Quyết định số 120/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 120/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 120/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 120/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 120/2006/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2006 QUY T NNH V THÀNH L P PHÒNG Y T TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N - HUY N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh đ nh s 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n - qu n - th xã - thành ph thu c t nh và Thông tư Liên t ch s 11/2005/TTLT- BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v y t đ a phương; Căn c Ngh quy t s 40/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2006 c a H i đ ng nhân dân thành ph v phê chu n thành l p Phòng Y t thu c y ban nhân dân qu n - huy n ; Xét đ ngh c a Giám đ c S N i v t i T trình s 431/TTr-SNV ngày 28 tháng 7 năm 2006, QUY T NNH : i u 1. Nay thành l p Phòng Y t tr c thu c y ban nhân dân qu n – huy n. Phòng Y t là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n-huy n. Phòng Y t th c hi n ch c năng nhi m v , quy n h n qu n lý Nhà nư c v y t trên a bàn qu n- huy n theo quy nh t i Ngh nh s 172/2004/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n-qu n-th xã thành ph thu c t nh và Thông tư Liên t ch s 11/2005/TTLT- BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a B Y t -B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v y t a phương i u 2. Căn c vào ch tiêu biên ch do y ban nhân dân thành ph giao hàng năm, Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n phân b ch tiêu biên ch cho Phòng Y t phù h p v i yêu c u, nhi m v công tác c a a phương.
  2. i u 3. Giao Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n tri n khai th c hi n Quy t nh này và ch o vi c xây d ng, ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Y t qu n-huy n i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Y t , Giám c S Tài chính, Th trư ng các cơ quan có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH Nơi nh n : PHÓ CH T CH - Như i u 5; -B Yt ,B N iv ; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND.TP; - y ban nhân dân thành ph ; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP; - C c Ki m tra Văn b n-B Tư pháp; - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y; Nguy n Thành Tài - Các Ban H ND thành ph ; - Các oàn th thành ph ; - S K ho ch và u tư, S Tư pháp; - Kho b c Nhà nư c thành ph ; - Công an thành ph (PC.13); - VPH -UB : các PVP; Các T NCTH; - Lưu : VT, (VX-Nh) .
Đồng bộ tài khoản