Quyết định số 120/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 120/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 120/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt đề cương Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 120/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 120/2003/Q -UB TP H Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V/V PHÊ DUY T CƯƠNG QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH CÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH N NĂM 2010 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và yban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Công văn s 525/CV-KH T ngày 17 tháng 12 năm 2003 c a B Công nghi p v tri n khai l p Quy ho ch phát tri n công nghi p trên a bàn thành ph H Chí Minh n năm 2010 ; Căn c Ch th s 19/2001/CT/UB ngày 01 tháng 7 năm 2001 c a yban nhân dân thành ph v tri n khai t ch c th c hi n các gi i pháp phát tri n kinh t -xã h i thành ph t năm 2001 n năm 2005 ; Căn c Quy t nh s 60/2003/Q -UB ngày 05/5/2003 c a yban nhân dân thành ph v giao k ho ch b sung u tư và xây d ng năm 2003 ngu n v n ngân sách t p trung ; Xét ngh c a S K ho ch và u tư t i T trình s 2653/KH T-CNDV ngày 07 tháng 7 năm 2003 ngh phê duy t cương Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p trên a bàn thành ph H Chí Minh n năm 2010 ; QUY T NNH i u 1. Nay phê duy t cương Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p trên a bàn thành ph H Chí Minh n năm 2010 (theo ph l c ính kèm). i u 2. Giao S Công nghi p thành ph là cơ quan ch trì, ph i h p v i Vi n Nghiên c u chi n lư c-chính sách công nghi p (B Công nghi p) và các S -ngành có liên quan th c hi n công tác l p quy ho ch phát tri n ngành công nghi p trên a bàn thành ph H Chí Minh n năm 2010 theo n i dung cương ư c phê duy t. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Công nghi p, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c S Quy ho ch-Ki n trúc, C c trư ng C c Th ng kê, Vi n trư ng Vi n Kinh t và Th trư ng các S - ngành thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.-
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - B Công nghi p KT. CH TNCH - Vi n Trư ng Vi n nghiên c u chi n lư c-chính sách công PHÓ CH TNCH nghi p - TTUB : CT, PCT/TT, CNN, T - VPH -UB : các PVP - T TH, CNN, T - Lưu ( T-M) Mai Qu c Bình PH L C CƯƠNG QUY HO CH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH N NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 120 /2003/Q -UB ngày 17/7/2003 c a yban nhân dân thành ph ) M U S c n thi t ph i l p quy ho ch phát tri n công nghi p trên a bàn thành ph H Chí Minh, m c ích c a vi c l p quy ho ch công nghi p. Ph n 1: TI M NĂNG VÀ NGU N L C VÀ CÁC Y U T NH HƯ NG T I S PHÁT TRI N CÔNG NGHI P C A THÀNH PH H CHÍ MINH I. T NG QUAN V TÌNH HÌNH PHÁT TRI N KTXH C A THÀNH PH HCM. 1. V trí a lý kinh t và i u ki n t nhiên. 2. Phát tri n ngu n nhân l c: - Dân s , cơ c u dân s . - Cơ c u lao ng và trình ngu n nhân l c. - Các xu th - D báo v s phát tri n dân s và cơ c u n năm 2010, 2020. - Tình hình phát tri n giáo d c ào t o nhân l c trên a bàn.
  3. 3. Nh ng thành t u KTXH ã t ư c trong giai o n v a qua. 3.1. Tăng trư ng kinh t trong giai o n 1995-2000 và 2001,2002. Di n bi n tăng trư ng kinh t theo ngành kinh t c p I trong các năm. GDP bình quân u ngư i ã th c hi n, có so sánh v i các a phương trong Vùng kinh t tr ng i m phía Nam và Hà N i cũng như bình quân m t s nư c trong khu v c. Phân tích các nguyên nhân tăng trư ng, xu th tăng trư ng. 3.2. Chuy n d ch cơ c u kinh t trong giai o n 1995-2000 và 2001, 2002. - Di n bi n chuy n d ch cơ c u kinh t theo cơ c u ngành. - Di n bi n chuy n d ch cơ c u kinh t theo thành ph n kinh t . - Di n bi n chuy n d ch cơ c u kinh t theo vùng KT tr ng i m. Phân tích các di n bi n, tình hình chuy n d ch các cơ c u kinh t , nguyên nhân, xu th chuy n d ch... 3.3. Tình tr ng tài chính trên a bàn trong giai o n 1995-2000, 2001, 2002. - Thu chi ngân sách trong giai o n. Phân tích ngu n thu, cơ c u các ngu n v n c a thành ph , cơ c u v n u tư. Tình hình u tư phát tri n trên a bàn, trong ó có t ngân sách. Xu th và nh hư ng phát tri n tài chính trên a bàn. Tình hình u tư c a khu v c qu c doanh, ngoài qu c doanh, u tư nư c ngoài... - Tình hình s d ng các ngu n v n cho phát tri n công nghi p. Cơ c u các ngu n v n, ánh giá hi u qu s d ng. Ti m năng và xu th phát tri n. 3.4. Tình hình xu t nh p khNu trong giai o n 1995-2000, 2001, 2002. Kim ng ch xu t nh p khNu hàng năm. Cơ c u hàng hoá xu t nh p khNu, cơ c u th trư ng.... Di n bi n, xu th xu t nh p khNu trên a bàn... 3.5. Tình hình phát tri n cơ s h t ng. 3.5.1. Giao thông ư ng b , ư ng th y, ư ng không.... 3.5.2. Tình hình phát tri n thông tin liên l c. 3.5.3. Tình hình phát tri n và phân ph i i n. 3.5.4. Tình hình cung c p nư c s ch. 3.5.5. Tình hình ô th hóa và quy ho ch ô th . 3.6. T ng quát v nh ng thu n l i, khó khăn ch y u c a tp. H Chí Minh trong phát tri n KTXH.
  4. II. TI M NĂNG, NGU N L C PHÁT TRI N TRÊN NA BÀN. 1. Vai trò, v trí c a m t trung tâm kinh t , văn hoá-xã h i. H th ng giáo d c ào t o ngh . H th ng các cơ quan, t ch c nghiên c u khoa h c công ngh . u m i giao lưu kinh t phía Nam... 2. Tài nguyên thiên nhiên 2.1. Qu t và cơ c u t c a thành ph . Kh năng phát tri n s d ng qu t n 2010 và 2020. 2.2. D báo phát tri n ngu n nguyên li u nông, lâm nghi p n 2010. D báo kh năng phát tri n các ngu n nguyên li u ph c v ch bi n công nghi p c a thành ph và các vùng lân c n trong giai o n n 2010 và d báo n 2020 (Lương th c, th c phNm, rau qu , cây công nghi p ng n ngày, dài ngày, nguyên li u g t nhiên và g r ng tr ng, các s n phNm lâm s n...) 2.3. Tài nguyên bi n : D báo kh năng phát tri n kinh t bi n có tác ng t i phát tri n công nghi p. B bi n, lãnh h i, ngư trư ng, vùng c quy n trên bi n, tr lư ng thu h i s n. Ti m năng phát tri n ánh b t, nuôi tr ng thu , h i s n c a thành ph và các vùng xung quanh ph c v cho công nghi p ch bi n. 2.4. Tài nguyên khoáng s n : Ti m năng khoáng s n trên a bàn và các t nh lân c n. 2.5. Tài nguyên nư c. Các c trưng th y văn c a các ngu n nư c m t và nư c ng m. Kh năng cung c p cho nhu c u phát tri n nư c sinh ho t và s n xu t trong tương lai. Các yêu c u b o v tài nguyên nư c i v i các ho t ng khai thác, s d ng và ch bi n nư c m t và nư c ng m trên a bàn. Năng l c cung c p hi n t i và d báo kh năng cung c p n 2010 và 2020. III. CÁC Y U T NH HƯ NG N QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN TRONG GIAI O N N 2010 VÀ 2020. 1. Nhân t ngoài nư c: - S tác ng nh hư ng phát tri n kinh t qu c t và vùng n phát tri n công nghi p thành ph H Chí Minh. - Tri n v ng u tư nư c ngoài vào thành ph H Chí Minh. - nh hư ng c a AFTA. WTO, Trung qu c và ASEAN... - Xu th phát tri n nhu c u th trư ng qu c t và khu v c
  5. 2. Nh ng nhân t trong nư c: - ư ng l i phát tri n kinh t và các m c tiêu c a ih i ng toàn qu c l n th IX và i h i ng b thành ph l n th VII. - Các quan i m, m c tiêu phát tri n các ngành công nghi p ch ch t c a c nư c n 2010 và 2020, và nh hư ng c a chúng t i công nghi p thành ph H Chí Minh - Các chương trình phát tri n công nghi p nh m th c hi n Ngh quy t H B l n th VII c a thành ph H Chí Minh. - Các y u t quan h vùng KTT , vùng lãnh th và vai trò u t u c a c nư c nh hư ng n phát tri n công nghi p c a thành ph H Chí Minh. Ph n 2: HI N TR NG PHÁT TRI N CÔNG NGHI P THÀNH PH H CHÍ MINH I. SƠ LƯ C V QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P TP. H CHÍ MINH. II. HI N TR NG PHÁT TRI N CÔNG NGHI P(GIAI O N 1990-1995 - 2002). 1. S lư ng, quy mô và ng thái phát tri n các cơ s công nghi p, ti u th công nghi p trên a bàn n 31/12/2002. C p nh t tình hình phát tri n, quy mô, s lư ng, năng l c c a các cơ s s n xu t công nghi p theo: 1.1. Thành ph n kinh t , g m: + Doanh nghi p Nhà nư c Trung ương. + Doanh nghi p Nhà nư c a phương. + Doanh nghi p h p tác xã. + Doanh nghi p tư nhân. + Doanh nghi p công ty TNHH. + Doanh nghi p công ty c ph n. + Doanh nghi p cá th . + Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. 1.2. Theo các ngành công nghi p c p II.
  6. 1.3. Theo phân b trên a bàn qu n, huy n. Phân tích xu th , c i m phát tri n v lư ng cũng như v ch t c a các cơ s s n xu t CN-TTCN. úc rút nh ng nh n nh ánh giá v nh ng m t ư c và chưa ư c c n i u ch nh trong tương lai. 2. Lao ng c a công nghi p. - Di n bi n lao ng công nghi p trong các năm 1995 - 2002. - Di n bi n phân b lao ng theo thành ph n kinh t . - Cơ c u lao ng theo ngành. Năng su t lao ng công nghi p, tình hình nh p cư lao ng công nghi p... - Phân lo i lao ng theo trình . ánh giá s phát tri n c a l c lư ng lao ng công nghi p c a thành ph trong th i gian v a qua. Rút ra các k t lu n, nh n nh c n i u ch nh chuNn b ngu n nhân l c cho phát tri n công nghi p trong tương lai. Nh ng yêu c u v giáo d c, ào t o tay ngh , v cơ s h t ng v t ch t nh m phát tri n ngu n nhân l c... 3. Tình hình u tư cho công nghi p. 3.1. Di n bi n v n u tư cho công nghi p trong các năm 1995 - 2002 và phân chia theo thành ph n kinh t . Phân tích hi n tr ng th c hi n các ngu n v n u tư cho công nghi p. Tác ng c a u tư i v i tăng trư ng công nghi p. ánh giá tình hình u tư và hi u qu u tư. Xác nh h s ICOR. 3.2. ánh giá TSC c a ngành công nghi p và giá tr còn l i n 12/2002. Cơ c u tài s nc nh theo thành ph n kinh t , theo h ng m c... Phân tích các t n t i trong vi c hình thành tài s n c nh, m c hao mòn v t ch t và phi v t ch t, t l tài s n ư c ưa vào s d ng, ch thanh lý... 4. K t qu ho t ng công nghi p. 4.1. Giá tr s n xu t công nghi p và m c tăng trư ng trong các năm 1995 - 2002 phân chia theo thành ph n kinh t . 4.2. Giá tr gia tăng c a công nghi p trong các năm 1995 - 2002. 4.3. S n phNm ch y u c a công nghi p. 4.4. Giá tr hàng hóa xu t khNu c a ngành công nghi p di n bi n trong các năm qua. Các s n phNm xu t khNu ch y u.
  7. 4.5. Tình hình n p ngân sách Nhà nư c c a ngành công nghi p trong các năm 1995 - 2002. 4.6. Hi u qu s n xu t kinh doanh c a ngành công nghi p. Di n bi n m c lãi, l các doanh nghi p công nghi p. 4.7. Tình hình i m i các doanh nghi p nhà nư c trên a bàn. 4.8. Tình hình ô nhi m môi trư ng do các ho t ng s n xu t công nghi p trên a bàn. 5. ánh giá trình công ngh c a các doanh nghi p công nghi p theo t ng khu v c thành ph n kinh t . ( T l công ngh , thi t b trung bình, tiên ti n, l c h u, t l i m i công ngh , t l máy móc thi t b trong tài s n c nh...). 6. Chuy n d ch cơ c u công nghi p. 6.1. Chuy n d ch theo vùng lãnh th . 6.2. Chuy n d ch theo cơ c u ngành, theo thành ph n kinh t . III. TH C TR NG PHÁT TRI N CÁC CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. 1. Công nghi p ch bi n th c phNm- u ng. 2. Ngành công nghi p VLXD, g m s - thu tinh. 3. Công nghi p khai khoáng. 4. Công nghi p d t - da, may m c, thêu an. 5. Công nghi p hóa ch t, dư c phNm. 6. Công nghi p s n xu t gi y và s n phNm t gi y. 7. Công nghi p cơ kim khí và i n t - tin h c. 8. Ngành hàng th công m ngh . 9. Ngành công nghi p h t ng (s n xu t và phân ph i i n nư c,...) 10.............. IV. ÁNH GIÁ CHUNG V HI N TR NG PHÁT TRI N CÔNG NGHI P. 1. Thành t u t ư c và nguyên nhân. 2. H n ch , y u kém và nguyên nhân.
  8. 3. K t lu n. Ph n 3: QUY HO CH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH N NĂM 2010 CÓ TÍNH N NĂM 2020. I. M C TIÊU PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I C A THÀNH PH H CHÍ MINH TH I KỲ 2001-2010 VÀ NNH HƯ NG N 2020. Nh ng m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i ch y u c a Ngh quy t c a i h i i bi u ng b thành ph l n th VII và Quy ho ch phát tri n KTXH c a thành ph H Chí Minh th i kỳ 2001 - 2010. M c tiêu nh hư ng n 2020. II. QUAN I M, PHƯƠNG HƯ NG VÀ M C TIÊU PHÁT TRI N C A CÔNG NGHI P N NĂM 2010 VÀ 2020. 1. Các quan i m phát tri n công nghi p. 2. Phương hư ng phát tri n công nghi p. 3. Các m c tiêu phát tri n công nghi p c a thành ph H Chí Minh. - Xây d ng m t s phương án k ch b n phát tri n công nghi p l a ch n. - Các lu n ch ng l a ch n cơ c u ngành, các m c tiêu v giá tr và t c gia tăng. III. PH N QUY HO CH CÁC CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH TH I KỲ 2001 – 2010 VÀ CÓ TÍNH N 2020. (Tùy theo l a ch n cơ c u c a các chuyên ngành công nghi p trên s quy ho ch theo t ng chuyên ngành). 1. Ph m vi c a chuyên ngành (g m các s n phNm gì) 2. Cơ s phát tri n. - Phân tích nhu c u, th trư ng. - Phân tích ti m năng phát tri n. 3. nh hư ng phát tri n c a chuyên ngành trong c nư c và c a riêng thành ph . 4. Các m c tiêu phát tri n c a chuyên ngành ng v i các th i kỳ 2001 -2005, 2006 – 2010 và d báo n 2020. - Giá tr s n xu t công nghi p c a t ng th i kỳ.
  9. - T tr ng trong cơ c u công nghi p. - T c tăng trư ng c a chuyên ngành ng v i th i kỳ 2001 - 2005, th i kỳ 2006- 2010 và n 2020. 5. Nh ng n i dung phát tri n c a t ng th i kỳ. 6. Các d án u tư ch y u trong các th i kỳ 2001 - 2005, 2006 - 2010. IV. QUY HO CH PHÂN B CÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN 1. Lu n ch ng v quy ho ch phân b công nghi p trên a bàn theo vùng lãnh th n năm 2010. 2. nh hư ng phát tri n các khu, c m công nghi p và ti u th công nghi p trên a bàn. 2.1. Nhu c u t phát tri n công nghi p trong giai o n n 2010 và 2020. 2.2. Hi n tr ng các khu công nghi p và các c m công nghi p trên a bàn (gi i thi u nh ng thông s chính c a các khu công nghi p hi n có). - T ng h p v các nhu c u c a các khu và c m công nghi p ( t ai, lao ng, i n nư c, v n u tư, h t ng cơ s ,...) c a các khu và c m công nghi p. - Sơ b trí v trí các khu công nghi p t p trung và c m công nghi p trên b n thu nh . - Hi n tr ng i n y các khu c m công nghi p. ánh giá sơ b v hi u qu s d ng các khu, c m công nghi p hi n có. ánh giá vi c s lý môi trư ng các khu c m công nghi p hi n có. nh hư ng phát tri n các khu, c m công nghi p cùng v i các cơ s h t ng cung c p i n, nư c, s lý ch t th i r n, khí và nư c th i công nghi p... trên a bàn cho giai o n n 2020. V. Cân i nhu c u lao ng cho công nghi p n năm 2010 và ư c 2020 VI. T ng h p nhu c u v n u tư cho phát tri n công nghi p n năm 2010 và 2020. - Nhu c u v n u tư phát tri n công nghi p. - D ki n các ngu n v n u tư huy ng phát tri n công nghi p. Ph n 4: NH NG GI I PHÁP, CHÍNH SÁCH TH C HI N QUY HO CH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P THÀNH PH H CHÍ MINH N NĂM 2010 I. CÁC GI I PHÁP, CHÍNH SÁCH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P.
  10. 1. Nh ng gi i pháp, chính sách t o d ng môi trư ng s n xu t kinh doanh thu n l i thu hút u tư phát tri n công nghi p. * Cơ ch qu n lý nhà nư c. * Cơ ch qu n lý s n xu t kinh doanh. * i m i cơ ch xây d ng và v n hành các khu, c m công nghi p. * i m i các doanh nghi p nhà nư c. 2. Các gi i pháp, chính sách v v n. 3. Các gi i pháp, chính sách v KHCN, v sinh an toàn công ngi p, b o v môi trư ng. 4. Các gi i pháp, chính sách phát tri n th trư ng và nghiên c u CB T, ch th s n phNm m i... 5. Các gi i pháp, chính sách v u tư phát tri n và thu hút nguyên li u m b o nhu c u c a ngành công nghi p ch bi n. 6. Các gi i pháp, chính sách khuy n khích u tư phát tri n công nghi p - TTCN trên a bàn. 7. Các gi i pháp, chính sách phát tri n ngu n nhân l c. 8. Các gi i pháp, chính sách phát huy n i l c, huy ng ngu n l c trong khu v c kinh t tư nhân vào phát tri n công nghi p thành ph HCM. 9. Các gi i pháp, chính sách di r i các cơ s s n xu t công nghi p gây ô nhi m ra ngoài thành ph . II. T CH C TH C HI N QUY HO CH 1. Các bư c phê duy t và th c hi n quy ho ch. 2. Phân công trách nhi m c a các cơ quan, s , ban ngành trong thành ph iv i nhi m v phát tri n công nghi p và xúc ti n các m i quan tâm c a các ngành và Trung ương. III. K T LU N VÀ KI N NGHN Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản