Quyết định số 1208/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 1208/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1208/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1208/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** ******* Số: 1208/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Huỷ bỏ 8 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 3838: 1988 Xe đạp – Nan hoa và đai ốc nan hoa 2. TCVN 3844: 1983 Xe đạp – Xích 3. TCVN 3848: 1993 Xe đạp – Vành 4. TCVN 4953: 1989 Xe đạp – Thuật ngữ 5. TCVN 4954: 1989 Xe đạp – Yêu cầu an toàn 6. TCVN 4955: 1989 Xe đạp thiếu nhi – Yêu cầu an toàn 7. TCVN 4958: 1989 Xe đạp – Ren dùng cho mối ghép líp trên ổ bánh 8. TCVN 5510: 1989 Xe đạp – Yêu cầu an toàn – Phương pháp thử Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT.
  2. Trần Quốc Thắng
Đồng bộ tài khoản