Quyết định số 12/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 12/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2005/QĐ-UB về việc ban hành quy định tạm thời về trình tự, thủ tục hồ sơ, nội dung và thời gian thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoặc không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2005/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN THÀNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S 12/2005/QĐ-UB Hà N i, ngày 27 tháng 01 năm 2005 QUY T Đ NH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C: BAN HÀNH QUY Đ NH T M TH I V TRÌNH T , TH T C H SƠ, N I DUNG VÀ TH I GIAN TH M Đ NH NHU C U S D NG Đ T Đ TH C HI N D ÁN Đ U TƯ C A CÁC T CH C KINH T KHÔNG S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C HO C KHÔNG PH I LÀ D ÁN CÓ V N Đ U TƯ NƯ C NGOÀI TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Căn c Lu t t ch c HĐND và UBND; Căn c Lu t Đ t đai năm 2003; Căn c Pháp l nh Th đô Hà N i; Căn c Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t Đ t đai; Căn c Quy t đ nh s 7831/QĐ-UB ngày 19/11/2004 c a UBND Thành ph thành l p H i đ ng th m đ nh nhu c u s d ng đ t đ th c hi n d án đ u tư c a các t ch c kinh t không s d ng v n ngân sách Nhà nư c ho c không ph i là d án có v n đ u tư nư c ngoài trên đ a bàn Thành ph ; Xét đ ngh c a Giám đ c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t t i T trình s 8211/TTr- STNMTNĐ-KH ngày 14 tháng 12 năm 2004, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh t m th i v trình t , th t c h sơ, n i dung và th i gian th m đ nh nhu c u s d ng đ t đ th c hi n d án đ u tư c a các t ch c kinh t không s d ng v n ngân sách Nhà nư c ho c không ph i là d án có v n đ u tư nư c ngoài trên đ a bàn Thành ph Hà N i. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành Ph : Giám đ c các S , Ban ngành thu c thành ph ; Ch t ch UBND các qu n, huy n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH T CH PHÓ CH T CH Lê Quý Đôn
  2. QUY Đ NH T M TH I V TRÌNH T , TH T C H SƠ, N I DUNG VÀ TH I GIAN TH M Đ NH NHU C U S D NG Đ T Đ TH C HI N D ÁN Đ U TƯ C A CÁC T CH C KINH T KHÔNG S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C HO C KHÔNG PH I LÀ D ÁN CÓ V N Đ U TƯ NƯ C NGOÀI TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I. (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 12/2005/QĐ-UB ngày 27 tháng 01 năm 2005 c a U ban nhân dân thành ph ) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Đ i tư ng, ph m vi áp d ng 1- Đ i tư ng áp d ng: B n quy đ nh này áp d ng đ i v i các t ch c kinh t (sau đây g i chung là Ch đ u tư) có nhu c u s d ng đ t đ th c hi n d án đ u tư trên đ a bàn thành ph Hà N i. 2- Ph m vi: Là các d án đ u tư trên đ a bàn thành ph Hà N i không th c hi n b ng v n ngân sách Nhà nư c ho c không ph i là d án có v n đ u tư nư c ngoài có nhu c u s d ng đ t th hi n trong d án đ u tư, đơn xin giao đ t, thuê đ t, chuy n m c đích s d ng đ t ph i th m đ n h nhu c u s d ng đ t theo quy đ nh t i Lu t Đ t đai năm 2003 và Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t Đ t đai. 3- Không th m đ nh nhu c u nh ng d án s d ng đ t do trúng đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t. Đi u 2. H i đ ng Th m đ nh nhu c u s d ng đ t đ th c hi n d án đ u tư c a các t ch c kinh t không s d ng v n ngân sách Nhà nư c ho c không ph i là d án có v n đ u tư nư c ngoài trên đ a bàn Thành ph do U ban nhân dân thành l p theo Quy t đ nh s 7831/QĐ-UB ngày 19/11/2004. H i đ ng Th m đ nh nhu c u s d ng đ t có ch c năng, nhi m v , quy n h n c th như sau: 1- Ch c năng: H i đ ng th m đ nh nhu c u s d ng đ t thành ph giúp U ban nhân dân thành ph th m đ nh nhu c u s d ng đ t đ th c hi n d án đ u tư c a các t ch c kinh t không s d ng v n ngân sách Nhà nư c ho c không ph i là d án có v n đ u tư nư c ngoài trên đ a bàn thành ph Hà N i, đ m b o s d ng đ t theo quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph , quy ho ch phát tri n đô th , nông thôn, quy ho ch phát tri n ngành và quy ho ch, k ho ch s d ng đ t đã đư c phê duy t, s d ng đ t ti t ki m và có hi u qu . 2- Nhi m v c a H i đ ng: a- Th c hi n đúng quy đ nh v n i dung th m đ nh, trình t , th t c h sơ, th i gian th m đ nh nhu c u s d ng đ t; b- Các thành viên H i đ ng th m đ nh nhu c u s d ng đ t th c hi n quy n và trách nhi m theo ch c năng c a Ngành và s phân công c a Ch t ch H i đ ng; c- Tuỳ t ng d án c th , m i thành viên H i đ ng c cán b tham gia T công tác giúp vi c cho H i đ ng th m đ nh nhu c u s d ng đ t.
  3. 3- Quy n h n c a H i đ ng: a- Yêu c u các ch đ u tư d án xin s d ng đ t, các Ngành, UBND các qu n, huy n, các t ch c có liên quan cung c p tài li u c n thi t đ làm cơ s th m đ nh nhu c u s d ng đ t theo quy đ nh c a Lu t Đ t đai năm 2003 và Ngh đ nh s 181/2004/NĐ -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t Đ t đai b- Căn c m c đích s d ng đ t c a d án, hi n tr ng s d ng đ t, Ch t ch H i đ ng Th m đ nh nhu c u s d ng đ t tri u t p h p và m i đ i di n các Ngành có liên quan và UBND các qu n, huy n (nơi xin s d ng đ t) tham gia H i đ ng Th m đ nh nhu c u s d ng đ t; c- T ch i th m đ nh nhu c u s d ng đ t các trư ng h p h sơ chưa đ th t c theo quy đ nh; nh ng trư ng h p di n tích đ t xin s d ng hi n có tranh ch p, khi u ki n v quy n s d ng mà chưa có quy t đ nh gi i quy t cu i cùng; d- Hàng quý, t ng h p, đánh giá k t qu th c hi n, đ xu t các bi n pháp đ ti p t c hoàn thi n công tác th m đ nh nhu c u s d ng đ t trên đ a bàn Thành ph . 4- Nguyên t c làm vi c c a H i đ ng: a- H i đ ng làm vi c theo phiên h p (có gi y m i theo t ng d án g i kèm theo h sơ c a d án theo quy đ nh); b- T ng thành viên H i đ ng tham gia ý ki n b ng Văn b n đ i v i t ng d án trư c khi t ch c phiên h p; Đ ng th i có phi u nh n xét t i bu i h p đư c ký và ghi rõ h tên; Trư ng h p v ng m t ph i u quy n cho ngư i có đ th m quy n theo quy đ nh; c- Trên cơ s các ý ki n đóng góp c a các thành viên và k t lu n c a H i đ ng, Ch đ u tư ch nh s a hoàn thi n h sơ. Ch t ch H i đ ng Th m đ nh nhu c u s d ng đ t thay m t H i đ ng ki m tra, n u đ đi u ki n thì ra Văn b n th m đ nh nhu c u s d ng đ t đ Ch đ u tư làm cơ s l p h sơ trình U ban nhân dân thành ph quy t đ nh giao đ t, cho thuê đ t, chuy n m c đích s d ng đ t và th c hi n d án. Chương 2: H SƠ TH M Đ NH NHU C U S D NG Đ T Đi u 3. N i dung h sơ xin th m đ nh nhu c u s d ng đ t H sơ đ ư c l p thành 06 b (b n g c ho c b n sao y) g m có: 1- Đơn xin th m đ nh nhu c u s d ng đ t (theo m u); 2- Văn b n gi i thi u đ a đi m ho c tho thu n ki n trúc - quy ho ch c a S Quy ho ch Ki n trúc; 3- B n đ đ a chính ho c đ a hình t l 1/500 do đơn v có tư cách pháp nhân l p, đ i v i các d án s d ng đ t l n hơn 50ha ho c công trình theo tuy n có th s d ng b n đ đ a chính ho c đ a hình t l 1/1.000 - 1/2000; 4- B n v Ch gi i đư ng đ do Vi n quy ho ch xây d ng Hà N i l p đư c S Quy ho ch Ki n trúc phê duy t và Quy ho ch t ng m t b ng t l 1/500 do đơn v có tư cách pháp nhân l p đư c S Quy ho ch Ki n trúc ch p thu n;
  4. 5- Phương án t ng th v b i th ư ng gi i phóng m t b ng do UBND qu n, huy n l p đ i v i các trư ng h p ph i thu h i ho c h p đ ng chuy n như ng quy n s d ng đ t, góp v n b ng quy n s d ng đ t đ i v i các trư ng h p không ph i thu h i đ t; 6- Các lo i gi y t v quy n s d ng đ t theo quy đ nh c a Lu t Đ t đai (đ i v i trư ng h p chuy n m c đích s d ng đ t); 7- D án đ u tư do t ch c có tư cách pháp nhân l p và quy t đ nh phê duy t d án đ u tư c a c p có th m quy n theo quy đ nh c a Pháp lu t v qu n lý đ u tư và xây d ng; kèm theo các b n sao có công ch ng các văn b n liên quan: Quy t đ nh thành l p đơn v xin s d ng đ t, Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh (v i các doanh nghi p), Gi y phép khai thác khoáng s n (đ i v i các đơn v xin s d ng đ t đ khai thác khoáng s n); 8- Văn b n tho thu n v môi trư ng, phòng cháy ch a cháy, c p đi n, c p thoát nư c; tho thu n v hành lang thoát lũ, an toàn đê đi u (đ i v i các công trình xin s d ng đ t liên quan đ n đê đi u và hành lang thoát lũ); 9- Văn b n c a c p có th m quy n cho phép đ t tr s ho c chi nhánh t i Thành ph (áp d ng đ i v i các đơn v thu c cơ quan Trung ương và các đơn v do các t nh, thành ph khác c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh); 10- Văn b n c a Ch đ u tư t khai báo vi c ch p hành pháp lu t v đ t đai đư c S Tài nguyên và Môi trư ng (đ a phương nơi có đ t đã giao, đã cho thuê đ t) xác đ nh m c đ ch p hành pháp lu t v đ t đai c a ngư i s d ng đ t trong quá trình th c hi n các d án đã đư c Nhà nư c giao đ t, cho thuê đ t trư c đó. Sau khi th m đ nh xong, S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t lưu 01 b h sơ, các b h sơ còn l i chuy n tr Ch đ u tư đ s d ng. Đi u 4- Trình t th t c gi i quy t Th i gian gi i quy t không quá 10 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c h sơ h p l . 1- H sơ th m đ nh nhu c u s d ng đ t theo quy đ nh t i Đi u 3 n p t i B ph n ti p nh n h sơ và tr k t qu gi i quy t các th t c hành chính (S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t - 18 ph Huỳnh Thúc Kháng, qu n Đ ng Đa). - Các h sơ h p l thì ti p nh n và vi t phi u h n ngày tr l i k t qu . - Các h sơ chưa h p l thì không ti p nh n, nhưng ph i hư ng d n đơn v hoàn thi n h sơ theo quy đ nh. 2- Quy trình th m đ nh: Sau khi ti p nh n h sơ, S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t có trách nhi m th m tra h sơ, xác minh th c đ a và thu th p các tài li u c n thi t, m i các thành viên H i đ ng và các Ngành, UBND qu n, huy n có liên quan (kèm theo h sơ), t ch c th m đ nh (th i gian không quá 07 ngày làm vi c). 3- Th t c th m đ nh h sơ: a- Giám đ c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t t ng h p các ý ki n c a các thành viên H i đ ng, ra văn b n th m đ nh v nhu c u s d ng đ t đ ch đ u tư l p h sơ trình c p có th m quy n quy t đ nh giao đ t, cho thuê đ t, chuy n m c đích s d ng đ t (th i gian gi i quy t không quá 03 ngày làm vi c). b- Văn b n th m đ nh bao g m nh ng n i dung cơ b n sau: - Di n tích đ t s d ng.
  5. - M c đích s d ng đ t (đ t xây d ng công trình, đ t ph c v m c đích công c ng cho khu v c…). - Đ a đi m s d ng đ t. c- Đ i v i các trư ng h p còn có vư ng m c, ch ưa đ đi u ki n đ xác đ nh nhu c u s d ng đ t, Giám đ c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t ra văn b n thông báo cho ch đ u tư ho c cơ quan có liên quan cung c p, b sung tài li u liên quan đ n n i dung th m đ nh nhu c u s d ng đ t c a d án theo quy đ nh (th i gian không quá 3 ngày k t ngày H i đ ng th m đ nh có ý ki n k t lu n). d- Trên cơ s s lư ng các d án, hàng tu n H i đ ng th m đ nh t ch c h p th m đ nh nhu c u s d ng đ t c a các d án vào các ngày Th Ba và Th Sáu hàng tu n t i tr s S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t (18 Huỳnh Thúc Kháng, qu n Đ ng Đa). Trư ng h p ph i th m đ nh nhi u d án trong cùng m t phiên h p thì th i gian gi i quy t không quá 15 ngày làm vi c. Đi u 5. N i dung th m đ nh nhu c u s d ng đ t Các tiêu chí ph i ti n hành th m đ nh: 1- N i dung d án ph i phù h p v i quy ho ch, k ho ch s d ng đ t c a Thành ph đã đư c phê duy t. 2- N i dung d án ph i phù h p v i ch trương đ u tư và quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph , quy ho ch k ho ch phát tri n ngành; n i dung, quy mô đ u tư và kh năng ngu n v n đ th c hi n D án; th c hi n đúng theo quy đ nh c a pháp lu t v đ u tư xây d ng. 3- Năng l c tài chính c a ch đ u tư; hi u qu kinh t c a d án; s d ng đ t ti t ki m, có hi u qu . 4- Trên cơ s quy ho ch t ng m t b ng ho c quy ho ch chi ti t đã đư c phê duy t, rà soát, cân đ i v i các ch tiêu trong d án đ u tư, đ nh m c s d ng đ t, xác đ nh quy mô di n tích đ t đ th c hi n d án. 5- Căn c quy đ nh v qu n lý đ u tư xây d ng, quy chu n xây d ng, th m đ nh v phương án k thu t đ m b o ch t lư ng công trình, nhu c u s d ng đ t đ th c hi n các h ng m c d án. 6- Xem xét v n i dung liên quan đ n lĩnh v c qu n lý chuyên ngành như: giáo d c, y t , th thao, công nghi p, nông nghi p, đê đi u, hành lang thoát lũ, giao thông, khoa h c, công ngh cao (n u có). 7- Trên cơ s B n t kê khai và t nh n xét c a ch đ u tư xin s d ng đ t, xác minh v vi c ch p hành pháp lu t v đ t đai c a ngư i s d ng đ t trong quá trình th c hi n các d án đã đư c Nhà nư c giao đ t, cho thuê đ t trư c đó trên đ a bàn Thành ph ; các d án đã đư c Nhà nư c giao đ t, cho thuê đ t t i các t nh, thành ph khác căn c vào xác nh n c a S Tài nguyên và Môi trư ng nơi giao đ t, cho thuê đ t. 8- Vi c ch p hành c a ch đ u tư v nghĩa v n p ti n s d ng đ t, ti n thuê đ t và các kho n thu khác trong quá trình th c hi n các d án đã đư c Nhà nư c giao đ t, cho thuê đ t; các kho n nghĩa v n p ngân sách (thu , phí và l phí, các kho n thu ngân sách khác) theo quy đ nh hi n hành khi th c hi n d án.
  6. 9- V hi n tr ng qu n lý và s d ng đ t; Phương án t ng th v b i thư ng gi i phóng m t b ng đ i v i các trư ng h p ph i thu h i đ t ho c h p đ ng chuy n như ng quy n s d ng đ t, góp v n b ng quy n s d ng đ t đ i v i các trư ng h p không ph i thu h i đ t. Chương 3: T CH C TH C HI N Đi u 6. Trách nhi m c a Ch t ch H i đ ng Th m đ nh và các thành viên c a H i đ ng 1- Giám đ c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t- Ch t ch H i đ ng th m đ nh nhu c u s d ng đ t có trách nhi m: a- Đi u hành chung các ho t đ ng c a H i đ ng Th m đ nh nhu c u s d ng đ t; b- T ch c hư ng d n các ch đ u tư tr c ti p và ch qu n đ u tư th c hi n d án xin s d ng đ t; c- Yêu c u các Ngành, UBND các qu n, huy n, các t ch c có liên quan cung c p tài li u c n thi t đ làm cơ s th m đ nh nhu c u s d ng đ t, theo quy đ nh c a Lu t Đ t đai năm 2003 và Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t Đ t đai. 2- Trên cơ s n i dung th m đ nh nhu c u s d ng đ t t i Quy đ nh v n i dung, trình t , th t c, h sơ, th i gian gi i quy t, phân công nhi m v c a t ng Thành viên, c th như sau: a- Giám đ c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t ch u trách nhi m chính v các n i dung t i Kho n 1, 7, 9, Đi u 5 quy đ nh này. - T ng h p các ý ki n c a thành viên H i đ ng, các S , ban, ngành và UBND qu n, huy n có liên quan đ n d án; rà soát, cân đ i các ch tiêu liên quan và thay m t H i đ ng ra văn b n th m đ nh v nhu c u s d ng đ t đ ch đ u tư hoàn thi n d án đ u tư, l p h sơ trình c p có th m quy n quy t đ nh giao đ t, cho thuê đ t, chuy n m c đích s d ng đ t; - D toán kinh phí ho t đ ng c a H i đ ng Th m đ nh thành ph . b- S K ho ch và Đ u tư ch u trách nhi m v n i dung: phù h p v i ch trương đ u tư c a Thành ph và quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch k ho ch phát tri n ngành; n i dung, quy mô đ u tư và kh năng ngu n v n đ th c hi n d án; n i dung h sơ d án đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t v đ u tư, xây d ng (n i dung quy đ nh t i Kho n 2 Đi u 5). c- S Quy ho ch Ki n trúc ch u trách nhi m v n i dung: Trên cơ s Quy ho ch t ng m t b ng ho c Quy ho ch chi ti t đư c phê duy t, rà soát cân đ i v i các ch tiêu trong d án đ u tư, đ nh m c s d ng đ t, xác đ nh quy mô di n tích đ t đ th c hi n d án (n i dung quy đ nh t i Kho n 4 Đi u 5). d- S Tài chính ch u trách nhi m v n i dung: - Th m đ nh năng l c tài chính c a ch đ u tư; đánh giá hi u qu kinh t c a d án; các kho n nghĩa v tài chính đ i v i Nhà nư c; đ m b o s d ng đ t ti t ki m, có hi u qu (n i dung quy đ nh t i Kho n 3 Đi u 5); - B trí kinh phí ho t đ ng c a H i đ ng th m đ nh; e- C c Thu Hà N i ch u trách nhi m v n i dung: Th m đ nh vi c ch p hành c a ch đ u tư v ti n s d ng đ t, ti n thuê đ t và các kho n thu khác trong quá trình th c hi n các d án
  7. đã đư c Nhà nư c giao đ t, cho thuê đ t; các kho n nghĩa v n p ngân sách theo quy đ nh hi n hành khi th c hi n d án v th c hi n chính sách thu , phí và l phí, các kho n thu ngân sách khác theo quy đ nh (N i dung quy đ nh t i Kho n 8 Đi u 5). f- S Xây d ng ch u trách nhi m v n i dung: Căn c quy đ nh v qu n lý đ u tư xây d ng, quy chu n xây d ng, th m đ nh v ph ương án k thu t đ m b o ch t lư ng công trình, nhu c u s d ng đ t th c hi n d án (n i dung quy đ nh t i Kho n 5 Đi u 5). g- Tuỳ theo m c đích s d ng đ t c a d án, Ch t ch H i đ ng th m đ nh nhu c u s d ng đ t tri u t p h p và m i đ i di n các Ngành có liên quan và UBND các qu n, huy n (nơi xin s d ng đ t) đ tham gia ý ki n v lĩnh v c chuyên ngành đư c giao qu n lý (giáo d c, y t , th thao, công nghi p, nông nghi p, đê đi u, hành lang thoát lũ, giao thông, khoa h c, công ngh cao…), v hi n tr ng qu n lý và s d ng đ t; Phương án t ng th v b i thư ng gi i phóng m t b ng đ i v i các trư ng h p ph i thu h i đ t ho c h p đ ng chuy n như ng quy n s d ng đ t, góp v n b ng quy n s d ng đ t đ i v i các trư ng h p không ph i thu h i đ t. Đi u 7. S a đ i, b sung quy đ nh.Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, các Ngành, U b an nhân dân các qu n, huy n và các t ch c kinh t k p th i ph n ánh v S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t đ t ng h p đ xu t, báo cáo U ban nhân dân thành ph xem xét s a đ i, b sung./.
Đồng bộ tài khoản