Quyết định số 1205/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 1205/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1205/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng công trình sân vận động trung tâm thuộc khu liên hợp thể thao quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1205/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1205/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 9 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 1205/Q -TTG NGÀY 5 THÁNG 9 NĂM 2001 THÀNH L P BAN CH O XÂY D NG CÔNG TRÌNH SÂN V N NG TRUNG TÂM THU C KHU LIÊN H P TH THAO QU C GIA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m U ban th d c th thao và B trư ng B xây d ng t i Công văn s 144/UBTDTT-VP ngày 24 tháng 8 năm 2001 v vi c t ch c tri n khai xây d ng công trình Sân v n ng trung tâm. QUY T NNH: i u 1: Thành l p ban ch o xây d ng công trình sân v n ng trung tâm thu c Khu liên h p th thao qu c gia (g i t t là ban ch o công trình Sân v n ng trung tâm) c a Th tư ng Chính ph g m các thành viên sau ây: 1. Trư ng ban: ông Nguy n H ng Quân, Th trư ng B xây d ng 2. Phó trư ng ban thư ng tr c; ông Lương Qu c Dũng, Phó ch nhi m U ban th d c th thao 3. Phó trư ng ban: bà Nguy n Th Kim Ngân, Th trư ng B Tài chính 4. Các y viên: g m i di n c p V ho c tương ương c a các B , ngành, a phương: - Văn phòng Chính ph (V văn xã) - B Tài chính (V u tư) - B K ho ch và u tư (V Lao ng - Văn xã) - B Thương m i (V u tư) - U ban Th d c th thao (V K ho ch - Tài chính) - U ban nhân dân Thành ph Hà n i
  2. - Giám c Ban Qu n lý d án Khu liên h p th thao qu c gia i u 2: Nhi m v , quy n h n c a Ban Ch o công trình Sân v n ng trung tâm. 1. Nhi m v : - i u ph i, ki m tra các t ch c, ơn v tham gia xây d ng Sân v n ng trung tâm, k c các B , ngành, a phương liên quan, Ch u tư và các nhà th u b o m ch t lư ng công trình và ti n ã ra. - Ch p thu n ti n chi ti t xây d ng các ph n vi c, h ng m c công trình c a Sân v n ng trung tâm. 2. Quy n h n: - Th a y quy n c a Th tư ng Chính ph tr c ti p gi i quy t, x lý ho c báo cáo Th tư ng Chính ph gi i quy t, x lý các v n phát sinh trong quá trình xây d ng Sân v n ng trung tâm nh m b o m t t nh t các n i dung c a Quy t nh u tư d án xây d ng Sân v n ng trung tâm. - Khi c n thi t, yêu c u các cơ quan, ơn v báo cáo ho c gi i quy t các công vi c liên quan n xây d ng Sân v n ng trung tâm. - Tri u t p các cu c h p thư ng kỳ ho c b t thư ng gi i quy t các công vi c liên quan n xây d ng Sân v n ng trung tâm. - Ki n ngh khen thư ng các t p th và cá nhân có thành tích trong quá trình th c hi n nhi m v ư c giao. - Ki n ngh k lu t và b i thư ng trách nhi m v t ch t i v i các t p th và cá nhân vi ph m ti n , tiêu chuNn k thu t ho c ch t lư ng công trình, n i qui công trư ng trong quá trình th c hi n nhi m v ư c giao. i u 3: Ban ch o công trình Sân v n ng trung tâm có T công tác giúp vi c. Quy ch làm vi c c a Ban Ch o, s lư ng thành viên và nhi m v c a T công tác do Trư ng ban o quy t nh. Ban Ch o ư c s d ng con d u c a B Xây d ng trong quan h công tác. Ban Ch o không làm thay ch c năng qu n lý u tư xây d ng cơ b n c a B qu n lý ngành và ch u tư. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o ư c tính trong chi phí qu n lý d án Sân v n ng trung tâm. i u 4: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Ban Ch o s t gi i th khi công trình Sân v n ng trung tâm hoàn thành xây d ng, bàn giao ưa vào s d ng.
  3. i u 5: Trư ng Ban Ch o và các thành viên Ban Ch o công trình Sân v n ng trung tâm, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản