Quyết định số 121/1999/QĐ-BNN-BVTV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 121/1999/QĐ-BNN-BVTV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 121/1999/qđ-bnn-bvtv', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 121/1999/QĐ-BNN-BVTV

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 121/1999/Q -BNN-BVTV Hà N i, ngày 25 tháng 8 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 121/1999/Q -BNN-BVTV NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 1999 V VI C ĂNG KÝ CHÍNH TH C VÀ ĂNG KÝ B SUNG M T S LO I THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Căn c i u 26, Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t công b ngày 15/2/1993. Căn c i u l qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh nh s 92/CP ngày 27/11/1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t. Xét ngh c a các ông C c tư ng C c b o v th c v t, V trư ng V Khoa h c công ngh và ch t lư ng s n ph m. QUY T NNH i u 1. Cho ăng ký chính th c 07 lo i thu c b o v th c v t vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m: 05 lo i thu c tr sâu, 01 lo i thu c tr c , 01 lo i thu c tr chu t. i u 2. Cho ăng ký b sung 35 lo i thu c b o v th c v t vào Danh m c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m: 18 lo i thu c tr sâu, 11 lo i thu c tr b nh h i cây tr ng, 04 lo i thu c tr c , 02 lo i thu c kích thích sinh trư ng cây tr ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. C c B o v th c v t ch u trách nhi m hư ng d n chi ti t cách s d ng an toàn và hi u qu các thu c b o v th c v t k trên. i u 4. Ông Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t; V trư ng V Khoa h c công ngh và CLSP, Th trư ng các ơn v thu c B và các t ch c xã h i, cá nhân trong nư c và ngư i nư c ngoài qu n lý s n xu t, kinh doanh, buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngô Th Dân
  2. ( ã ký) CÁC THU C B O V TH C V T Ư C ĂNG KÝ CHÍNH TH C VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 121/1999/Q -BNN-BVTV ngày 25 tháng 8 năm 1999 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNN) S Tên ho t ch t Tên thương m i M c ích xin Tên t ch c TT xin ăng ký xin ăng ký chính ăng ký chính th c th c Thu c tr sâu 1 Abamectin Vertimec1.8 - Sâu tơ h i b p EC/ND c i - Dòi c lá h i Novartis Vietnam cà chua Ltd 2 Acephate Lancer 75s n - Sâu cu n lá h i United Phosphorus, phNm lúa India Ltd. 3 Acephate Monster 40EC - Sâu cu n lá h i Công ty TNHH lúa Nông dư c i n Bàn t nh Qu ng Nam 4 Malathion Malate 73 EC - Sâu cu n lá h i Công ty thu c tr lúa sâu Sài gòn 5 Thiodicarb Larvin 75 WP - Sâu khoang h i Rhône-Poulenc AG l c Thu c tr c 1 Isoxaflutole Merlin 750 WG - C h i ngô Rhône-Poulenc AG Thu c tr chu t 1 Sulfur 33% + Woolf cygar 33% - Tr chu t Tesco lntenational Carbon Technicaland Sciencific Cooperation Ltd Budapet - Hungary CÁC THU C B O V TH C V T Ư C ĂNG KÝ B SUNG VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM
  3. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 121/1999/Q -BNN-BVTV ngày 25 tháng 8 năm 1999 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNN) S Tên thương m i Tên ho t ch t ã Lý do xin ăng ký Tên t ch c xin TT xin ăng ký có trong danh ăng ký m c Thu c tr sâu 1 Binhdan 95 WP Nereistoxin - Dòi c lá h i Jiangyin jianglian dưa chu t lndustry Trade Co. (Dymehypo) - Sâu v bùa h i cam 2 Bulldock 025 Cyfluthrin - B xít h i lúa Bayer Agritech Sài EC Gòn 3 Cascade * 5 EC Flufenoxuron - Tr nh n h i Cyanamid Ltd. cam - Tr nh n h i chè 4 Confidor 100 SL Imidacloprid - B trĩ h i xoài Bayer Agritech Sài Gòn - pR h i cam - Rày xanh h i xoài - R p v y h i cà phê 5 DC Tron Plus Petrleum sprayoil - Tr nh n h i Caltex Vietnam 98.8 EC cam 6 Dipel 6..4 DF Bacillus - Sâu tơ h i b p Abbott Austra-Asia thuringiensis- c i PTY var.kurstaki 7 Gaucho 020 FS Imidacloprid - i hàm lư ng Bayer Agritech Sài HC Gòn Gaucho 060 FS Imidacloprid - Tr b trĩ h i lúa - i hàm lư ng HC - Tr b trĩ h i lúa
  4. 8 Kinalux 25 BC Quinalphos - t tên United Phosphorus Ltd India - Sâu khoang h i l c 9 Lebaycid 50 EC Fenthion - B xít dài h i Bayer Aritech Sài lúa Gòn 10 Malathion + Malvate 21 EC - H n h p 2 ho t Cty TTS Sài Gòn Fenvalerate ch t (1 ho t ch t m i trong danh m c ăng ký chính th c t này) - Sâu khoang h i l c 11 Marshal 200 SC Carbosulfan - i hàm lư ng FMC International, sai, d ng thu c SA - Sâu c thân h i lúa 12 Metox 809 8 EC Cypermethrin - H n h p 2 ho t Công ty Thu c tr 2.0% + ch t ã có trong sâu B Qu c phòng Isoprocarb 6.0% DM - Sâu cu n lá h i lúa 13 Nibas 50 ND Febucarb - t tên (BPMC) - Tr r y nâu h i lúa 14 Nitox 30 EC Dimethoate - H n h p 2 ho t 27.0% + ch t ã có trong Cypermethrin danh m c 3.0% - Sâu cu n lá h i lúa 15 Perkill 50 EC Permethrin - t tên United Phosphorus Ltd India - Sâu xanh h i u xanh 16 Sát trùng ơn Nereistoxin - i d ng thu c Công ty Thu c tr (sát trùng an) (Dymehypo) sâu 5H - Sâu c thân h i lúa - B Qu c phòng
  5. 17 Selecron 500 EC Profenofos - R y xanh h i Novanrtis Vietnam chè Ltd 18 Thuricide OF 36 Bacillus - Sâu tơ h i b p SDS Biontech K.K BIU thuringienisis c i Japan var.kurstaki Thu c tr b nh 1 ng oxyclorua Copper - i hàm lư ng Công ty thu c sát 80 BTN oxychloride ho t ch t trùng Vi t Nam - Tr gi sương mai h i dưa chu t ng oxyclorua Copper - i hàm lư ng 80 BTN oxychloride ho t ch t - B nh m c sương h i nho ng oxyclorua Copper - i hàm lư ng 50HP oxychloride ho t ch t - Sương mai cà chua ng oxycloua Copper - i hàm lư ng 50HP oxychloride ho t ch t - B nh ph n tr ng h i chôm chôm 2 Antracol 70 WP Propineb - B nh gi sương Bayer Agritech Sài mai h i dưa Gòn - B nh m lá cà chua 3 Bayfidan 250 Triadimenol - B nh ph n tr ng Bayer Agritech Sài EC h i chôm chôm Gòn 4 Binhtaxyl 25 EC Metalaxyl - t tên Jiangyin Jianglian Industry Trade Co. - B nh sương mai Ltd. khoai tây 5 Bonanza 100 Cyproconazole - B nh m lá h i Novartis Vietnam DD l c Ltd. - B nh r s t h i cà phê
  6. 6 COC 85 WP Copper - t tên Tan Quy Co. oxychoride - B nh sơng mai cà chua 7 Cupenix 80 Mancozeb 37% + - H n h p 2 ho t Công ty Thu c sát BTN Copper ch t ã có trong trùng Vi t Nam danh m c Oxychloride 43% - B nh m c sương h i cà chua 8 Eolicur 250 EW Tebuconazole - Tr b nh m lá Bayer Agritech Sài hành Gòn (Terbuconazole) - B nh khô v n h i lúa 9 Manage 5WP Imibenconazole - i hàm lư ng Hokko Ltd. Japan ch t - B nh ph ng lá chè 10 Monceren 250 Pencycuron - Ch t o cây con Bayer Agritech Sài SC h il c Gòn 11 Stamer 20 WP Oxolinic acid - Tr b nh b c lá Sumitomo Chem lúa Co., Ltd Thu c tr c 1 Kocin 60EC Butachlor - t tên Jiangyin Jianglian lndustry Trade Co., - Tr c h i lúa Ltd 2 Niphosate 480 Glyphosate - Tr c h i cao Công ty thu c tr SL su sâu Isopropylamine B Qu c phòng salt 3 Pro - amine 2.4D - i hàm lư ng lmaspro Resources 48SL ho t ch t, d ng Sdn Bhd Malaysia - Tr c h i lúa 4 Riceguard 22 Anilofos 22.89% - H n h p 2 ho t Agrevo GmbH SC ch t ã có trong Germany + Ethoxysulfuron danh m c 0.87% - Tr c h i lúa Kích thích sinh trư ng cây tr ng
  7. 1 Progibb 10SP Gibberellc acid - i hàm lư ng Tan Quy Co., ho t ch t, d ng TP.HCM - Kích thích sinh trư ng cà chua Progibb T20 Gibberellic acid - Kích thích sinh tablet trư ng lúa - Kích thích sinh trư ng nho 2 Vimogreen Acid Gibberellic - Kích thích sinh Công ty thu c sát 1.34DD trư ng lúa trùng Vi t Nam + ZnSO4 + MnSO4 - Kích thích sinh trư ng nho + CuSO4 + NPK - Kích thích sinh + FeSO4 + Borax trư ng c i xanh
Đồng bộ tài khoản