Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: lawttyt3

Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT về việc ban hành nguyên tắc“Thực hành tốt phân phối thuốc” do Bộ Y tế ban hành

Nội dung Text: Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT

B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p - T do - H nh phúc


S : 12/2007/QĐ-BYT Hà N i, ngày 24 tháng 01 năm 2007QUY T Đ NH
V VI C BAN HÀNH NGUYÊN T C“TH C HÀNH T T PHÂN PH I THU C”
B TRƯ NG B YT
Căn c Lu t Dư c ngày 14/6/2005;
Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng,
nhi mv , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ;
Căn c Ngh đ nh s 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 quy đ nh chi ti t thi hành m t s
đi u c a Lu t Dư c;
Căn c Quy t đ nh s 108/2002/QĐ-TTg ngày 15/8/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t
"Chi n lư c phát tri n ngành Dư c giai đo n đ n năm 2010";
Xét đ ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam,
QUY T Đ NH:
Đi u 1.Ban hành kèm theo Quy t đ nh này b n Nguyên t c “Th c hành t t phân ph i thu c” áp
d ng cho các cơ s tham gia vào ho t đ ng phân ph i thu ctrên lãnh th Vi t Nam.
Đi u 2. Vi c tri n khai áp d ng nguyên t c “Th c hành t t phân ph i thu c” theo l trình là đi u
ki n đ c p gi y ch ng nh n đ đi u ki n kinh doanh thu c cho các cơ s bán buôn thu c.
Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo.
Đi u 4. Ông C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam ch u trách nhi m t ch c th c hi n vi c
tri n khai áp d ng nguyên t c, tiêu chu n “Th c hành t t phân ph i thu c” theo đúng quy đ nh
hi n hành.
Đi u 5. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B Y t , C c trư ng C c Qu n lý
Dư c Vi t Nam, Th trư ng các đơn v tr c thu c B , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c
thu c Trung ương, Y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này.

B TRƯ NG
Tr n Th Trung Chi n
FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B NPhan phoi thuoc
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản