Quyết định số 120/2002/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm Văn hoá quận Ba Đình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 120/2002/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm Văn hoá quận Ba Đình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 120/2002/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm Văn hoá quận Ba Đình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 120/2002/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm Văn hoá quận Ba Đình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 120/2002/Q -UB Hà N i, ngày 28 tháng 08 năm 2002 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH “V VI C THÀNH L P TRUNG TÂM VĂN HOÁ QU N BA ÌNH” U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Quy t nh s 2603/Q -UB ngày 13/7/1993 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c thành l p Trung tâm Văn hoá Thanh thi u nhi qu n Ba ình; Căn c T trình s 498/TT-UB ngày 8/7/2002 c a UBND qu n Ba ình v vi c ngh thành l p Trung tâm Văn hoá qu n Ba ình; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , QUY T NNH i u 1: Thành l p Trung tâm Văn hoá qu n Ba ình tr c thu c UBND qu n Ba ình trên cơ s i tên và b sung ch c năng, nhi m v c a Trung tâm văn hoá Thanh thi u nhi qu n Ba ình. Trung tâm Văn hoá qu n Ba ình có nhi m v : 1- Xây d ng k ho ch ho t ng hàng năm và nh kỳ trình UBND qu n phê duy t sau khi có thNm nh c a Phòng Văn hoá thông tin-th d c th thao Qu n và t ch c th c hi n k ho ch ã ư c phê duy t. 2- T ch c ho t ng các lo i hình văn hoá, văn ngh , th d c, th thao c a các t ng l p nhân dân; các l p h c năng khi u v văn hoá, ngh thu t, th thao, thư vi n ph c v m i i tư ng trên a bàn qu n. 3- T ch c các ho t ng thông tin, tuyên truy n, c ng, tri n lãm theo ch oc a UBND qu n và hư ng d n c a ngành văn hoá thông tin. 4- nh kỳ báo cáo công tác th c hi n nhi m v , k ho ch c a ơn v v i UBND Qu n và th c hi n các nhi m v s nghi p văn hoá - thông tin khác do UBND Qu n giao cho. - Tr s c a Trung tâm: 180 ph Quán Thánh, qu n Ba ình. i u 2: Trung tâm Văn hoá qu n Ba ình là ơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân, ch u s qu n lý toàn di n và tr c ti p c a UBND qu n Ba ình, s hư ng d n
  2. v chuyên môn, nghi p v c a S Văn hóa - Thông tin, S Th d c Th thao và Phòng Văn hóa thông tin - th d c th thao Qu n và các phòng, ban ch c năng khác có liên quan; ư c s d ng con d u riêng và có tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. i u 3: T ch c và biên ch c a Trung tâm Văn hóa qu n Ba ình: - Trung tâm có Giám c, t 1 n 2 Phó Giám c, 1 k toán; - Giao cho UBND qu n Ba ình quy nh cơ c u t ch c c a Trung tâm theo ch c năng, nhi m v ư c giao, - Trung tâm ư c s d ng 07 biên ch và t 03 n 05 ch tiêu lao ng h p ng. i u 4: Quy t nh này thay th Quy t nh s 2603/Q -UB ngày 13/7/1993 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c thành l p Trung tâm Văn hoá Thanh thi u nhi qu n Ba ình và có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 5: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , Giám c S Văn hóa - Thông tin, Giám c S Th d c th thao, Ch t ch UBND qu n Ba ình, Giám c Trung tâm Văn hoá thanh thi u nhi và Giám c Trung tâm Văn hóa qu n Ba ình thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản