Quyết định số 120/2003/QĐ-BNN

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 120/2003/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 120/2003/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Báo Nông nghiệp Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 120/2003/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 120/2003/Q -BNN Hà N i, ngày 10 tháng 11 năm 2003 QUY T NH QUY NH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C B MÁY C A BÁO NÔNG NGHI P VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Lu t Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Xét ngh c a V trư ng V T ch c Cán b , QUY T NH: i u 1: V trí và ch c năng Báo Nông nghi p Vi t Nam là cơ quan ngôn lu n, di n àn xã h i vì s nghi p phát tri n và nâng cao dân trí trong nông nghi p và nông thôn, ho t ng theo Lu t báo chí và quy nh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Báo Nông nghi p Vi t Nam là ơn v s nghi p báo chí có thu, tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u và ư c m tài kho n riêng theo quy nh c a pháp lu t. Tr s toà so n Báo Nông nghi p Vi t Nam t t i s 14 Ngô Quy n, thành ph Hà N i. i u 2: Nhi m v và quy n h n 1. Tuyên truy n, ph bi n ch trương chính sách c a ng và Nhà nư c v lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn. 2. Thông tin v các ho t ng ch o i u hành c a ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn, ph n ánh các nhân t m i i n hình, phê phán các tiêu c c trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn.
  2. 3. Thông tin v nh ng s ki n th i s , kinh t , xã h i trong nư c và qu c t nh m phát tri n kinh t xã h i và phát tri n nông thôn. 4. Tham gia ph bi n các ki n th c khoa h c công ngh , sáng ki n, kinh nghi m, nâng cao dân trí cho nông dân, vì s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p, nông thôn. 5. ư c tham gia ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v , liên doanh, liên k v i các t ch c trong và ngoài nư c (k c các chương trình, d án h p tác qu c t có liên quan) thu c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn nh m ph c v ho t ng báo chí theo quy nh c a pháp lu t. 6. Th c hi n nhi m v khác ư c B trư ng giao phù h p v i quy nh c a pháp lu t. i u 3. T ch c b máy 1. Lãnh o: Lãnh o c a Báo Nông nghi p Vi t Nam có T ng Biên t p và các Phó T ng biên t p do B trư ng b nhi m theo quy nh hi n hành. T ng biên t p Báo Nông nghi p Vi t Nam i u hành ho t ng c a Báo, ch u trách nhi m trư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và trư c pháp lu t v ho t ng c a Báo theo quy nh. Các Phó T ng Biên t p giúp vi c T ng Biên t p, ch u trách nhi m trư c T ng Biên t p và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. 2. Cơ c u t ch c c a Báo: a) Ban tr s và T ch c, b) Ban Thư ký toà so n, c) Ban Phóng viên và Biên t p, d) Ban Phát hành - qu ng cáo, ) Ban B n c, e) Chi nhánh t i thành ph H Chí Minh, g) Các i di n khu v c: mi n núi phía B c, mi n Trung Tây Nguyên, B c Trung B , ng b ng sông C u Long. T ng Biên t p Báo Nông nghi p Vi t Nam ch u trách nhi m quy nh nhi m v , qu n lý, b trí biên ch c a các Ban, Chi nhánh, i di n khu v c tr c thu c phù h p v i nhi m v ư c giao;
  3. xây d ng quy ch làm vi c c a Báo trình B phê duy t và t ch c th c hi n theo quy nh hi n hành. 3. Cán b , công ch c, viên ch c c a Báo Nông nghi p Vi t Nam ư c x p và b nhi m vào ng ch b c chuyên môn theo quy nh, ch u trách nhi m trư c T ng Biên t p và trư c pháp lu t v th c hi n nhi m v ư c giao. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo Chính ph ; thay th Quy t nh s 901/QDD-BNN-TCCB ngày 19 tháng 3 năm 1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v xác nh ch c năng nhi m v , cơ c u t ch c c a Báo Nông nghi p Vi t Nam và các quy nh trư c ây c a B trái v i Quy t nh này i u 5. Trách nhi m thi hành T ng biên t p Báo Nông nghi p Vi t Nam, Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan ơn v có liên quan thu c B ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Lê Huy Ng
Đồng bộ tài khoản