Quyết định số 121/1999/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 121/1999/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 121/1999/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi mức giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 121/1999/QĐ-TCHQ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 121/1999/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 16 tháng 4 năm 1999 QUY T Đ NH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 121/1999/QĐ-TCHQ NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 1999 V VI C S A Đ I M C GIÁ TÍNH THU T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c th m quy n và nguyên t c xác đ nh giá tính thu quy đ nh t i Đi u 7 Ngh đ nh 54/CP ngày 28/8/1993 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Đi u 3 Quy t đ nh 918-TC/QĐ/TCT ngày 11 tháng 11 năm 1997 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành B ng giá mua t i thi u t i c a kh u; Căn c vào b ng giá ban hành kèm theo Quy t đ nh s 590A/1998/QĐ-BTC ngày 29 tháng 4 năm 1998 c a B trư ng B Tài chính; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Ki m tra thu thu XNK; QUY T Đ NH Đi u 1. Đi u ch nh m c giá tính thu các m t hàng xe máy CM125, d u g i đ u, xà phòng thơm, g ch lát n n, g ch nung tráng men, c quy, b vòi t m hoa sen, ch u r a, thép lá tráng k m, nhôm quy đ nh t i b ng giá t i thi u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 590A/1998/QĐ/BTC ngày 29 tháng 4 năm 1998 c a B trư ng B Tài chính trong ph m vi tăng gi m 10% cho sát v i giá mua th c t , c th là: 1. Xe máy hi u Honda CM125 2.700,00 USD/c 2. D u g i đ u đã đóng trong các lo i bao bì đ bán l : - Do G7 s n xu t 3,60 USD/lít - Do các nư c khác s n xu t 2,5 -- 3. Xà phòng thơm: - Do G7 s n xu t 3,60 USD/kg - Do các nư c khác s n xu t 2,5 -- 4. G ch lát n n ch ng trơn - Do các nư c khác s n xu t 6,30 USD/m2 5. G ch nung tráng men (Ceramic):
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Do các nư c khác s n xu t 5,40 USD/m2 6. c quy dùng cho xe máy: - Lo i do G7 s n xu t: * Lo i c quy nư c: + Lo i 6V 3,60 USD/bình + Lo i 12V 13,5 -- * Lo i c quy khô (đ nư c m t l n) 12V 21,60 USD/bình 7. B vòi t m hoa sen - Lo i đôi (hai đư ng nư c vào): * Đi u ch nh b ng c n g t: + Do G7 s n xu t 45,00 USD/b 8. B vòi ch u r a - Lo i đôi (hai đư ng nư c vào): * Đi u ch nh b ng c n g t: + Do G7 s n xu t 31,50 USD/b 9. Thép lá tráng k m, nhôm... - Do G7 s n xu t: * Lo i dày dư i 0,25 mm 825,00 UDS/t n * Lo i dày t 0,25 đ n dư i 0,35 mm 770,00 -- * Lo i dày t 0,35 đ n dư i 0,47 mm 715,00 -- Đi u 2. Khung giá này thay th khung giá m t hàng cùng lo i quy đ nh t i B ng giá 590A/1998/QĐ/BTC ngày 29/4/1998 c a B Tài chính, áp d ng th ng nh t k t ngày 25/4/1999. Đi u 3. Các Ông C c trư ng C c Ki m tra thu thu XNK, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Ph m Văn Dĩnh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản