Quyết định số 12/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: lawttyt4

Quyết định số 12/2006/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quyết định số 12/2006/QĐ-BYT

B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
****** c l p - T do - H nh phúc
********

S : 12/2006/Q -BYT Hà N i, ngày 09 tháng 03 năm 2006
QUY T NNH

V VI C BAN HÀNH “QUY NNH PHÂN C P NHI M V QU N LÝ VÀ
THAM GIA QU N LÝ NHÀ NƯ C V V SINH AN TOÀN TH C PH M
TRONG NGÀNH Y T ”

B TRƯ NG B YT

Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy
nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ;
Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m s 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26
tháng 7 năm 2003;
Căn c Ngh nh s 163/2004/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph v
quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m;
Căn c Ngh nh s 171/2004/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy
nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c
thu c Trung ương;
Căn c Ngh nh s 172/2004/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy
nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân huy n, qu n, th xã,
thành ph tr c thu c t nh;
Xét ngh c a C c trư ng C c An toàn V sinh th c ph m – B Y t ,

QUY T NNH:

i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh phân c p nhi m v qu n lý và
tham gia qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm trong ngành Y t ”.

i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.

i u 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Pháp ch ,
C c trư ng C c An toàn v sinh th c phNm, Th trư ng các ơn v liên quan tr c
thu c B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u
trách nhi m thi hành Quy t nh này./.


KT. B TRƯ NG
TH TRƯ NG
Tr nh Quân Hu n

QUY NNH

PHÂN C P NHI M V QU N LÝ VÀ THAM GIA QU N LÝ NHÀ NƯ C V
V SINH AN TOÀN TH C PH M TRONG NGÀNH Y T
(Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 12/2006/QĐ-BYT ngày 09 tháng 3 năm
2006 c a B trư ng B Y t )

Chương 1:

QUY NNH CHUNG

i u 1. Ph m vi i u ch nh

Quy nh này phân c p cho các cơ quan Y t các tuy n Trung ương, t nh, huy n và
xã th c hi n nhi m v qu n lý và tham gia qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c
phNm.

i u 2. i tư ng áp d ng

Quy nh này áp d ng i v i các cơ quan y t có ch c năng qu n lý nhà nư c trong
ngành Y t ho c tham mưu cho cơ quan qu n lý nhà nư c t i a phương v Y t và
các cơ quan Y t có chuyên môn k thu t v lĩnh v c ch t lư ng, v sinh an toàn th c
phNm ư c phân c p th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c ho c tham gia qu n lý nhà
nư c v v sinh an toàn th c phNm (sau ây g i t t là các cơ quan Y t )

i u 3. Trách nhi m c a các cơ quan Y t

Các cơ quan y t có trách nhi m th c hi n ch c năng, nhi m v theo thNm quy n
ư c giao trên a bàn theo úng quy nh c a pháp lu t và tuân th s ki m tra,
thanh tra c a cơ quan Y t ngành d c c p trên và cơ quan qu n lý nhà nư c t i a
phương v lĩnh v c v sinh an toàn th c phNm cùng c p i v i các i tư ng ư c
phân c p qu n lý.

Chương 2:

PHÂN C P QU N LÝ NHÀ NƯ C V V SINH AN TOÀN TH C PH M

i u 4. C c An toàn v sinh th c ph m

C c An toàn v sinh th c phNm là cơ quan giúp B trư ng B Y t th c hi n ch c
năng qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm có nhi m v th c thi, i u hành
công tác qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm trong ph m vi c nư c theo
thNm quy n ư c quy nh t i Quy t nh s 2964/2004/Q -BYT ngày 27 tháng 8
năm 2004 c a B trư ng B Y t v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n
c a các V , C c, Văn phòng, Thanh tra B Y t .

i u 5. Các Vi n Trung ương
1. Th c hi n công tác ch o tuy n v v sinh an toàn th c phNm cho các t nh thu c
các khu v c dư i ây:

a) Vi n Dinh dư ng: 29 t nh mi n B c t Hà Tĩnh tr ra.

b) Vi n Pasteur Nha Trang: 11 t nh mi n Trung t Qu ng Bình n Bình Thu n.

c) Vi n V sinh-Y t công c ng thành ph H Chí Minh: 19 t nh và thành ph tr c
thu c Trung ương phía Nam, bao g m: Mi n ông Nam B , Mi n Tây Nam B và
thành ph H Chí Minh.

d) Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên: 5 t nh Tây Nguyên (KonTum, GiaLai, DăkLak,
DăkNông, Lâm ng).

2. Nghiên c u khoa h c v th c phNm và v sinh an toàn th c phNm (các gi i pháp,
tiêu chuNn v v sinh an toàn th c phNm, ng d ng công ngh cao trong s n xu t, b o
qu n, x lý th c phNm), trong ó Vi n Dinh dư ng là cơ quan u m i qu c gia, khi
i u ki n, là Trung tâm ki m nghi m chuNn và tr ng tài qu c gia v ch t lư ng, v
sinh an toàn th c phNm.

3. ôn c, ch o th c hi n các quy nh, hư ng d n c a B Y t v các công tác
chuyên môn, nghi p v liên quan qu n lý nhà nư c v ch t lư ng, v sinh an toàn
th c phNm i v i tuy n t nh và t ng h p, th ng kê, báo cáo B Y t theo quy nh.

4. Tham gia qu n lý nhà nư c trong vi c th c hi n ki m tra nhà nư c v ch t lư ng,
v sinh an toàn th c phNm i v i th c phNm nh p khNu. Ki m nghi m các ch tiêu
ăng ký, các ch tiêu ki m tra tr ng i m v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm.
Ki m nghi m các m u th c phNm tìm nguyên nhân gây ng c th c phNm, ph c
v công tác giám sát và qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm.

5. Tham gia xây d ng tiêu chuNn ki m nghi m, phương pháp th , phát tri n và chuNn
hoá k thu t ki m nghi m v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. Tư v n và xác
nh n các k t qu , k thu t ki m nghi m v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm.

6. ào t o, ào t o l i k thu t viên ki m nghi m ch t lư ng, v sinh an toàn th c
phNm cho các cơ quan, cán b Y t và cán b liên ngành c p t nh và c p huy n có nhu
c u theo chương trình ho c theo h p ng d ch v .

7. i u tra xác nh các v ng c th c phNm và tri n khai các bi n pháp phòng
ng a, kh c ph c ng c th c phNm và các b nh truy n qua th c phNm; tham gia
ánh giá, giám sát và qu n lý các m i nguy v v sinh an toàn th c phNm trong khu
v c.

8. Tham gia công tác thanh tra, ki m tra chuyên ngành v v sinh an toàn th c phNm
khi ư c yêu c u.

i u 6. S Y t
S Y t là cơ quan tham mưu, giúp U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung
ương (sau ây g i chung là tuy n t nh) th c hi n qu n lý nhà nư c v lĩnh v c v sinh
an toàn th c phNm trên toàn a bàn.

1. Phòng nghi p v y: là u m i tham mưu, giúp Giám c S Y t trong các công
vi c dư i ây:

a) Căn c vào k ho ch, s ch o c a Trung ương cũng như tình hình c i m c a
a phương, tham mưu cho Giám c S xu t, ki n ngh v i U ban nhân dân (sau
ây vi t t t là UBND) t nh, ch trì, ph i h p các cơ quan liên quan xây d ng k ho ch
b o m v sinh an toàn th c phNm; t ch c phân công tri n khai th c hi n và ki m
tra, giám sát, ánh giá vi c th c hi n k ho ch h ng năm và 5 năm c a t nh; t ng h p,
ánh giá vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c
phNm, các quy nh và tiêu chuNn v v sinh an toàn th c phNm (bao g m c vi c ban
hành các văn b n hư ng d n, tri n khai th c hi n các quy nh c a Trung ương) trên
a bàn.

b) Xây d ng k ho ch và ki m tra, ôn c các cơ quan tr c thu c S Y t tri n khai
công tác phòng ng a, kh c ph c ng c th c phNm và các b nh truy n qua th c
phNm, c bi t các b nh có th gây d ch, theo hư ng d n c a c p trên. Tham mưu cho
Giám c S ban hành các văn b n ch o tuy n dư i th c hi n. Th c hi n vi c báo
cáo nhanh và báo cáo t ng h p tình hình ng c th c phNm v B Y t (C c An toàn
v sinh th c phNm) theo quy nh.

c) Theo thNm quy n ư c Giám c S Y t phân công, ti p nh n h sơ và trình Giám
c S ký Gi y ch ng nh n công b tiêu chuNn s n phNm i v i th c phNm theo
phân c p c a B Y t và t ng h p, báo cáo các vi c liên quan. Ti p nh n h sơ và
trình Giám c S ký Gi y ti p nh n h sơ ăng ký qu ng cáo i v i các th c phNm
thu c thNm quy n S Y t c p Gi y ch ng nh n công b tiêu chuNn s n phNm. T
ch c và th c hi n ki m tra n i dung thông tin qu ng cáo.

d) Giúp Giám c S Y t t ch c, ăng cai t ch c các h i th o, h i ngh khoa h c
v v sinh an toàn th c phNm trong ph m vi t nh ho c liên t nh.

) H ng năm, giúp Giám c S Y t t ch c “Tháng hành ng vì ch t lư ng, v
sinh an toàn th c ph m” trong toàn t nh, phát ng chi n d ch truy n thông phòng
ng a ng c th c phNm, thanh tra liên ngành; ch trì t ng k t, ánh giá và báo cáo
k t qu v B Y t .

2. Thanh tra S Y t : là u m i tham mưu giúp S Y t trong các công vi c dư i
ây:

a) Ch trì t ch c, ph i h p t ch c thanh tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp
lu t v v sinh, an toàn th c phNm c a t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh th c
phNm; gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m pháp lu t v v sinh, an toàn
th c phNm theo thNm quy n.

b) Thanh tra vi c th c hi n các tiêu chuNn v v sinh an toàn th c phNm; xác minh,
k t lu n, ki n ngh các c p có thNm quy n x lý vi ph m pháp lu t v v sinh an toàn
th c phNm.
c) Thanh tra, x lý, ra quy t nh x ph t các vi ph m pháp lu t v v sinh an toàn
th c phNm.

d) Ph i h p thanh tra liên ngành trong các chi n d ch tăng cư ng công tác b o m v
sinh an toàn th c phNm (như là: Tháng hành ng vì ch t lư ng, v sinh an toàn th c
phNm, L h i, T t Nguyên án, d ch b nh, các s ki n chính tr , xã h i quan tr ng).

) Thanh tra và tham gia thanh tra gi i quy t khi u n i, t cáo trong lĩnh v c qu ng
cáo v th c phNm. Ph i h p v i các ơn v liên quan c a S Văn hoá Thông tin trong
vi c qu n lý các thông tin qu ng cáo v th c phNm.

e) T p hu n, ào t o nghi p v thanh tra và thanh tra chuyên ngành cho tuy n huy n
và tuy n xã, phư ng.

g) xu t, tham gia góp ý các văn b n quy ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c
phNm.

i u 7. Trung tâm Y t d phòng tuy n t nh

Trung tâm Y t d phòng tuy n t nh là cơ quan chuyên môn k thu t có nhi m v
tham gia qu n lý nhà nư c v lĩnh v c v sinh an toàn th c phNm giúp Giám c S
Y t trong các công vi c dư i ây:

1. Căn c vào k ho ch c a c p trên, tình hình c i m c a a phương, ph i h p v i
các cơ quan liên quan, giúp Giám c S xây d ng k ho ch, t ch c phân công, tri n
khai th c hi n và ki m tra giám sát, ánh giá vi c th c hi n k ho chb o m ch t
lư ng, v sinh an toàn th c phNm c a a phương.

2. T ch c công tác tuyên truy n, giáo d c, t p hu n v v sinh an toàn th c phNm,
ph bi n các quy nh c a pháp lu t, ki n th c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c
phNm cho các nhóm i tư ng trên a bàn qu n lý.

a) Ph i h p v i Trung tâm truy n thông giáo d c s c kho , S Văn hoá thông tin, S
Giáo d c và ào t o t ch c tuyên truy n giáo d c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c
phNm trên các phương ti n thông tin i chúng và trong h th ng trư ng h c t trung
h c ph thông tr lên và trong c ng ng.

b) T ch c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phNm và c p Gi y ch ng nh n
ã ư c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phNm cho ch các cơ s và ngư i
tr c ti p s n xu t, kinh doanh th c phNm t i các cơ s do t nh qu n lý. T ch c ào
t o chuyên môn, nghi p v cho cán b chuyên khoa v sinh an toàn th c phNm tuy n
dư i.

3. Tham gia ph i h p các ho t ng liên ngành, ki m tra, thanh tra chuyên ngành v
sinh an toàn th c phNm. T ch c công tác xét nghi m ch t lư ng, v sinh an toàn th c
phNm i v i các ch tiêu công b tiêu chuNn s n phNm cũng như các ch tiêu khác v
ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm theo phân c p k thu t.
4. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c giám sát và ánh giá nguy cơ ô
nhi m th c phNm, th c hi n i u tra nguyên nhân, th ng kê và phòng ch ng ng c
th c phNm trên a bàn.

5. Ti p nh n và thNm nh h sơ (ho c xác nh n h sơ n u ư c u quy n) v công b
tiêu chuNn ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm trình Giám c S Y t phê
duy t.

6. Ti p nh n và thNm nh h sơ ăng ký qu ng cáo v th c phNm (n u ư c S Y t
u quy n). C p Gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm cho các cơ
s s n xu t kinh doanh th c phNm có nguy cơ cao theo phân c p qu n lý (n u ư c
S Y t u quy n): các cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm do trung ương và t nh
c p gi y phép kinh doanh (không thu c B Y t c p gi y ch ng nh n); ho c các nhà
hàng, b p ăn t p th có quy mô t 200 ngư i ăn tr lên; các d ch v ăn u ng trong khu
công nghi p, siêu th , ch , b nh vi n; các khu du l ch, l h i, h i ngh do t nh t ch c
qu n lý; các khách s n 1 sao tr lên và trong các trư ng h c t ph thông trung h c
tr lên.

7. Ch trì t ch c khám s c kho cho ngư i tr c ti p s n xu t, ch bi n ph c v t i
các cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm theo phân c p qu n lý.

Hư ng d n, ôn c và ki m tra th c hi n các quy nh hi n hành v ch t lư ng, v
sinh an toàn th c phNm, xây d ng các mô hình i m v b o m ch t lư ng v sinh
an toàn th c phNm v i phong trào toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá. Ch
o, hư ng d n tuy n dư i v công tác qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm,
th c hi n ch th ng kê, báo cáo theo quy nh.

9. T ch c tri n khai nghiên c u khoa h c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm,
các chương trình d án liên quan n ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm.

10. Hư ng d n, tư v n cho các cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm áp d ng h th ng
qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm theo GMP (th c hành s n xu t t t),
GHP (th c hành v sinh t t) và HACCP (phân tích m i nguy và ki m soát i m t i
h n).

i u 8. Phòng Y t huy n

Phòng Y t huy n là cơ quan tham mưu, giúp UBND qu n, huy n, th xã, thành ph
tr c thu c t nh (sau ây g i chung là tuy n huy n) th c hi n qu n lý nhà nư c v lĩnh
v c v sinh an toàn th c phNm trên toàn a bàn, có các nhi m v sau:

1. Căn c vào k ho ch, s ch o c a c p trên và tình hình c i m c a a
phương, ch trì ph i h p v i các cơ quan có liên quan, giúp UBND huy n xây d ng
k ho ch b o m v sinh an toàn th c phNm, t ch c phân công tri n khai th c hi n
và ki m tra, giám sát, ánh giá vi c th c hi n k ho ch h ng năm. T ch c th c hi n
các văn b n quy ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm, các quy nh và tiêu
chuNn v v sinh an toàn th c phNm thu c tuy n huy n qu n lý.

2. Xây d ng k ho ch và t ch c tri n khai công tác phòng ng a, kh c ph c ng c
th c phNm và các b nh truy n qua th c phNm theo hư ng d n c a c p trên; hư ng
d n, ôn c, giám sát Trung tâm Y t d phòng tuy n huy n và các Tr m Y t xã,
phư ng th c hi n. Th c hi n ki m tra, giám sát vi c ch p hành các quy nh v i u
ki n v sinh an toàn th c phNm c a các cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm n m
trên a bàn thu c phân c p cho tuy n huy n qu n lý.

3. Ch o vi c t ch c c p c u, i u tr , i u tra, x lý ng c th c phNm v i s h
tr c a Trung tâm Y t d phòng t nh. Báo cáo nhanh và báo cáo t ng h p tình hình
qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm và ng c th c phNm trên a bàn v
S Y t theo quy nh.

4. Căn c vào s ch o c a tuy n trên và i u ki n th c t c a a phương, tham
mưu v i UBND, ch trì xây d ng k ho ch và ch o các cơ quan có liên quan th c
hi n công tác tuyên truy n, ph bi n các quy nh c a pháp lu t, các ki n th c v ch t
lư ng, v sinh an toàn th c phNm cho các nhóm i tư ng trên a bàn thu c phân c p
qu n lý. Qu n lý vi c ch p hành ăng ký qu ng cáo th c phNm c a các cơ s trên a
bàn theo quy nh.

5. H ng năm, theo k ho ch c a c p trên, giúp UBND huy n t ch c “Tháng hành
ng vì ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m” trong toàn huy n, phát ng ư c
chi n d ch tuyên truy n phòng ng a ng c th c phNm, t ch c thanh tra liên ngành,
ch trì t ng k t, ánh giá và báo cáo k t qu lên S Y t .

6. xu t v i UNBD huy n thành l p các oàn thanh, ki m tra liên ngành, ch trì
l p k ho ch và tri n khai thanh tra, ki m tra i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh
trên a bàn theo phân c p qu n lý. xu t v i Thanh tra S Y t , UBND huy n ra
Quy t nh x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm theo
quy nh, theo dõi vi c th c hi n các Quy t nh x ph t.

i u 9. Trung tâm Y t d phòng tuy n huy n

Trung tâm Y t d phòng tuy n huy n là cơ quan chuyên môn k thu t, tham gia qu n
lý nhà nư c v lĩnh v c v sinh an toàn th c phNm giúp UBND huy n và Phòng Y t
trong các công vi c dư i ây:

1. Hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm và
ph bi n ki n th c v dinh dư ng c ng ng cho các cơ quan, t ch c, cá nhân trên
a bàn.

2. Th c hi n tuyên truy n giáo d c, t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phNm
cho các i tư ng ư c phân c p qu n lý trên a bàn. Ph i h p v i phòng văn hoá
thông tin, phòng giáo d c, t ch c tuyên truy n, giáo d c v v sinh an toàn th c
phNm trên các phương ti n thông tin i chúng, c bi t trên h th ng phát thanh,
truy n hình và trong h th ng trư ng h c c p trung h c cơ s .

3. Ti p nh n h sơ và thNm nh i u ki n v sinh an toàn th c phNm ho c c p Gi y
ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm cho các cơ s s n xu t, kinh
doanh th c phNm có nguy cơ cao thu c di n phân c p qu n lý trên a bàn (n u ư c
UBND huy n u quy n): các cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm do huy n c p
gi y phép kinh doanh; các c a hàng ăn, các căng-tin, nhà hàng ăn u ng, b p ăn t p
th , khách s n không thu c t nh c p Gi y ch ng nh n; trư ng ph thông cơ s ; các l
h i, h i ngh , các khu du l ch, ch và b nh vi n do c p huy n t ch c và qu n lý.

4. T ch c công tác ki m nghi m th c phNm bao g m: phương pháp c m quan, c y
phân, xét nghi m vi khuNn ư ng ru t thông thư ng. Xét nghi m nh tính v hoá
ch t b o v th c v t, phNm m u và m t s ph gia thông d ng (s d ng các k thu t
xét nghi m nhanh là ch y u). Ch trì t ch c khám s c kho , c y phân tìm vi khuNn
gây b nh cho nh ng ngư i tr c ti p s n xu t th c phNm, kinh doanh d ch v ăn u ng
cơ s do huy n qu n lý. L y m u th c phNm g i lên tuy n trên xét nghi m khi c n
thi t.

5. Th c hi n ki m tra, ph i h p ki m tra chuyên ngành v v sinh an toàn th c phNm
i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm thu c di n phân c p qu n lý. Ph i
h p các cơ quan tuy n trên, giám sát nguy cơ ô nhi m th c phNm, i u tra nguyên
nhân và tri n khai các bi n pháp phòng ng a ng c th c phNm và các b nh truy n
qua th c phNm theo quy nh.

6. Ph i h p th c hi n các ho t ng liên ngành v v sinh an toàn th c phNm, tri n
khai th c hi n các chương trình m c tiêu y t qu c gia, các d án liên quan n ch t
lư ng, v sinh an toàn th c phNm trên a bàn huy n.

7. Tham gia nghiên c u khoa h c thu c lĩnh v c v sinh an toàn th c phNm.

8. Ch o, hư ng d n tuy n xã v công tác v sinh an toàn th c phNm.

9. Th c hi n ch th ng kê, báo cáo theo quy nh.

i u 10. Tr m Y t xã

Tr m Y t là cơ quan chuyên môn k thu t giúp UBND xã và Phòng Y t huy n qu n
lý nhà nư c v lĩnh v c v sinh an toàn th c phNm trên a bàn xã, phư ng, th tr n
(sau ây g i chung là xã) trong các công vi c dư i ây:

1. Căn c vào k ho ch, s ch o c a c p trên, cũng như tình hình c i m c a a
phương, ch trì ph i h p các cơ quan có liên quan, giúp UBND xã xây d ng k ho ch
b o m v sinh an toàn th c phNm và tri n khai t i a bàn; ki m tra, giám sát, t ng
h p, ánh giá vi c th c hi n k ho ch h ng quý, h ng năm.

2. Căn c s hư ng d n c a c p trên và i u ki n th c ti n c a a phương, tham mưu
v i UBND xã, ch trì tri n khai công tác phòng ng a, kh c ph c ng c th c phNm
và các b nh truy n qua th c phNm trên a bàn.

3. T ch c tuyên truy n, t p hu n, v n ng v công tác v sinh an toàn th c phNm t i
c ng ng, c bi t là duy trì tuyên truy n, ph bi n ki n th c v v sinh an toàn th c
phNm trên h th ng phát thanh c a xã, trong các trư ng ti u h c và m m non.

4. Ph i h p v i công an, các cơ quan, t ch c oàn th theo s ch o c a UBND xã,
t ch c ki m tra vi c b o m i u ki n v sinh an toàn th c phNm c a các cơ s s n
xu t kinh doanh th c phNm, d ch v ăn u ng do xã qu n lý, c bi t là d ch v th c ăn
ư ng ph , ăn u ng trong các ch , khu du l ch, các l h i, h i ngh do xã t ch c và
qu n lý, các trư ng ti u h c, m m non.

5. T ch c ki m nghi m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm b ng phương pháp
c m quan và phép th nhanh (trong trư ng h p cho phép). L y m u xét nghi m g i
lên tuy n trên ki m nghi m.

6. Ti p nh n h sơ và thNm nh i u ki n v sinh an toàn th c phNm cho các cơ s
s n xu t, kinh doanh th c phNm có nguy cơ cao không thu c di n ph i ăng ký kinh
doanh: các h gia ình, cá nhân s n xu t th c phNm bao gói ơn gi n, kinh doanh
hàng tươi s ng, không bao gói; các quán ăn, các qu y bán th c phNm ch bi n s n
ăn ngay trong ngày và các ch , khu du l ch, các l h i, h i ngh do xã t ch c và qu n
lý; các trư ng ti u h c, m m non không thu c di n qu n lý c a c p trên, trình
UBND xã (n u ư c UBND huy n u quy n) c p Gi y ch ng nh n i u ki n v
sinh an toàn th c phNm.

7. H ng năm, theo k ho ch và n i dung chương trình c a c p trên, giúp UBND xã t
ch c “Tháng hành ng vì ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m” trong toàn xã, phát
ng ư c chi n d ch truy n thông phòng ng a ng c th c phNm, t ch c thanh tra
liên ngành, ch trì t ng k t, ánh giá và báo cáo k t qu lên Phòng Y t huy n.

8. Giám sát, phát hi n k p th i và báo cáo lên tuy n trên tình tr ng ô nhi m th c
phNm, các trư ng h p ng c và b nh truy n qua th c phNm, giúp tuy n trên i u tra
nguyên nhân ng c th c phNm.

9. Ch o, hư ng d n y t thôn b n v công tác b o m v sinh an toàn th c phNm,
xây d ng các mô hình truy n thông c ng ng thay i phong t c t p quán l c h u,
phòng ng a ng c th c phNm và các b nh truy n qua th c phNm g n k t h p v i
phong trào toàn dân xây d ng i s ng văn hoá.

10. Th c hi n ch th ng kê, báo cáo v sinh an toàn th c phNm theo quy nh.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản