Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
14
download

Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm y tế dự phòng quận, huyện và tương đương thành Trung tâm y tế quận, huyện và tương đương; xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm y tế quận, huyện và tương đương do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 12/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 19 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH I TÊN TRUNG TÂM Y T D PHÒNG QU N, HUY N VÀ TƯƠNG ƯƠNG THÀNH TRUNG TÂM Y T QU N, HUY N VÀ TƯƠNG ƯƠNG; XÁC NNH VN TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, CƠ C U T CH C B MÁY, BIÊN CH C A TRUNG TÂM Y T QU N, HUY N VÀ TƯƠNG ƯƠNG. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư liên t ch s 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 c a Liên B Y t - N i v hư ng d n th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Y t , Phòng Y t thu c UBND t nh, huy n; Xét ngh c a S Y t thành ph Hà N i t i T trình s 1336/TTr-SYT-TCCB ngày 20/8/2008 v vi c i tên và xác nh ch c năng, nhi m v t ch c b máy c a Trung tâm Y t d phòng qu n, huy n thành Trung tâm Y t qu n, huy n; Theo ngh c a Giám c S N i v thành ph Hà N i t i t trình s 154/TTr-SNV ngày 11/9/2008, QUY T NNH i u 1. i tên Trung tâm y t d phòng qu n, huy n và tương ương thành Trung tâm Y t qu n, huy n và tương ương; chuy n giao nguyên tr ng các Tr m y t xã, phư ng, th tr n t Phòng Y t qu n, huy n và tương ương v tr c thu c trung tâm y t qu n, huy n và tương ương qu n lý. i u 2. Quy nh v trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy và biên ch c a Trung tâm y t qu n, huy n và tương ương như sau: 1. V trí, ch c năng: a, Trung tâm Y t qu n, huy n là ơn v s nghi p y t , ch u s ch o toàn di n c a S Y t , và qu n lý nhà nư c trên a bàn c a UBND qu n, huy n và tương ương, có tư cách pháp nhân, có con d u và ư c m tài kho n t i Kho b c theo quy nh c a nhà nư c. b, Trung tâm Y t qu n, huy n có ch c năng tri n khai th c hi n các nhi m v chuyên môn k thu t v y t d phòng, phòng ch ng HIV/AIDS, phòng ch ng b nh xã h i,
  2. an toàn v sinh th c phNm, chăm sóc s c kh e sinh s n và truy n thông giáo d c s c kh e trên a bàn qu n, huy n và tương ương. 2. Nhi m v , quy n h n: a. Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n các nhi m v chuyên môn k thu t v y t d phòng, phòng ch ng HIV/AIDS, phòng ch ng b nh xã h i, an toàn v sinh th c phNm, chăm sóc s c kh e sinh s n và truy n thông giáo d c s c kh e trên cơ s k ho ch c a Thành ph và tình hình th c t trên a bàn qu n, huy n và tương ương trình c p có thNm quy n phê duy t. b. T ch c th c hi n các ho t ng sau: - Tri n khai th c hi n các ho t ng chuyên môn, k thu t v phòng, ch ng d ch b nh, HIV/AIDS, các b nh xã h i, tai n n thương tích, s c kh e lao ng và b nh ngh nghi p, chăm sóc s c kh e sinh s n, s c kh e môi trư ng, s c kh e trư ng h c, dinh dư ng c ng ng, an toàn v sinh th c phNm, truy n thông giáo d c s c kh e theo phân c p và theo quy nh c a pháp lu t; - Ch o ho t ng c a các Tr m Y t xã, phư ng, th tr n th c hi n các nhi m v ư c giao trên a bàn qu n lý; - ào t o, ào t o l i, t p hu n, b i dư ng ki n th c v chuyên môn, nghi p v thu c nhi m v ư c giao cho cán b y t c p xã, phư ng, nhân viên y t thôn và các cán b khác; - Nghiên c u và tham gia nghiên c u khoa h c, ng d ng các ti n b khoa h c, k thu t v lĩnh v c liên quan; - Qu n lý và t ch c tri n khai th c hi n các d án thu c chương trình m c tiêu y t qu c gia và các d án khác ư c S Y t phân công; c. T ch c th c hi n công tác khám ch a b nh ban u t i Phòng khám a khoa và Nhà h sinh (n u có) d. Th c hi n qu n lý cán b , ch chính sách, khen thư ng, k lu t i v i công ch c, viên ch c và qu n lý tài chính, tài s n c a ơn v theo quy nh c a pháp lu t. e. Th c hi n các ch th ng kê, báo cáo theo quy nh c a pháp lu t; g. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do Giám c S Y t và UBND qu n, huy n và tương ương giao. 3. T ch c b máy. a. Lãnh o Trung tâm: G m có Giám c và 02 Phó giám c; b. Các phòng nghi p v :
  3. - Phòng K ho ch nghi p v - Phòng Hành chính – T ch c - Tài v - Phòng Truy n thông giáo d c s c kh e. c. Các khoa nghi p v - chuyên môn: - Khoa An toàn v sinh th c phNm. - Khoa Y t công c ng và qu n lý các b nh xã h i. - Khoa Chăm sóc s c kh e sinh s n. - Khoa Ki m soát d ch b nh, HIV/AIDS - Khoa Xét nghi m. - Phòng khám a khoa (n u có). - Nhà h sinh (n u có). - Tr m y t xã, phư ng, tr tr n. 4. Biên ch . Biên ch c a Trung tâm y t qu n, huy n và tương ương ư c UBND thành ph phân b hàng năm trong t ng biên ch s nghi p c a S Y t . i u 4. Giao S N i v ch trì, ph i h p v i các S : Y t , Tài chính, K ho ch và u tư, UBND các qu n, huy n t ch c bàn giao nguyên tr ng ch c năng nhi m v , cơ s v t ch t, tài chính, cán b , viên ch c, lao ng h p ng trong ch tiêu biên ch c a các Tr m y t xã, phư ng, th tr n t Phòng y t qu n, huy n và tương ương v Trung tâm y t qu n, huy n và tương ương qu n lý t ngày 01/10/2008. i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. Bãi b các quy t nh ã ban hành trư c ây có n i dung trái v i quy t nh này. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S : N i v , Y t , Tài chính, K ho ch và u tư, Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph Hà ông, thành ph Sơn Tây; Giám c Trung tâm y t các qu n, huy n và tương ương; Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như trên 5; -B Yt ; -B N iv - /c CT UBNDTP;
  4. - Các PCT. UBND.TP( báo cáo) - CPVP, VX, TH; - Lưu: VT. ào Văn Bình
Đồng bộ tài khoản