Quyết định số 12/2007/QĐ-BNN

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 12/2007/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2007/QĐ-BNN về việc công bố danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2007/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc S : 12 /2007/QĐ-BNN Hà N i, ngày 06 tháng 02 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B DANH M C THU C THÚ Y ĐƯ C PHÉP LƯU HÀNH, H N CH S D NG VÀ C M S D NG T I VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29/4/2004; Căn c Ngh đ nh s 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh thú y; Căn c Ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Thú y, V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1. Công b kèm theo Quy t đ nh này: Danh m c thu c thú y đư c phép lưu hành, h n ch s d ng và c m s d ng t i Vi t Nam năm 2007. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo Chính ph , thay th Quy t đ nh s 03/2006/QĐ-BNN, ngày 12/01/2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c công b danh m c thu c thú y năm 2006. Đi u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Thú y, V trư ng V Khoa h c công ngh , Th trư ng các cơ quan có liên quan, t ch c, cá nhân trong nư c, ngoài nư c có ho t đ ng liên quan đ n s n xu t, kinh doanh, s d ng thu c thú y t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như Đi u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Công báo Chính ph ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - V Pháp ch -B NN & PTNT; - Lưu VT, CTY. Bùi Bá B ng
Đồng bộ tài khoản