Quyết định số 1206/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
23
lượt xem
1
download

Quyết định số 1206/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1206/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1206/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 1206/Q -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 9 năm 2007 QUY T NNH V VI C THÀNH L P TRƯ NG I H C KINH T -K THU T CÔNG NGHI P TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o t i t trình s 9322/TTr-BGD T ngày 31 tháng 8 năm 2007 v vi c thành l p Trư ng i h c Kinh t - K thu t Công nghi p trên cơ s nâng c p Trư ng Cao ng Kinh t - K thu t Công nghi p I, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Trư ng i h c Kinh t - K thu t Công nghi p trên cơ s nâng c p Trư ng Cao ng Kinh t - K thu t Công nghi p I thu c B Công Thương. i u 2. Trư ng i h c Kinh t - K thu t Công nghi p là cơ s ào t o i h c tr c thu c B Công Thương và ch u s qu n lý nhà nư c v giáo d c c a B Giáo d c và ào t o. Trư ng i h c Kinh t - K thu t Công nghi p là ơn v s nghi p, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng theo quy nh c a pháp lu t; có tr s chính t t i thành ph Nam nh, t nh Nam nh, cơ s 2 t t i thành ph Hà N i. i u 3. Trư ng i h c kinh t - K thu t Công nghi p ho t ng theo i u l trư ng i h c do Th tư ng Chính ph ban hành. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các U ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Ban ch o liên ngành v VSATTP; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCB (5b).H 315
Đồng bộ tài khoản