Quyết định số 1200/2001/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
132
lượt xem
4
download

Quyết định số 1200/2001/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1200/2001/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy định chế độ quản lý, sử dụng các dấu nghiệp vụ hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1200/2001/QĐ-TCHQ

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1200/2001/Q -TCHQ Hà N i, ngày 23 tháng 11 năm 2001 QUY T NNH C A T NG C C H I QUAN S 1200/2001/Q -TCHQ NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2001 BAN HÀNH QUY NNH CH QU N LÝ, S D NG CÁC D U NGHI P V H I QUAN T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Lu t H i quan s 29/2001/QH10 ư c Qu c h i khoá X kỳ h p th 9 thông qua ngày 29/6/2001; Xét ng c a C c trư ng C c Giám sát qu n lý v H i quan, V trư ng V T ch c cán b và ào t o. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này 7 (b y) m u d u nghi p v h i quan và Quy nh ch qu n lý, s d ng các d u nghi p v h i quan. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2002. Bãi b các quy nh trư c ây có liên quan n m u d u nghi p v h i quan do cơ quan h i quan các c p ban hành. i u 3: Th trư ng các ơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph , Hi u trư ng Trư ng cao ng H i quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n c Kiên ( ã ký) QUY NNH 07 (B Y) M U D U NGHI P V VÀ CH QU N LÝ, S D NG CÁC D U NGHI P V H I QUAN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1200/2001/Q -TCHQ ngày 23 tháng 11 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan)
  2. Chương 1: CH QU N LÝ i u 1: D u nghi p v h i quan (dư i ây g i chung là d u nghi p v ) ư c s d ng khi th c hi n các nghi p v h i quan sau ây t i các Chi c c H i quan c a khNu và các ơn v c p tương ương (dư i ây g i t t là Chi c c h i quan) thu c c c h i quan t nh, thành ph : - Th t c h i quan i v i hàng hoá, hành lý xu t khNu, nh p khNu, phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh: - Ki m tra sau thông quan; - Thanh kho n h sơ h i quan; - Hoàn thu , kh u tr thu . D u nghi p v h i quan quy nh trong Quy t nh này không ph i là d u hành chính thu c ph m vi i u ch nh c a Ngh nh s 58/2001/N -CP ngày 24/08/2001 c a Chính ph quy nh vi c qu n lý và s d ng con d u c a các cơ quan, t ch c. i u 2: ThNm quy n ban hành, qu n lý và lưu chi u d u: 1. T ng c c trư ng T ng c c H i quan quy t nh ban hành, hu b các m u d u nghi p v . 2. C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph quy t nh s lư ng con d u c a t ng lo i m u d u, ình ch s d ng, thu h i d u nghi p v khi ơn v s d ng b gi i th , sát nh p ho c thay i v t ch c ho c vì lý do khác. 3. ăng ký lưu chi u d u nghi p v : D u nghi p v ph i ư c ăng ký lưu chi u t i Văn phòng T ng c c H i quan và Văn phòng C c H i quan t nh, thành ph . i u 3: Căn c vào nhu c u công vi c và s ch p thu n c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. C c H i quan, C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph Quy t nh s lư ng t ng con d u cho t ng ơn v tr c thu c s d ng. N u m t m u d u nghi p v có nhi u phiên b n thì ph i có s th t cho t ng con d u phân bi t dâú nghi p v c a t ng b ph n khác nhau. Các d u nghi p v ư c làm b ng ch t li u cao su laser theo úng m u (v hình dáng, kích thư c, cách s p x p các hàng ch , phông ch , ki u ch , c ch , m ư ng k , m nét ch , nguyên t c vi t t t...) quy nh t i Quy t nh này. N u d u nghi p v b mòn, h ng, b bi n d ng không úng v i m u quy nh, C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph ban hành quy t nh kh c l i d u m i và thu h i, tiêu hu d u cũ. Khi tiêu hu d u ph i l p h i ng và l p biên b n tiêu hu . H i ng tiêu hu d u bao g m m t lãnh o C c H i quan t nh, thành ph làm Ch t ch, Chánh Văn phòng, Trư ng phòng T ch c cán b làm thành viên. i u 4:
  3. 1. Ch nh ng công ch c h i quan làm các nghi p v th t c h i quan i v i hàng hoá, hành lý xu t khNu, nh p khNu, phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, ki m tra sau thông quan, thanh kho n h sơ h i quan, hoàn thu , kh u tr thu m i ư c s d ng d u nghi p v . Nh ng công ch c h i quan không có trách nhi m ho c không ư c giao nhi m v có liên quan n d u nghi p v thì không ư c s d ng d u nghi p v . 2. H t gi làm vi c ho c nh ng khi không có nhu c u s d ng, d u nghi p v ph i vào nơi an toàn và ph i do m t công ch c h i quan chuyên trách ch u trách nhi m qu n lý theo quy nh c a ơn v . Khi công ch c h i quan ư c giao nhi m v chuyên trách b o qu n con d u v ng m t ph i báo cáo Lãnh o ơn v và bàn giao l i con d u cho công ch c h i quan khác qu n lý theo ch nh c a Lãnh o ơn v . 3. Lãnh o Chi c c H i quan ch u trách nhi m qu n lý ch t ch và s d ng úng m c ích các lo i d u nghi p v . Trong trư ng h p c n thi t ph i có d u nghi p v gi i quy t công vi c nơi xa cơ quan, ơn v , công ch c h i quan th c hi n công tác nghi p v ư c mang d u i theo, nhưng ph i ư c s ng ý c a Lãnh o Chi c c H i quan và ph i ch u trách nhi m v vi c s d ng úng m c ích và b o qu n d u nghi p v trong th i gian mang ra kh i cơ quan, ơn v . 4. Giao nh n d u nghi p v : Khi giao d u nghi p v cho các ơn v cơ s s d ng, C c H i quan t nh, thành ph ph i giao tr c ti p cho Lãnh o ơn v s d ng và công ch c h i quan ư c giao nhi m v qu n lý và c t gi d u nghi p v , ph i vào s sách theo dõi và ký nh n. i u 5: 1. Ch ư c óng d u lên t khai h i quan và các gi y t thu c h sơ h i quan i v i hàng hoá, hành lý xu t khNu, nh p khNu, phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh theo quy nh. 2. D u ch ư c óng sau khi công ch c h i quan th c hi n nhi m v liên quan ã ký, ghi rõ h tên. Không ư c óng d u kh ng ch ho c s d ng d u nghi p v trái v i m c ích yêu c u s d ng theo Quy nh này. 3. Trư ng h p m t d u thì công ch c h i quan ư c giao nhi m v qu n lý d u nghi p v ph i báo cáo ngay lãnh o ơn v ch o vi c ki m tra xác nh nguyên nhân m t d u x lý, ng th i thông báo hu b d u b m t. N u không báo cáo k p th i mà ngư i khác l i d ng gây h u qu x u thì ngư i làm m t d u ph i ch u trách nhi m v nh ng h u qu x y ra do vi c m t d u nghi p v gây nên. i u 6: Mô t 07 (b y) m u d u nghi p v Các s (1), (2), (3)... ghi n i ti p sau tên d u nghi p v c a t ng m u d u dư i ây là s th t các phiên b n c a t ng dâú (các m u d u theo Ph l c ban hành kèm theo Quy nh này). Nguyên t c vi t t t: ơn v có tên g m nhi u ký t thì vi t t t các ch thông d ng như "h i quan" thành "HQ", "c a khNu" thành "CK", "qu c t " thành "QT"...
  4. 1. M u d u s 1: "H i quan + tên c a khNu ư ng bi n, ư ng sông, ư ng s t, ư ng b , ư ng hàng không": - Kích c khung ngoài hình tròn ư ng kính 30mm, có m 0,4mm. Kích c hai ư ng k dài song song 27,5mm, m 0,4mm. - Dòng ch "Tên c a khNu" trên và "VI T NAM CUSTOMS" dư i, ch y xung quanh hình tròn, phong ch VN.HelvNarrow2, c ch 1,9mm, m nét ch 0,26mm. - Dòng ch "H i quan" t n a trên hình tròn, phía dư i tên c a khNu, phông ch VT.Times2, c ch 1,9mm, nét ch có chân và m nh t; - gi a tâm hình tròn là s ngày, tháng, năm ( ư c i u ch nh xoay b ng tay) c ch 3mm, dư i s , ngày, tháng là bi u tư ng H i quan c 5,4 x 8mm; 2. M u d u s 2: "Tên Chi c c H i quan"; - Kích c khung ngoài hình ch nh t 40 x 25mm, m 0,6mm. Kích c ư ng k phân ôi thành 2 hình ch nh t dài 40mm, d m 0,4mm. - Kích c hình ch nh t nh phía trên 40 x8mm, dòng ch "T ng c c H i quan" trên theo phông ch VN.HelvNarrow2, c ch 2mm, m nét ch 0,17mm. Dòng ch "C c H i quan t nh, TP" nơi qu n lý ơn v ó dư i, theo phông ch VN.HelvNarrow2, c ch 1,9mm, m nét ch 0,19mm. - Kích c hình ch nh t phía dư i 40 x 17mm, các dòng ch th 3, th 4 và th 5 theo phông ch VN.AvantGarde2-Bold. Dòng ch tên "Chi c c H i quan c a khNu/ho c c p tương ương" (theo Quy t nh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan), c ch 2,7mm, m nét ch 0,30mm. - N u tên ơn v ít ký t thì dòng th 3 ch ghi "Chi c c H i quan", ch "c a khNu" (n u có) ưa xu ng dòng th 4, có th vi t y ho c vi t t t ch "c a khNu" tuỳ theo s ký t tên ơn v sao cho h p lý. Dòng th 5 ghi s th t (1), (2)... c ch 2,9mm, m nét ch 0,40mm. 3. M u d u s 3 " ã làm th t c h i quan (3)": - Kích c khung hình ch nh t 40 x25mm, m 0,6mm. Kích c khung trong 28,5 x 11mm, ghi ngày tháng năm c ch 4mm ( ư c i u ch nh xoay b ng tay). Có 2 sao n i năm cánh gi a 2 hình ch nh t. - Dòng ch th 1 và th 2 phông ch VN.HelvNarrow2. Dòng th 1 ghi tên C c H i quan t nh, TP nơi qu n lý ơn v ó c ch 2,2mm, m nét ch 0,22mm. Dòng th 2 ghi tên "Chi c c H i quan c a khNu/ho c c p tương ương" (theo Quy t nh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan), c ch 2,1mm, m nét ch 0,16mm. - Dòng ch " ã làm th t c h i quan" phông ch VN.Helv2-Bold, c ch 2,9mm, m nét ch 0,25mm.
  5. 4. M u d u s 4 " ã ki m tra sau thông quan(2)": - Kích c khung hình ch nh t 40 x25mm, m 0,6mm. Kích c khung trong 28,5 x 11mm, m 0,4mm, ghi ngày tháng năm, c ch 4mm ( ư c i u ch nh xoay b ng tay). Có 2 sao n i năm cánh gi a 2 hình ch nh t. - Dòng ch tên C c H i quan t nh, TP phông ch VN.HelvNarrow2, c ch 2,4mm, m nét ch 0,23mm. - Dòng ch " ã ki m tra sau thông quan" phông ch VN.Helv2-Bold, c ch 2,9mm, m nét ch 0,22mm. 5. Các m u d u s 5, s 6 và s 7 " Ã THANH KHO N (2)", " Ã HOÀN THU (2)", Ã KH U TR THU (1)": - Kích c khung hình ch nh t 40 x 25mm, m 0,6mm. Kích c khung trong 28,5 x 11mm, m 0,4mm, ghi ngày tháng năm, c ch 4mm ( ư c i u ch nh xoay b ng tay). Có 2 sao n i năm cánh gi a 2 hình ch nh t. - Dòng th 1 tên C c H i quan t nh, TP phông ch VN.HelvNarrow2, c ch 2,2mm, m nét ch 0,22mm. - Dòng th 2 tên "Chi c c H i quan c a khNu/ho c c p tương ương" (theo Quy t nh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan) phông ch VN.HelvNarrow2, c ch 2,1mm, m nét ch 0,16mm. - Dòng th 3 " ã thanh kho n" ho c " ã kh u tr thu " ho c " ã hoàn thu " phông ch VN.AvantGarde2-Bold, c ch 2,9mm m nét ch 0,38mm. Chương 2: HƯ NG D N S D NG i u 7: Quy nh vi c s d ng 07 (b y) m u d u nghi p v như sau: 1. M u d u s 1: "H i quan + tên c a khNu ư ng bi n, ư ng sông, ư ng s t, ư ng b , ư ng hàng không" s d ng trong nghi p v th t c h i quan cho các lo i phương ti n v n t i xu t nh p c nh, ư c dùng óng vào b n lư c khai hàng hoá ho c các gi y t khác có giá tr tương ương b n lư c khai hàng hoá, hành lý do ch phương ti n v n t i ho c ngư i i u khi n/ch huy phương ti n v n t i (g m tàu bi n, thuy n bè trên sông bi n, tàu liên v n qu c t , tàu bay và ô tô các lo i) xu t trình và n p cho Chi c c H i quan c a khNu khi làm th t c nh p c nh, xu t c nh t i c a khNu. D u này do công ch c h i quan làm th t c cho phương ti n v n t i s d ng. D u ư c s d ng m c m u . 2. M u d u s 2: "Tên Chi c c H i quan" ư c dùng óng vào gi y thông báo thu , biên lai thu ti n thu , ô s 27 (xác nh n th c xu t) t khai hàng hoá xu t khNu ký hi u HQ/2002-XK. D u do công ch c h i quan làm nghi p v ki m tra tính thu , thu thu và thu khác, giám sát c ng c ng (ch i v i hàng xu t khNu), công ch c th c hi n
  6. vi c niêm phong hàng xu t khNu t i c a khNu s d ng. D u ư c s d ng m c m u . 3. M u d u s 3: " ã làm th t c h i quan" ư c s d ng óng vào t khai h i quan và các lo i gi y t khác thu c h sơ h i quan xác nh n vi c cơ quan H i quan ã làm th t c h i quan cho hàng hoá, hành lý xu t khNu, nh p khNu. D u do Chi c c trư ng (Phó), i trư ng (Phó) s d ng. D u ư c s d ng m c m u . 4. M u d u s 4: " ã ki m tra sau thông quan" ư c s d ng óng vào h sơ h i quan sau khi k t thúc vi c ki m tra sau thông quan. D u do công ch c h i quan tr c ti p làm nhi m v ki m tra sau thông quan qu n lý, s d ng. 5. M u d u s 5: " ã thanh kho n" ư c s d ng óng vào h sơ h i quan sau khi thanh kho n h sơ. D u do công ch c h i quan tr c ti p làm nhi m v thanh kho n h sơ h i quan s d ng. 6. M u d u s 6: " ã hoàn thu " ư c s d ng óng vào t khai h i quan và các ch ng t liên quan c a nh ng lô hàng xu t khNu, nh p khNu ư c cơ quan H i quan ra quy t nh hoàn thu theo quy nh c a Nhà nư c. D u do công ch c h i quan làm nhi m v ki m tra tính thu , hoàn thu qu n lý, s d ng. 7. M u d u s 7: " ã kh u tr thu " ư c s d ng óng vào t khai h i quan và các ch ng t liên quan c a nh ng lô hàng xu t khNu, nh p khNu ư c cơ quan H i quan ra quy t nh kh u tr thu theo quy nh c a Nhà nư c. D u do công ch c h i quan làm nhi m v ki m tra tính thu , kh u tr thu qu n lý, s d ng. Các d u s 4, 5, 6, 7 ư c s d ng m c màu xanh theo m u m u ính kèm Quy t nh này. i v i các m u d u s 2 và s 3, ngoài các quy nh v hình th c, n i dung con d u quy nh t i Quy t nh này, C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph ph i quy nh và yêu c u cơ s làm d u kh c thêm nh ng ký hi u c bi t có th phân bi t ư c d u th t, gi . Ký hi u c bi t này ph i r t kín, không làm thay i hình th c con d u. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 8: vi c qu n lý và s d ng d u nghi p v úng quy nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan, T ng c c H i quan yêu c u: 1. D u nghi p v h i quan ph i ư c kh c t i các cơ s kh c d u ã ư c cơ quan Công an cho phép kh c d u. 2. C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph ch u trách nhi m qu n lý ch t ch vi c kh c d u, c p phát d u, s d ng d u theo úng quy nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. nh kỳ, C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph quy nh cách óng d u nghi p v trên t khai h i quan và các lo i gi y t có liên quan t i t ng ơn v d phát hi n trư ng h p l i d ng óng d u gi .
  7. 3. Các lo i m u d u nghi p v ư c th ng nh t s d ng t ngày 01/01/2002. C c H i quan các t nh, thành ph thông báo cho các cơ quan liên quan và công b vi c s d ng d u nghi p v h i quan m i. T ngày 01/01/2002 các lo i d u nghi p v ban hành trư c ây không còn giá tr s d ng. C c H i quan các t nh, thành ph t ch c thu h i tiêu hu các d u nghi p v cũ và báo cáo T ng c c H i quan. 4. D u nghi p v h i quan m i ph i ư c ăng ký lưu chi u trư c khi ưa vào s d ng. Hình th c ăng ký lưu chi u th c hi n như sau: Chi c c H i quan thu c C c H i quan t nh, thành ph l p danh m c tên d u, s lư ng d u nghi p v và óng m i d u 3 l n trên danh m c gi v nơi ăng ký lưu chi u theo i u 2 c a Quy nh này. 5. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh t i Quy nh này và các quy nh khác c a pháp lu t liên quan s b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. PH L C B NG CÁC M U D U NGHI P V H I QUAN ÁP D NG T NGÀY 01/01/2002 (Kèm theo Quy nh kèm Quy t nh s 1200/2001/Q -TCHQ ngày 23 tháng 11 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan)
Đồng bộ tài khoản