác ph bi n KT. CH TNCH giáo d c pháp lu t Trung ương PHÓ CH TNCH - B Tư pháp - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c và các oàn th TP - Các Báo, ài thành ph - VPH -UB : PVP/NC, VX - T NC, TH Nguy n Thành Tài - Lưu (NC/K) K HO CH PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T NĂM 2005 TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 12/2005/Q -UB ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph ) I. M C ÍCH YÊU C U : 1. Thông qua công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t nâng cao hi u bi t pháp lu t cho các t ng l p nhân dân trên a bàn thành ph ; tăng cư ng ý th c t giác trong th c hi n các quy nh pháp lu t c a m i cá nhân, cơ quan, t ch c; t o ý th c s ng và làm vi c theo pháp lu t, góp ph n m b o tr t t an toàn xã h i trên a bàn thành ph . 2. Công tác giáo d c pháp lu t ph i g n li n v i công tác c i cách hành chính, g n v i vi c th c hi n quy ch dân ch cơ s , công tác gi i quy t khi u n i t cáo và công tác hòa gi i cơ s t ó t o ra cơ ch : các c p chính quy n ph c v nhân dân ư c t t hơn; ho t ng c a cán b công ch c th c s góp ph n b o v t t hơn quy n và l i ích chính áng c a nhân dân. 3. Nâng cao ch t lư ng các ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t trên các phương ti n thông tin i chúng như ài Truy n hình, ài Ti ng nói nhân dân thành ph , các báo, t p chí và các phương ti n truy n thông khác. Thông qua các kênh truy n thông, bi u dương các gương t t trong ch p hành pháp lu t c a các t ng l p nhân dân, góp ph n u tranh ch ng các hi n tư ng, hành vi tiêu c c trong xã h i, em l i lòng tin ng và Chính quy n cho các t ng l p nhân dân. II. CÁC N I DUNG VĂN B N PHÁP LU T CH Y U C N PH BI N TRONG NĂM 2005 :
  3. - Căn c vào Ngh quy t c a Qu c h i khóa XI v chương trình xây d ng pháp lu t năm 2005 và các văn b n quy ph m pháp lu t ã ư c Nhà nư c ban hành trong th i gian g n ây, trên cơ s ch c năng, nhi m v , tình hình ho t ng th c t c a các qu n-huy n, s -ngành ... Trong năm 2005 c n t p trung tuyên truy n ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t phù h p. C th : A/ i v i kh i các qu n - huy n: Trong quý 1 và 2 năm 2005 t p trung tuyên truy n các văn b n quy ph m pháp lu t sau: 1. Lu t t ai năm 2003 và các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai năm 2003. Khi tuyên truy n c n t p trung theo t ng chuyên như: v n b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Các quy nh v thu ti n s d ng t; Quy nh v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t; Quy nh x ph t hành chính trong lĩnh v c t ai... 2. Lu t Xây d ng năm 2003 và các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n xây d ng như: Ngh nh s 126/2004/N -CP ngày 26/5/2004 v x ph t hành chính trong ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý nhà; Quy t nh s 217/2004/Q -UB ngày 17/9/2004 c a y ban nhân dân thành ph ban hành quy nh v c p phép xây d ng và qu n lý xây d ng theo gi y phép trên a bàn thành ph H Chí Minh. 3. Lu t T t ng hình s năm 2003, t p trung vào m t s n i dung tr ng tâm như: các nguyên t c cơ b n c a t t ng hình s ; quy n và nghĩa v c a các cơ quan t t ng, ngư i ti n hành t t ng; các bi n pháp ngăn ch n v hình s và thNm quy n xét x c a Tòa án các c p. 4. Lu t T t ng Dân s năm 2004, t p trung vào m t s n i dung tr ng tâm như: các nguyên t c cơ b n c a t t ng dân s ; quy n và nghĩa v c a các cơ quan t t ng, ngư i ti n hành t t ng trong dân s , các bi n pháp ngăn ch n và thNm quy n xét x c a Tòa án các c p. 5. Lu t Khi u n i t cáo ( ư c s a i, b sung năm 2004) và các Ngh nh hư ng d n thi hành. 6. Lu t B o v chăm sóc và giáo d c tr em năm 2004 (s a i). 7. Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân (có hi u l c t 01/4/2005). 8. Pháp l nh Thi hành án Dân s 2003. Trong quý 3 và 4 năm 2005 c n t p trung tuyên truy n các văn b n quy ph m pháp lu t sau: 1. B lu t Dân s (s a i); 2. Lu t Thương m i (s a i);
  4. 3. Lu t Qu c phòng; 4. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Nghĩa v quân s ; 5. Lu t v nhà ; 6. Pháp l nh ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng, li t sĩ và gia ình li t sĩ, thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công cách m ng (s a i); 7. Ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i v giao d ch dân s v nhà có y u t nư c ngoài ư c xác l p trư c ngày 01/7/1991. B/ i v i kh i cơ quan Nhà nư c: Tùy theo ch c năng, nhi m v và tính ch t công vi c c a cơ quan ơn v , hàng quý năm c n t ch c tuyên truy n các văn b n quy ph m pháp lu t sau: 1. Pháp l nh Cán b , công ch c (s a i, b sung) năm 2000, 2003; 2. Pháp l nh Phòng, ch ng m i dâm và văn b n hư ng d n thi hành; 3. Pháp l nh Dân s và văn b n hư ng d n thi hành; 4. Lu t Thanh tra năm 2004; 5. Lu t Giao thông ư ng b và văn b n hư ng d n thi hành; 6. Lu t Ch ng tham nhũng; 7. Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh th c hành ti t ki m ch ng lãng phí; 8. Pháp l nh Phòng ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (s a i). C/ i v i kh i các doanh nghi p: Tùy theo tính ch t công vi c c a doanh nghi p c n s p x p th i gian tuyên truy n cho ngư i lao ng, ngư i s d ng lao ng các văn b n quy ph m pháp lu t sau: 1. Lu t s a i, b sung m t s i u c a B Lu t Lao ng năm 2002 và văn b n hư ng d n thi hành; 2. Lu t Doanh nghi p; 3. Lu t Doanh nghi p Nhà nư c; 4. Lu t Giao thông ư ng b và văn b n hư ng d n thi hành; 5. Lu t Thương m i s a i;
  5. 6. Lu t B o v môi trư ng; 7. Lu t S h u trí tu ; 8. Lu t Hôn nhân và Gia ình; 9. Pháp l nh Th t c gi i quy t các v ình công; 10. Pháp l nh Phòng, ch ng m i dâm và văn b n hư ng d n thi hành; 11. Pháp l nh Dân s và văn b n hư ng d n thi hành. Ngoài nh ng văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan i v i các i tư ng tuyên truy n nêu trên, trong năm 2005 trên cơ s ch c năng, nhi m v , tính ch t, c i m c a các qu n - huy n, cơ quan, ơn v và các doanh nghi p c n có k ho ch chi ti t ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n ho t ng c a ngành, a phương ph c v cho vi c hoàn thành nhi m v c a cơ quan, ơn v , a phương mình. III. M T S BI N PHÁP CH Y U T CH C TH C HI N K HO CH TUYÊN TRUY N PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T TRONG NĂM 2005 : 1. Công tác lãnh o, ch o: a) Ti p t c c ng c và nâng cao năng l c ho t ng c a H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t các c p. C th : - Duy trì và nâng cao ch t lư ng các cu c h p hàng quý, hàng năm c a H i ng ph i h p các c p, tăng cư ng vi c ôn c, ki m tra, báo cáo, rút kinh nghi m trong công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t công tác này ngày càng i vào chi u sâu, có tr ng tâm, ch ng hình th c, dàn tr i. - C n tranh th s lãnh o, ch o c a các c p y ng, Th trư ng các s -ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, …, ng th i có s ph i, k t h p gi a các cơ quan ng và chính quy n, gi a các ban ngành, oàn th cơ quan ơn v , a phương mình ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t ư c ti n hành thư ng xuyên liên t c. - y ban nhân dân thành ph ban hành ch th v vi c t p trung tuyên truy n ph bi n nh ng quy nh pháp lu t v t ai v quy ho ch các khu dân cư trên a bàn thành ph . b) Tăng cư ng c ng c , nâng cao ch t lư ng báo cáo pháp lu t c a i ngũ báo cáo viên các c p, ng th i ti p t c xây d ng và c ng c i ngũ tuyên truy n viên pháp lu t cơ s ... m b o: - Vi c tuyên truy n ph bi n, giáo d c pháp lu t và các ch trương chính sách c a ng và Nhà nư c ph i y , chính xác, nhanh chóng, k p th i n các t ng l p nhân dân.
  6. - m b o th c hi n y , nghiêm túc yêu c u ph bi n, giáo d c pháp lu t c a cơ quan, ơn v . c) H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t (H PH) các c p c n ti p t c t ch c xây d ng và th c hi n các quy ch ph i h p gi a ngành Tư pháp và các cơ quan, oàn th khác như: gi a các s -ngành, H i Lu t gia, oàn Lu t sư, M t tr n T qu c, H i Liên hi p Ph n , Công oàn, oàn thanh niên, C u chi n binh ... không ng ng nâng cao hi u qu c a công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. d) Các ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t c n hư ng v cơ s , nh t là nh ng nơi có các công trình d án c n n bù gi i t a, gi i phóng m t b ng nh ng nơi có ông ngư i lao ng, ng bào t m cư, thanh niên sinh viên … nh m nâng cao nh n th c c a ngư i dân, ngư i lao ng trong các doanh nghi p. Ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t ph i tr c ti p ph c v cho vi c hoàn thành các nhi m v kinh t , văn hóa, xã h i c a a phương, góp ph n th c hi n quy ch dân ch và các phong trào thi ua cơ quan ơn v , a phương. 2. M t s bi n pháp cơ b n trong t ch c tri n khai : a) y ban nhân dân các phư ng, xã, th tr n c n tăng cư ng xây d ng, c ng c l c lư ng hòa gi i viên cơ s mb o s lư ng theo quy nh c a pháp lu t; không ng ng nâng cao ch t lư ng i v i công tác hòa gi i cơ s , nh kỳ hàng tháng, quý t ch c b i dư ng v nghi p v , ki n th c pháp lu t ph thông cho hòa gi i viên; ti p t c có nhi u hình th c ng viên khuy n khích, sơ k t, t ng k t, rút kinh nghi m v t ch c và ho t ng c a hòa gi i cơ s , nhân i n hình trong ho t ng này. b) Duy trì và c i ti n các hình th c tuyên truy n ph bi n, giáo d c pháp lu t trên các phương ti n thông tin i chúng như: các chương trình ph bi n pháp lu t, thi Công dân và Pháp lu t trên ài truy n hình; các chương trình phát thanh pháp lu t trên ài Ti ng nói nhân dân thành ph , trên các lo i hình báo chí c a thành ph . c) Tăng cư ng công tác tr giúp pháp lý mi n phí dư i nhi u hình th c cho các i tư ng nhân dân vùng sâu, vùng xa, các i tư ng chính sách, qua ó Ny m nh công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t cho các i tư ng này. d) H i ng ph i h p thành ph và H i ng ph i h p các qu n-huy n c n thư ng xuyên ch ng biên so n các lo i cương tuyên truy n (cho báo cáo viên pháp lu t), tài li u h i áp pháp lu t, biên t p các lo i sách cNm nang pháp lu t liên quan n các v n thi t y u trong i s ng nhân dân (cho tuyên truy n viên, hòa gi i viên, b sung t sách pháp lu t), biên so n các lo i t g p tuyên truy n g i n các t dân ph , h gia ình. ) Tăng cư ng ph i h p gi a các c p các ngành l p k ho ch t ch c nhi u hình th c thi tìm hi u pháp lu t v i nhi u n i dung pháp lu t khác nhau, t ch c huy ng ư c nhi u i tư ng nhân dân trên a bàn dân cư tham gia. Tăng cư ng vi c thông báo n i dung sách, tài li u pháp lu t cho nhân dân n mư n c sách. Th c hi n t t vi c luân chuy n sách v các khu ph văn hóa, p văn hóa, bưu i n, bưu c c văn hóa nh m khai thác tri t và có hi u qu t sách pháp lu t các xã phư ng.
  7. Các cơ quan Nhà nư c, các Doanh nghi p, trư ng h c th c hi n vi c xây d ng t sách pháp lu t t i cơ quan ơn v mình, t o i u ki n cho Cán b -công ch c, ngư i lao ng, h c sinh, sinh viên, h c viên có i u ki n nâng cao hi u bi t pháp lu t. e) H i ng ph i h p qu n-huy n c n ch o cho y ban nhân dân xã phư ng, th tr n xây d ng các hình th c “Câu l c b Pháp lu t” a d ng hóa ho t ng ph bi n pháp lu t cho nhân dân. f) Tòa án nhân dân các c p c n có k ho ch tăng cư ng các bu i xét x lưu ng, nh t là các v án liên quan n ma túy, m i dâm, tr m c p, cư p gi t và các v án vi ph m tr t t an toàn xã h i... thông qua các phiên tòa lưu ng tuyên truy n pháp lu t cho nhân dân. IV. T CH C TH C HI N : 1. Trên cơ s k ho ch này, căn c vào các n i dung ư c nêu trong k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t c a y ban nhân dân thành ph , hàng tháng, quý các qu n - huy n, s - ngành, cơ quan, ơn v l p k ho ch chi ti t, ch n các chuyên pháp lu t phù h p t ch c các bu i tuyên truy n pháp lu t cho cán b công ch c, các t ng l p nhân dân, ngư i lao ng trong các doanh nghi p. Tăng cư ng công tác ch o, giám sát, ki m tra, ánh giá các ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t các cơ quan ơn v mình. 2. Giao cho S Tư pháp thành ph ti p t c ph i h p v i ài Truy n hình thành ph H Chí Minh và các cơ quan ơn v t ch c hình th c thi “Công dân và Pháp lu t” cho i tư ng nhân dân; ngư i lao ng trong các lo i hình doanh nghi p; h c sinh trung h c cơ s , trung h c ph thông; sinh viên các trư ng i h c, cao ng trên a bàn thành ph . 3. Giao cho S Tư pháp thành ph ch trì ph i h p v i S Lao ng- Thương bình và Xã h i, L c lư ng Thanh niên xung phong và các cơ quan t ch c khác tri n khai “K ho ch giáo d c pháp lu t và tr giúp pháp lý cho h c viên và ngư i sau cai nghi n các trung tâm ch a b nh, giáo d c, lao ng xã h i trên a bàn thành ph H Chí Minh”. 4. Giao cho Thư ng tr c H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c thành ph t ch c quán tri t, tri n khai và ki m tra, ôn c vi c th c hi n k ho ch này. nh kỳ hàng quý t ch c h p ánh giá nh ng m t làm ư c, chưa làm ư c và có báo cáo g i y ban nhân dân thành ph ch o k p th i. 5. S Tài chính thành ph căn c vào chương trình k ho ch c a y ban nhân dân thành ph “chi tuyên truy n, giáo d c pháp lu t” trên cơ s ch tài chính ư c quy nh t i “ti u m c 11, m c 111” M c l c ngân sách Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 280/Q /NSNN ngày 15/4/1997 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách. 6. y ban nhân dân các qu n - huy n hàng năm cân i ngân sách dành riêng kinh phí m b o cho ho t ng tuyên truy n ph bi n, giáo d c pháp lu t ngoài kinh phí ã khoán qu lương cho các cơ quan Tư pháp a phương.
  8. 7. Trong quá trình th c hi n k ho ch, các thông tin, báo cáo, ki n ngh , xu t, ngh liên h Thư ng tr c H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thành ph (s 143 Pasteur, qu n 3, thành ph H Chí Minh, T: 8 242 893). Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản