Quyết định số 1206/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
4
download

Quyết định số 1206/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1206/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong dịch vụ hành chính công tại Sở Tài chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1206/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH ĐĂK LĂK NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1206/QĐ-UBND Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 05 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI SỞ TÀI CHÍNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương; Xét Tờ trình số 605/TTr-STC ngày 05/5/2008 của Sở Tài chính, về việc đề nghị phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” trong dịch vụ hành chính công kèm theo Đề án do Giám đốc Sở Tài chính ký ban hành ngày 05/5/2008; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 278/TTr-SNV-CCHC ngày 14 tháng 5 năm 2008, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong dịch vụ hành chính công tại Sở Tài chính (Đề án được Giám đốc Sở Tài chính ký ban hành ngày 05/5/2008), gồm 09 lĩnh vực: 1. Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 2. Phê duyệt giá trị dự toán và thông báo giá từ 100 triệu đồng đến 1.000 triệu đồng. 3. Xác định đơn giá thuê đất cho các tổ chức được Nhà nước cho thuê đất. 4. Thẩm tra phương án phân bổ dự toán chi ngân sách. 5. Thẩm định dự toán chi đầu tư phát triển rừng. 6. Thông báo dự toán chi chương trình 05 triệu ha rừng. 7. Cấp phát bù lỗ thủy lợi phí.
  2. 8. Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 9. Thẩm định phương án giải quyết đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm Ban hành quy chế quy định quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; quy định trách nhiệm của các bộ phận liên quan trong thực hiện cơ chế một cửa và trách nhiệm của cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở theo Đề án được phê duyệt. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; (báo cáo) - Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; (báo cáo) - TT Tỉnh ủy; (báo cáo) - TT HĐND tỉnh; (báo cáo) Lữ Ngọc Cư - CT, các PCT UBND tỉnh; - Như điều 3; - PCVP UBND tỉnh; - TT Tin học, TT Lưu trữ; - Các CVNC VP UBND tỉnh; - Lưu: VT,TH.
Đồng bộ tài khoản