Quyết định số 1208/QĐ-TTg

Chia sẻ: lawdt9

Quyết định số 1208/QĐ-TTg về việc thay đổi chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung Text: Quyết định số 1208/QĐ-TTg

TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
****** c l p - T do - H nh phúc
********

S : 1208/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 2000
QUY T NNH

V VI C THAY I CH U TƯ D ÁN U TƯ XÂY D NG VÀ KINH
DOANH H T NG K THU T KHU CÔNG NGHI P HÒA KHÁNH, THÀNH
PH À N NG

TH TƯ NG CHÍNH PH

Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992.
Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph v ban hành
Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao.
Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v
vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP
ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a
Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -
CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph .
Căn c Quy t nh s 343/Q -TTg ngày 18 tháng 4 năm 1998 c a Th tư ng Chính
ph v vi c thành l p và phê duy t d án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k
thu t Khu công nghi p Hòa Khánh, thành ph à N ng.
Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph à N ng (T trình s 2479/TT-
UB ngày 17 tháng 10 năm 2000) và ý ki n th m nh c a B trư ng B K ho ch và
u tư (T trình s 6708/BKH-KCN ngày 31 tháng 10 năm 2000).

QUY T NNH:

i u 1. Thay i ch u tư D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t
Khu công nghi p Hòa Khánh, thành ph à N ng t i Quy t nh s 343/Q -TTg
ngày 18 tháng 4 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph như sau:

Ch u tư cũ: Công ty H p doanh Xây l p và Kinh doanh nhà Qu ng Nam – à
N ng.

Ch u tư m i: Công ty Phát tri n và Khai thác h t ng Khu công nghi p à N ng
tr c thu c Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t à N ng.

i u 2. Ch t ch y ban nhân dân thành ph à N ng có trách nhi m hư ng d n vi c
xác nh và thanh toán các chi phí ã th c hi n c a d án gi a Công ty H p doanh
Xây l p và Kinh doanh nhà Qu ng Nam – à N ng v i Công ty Phát tri n và Khai
thác h t ng Khu công nghi p à N ng. Ch u tư m i vay v n ưu ãi d án
ư c tri n khai theo úng quy nh hi n hành.
i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký.

i u 4. Ch t ch y ban nhân dân thành ph à N ng, các B trư ng: B K ho ch
và u tư, B Tài chính, B Xây d ng, B Qu c phòng, B Công nghi p, B Khoa
h c, Công ngh và Môi trư ng, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng c c
trư ng T ng c c a chính, Trư ng Ban Qu n lý các Khu công nghi p và ch xu t à
N ng, Giám c Công ty H p doanh Xây l p và Kinh doanh nhà Qu ng Nam – à
N ng, Giám c Công ty Phát tri n và Khai thác h t ng Khu công nghi p à N ng,
Giám c Công ty Phát tri n và Khai thác h t ng Khu công nghi p à N ng và Th
trư ng các cơ quan liên quan, trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u
trách nhi m thi hành Quy t nh./.
KT. TH TƯ NG CHÍNH PH
PHÓ TH TƯ NG
Nguy n T n Dũng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản