Quyết định số 121/2002/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
56
lượt xem
1
download

Quyết định số 121/2002/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 121/2002/QĐ-BNN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành lĩnh vực công nghiệp rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 121/2002/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 121/2002/QĐ-BNN Hà N i, ngày 22 tháng 11 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH LĨNH V C CÔNG NGHI P R NG B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và PTNT; Căn c Quy ch l p, xét duy t và ban hành tiêu chu n ngành ban hành kèm theo Quy t đ nh s 135/1999-QĐ-BNN-KHCN ngày 01 tháng 10 năm 1999; Theo đ ngh c a ông V trư ng V Khoa h c công ngh và Ch t lư ng s n ph m, QUY T Đ NH: Đi u 1: Nay ban hành kèm theo quy t đ nh này 5 tiêu chu n ngành lĩnh v c công nghi p r ng: - 04TCN 52 - 2002 - Dăm g . Yêu c u k thu t chung; - 04TCN 53 - 2002 - Thi t b gia công g . Máy ép nhi t. Yêu c u k thu t chung; - 04TCN 54 - 2002 - Thi t b gia công g . Máy ép nhi t. Yêu c u an toàn; - 04TCN 55 - 2002 - Thi t b gia công g . Máy băm dăm. Yêu c u k thu t chung; - 04TCN 56 - 2002 - Thi t b gia công g . Máy băm dăm. Yêu c u an toàn. Đi u 2: Năm tiêu chu n trên có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành. Đi u 3: Các ông: Chánh văn phòng B , V trư ng V khoa h c công ngh và Ch t lư ng s n ph m, Th trư ng các đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc. ***** ***** TIÊU CHU N NGÀNH 04TCN 52 – 2002 DĂM G - YÊU C U K THU T CHUNG Wood chips - General technical requirements. (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 121 /2002/QĐ/BNN ngày 22 tháng 11 năm 2002) 1 Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này áp d ng cho các lo i dăm g dùng làm nguyên li u s n xu t b t g làm gi y và ván s i. 2 Tiêu chu n trích d n: TCVN 1072-71 G . Phân nhóm theo tính ch t cơ lý.
 2. TCVN 4812-89 Ván s i. Thu t ng và đ nh nghĩa. TCVN 5146-90 Công nghi p khai thác g . S n ph m khai thác. Thu t ng và đ nh nghĩa. 3 Thu t ng và đ nh nghĩa: 3.1 Đ nh nghĩa: Dăm g là nh ng m nh g thu đư c sau khi băm có hình dáng và kích thư c nh t đ nh theo yêu c u. 3.2 G t n d ng là các lo i g không dùng đư c đ ch bi n thành g thương ph m. 3.3 Ván s i theo TCVN 4812-89. 4 Yêu c u k thu t: 4.1 G dùng làm nguyên li u đ băm dăm: 4.1.1 Các lo i g t thân cây, cành cây có đư ng kính không l n hơn 180 mm. 4.1.2 Các lo i ph li u và th ph m là g t quá trình ch bi n cơ gi i. 4.1.3 Các lo i g trên ph i đáp ng yêu c u ch t lư ng c a dăm. 4.1.4 Kh i lư ng th tích c a g n m trong kho ng t 0,4 đ n 0,6 g/cm3. 4.2 Kích thư c c a dăm g (theo b ng 1): B ng 1 - Kích thư c dăm g . Kích thư c tính b ng Chi u r ng Chi u dày milim t (Theo chi u ngang th g ) Chi u dài (Theo chi u d c th g ) 20 ÷ 35 25 ÷ 35 3÷7 4.2.1 T l dăm g h p cách theo b ng 1 không nh hơn 85%. 4.2.2 T l các dăm g có kích thư c không phù h p v i b ng 1 không đư c l n hơn 15%, trong đó: Chi u dài không l n hơn 60 mm. Chi u r ng không l n hơn 50 mm. Chi u dày không l n hơn 10 mm. 4.3 Ch t lư ng dăm g : 4.3.1 Dăm g ph i s ch, đư c l n các lo i t p ch t cơ h c như: đ t, cát, đá, s i, than, mùn cưa, kim lo i, thu tinh, sành s ... nhưng không quá 1%. 4.3.2 V cây còn sót l i trong dăm g không vư t quá 10%. 4.3.3 Đ m quy đ i kh i lư ng dăm g là 50%. 4.4 Qui đ nh khác: Tuỳ theo m c đích s d ng dăm g , khách hàng và nhà s n xu t có th tho thu n riêng. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc TIÊU CHU N
 3. NGÀNH 04TCN 53 – 2002 THI T B GIA CÔNG G - MÁY ÉP NHI T - YÊU C U K THU T CHUNG Wood working equipment - Hot press - General technical requirements (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 121 /2002/QĐ/BNN ngày 22 tháng 11 năm 2002) 1.Ph m vi áp d ng: Tiêu chu n này qui đ nh yêu c u k thu t chung cho các lo i máy ép nhi t dùng đ s n xu t các lo i ván nhân t o theo phương th c công ngh ép gián đo n. Các lo i máy này đư c s d ng nơi có khí h u bình thư ng. Tiêu chu n này không áp d ng đ i v i các lo i máy ép nhi t dùng đ s n xu t ván nhân t o theo phương th c công ngh ép liên t c. 2 . Tiêu chu n trích d n: - TCVN 4723:89 Thi t b gia công g - Yêu c u chung v an toàn đ i v i k t c u máy. - TCVN 2248:77 Ren h mét. Kích thư c cơ b n. - TCVN 1917:93 Ren h mét. L p ghép có đ h . Dung sai. - TCVN 2511:95 Nhám b m t. Thông s cơ b n và tr s . - TCVN 2245:91 H th ng dung sai và l p ghép. Mi n dung sai và l p ghép thông d ng. - TCVN 257:85 Kim lo i. Xác đ nh đ c ng theo phương pháp rocven thang A, B và C. - TCVN 4922:89 Ti ng n. Xác đ nh các đ c tính n c a máy trong trư ng âm t do trên m t ph ng ph n x âm. Phương pháp đo k thu t. - TCVN 3830:83 Tài li u thi t k . Tài li u s d ng s n ph m. - TCVN 6158:96 Đư ng ng d n hơi nư c nóng. Yêu c u an toàn. 3. TCVN 6008:95 Thi t b áp l c. M i hàn. Yêu c u k thu t và phương pháp th . Yêu c u k thu t: 3.1 Yêu c u chung: 3.1.1 Thông s và kích thư c cơ b n, các ch tiêu đ chính xác c a máy ép và phương pháp ki m các ch tiêu này đư c qui đ nh theo các tiêu chu n c a các ki u máy c th . 3.1.3 3.1.2 Các yêu c u v an toàn cho k t c u máy ph i phù h p v i TCVN 4723 -89. 3.1.4 Khi xu t xư ng m i m t máy ph i có đ b ph tùng, chi ti t thay th c n thi t kèm theo máy. Danh m c và s lư ng c a chúng qui đ nh trong tài li u s d ng máy. Ph tùng, d ng c và các chi ti t thay th c a m t máy ép ph i l p l n đư c. Chú thích: Tiêu chu n này không áp d ng cho các chi ti t ph i s a rà khi l p ráp. 3.2 Yêu c u v k t c u: 0 3.2.1 Đ i v i các b ph n c a máy làm vi c trong các vùng có nhi t đ l n hơn 45 C ph i có cơ c u b o v ho c đư c ch t o b ng v t li u ch u nhi t. 3.2.2 H th ng gia nhi t c a máy cho phép s d ng b ng đi n, d u ch u nhi t ho c b ng hơI 0 nư c quá nhi t nhưng ph i b o đ m nhi t đ c a bàn ép l n hơn 100 C, chênh l ch nhi t đ gi a các m t bàn ép không đư c l n hơn +-5oC. Đ i v i các máy s d ng h th ng gia nhi t b ng hơi nư c, khi thi t k h th ng này áp su t hơi ph i n m trong gi i h n t 2 at đ n 6 at . 3.2.3 K t c u c a các cơ c u đi u ch nh và hi u ch nh không cho phép có kh năng t tháo l ng làm thay đ i v trí cu các chi ti t đi u ch nh. 3.2.4 Các m i ghép k p ch t c a máy ép ph i có cơ c u ch ng t n i l ng và t tháo chi ti t. 3.2.5 Các thi t b hãm dùng đ d ng các cơ c u làm vi c c a máy (xi lanh, tr c, bàn ép v.v...) đư c thi t k d a trên tác d ng c a l c ma sát ph i có m t cơ c u phanh đư c đi u khi n riêng không ph thu c vào h th ng năng lư ng chung c a máy. 3.2.6 Các trư t đi u ch nh đư c và đư ng hư ng c a xi lanh, đư ng hư ng c a bàn ép ph i có đ lư ng d tr đ đi u ch nh khi b mài mòn t i gi i h n cho phép.
 4. 3.2.7 Các cơ c u đi u ch nh ki u vít và nêm ph i có đ lư ng d tr theo chi u dài đáp ng cho đ mài mòn c a các chi ti t đư c đi u ch nh. 3.2.8 Các đư ng ng c a thi t b đi n, thu l c và khí nén, hơi phía ngoài c a máy có đư ng kính đ n 30mm ph i đư c b trí theo đư ng bao máy có xét đ n yêu c u v th m m k thu t. 3.2.9 Nhi t đ các bàn ép ph i đ ng đ u đ b o đ m đư c ch t lư ng c a ván. Đ chêch l ch 0 nhi t đ t i các đi m c a bàn ép không đư c l n hơn +-0,5 C. 3.2.10 Kho ng m gi a hai bàn ép không đư c nh hơn 200 mm. 3.2.11 Trong th i gian làm vi c, h th ng c p ch t bôi trơn, ch t làm ngu i và ch t l ng làm vi c ph i b o đ m thông su t và c p các ch t này liên t c ho c có chu kỳ đ n v trí đã đ nh đ s lư ng yêu c u. 3.2.12 Cho phép l p đ t trên máy các b ng có sơ đ phân b các v trí bôi trơn và ch rõ đ nh kỳ bôi trơn và ch d n s lư ng đi n đ y c a chúng. Các v trí đư c bôi trơn ph i có các kí hi u tương ng. Ph i chú ý l p đ t các cơ c u bôi trơn các chi ti t làm vi c nhi u c a h truy n d n thu l c và hơi. 3.2.13 Đ tránh s ngưng t , các đư ng ng d n chính c a các thi t b ch u d u, hơi quá nhi t ph i đư c l p đ t v i đ nghiêng 1:500 theo hư ng c p. 3.2.14 Truy n d n đ c l p c a các xi lanh ph i ng ng đ ng th i v i s d ng máy . 2 3.2.15 Áp su t ép không đư c nh hơn 8 kg/cm và luôn luôn ph I n đ nh trong su t quá trình ép. 3.3 Yêu c u v ch t lư ng c a v t li u: 3.3.1 Ph i kh ng su t dư c a các chi ti t đúc và các chi ti t hàn trư c khi gia công cơ h c. 3.3.2 V t đúc không đư c có các khuy t t t làm gi m ch c năng ho c làm x u hình dáng bên ngoài c a máy . 3.3.3 Các v t đúc và v t rèn ch u t i quan tr ng ph i có phi u ki m tra ch t lư ng so v i các yêu c u k thu t đ ra c a thi t k . 3.3.4 Các đư ng hư ng c a máy ép đư c ch t o b ng thép có gi i h n b n không th p hơn 2 600MPa (600 N/mm ). 3.3.5 Đ chêch l ch v đ c ng gi a ph n c ng nh t và ph n m m nh t trên cùng m t đư ng hư ng không đư c vư t quá: + 15HB đ i v i đư ng hư ng có chi u dài đ n 2000mm + 20HB đ i v i đư ng hư ng có chi u dài l n hơn 2000mm đ n 3500mm. 3.3.6 Các bàn ép ph i đư c ch t o b ng v t li u b o đ m có tính năng ch u nhi t, ch ng ăn mòn và có đ b n nhi t. 3.4 Yêu c u v ch t lư ng gia công: 3.4.1 Trên b m t gia công c a các chi ti t không cho phép có các v t xư c, n t và các hư h ng cơ khí khác làm gi m ch t lư ng s d ng và đ b n c a máy. 3.4.2 Các chi ti t ren không đư c có các v t lõm, v t xư c trên b m t. Ren ph i đư c ch t o theo TCVN 2248:77 và có mi n dung sai 8g và 7 H theo TCVN 1917:93 n u trên b n v gia công không ch d n. 3.4.3 Các b m t c o không đư c đ l i các v t gia công cơ gi i. V t c o c a các b m t đư ng hư ng và các b m t b c trư t ph i đ u đ n theo chi u sâu . 3.4.4 Khi ki m b ng t m ki m ho c b ng các chi ti t đ i ti p có bôi b t m u ph i b o d m s v t ti p xúc theo ch d n c a tài li u s d ng theo t ng ki u máy c th . Đ nhám b m t c a các chi ti t cơ b n theo TCVN 2511: 95 không đư c th p hơn các tr s ch d n trên b ng 2 B ng 2 - Đ nhám b m t. Tr s đ nhám Ra,µm µ Tên chi ti t
 5. B m t thân máy ch l p lăn, trư t 0.63 B m t đư ng hư ng 1,25 B m t làm vi c c a xi lanh 0,63 Sai l ch gi i h n không ch d n trên b n v c a các chi ti t gia công theo 3.4.5 TCVN 2245-91: l H14, tr c H14, còn l i_. T t c các vít và đai c thư ng hay tháo v n khi s d ng máy ph i đư c nhi t luy n đ t đ c ng không th p hơn 35 HRC. 3.5 Yêu c u v l p ráp: 3.5.1 Khi l p ráp chi ti t, không cho phép l p đ m trong m i ghép n u các chi ti t đ m này không đư c qui đ nh trong các b n v l p ráp. 3.5.2 Đ i v i các chi ti t có m i ghép c đ nh nh hư ng đ n đ chính xác c a máy ép nhi t, khe h gi a các b m t n i ti p đã gia công c a các chi ti t này không đư c l t căn lá có chi u dày 0,04 mm, n u trong các b n v l p không có các yêu c u cao hơn v ch t lư ng m i ghép. Chú thích 1 - Khi ki m khe h gi a các b m t đ i ti p, cho phép l t căn lá không l n hơn 1/3 chi u r ng c a b m t đ i ti p nhưng không đư c l n hơn chi u dài chung. T ng chi u dài khe h riêng không đư c l n hơn 10% chi u dài chung. 3.5.3 Hành trình ch t trong các cơ c u truy n đ ng c a b ph n đi u khi n không đư c l n hơn t ng khe h tính toán l n nh t cho phép c a các chi ti t trong truy n đ ng như: C p truy n đ ng vít - đai c; b truy n bánh răng; b truy n tr c vít, kh p n i và các chi ti t khác. 3.5.4 Các m i ghép và các n p có k t c u tháo m đ đi u ch nh và hi u ch nh máy, không đư c ghép ch t b ng phương pháp tán c ng. 3.5.5 Các ng d n d u ho c d n hơi không đư c có các v t g y v trí u n và ph i đư c k p ch c ch n. T i v trí k p ng d n không đư c b p ho c móp. 3.5.6 K t c u c a bao che b o v đai truy n ph i đ m b o kh năng thay th , đi u ch nh đai truy n d dàng, thu n l i và không c n tháo d các b ph n khác c a máy. 3.6 Yêu c u v trang s a d ng ngoài c a máy: 3.6.1 T t c các b m t ngoài và trong, không gia công c a chi ti t máy ph i đư c sơn lót ch ng g , sơn ph b o v . 3.6.2 Trư c khi sơn lót ph i làm s ch g , cát khuôn, nh ng v t d u m và nh ng ch t b n khác trên b m t chi ti t. Ph i làm nh n nh ng ch m p mô có nh hư ng đ n v đ p c a máy. 3.6.3 Không đư c sơn các b m t đã đư c gia công và đư ng ghép n i các chi ti t (thân, n p, v máy). 3.6.4 Đ u vít và đai c thư ng hay v n khi máy làm vi c không đư c ph sơn. không đư c sơn các ng d n b ng ch t d o. 3.6.5 Các ch t đ nh v không đư c nhô ra kh i m t chi ti t quá 0.5 đư ng kính ch t. 3.6.6 Đ u mút c a vít và vít c y không đư c nhô ra kh i đai c quá 0.5 đư ng kính vít. 3.6.7 M t tr c a đ u vít chìm không đư c ti p xúc tr c ti p v i m t bên c a l ch a đ u vít. 3.6.8 Đư ng phân tách gi a các n p tháo đư c sau khi sơn ph i đư c khía th ng. 4 Qui t c nghi m thu và phương pháp ki m: 4.1 Qui t c nghi m thu: Máy khi xu t xư ng ph i qua ki m giao nh n xí nghi p ch t o. Ki m giao nh n bao g m: a) Ki m tra hình dáng bên ngoài. b) Ki m máy ch y không t i. d) c) Ki m máy ch y có t i.
 6. e) Ki m máy theo ch tiêu đ chính xác. f) Ki m h th ng ch u áp l c (H th ng thu l c, H th ng c p hơi) theo các quy đ nh hi n hành. Ki m đ đ ng đ u c a nhi t đ . 4.2 Phương pháp ki m: 4.2.1 Ki m các kích thư c c a máy b ng các d ng c thông thư ng và chuyên dùng. 4.2.2 Ki m đ c ng c a các chi ti t theo TCVN 257- 85. 4.2.3 Các thông s nhám b m t c a các chi ti t đư c ki m b ng cách so sánh v i m u đo đ nhám ho c d ng c đo v n năng. 4.2.4 Hình dáng ngoài c a máy ph i đư c ki m: 4.2.4.1 S phù h p các đi u qui đ nh v trang s a dáng ngoài và theo các yêu c u c a ph n 3.5. 4.2.4.2 Ki m s hi n có c a vít n i đ t. 4.2.5 Ki m máy ch y không t i và có t i . 1. Khi ki m máy ch y không t i và có t i ph i ti n hành như sau: 2. Ki m s làm vi c c a h th ng bôi trơn và làm ngu i. 3. Ki m s làm vi c c a các cơ c u đi u ch nh, thi t b đi n, thi t b thu l c và h th ng gia nhi t. 4. Ki m đ tin c y c a cơ c u b o hi m. 5. Ki m nhi t đ c a tr c, nhi t đ c a bàn ép, đ dãn n c a bàn ép. 6. Ki m công su t l n nh t c a truy n d n không t i c a chuy n đ ng chính. Cho máy ch y đ n khi m c đ nhi t đ c a tr c và môi trư ng xung quanh đ t tr ng thái n đ nh. 7. Ki m s phù h p v i các yêu c u v an toàn đ i v i k t c u máy theo TCVN 4723:89 và theo tài li u s d ng. Ki m áp l c ép và s n áp. 4.2.6. Ki m đ chính xác c a máy. 4.2.6.1. Yêu c u chung. 1) Ki m đ chính xác c a máy ph i đư c ti n hành sau khi ki m máy không t i và có t i. Vi c ki m các chi ti t máy và các b ph n máy ph i đư c ti n hành trong quá trình ch t o ho c l p máy. 2) Vi c l p đ t máy trư c khi ki m đ chính xác, cân b ng máy b ng Nivô ph i đư c ti n hành theo các tài li u hư ng d n s d ng máy. 3) Các đi u ch nh c n thi t c a máy ph i đư c ti n hành trư c khi ki m máy. Trong th i gian ki m máy không cho phép th c hi n b t kỳ m t đi u ch nh nào tr trư ng h p đư c qui đ nh trong tài li u s d ng máy. 4) Không cho phép tháo máy trong quá trình ki m đ chính xác. 5) Chú thích 2 - Có th tháo các bao che và các ph tùng khác tháo đư c kèm theo máy n u vi c tháo này không nh hư ng đ n đ chính xác c a máy. Các máy đư c v n chuy n d ng tháo r i, ph i đư c ki m đ chính xác sau khi l p đ t, cân b ng, đi u ch nh xong máy t i nơi s d ng.Trong trư ng h p này các yêu c u v n n móng máy và s l p đ t máy trên móng ph i phù h p v i ch d n trong tài li u hư ng d n s d ng . 6) Ki m đ chính xác làm vi c c a máy ph i ti n hành b ng cách gia công s n ph m m u. Các kích thư c, hình dáng và các yêu c u c a s n ph m m u đư c qui đ nh trong tài li u s d ng máy. 4.2.6.2 Phương pháp ki m đ chính xác 1) Các phương ti n đo dùng đ ki m đ chính xác máy ph i đư c ki m đ nh và có gi y ch ng nh n.
 7. 2) Khi qui đ nh dung sai giá tr sai l ch gi i h n, trong các trư ng h p c th ph i l y theo chi u dài đã cho ho c l y theo chi u dài 1000mm ho c 100mm. 3) Ki m đ ph ng m t làm vi c c a bàn ép a) Sai l ch gi i h n : 0, 2 mm trên chi u dài 1000mm; b) Cách ki m 4) Đ t thư c ki m lên trên b m t c a bàn ép theo các hư ng khác nhau. Dùng căn lá đo khe h gi a m t làm vi c c a thư c ki m và m t làm vi c c a bàn ép. So sánh v i giá tr sai l ch gi i h n. Ki m đ vuông góc c a hành trình (đư ng tâm xi lanh so v i b m t c a bàn ép) Sai l ch gi i h n: 0,3mm trên chi u dài đo 1000mm Trên b m t xi lanh đ t ke 3, k p đ ng h so 1 lên bàn ép sao cho mũi đo c a đ ng h ti p xúc vuông góc v i m t đo c a ke (ph i c đ nh bàn ép). H xi lanh xu ng v trí th p nh t . Dùng tay đi u ch nh xi lanh ch y h t hành trình. Sai l ch v đ vuông góc đư c xác đ nh b ng hi u đ i s l n nh t c a s ch c a đ ng h so trong hai m t ph ng vuông góc v i nhau trên su t hành trình c a xi lanh 5) Ki m đ đ ng ph ng gi a các b m t c a xi lanh a) Dung sai qui đ nh trong b ng 1; b) Cách ki m (xem hình 1, 2 và 3). Trên m t làm vi c c a hai xi lanh ngoài cùng đ t thư c ki m 1 trên hai g i đ 2 có cùng chi u cao. (căn m u ). Khe h gi a m t xi lanh và m t làm vi c c a thư c đư c đo b ng căn lá. Sai l ch đ đ ng ph ng đư c xác đ nh b ng hi u đ i s l n nh t c a k t qu đo trong m i hư ng. B ng 1 Kích thư c tính b ng Đ n 1000 L n hơn 1000 đ n 1250 milim t Chi u dài đo,mm Dung sai 0,15 0,17 1. Bàn ép; 2. Xi lanh Ki m đ song song m t xi lanh v i m t bàn ép Trên m t xi lanh (s d ng xi lanh n m gi ) đ t giá đ ng h đo sao cho mũi đo c a đ ng h ti p xúc vuông góc v i m t dư i c a bàn ép. D i ch giá đ ng h so v i m t trư c c a máy ép. H m t xi lanh xu ng v trí th p nh t. Ti n hành đo. Sai l ch v đ song song đư c xác đ nh b ng hi u l n nh t c a s ch c a đ ng h so v trí trên cùng và v trí dư i cùng c a m t xi lanh trong hai m t ph ng vuông góc v i nhau. 5 Tài li u s d ng và b o hành máy:
 8. 5.1 Tài li u s d ng máy ph i đư c trình bày phù h p v i các yêu c u c a TCVN 3830:83. 5.2.Tuỳ theo đi u ki n c a cơ s s n xu t và theo t ng ki u máy ép c th , các t ch c ch t o ph i qui đ nh th i gian b o hành máy và ph i ghi rõ trong tài li u s d ng B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc. TIÊU CHU N NGÀNH 04TCN 54 – 2002 THI T B GIA CÔNG G - MÁY ÉP NHI T - YÊU C U AN TOÀN Wood working equipment - Hot Press - Safety requirements (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 121 /2002/QĐ/BNN ngày 22 tháng 11 năm 2002) 1 Ph m vi áp d ng: Tiêu chu n này quy đ nh nh ng yêu c u chung v an toàn đ i v i thi t k , k t c u và s d ng máy ép nhi t gia nhi t b ng đi n, hơi nư c, ho c d u đ s n xu t ván nhân t o theo công ngh ép gián đo n. Tiêu chu n này không áp d ng đ i v i máy ép nhi t đ s n xu t ván nhân t o theo phương th c công ngh ép liên t c. 2 Tiêu chu n trích d n: TCVN 2293-78 Gia công g . Yêu c u chung v an toàn. TCVN 2290-78 Thi t b s n xu t. Yêu c u chung v an toàn. TCVN 2291-78 Phương ti n b o v ngư i lao đ ng. Phân lo i. TCVN 2287-78 H th ng tiêu chu n an toàn lao đ ng. TCVN 2288-78 Các y u t nguy hi m và có h i trong s n xu t. Phân lo i. TCVN 2289-78 Quá trình s n xu t. Yêu c u chung v an toàn. TCVN 4723-89 Thi t b gia công g . Yêu c u chung v an toàn đ i v i k t c u máy. TCVN 4756-89 Quy ph m n i đ t và n i không thi t b đi n. TCVN 3985-99 Ti ng n. M c n cho phép. TCVN 4717-89 Thi t b s n xu t. Che ch n an toàn. Yêu c u chung. TCVN 4979-89 Màu s c tín hi u và d u hi u an toàn. 20TCN 46-84 Ch ng sét cho các công trình xây d ng. TCVN 6004-1995 N i hơi. Yêu c u k thu t an toàn v thi t k , k t c u, ch t o. TCVN 6005-1995 N i hơi. Yêu c u k thu t an toàn v thi t k , k t c u, ch t o. Phương pháp th . TCVN 6006-1995 N i hơi. Yêu c u k thu t an toàn v l p đ t, s d ng, s a ch a. TCVN 6007-1995 N i hơi. Yêu c u k thu t an toàn v l p đ t, s d ng, s a ch a. Phương pháp th . TCVN 6008-1995 Thi t b áp l c. M i hàn. Yêu c u kĩ thu t và phương pháp th . TCVN 6153-1996 Bình ch u áp l c. Yêu c u k thu t an toàn v thi t k , k t c u, ch t o. TCVN 6154-1996 Bình ch u áp l c. Yêu c u k thu t an toàn v thi t k , k t c u, ch t o. Phương pháp th . TCVN 6155-1996 Bình ch u áp l c. Yêu c u k thu t an toàn v l p đ t, s d ng, s a ch a. TCVN 6156-1996 Bình ch u áp l c. Yêu c u k thu t an toàn v l p đ t, s d ng, s a ch a. Phương pháp th .
 9. TCVN 6158-1996 Đư ng ng d n hơi và nư c nóng. 3 Thu t ng và đ nh nghĩa: Trong tiêu chu n này dùng các thu t ng và đ nh nghĩa sau: 3.1 Máy ép nhi t: là máy đ s n xu t ván nhân t o đư c gia nhi t b ng các lo i năng lư ng khác nhau như năng lư ng đi n, năng lư ng hơi nư c. 3.2 Máy ép nhi t b ng hơi nư c: là máy máy ép nhi t dùng năng lư ng hơi nư c đ cung c p nhi t đ cho bàn ép. 3.3 Máy ép nhi t b ng đi n: là máy ép nhi t s d ng năng lư ng đi n đ cung c p nhi t đ cho bàn ép. 4 Yêu c u chung: 4.1 Máy ép nhi t ph i đư c thi t k theo các yêu c u an toàn trong tiêu chu n này và các yêu c u trong tiêu chu n TCVN 4723-89. 4.2 Máy ép nhi t khi xu t xư ng ph i có đ y đ tài li u k thu t và n i quy, hư ng d n v n hành an toàn đi kèm. 4.3 Máy ép nhi t ch đư c phép đưa vào v n hành khi đ m b o các ch tiêu v an toàn và v sinh lao đ ng, yêu c u b o v môi trư ng. 4.4 Ch đư c s d ng máy ép nhi t đ s n xu t ván nhân t o có kích thư c theo quy đ nh c a nhà thi t k . 4.5 Ch nh ng ngư i t 18 tu i tr lên có đ y đ s c kho , đã sát h ch chuyên môn và k thu t an toàn đ t yêu c u m i đư c s d ng máy. 4.6 Ngư i v n hành khi s d ng máy ph i có đ phương ti n b o v cá nhân. 5 Yêu c u đ i v i máy: 5.1 Yêu c u đ i v i k t c u 5.1.1 K t c u, hình dáng c a máy và các chi ti t, b ph n máy ph i đ m b o kh năng lo i tr ch n thương cho ngư i khi v n hành và s a ch a máy. 5.1.2 Các b ph n, chi ti t có nhi t đ cao mà ngư i v n hành có kh năng ti p c n t i ph i đư c b c cách nhi t, cách đi n ho c che ch n cách li. 5.1.3 H th ng thu l c dùng đ t o l c ép ph i có thi t b kh ng ch quá t i; h th ng van m t chi u đ phòng ng a hi n tư ng m t m t ph n ho c toàn b năng lư ng c p cho h th ng ép thu l c. 5.1.4 K t c u và kích thư c khung máy ph i đ m b o ch u đư c l c ép c a h th ng thu l c t o ra. 5.1.5 Các b ph n chuy n đ ng c a máy, thi t b ph đi kèm ph i đư c che ch n b ng các bao che phù h p v i tiêu chu n TCVN 4717-89. 5.1.6 Các b ph n, chi ti t c a máy không đư c có c nh s c nh n đ tránh nguy hi m cho ngư i khi v n hành, s a ch a. 5.1.7 Các b ph n, chi ti t có kh i lư ng t 25 kg tr lên ph i có k t c u đ m b o kh năng móc bu c ch c ch n đ nâng chuy n b ng phương ti n cơ gi i. 5.1.8 Máy ép nhi t b ng đi n ph i có c u t o đ m b o cách đi n hoàn toàn gi a b ph n mang đi n v i các b ph n khác b ng kim lo i. Thân máy ép nhi t ph i đư c n i đ t theo đúng quy đ nh trong tiêu chu n TCVN 4756-89. 5.1.9 H th ng ép thu l c và h th ng gia nhi t (b ng đi n, hơi nư c) ph i tuân th các quy đ nh an toàn trong các tiêu chu n t TCVN 6004-95 đ n TCVN6008-95; TCVN 6153- 96 đ n TCVN6156-96. 5.1.10 Các thi t b đi u khi n, các d ng c ki m tra đo lư ng ph i đư c b trí trên cùng m t b ng đi u khi n đ t v trí d quan sát.
 10. 5.1.11 Các thi t b đi u khi n ph i có hình d ng, kích thư c , màu s c phù h p v i tiêu chu n TCVN 2290-89 và TCVN 4979-89. 5.1.12 Máy ép nhi t ph i có đ ng h đo áp l c d u, áp l c hơi nư c (n u gia nhi t b ng hơi nư c); Vôn k , ampe k (n u gia nhi t b ng đi n). 5.1.13 L c đóng m thi t b đi u khi n ph i đ m b o các yêu c u v sinh lao đ ng. 5.1.14 Các đư ng ng d n hơi nư c ph i đư c ki m đ nh theo đúng các quy đ nh trong tiêu chu n đư ng ng d n hơi và nư c nóng TCVN 6158-96. 5.1.15 Máy ph i có k t c u đ m b o thu n ti n trong tháo l p, b o dư ng và hi u ch nh. 5.1.16 Máy ép nhi t ph i có h th ng hút hơi nư c, nhi t th a và khí đ c thoát ra trong nhà xư ng. 5.2 Yêu c u đ i v i thi t b đi n: 5.2.1 H th ng đi u khi n b ng đi n ph i đ m b o kh năng đóng c t đi n ngu n c p cho các đ ng cơ m t cách đ c l p. 5.2.2 V t đi n t ng c p đi n cho máy ph i đư c n i đ t. Tr s đi n tr n i đ t ph i đ m b o theo quy đ nh trong tiêu chu n TCVN 4756-89. 5.2.3 Các đ ng cơ đi n d n đ ng cho đ ng cơ bơm d u ph i đư c n i đ t và n i không b o v theo đúng quy đ nh trong tiêu chu n TCVN 4756-89. 5.2.4 Vi c ki m tra đánh giá tình tr ng an toàn c a thi t b đi n hàng năm ph i th c hi n theo tiêu chu n TCVN 4756-89. 5.3 Yêu c u đ i v i cơ c u, thi t b an toàn: 5.3.1 Che ch n an toàn ph i có sơn m u phù h p v i các yêu c u c a các tiêu chu n TCVN 4979-89. 5.3.2 Che ch n an toàn ph i có k t c u, hình dáng và đư c ch t o phù h p TCVN 4717-89 và đ m b o tháo l p thu n ti n, không gây nguy hi m khi v n hành, s a ch a. 5.3.3 Van an toàn dùng cho h ép thu l c, thi t b gia nhi t b ng hơi nư c ph i tho mãn các yêu c u trong TCVN 6004-95. Mi ng thoát c a van an toàn ph i đư c b trí bên ngoài nhà xư ng, ho c đưa vào thùng, khoang riêng bi t (đ i v i van an toàn c a h th ng thu l c b ng d u). 5.3.4 Van m t chi u, van phân ph i d u áp l c cho các xi lanh ph i đ m b o đ tin c y trong ho t đ ng. 6 Yêu c u đ i v i nhà xư ng, nơi đ t máy: 6.1 Nhà xư ng nơi đ t máy ph i v ng ch c, thoáng mát, ch ng đư c mưa n ng và ph i đư c chi u sáng đ y đ . 6.2 Nhà xư ng ph i b ng ph ng, đư c b trí g n gàng, không trơn trư t. 6.3 Nơi đ t máy và đ t h th ng ch a d u thu l c ph i b trí rãnh thu gom d u ch y và nư c các rãnh ph i có n p đ y ch c ch n. 6.4 Trong xư ng ph i b trí bình ch a cháy t i ch đúng v ch ng lo i, đ v s lư ng theo quy đ nh c a các tiêu chu n hi n hành. 6.5 Nhà xư ng ph i đư c thông gió t t đ c bi t là nh ng nơi có kh năng tích t các y u t nguy hi m có h i. 6.6 Kích thư c đư ng đi l i trong nhà xư ng, kho ng cách gi a máy và các k t c u nhà xư ng, gi a máy v i máy ph i phù h p v i các quy đ nh trong tiêu chu n TCVN 2293-78. 6.7 Nhà xư ng có đ cao t 7m tr lên ho c th p hơn 7m nhưng đ t nơi tr ng tr i ph i có h th ng ch ng sét. Vi c ki m tra h th ng ch ng sét ph i th c hi n theo các quy đ nh trong tiêu chu n 20TCN 46-84.
 11. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc TIÊU CHU N NGÀNH 04TCN 55 – 2002 THI T B GIA CÔNG G - MÁY BĂM DĂM - YÊU C U K THU T CHUNG Wood working equipment - Wood chipper - General technical requirements (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 121//2002/QĐ/BNN ngày 22 tháng 11 năm 2002) 1 Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này qui đ nh yêu c u k thu t chung cho máy băm dăm g dùng đ s n xu t các lo i dăm g công ngh . 2 Tiêu chu n trích d n - TCVN 4723:89 Thi t b gia công g . Yêu c u chung v an toàn đ i v i k t c u máy. - TCVN 2248:77 Ren h mét. Kích thư c cơ b n. - TCVN 1917:93 Ren h mét. L p ghép có đ h . Dung sai. - TCVN 2511:95 Nhám b m t. Thông s cơ b n và tr s . - TCVN 257:85 Kim lo i. Xác đ nh đ c ng theo phương pháp rocven thang A, B và C. - TCVN 4922:89 Ti ng n. Xác đ nh các đ c tính n c a máy tr ng trư ng âm t do trên m t ph ng ph n x âm. Phương pháp đo k thu t. - TCVN 3830:83 Tài li u thi t k . Tài li u s d ng s n ph m. 3 Thông s k thu t và kích thư c cơ b n Thông s và kích thư c cơ b n c a máy theo ch d n trên hình 1 và tham kh o ph l c A. 4 Yêu c u k thu t 4.1 Yêu c u chung 4.1.1 Các yêu c u v an toàn cho k t c u máy ph i phù h p v i TCVN 4723:89. 4.1.2 M i máy ph i có ít nh t 1 b đ ngh tháo l p máy và 1 b dao d tr kèm theo. Nh ng chi ti t này ph i có tính l p l n. Danh m c và s lư ng c a chúng qui đ nh trong tài li u s d ng máy. 4.1.3 M c n cho phép c a máy không đư c l n hơn 85 Đ xi ben. 4.1.4 Các ch tiêu đ chính xác c a máy và phương pháp ki m các ch tiêu này đư c qui đ nh trong các ki u máy c th . 4.2 Yêu c u đ i v i v t li u 4.2.1 Các chi ti t cơ b n c a máy băm dăm ph i đư c ch t o b ng các v t li u sau: + Thân máy ph i đư c ch t o b ng gang có gi i h n b n không th p hơn 180MPa ho c b ng 2 thép có gi i h n b n không th p hơn 500 MPa (500 N/mm ). + Đĩa ho c tang tr ng l p dao ph i đư c ch t o b ng thép có gi i h n b n không th p hơn 2 540 MPa (540 N/mm ) ho c b ng gang có gi i h n b n không th p hơn 210 MPa (210 2 N/mm ). + Tr c chính l p đĩa dao đư c ch t o b ng thép có gi i h n b n không th p hơn 600 MPa 2 (600N/mm ). + Dao l p vào đĩa ph i đư c ch t o b ng thép d ng c theo TCVN. + Nh ng chi ti t ch u t i còn l i c a máy ph i đư c ch t o b ng thép có gi i h n b n không th p 2 hơn 500 MPa (500 N/mm ) . 4.2.2 Đ c ng c a các chi ti t chính ph i theo các tr s ch d n trên b ng 1.
 12. B ng 1 - đ c ng c a các Đ c ng, HRC, không nh hơn chi ti t Tên chi ti t Tr c chính Ph n l p lăn 48 Ph n l p đĩa dao 50 Các cơ c u d n hư ng và đi u ch nh g , vít hãm 35 ho c vít và đai c thư ng hay tháo v n Các chi ti t đúc không đư c có các khuy t t t làm gi m ch t lư ng làm vi c và làm x u hình dáng bên ngoài c a máy. 4.3 Yêu c u v ch t lư ng gia công 4.3.1 Trên b m t gia công c a các chi ti t không cho phép có các v t xư c, n t và các hư h ng cơ khí khác làm gi m ch t lư ng s d ng và đ b n c a máy. 4.3.2 Đ nhám b m t c a các chi ti t cơ b n ph i theo TCVN 2511:91 nhưng không đư c th p hơn các tr s ch d n trên b ng 2. B ng 2 - đ nhám b m t Tr s đ nhám Ra,µm µ Tên chi ti t B m t thân máy ch l p lăn: 0.63 B m t tr c chính: + Ch l p lăn: 0,63 + B m t l p đĩa: 1,25 4.3.3 Sai l ch gi i h n không ch d n trên b n v c a các chi ti t gia công: l H14, tr c h14, còn l i. 4.3.4 Ren h mét theo TCVN 2248:77. Mi n dung sai theo 8g,7H TCVN 1917:93. 4.4 Yêu c u v l p ráp 4.4.1 Đĩa dao đư c l p công xôn v i tr c, ph i đư c cân b ng tĩnh sau khi l p dao. Đ không cân b ng theo ch d n trên b ng 3. B ng 3 - Đ không cân b ng cho phép Đ không cân b ng cho phép, g.cm Đư ng kính đĩa dao,mm Đ n 630 1000 L n hơn 630 đ n 1000 1200 L n hơn 1000 1500 4.4.2 Chuy n đ ng c a tr c chính ph i êm nh t t c các t c đ , ch đ t i và ch đ đi u ch nh đã cho trong hư ng d n s d ng. 0 4.4.3 Lư i dao đư c l p vào đĩa ph i có góc c t t 10 đ n 15 , s lư ng lư i dao cho phép tuỳ theo tính toán c a nhà thi t k . Lư i dao trên tang trông đư c l p d c theo đư ng sinh c a tang tr ng và đ m b o góc c t như l p trên đĩa. 4.4.4 Khe h gi a m t dao và m t đĩa cho phép t 0,2 đ n 2 mm. 0 0 4.4.5 Cơ c u n p g trên (c a n p trên) ph i đư c l p nghiêng m t góc t 45 đ n 52 so v i phương n m ngang.
 13. 4.4.6 Ph i có các kí hi u ch d n các v trí đ t v t d u và l d u bôi trơn. Cho phép l p trên máy ho c ghi trên hư ng d n s d ng b ng sơ đ b trí các đi m bôi trơn và ch d n s lư ng đi n đ y c a chúng. 4.4.7 Thi t b đ ng nư c ph i b o đ m đ nư c làm mát trong quá trình gia công. 4.4.8 K t c u bao che đai truy n ph i đ m b o tháo, thay th đai d dàng mà không ph i tháo d các b ph n khác c a máy. Đ i v i máy băm dăm ki u tang tr ng, các cơ c u k p và cơ c u hãm g ph i đ m b o gi đư c g trong su t quá trình máy băm g . 4.5 Yêu c u v trang s a d ng ngoài c a máy 4.5.1 T t c các b m t ngoài và trong không gia công c a chi ti t máy ph i đư c sơn ph b o v . 4.5.2 Trư c khi sơn lót ph i làm s ch g , cát khuôn, nh ng v t d u m và nh ng ch t b n khác trên b m t chi ti t. Ph i san ph ng nh ng ch m p mô có nh hư ng đ n v đ p c a máy. 4.5.3 Không đư c sơn các b m t đã đư c gia công và đư ng ghép n i các chi ti t (thân, n p, v máy). 4.5.4 Đ u vít và đai c thư ng hay v n khi s d ng không đư c ph sơn . 4.5.5 Các ch t đ nh v không đư c nhô ra kh i m t chi ti t quá 0.5 đư ng kính ch t. 4.5.6 Đ u mút c a vít và vít c y không đư c nhô ra kh i đai c quá 0.5 đư ng kính vít. 4.5.7 M t tr c a đ u vít chìm không đư c ti p xúc tr c ti p v i m t bên c a l ch a đ u vít. 5 Qui t c nghi m thu và phương pháp ki m 5.1 Qui t c nghi m thu M i m t máy xu t xư ng ph i qua ki m giao nh n nơi ch t o. Ki m giao nh n bao g m: 1)Ki m hình dáng bên ngoài. 2)Ki m máy ch y không t i. 3)Ki m máy ch y có t i. Ki m máy theo đ chính xác. 5.2 Phương pháp ki m 5.2.1 Ki m các kích thư c c a máy b ng các d ng c thông thư ng và chuyên dùng. 5.2.2 Ki m đ c ng c a các chi ti t theo TCVN 257:85. 5.2.3 Các thông s nhám b m t c a các chi ti t đư c ki m b ng cách so sánh v i m u đo đ nhám ho c d ng c đo v n năng. 5.2.4 Hình dáng ngoài c a máy ph i đư c ki m: 5.2.4.1 S phù h p các đi u qui đ nh v trang s a d ng ngoài và theo các yêu c u c a ph n 3.5. 5.2.4.2 Ki m s hi n có c a vít n i đ t. 5.2.4.3 Ki m các c a n p nguyên li u đ lo i b các v t li u không ph i là g . 5.2.5 Ki m không t i: Khi ki m máy ch y không t i c n ph i ki m nh ng ph n sau: 1) Ki m tra đ “dơ” c a b ph n đi u khi n đóng ng t máy (c n g t côn) và tr c l p đĩa dao b ng tay. 2) Ki m s ho t đ ng c a các công t c đóng m . 3) Ki m s ho t đ ng c a tr c chính t t c các t c đ th p, v a và l n nh t .
 14. 4) Ki m công su t l n nh t c a truy n d n không t i c a chuy n đ ng chính. Cho máy ch y đ n khi nhi t đ c a tr c và môi trư ng xung quanh đ t tr ng thái n đ nh. 5) Ki m s phù h p v i các yêu c u v an toàn đ i v i k t c u máy theo TCVN 4723:89 và theo tài li u s d ng. 6) Ki m đ c tính n c a máy theo TCVN 4922:89. 5.2.6 Ki m có t i: 1)Ki m kh năng làm vi c c a máy các ch đ khác nhau. 2)Ki m máy ch y quá t i ng n h n. Ki m công su t l n nh t c a chuy n đ ng chính theo đ c tính k thu t c a máy. 5.2.7 Ki m đ chính xác c a máy 5.2.7.1 Yêu c u chung 1) Ki m đ chính xác c a máy ph i đư c ti n hành sau khi ki m máy không t i và có t i. Vi c ki m các chi ti t máy và các b ph n máy ph i đư c ti n hành trong quá trình ch t o ho c l p máy. 2) Vi c l p đ t máy trư c khi ki m đ chính xác, cân b ng máy b ng thư c Nivô ph i đư c ti n hành theo các tài li u hư ng d n s d ng máy. 3) Các đi u ch nh c n thi t c a máy ph i đư c ti n hành trư c khi ki m máy. Trong th i gian ki m máy không cho phép th c hi n b t kỳ m t đi u ch nh nào tr trư ng h p đư c qui đ nh trong tài li u s d ng máy. 4) Không cho phép tháo máy trong quá trình ki m đ chính xác. 5) Chú thích: Cho phép tháo các bao che và các ph tùng khác tháo đư c kèm theo máy n u vi c tháo này không nh hư ng đ n đ chính xác c a máy. Các máy đư c v n chuy n d ng tháo r i, ph i đư c ki m đ chính xác sau khi l p đ t, cân b ng, đi u ch nh xong máy t i nơi s d ng. Trong trư ng h p này các yêu c u v n n móng máy và vi c l p đ t máy trên móng ph i phù h p v i ch d n trong tài li u hư ng d n s d ng. 6) Ki m đ chính xác làm vi c c a máy ph i ti n hành b ng cách cho máy th c hi n gia công s n ph m m u. Yêu c u c a s n ph m m u đư c qui đ nh trong tài li u s d ng máy. 5.2.7.2 Phương pháp ki m đ chính xác 1) Các thi t b ti n đo dùng đ ki m đ chính xác máy ph i đư c ki m đ nh và có gi y ch ng nh n. 2) Khi qui đ nh dung sai giá tr sai l ch gi i h n, trong các trư ng h p c th ph i l y theo chi u dài đã cho ho c l y theo chi u dài 1000 mm ho c 100 mm. 3) Ki m đ đ o hư ng kính c a đĩa dao theo đư ng kính ngoài. 4) Đ t đ ng h so sao cho mũi kim c a nó ti p xúc vuông góc m t ngoài c a đĩa dao. Dùng tay quay ch m đĩa dao. đ c s ch trên đ ng h so. K t qu đo là giá tr trung bình c a 3 l n đo.Đ đ o hư ng kính cho phép theo ch d n trên b ng 4. 5) Ki m đ vuông góc c a đư ng tâm tr c chính v i m t đ u c a đĩa dao. K p đ ng h so lên tr c chính sao cho mũi đo c a nó ti p xúc th ng góc m t đĩa l p dao. Đo t i hai hư ng vuông góc v i nhau và trên m i hư ng quay tr c chính m t góc 180o. Sai l ch trên m i hư ng đư c xác đ nh b ng hi u đ i s các k t qu đo t i v trí ban đ u c a tr c chính và 0 khi quay tr c chính m t góc 180 B ng 4 - Đ đ o hư ng kính cho phép Đư ng kính đĩa dao,mm Đ đ o m t đ u,mm Đ n 630 0,16 L n hơn 630 đ n 1000 0,2
 15. L n hơn 1000 0.3 6 Tài li u s d ng và b o hành máy 6.1 Tài li u s d ng máy ph i đư c trình bày phù h p v i các yêu c u c a TCVN 3830:83. Tuỳ theo đi u ki n c a cơ s s n xu t và theo t ng ki u máy ép c th , các xí nghi p ch t o ph i qui đ nh th i gian b o hành máy và ph i ghi rõ trong tài li u s d ng máy. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc TIÊU CHU N NGÀNH 04TCN 56 – 2002 THI T B GIA CÔNG G - MÁY BĂM DĂM - YÊU C U AN TOÀN Wood working equipment - Wood chipper - Safety requirements (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 121 /2002/QĐ/BNN ngày 22 tháng 11 năm 2002) 1 Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này quy đ nh nh ng yêu c u chung v an toàn đ i v i thi t k , k t c u và s d ng máy băm dăm g ki u tang tr ng và ki u đĩa c đ nh và di đ ng dùng đ ng cơ đi n ho c đ ng cơ đ t trong. 2 Tiêu chu n trích d n TCVN 2293-78 Gia công g . Yêu c u chung v an toàn. TCVN 2290-78 Thi t b s n xu t. Yêu c u chung v an toàn. TCVN 2291-78 Phương ti n b o v ngư i lao đ ng. Phân lo i. TCVN 2287-78 H th ng tiêu chu n an toàn lao đ ng. TCVN 2288-78 Các y u t nguy hi m và có h i trong s n xu t. Phân lo i. TCVN 2289-78 Quá trình s n xu t. Yêu c u chung v an toàn. TCVN 4723-89 Thi t b gia công g . Yêu c u chung v an toàn đ i v i k t c u máy. TCVN 4756-89 Quy ph m n i đ t và n i không thi t b đi n. TCVN 3985-99 Ti ng n. M c n cho phép. TCVN 4717-89 Thi t b s n xu t. Che ch n an toàn. Yêu c u chung. TCVN 4979-89 Màu s c tín hi u và d u hi u an toàn. 20TCN 46-84 Ch ng sét cho các công trình xây d ng. 3 Thu t ng và đ nh nghĩa Trong tiêu chu n này s d ng các thu t ng và đ nh nghĩa sau: 3.1 Máy băm dăm là máy dùng đ t o ra dăm g công ngh . 3.2 Máy băm dăm ki u tang tr ng là máy băm dăm trong đó dao băm đư c l p vào thành tang tr ng. 3.3 Máy băm dăm ki u đĩa là máy băm dăm trong đó dao đư c l p trên cùng m t đĩa. 4 Yêu c u chung 4.1 Thi t b băm dăm ph i tuân th các yêu c u an toàn trong tiêu chu n này và các yêu c u trong tiêu chu n TCVN 4723-89. 4.2 Máy băm dăm khi xu t xư ng ph i có đ y đ tài li u kĩ thu t và hư ng d n v n hành an toàn đi kèm. 4.3 Máy băm dăm khi đưa vào v n hành ph i đ m b o các ch tiêu v an toàn và v sinh môi trư ng.
 16. 4.4 Ch đư c s d ng máy băm dăm đ băm g có kích thư c theo quy đ nh c a nhà thi t k . 4.5 Ch nh ng ngư i t 18 tu i tr lên có đ y đ s c kho , đã sát h ch chuyên môn và kĩ thu t an toàn đ t yêu c u m i đư c s d ng máy. 4.6 Ngư i v n hành khi s d ng máy ph i mang đ phương ti n b o v cá nhân. 5 Yêu c u đ i v i máy 5.1 Yêu c u đ i v i k t c u 5.1.1 K t c u, hình dáng c a máy và các b ph n máy ph i đ m b o kh năng lo i tr ch n thương cho ngư i khi v n hành và s a ch a máy. 5.1.2 K t c u máy ph i đ m b o khi máy ho t đ ng không gây ti ng n quá m c quy đ nh trong tiêu chu n TCVN 3985- 1999. 5.1.3 V máy ph i đư c l p thi t b kh tĩnh đi n ho c n i đ t đ lo i tr hi n tư ng tích t đi n tích tĩnh đi n. 5.1.4 Dao băm ph i đư c b t ch t vào tr c dao ho c mâm dao. K t c u k p gi dao ph i đ m b o kh năng ch ng hi n tư ng t n i l ng trong quá trình làm vi c. 5.1.5 Máy băm dăm ki u tang tr ng ph i có cơ c u ch ng g văng ngư c. Cơ c u ch ng g văng ngư c ph i đ m b o đ c ng v ng, đ tin c y trong ho t đ ng và ph i có k t c u phù h p đ m b o kh năng tháo l p đ thay th thu n ti n và không gây nguy hi m cho ngư i khi v n hành, s a ch a. 5.1.6 K t c u máy ph i lo i tr ho c h n ch s lan truy n rung đ ng do máy gây ra lên ngư i v n hành và k t c u nhà xư ng. 5.1.7 Các b ph n chuy n đ ng c a máy ph i đư c bao che đ tránh nguy hi m cho ngư i v n hành. 5.1.8 H th ng k p gi g trong máy băm tang tr ng ph i đ m b o kh năng k p ch t g và đi u ch nh d dàng. 5.1.9 Thi t b băm dăm ph i có h th ng qu t hút đ v n chuy n dăm và b i g đư c tao ra trong quá trình băm. H th ng đi u khi n đóng m qu t hút ph i liên đ ng v i h th ng đi u khi n đ ng cơ truy n đ ng cho tr c băm. 5.1.10 N u đ cao mi ng c p li u l n hơn 1200mm thì ph i có sàn ho c b c thao tác. 5.1.11 H th ng đi u khi n đóng m máy và h th ng đi u khi n cơ c u k p g ph i đ m b o đ tin c y trong ho t đ ng và có kh năng ngăn ng a s c khi m t m t ph n hay m t toàn ph n năng l ơng (đi n, thu l c v.v...) cũng như khi năng lư ng đư c ph c h i. 5.1.12 Các thi t b đi u khi n ph i có hình d ng, kích thư c, màu s c phù h p v i tiêu chu n TCVN 2290-89 và TCVN 4979-89. 5.1.13 Các c a m b trí trên máy ph i đư c c u t o sao cho không có kh năng t m trong quá trình máy làm vi c. 5.1.14 Kích thư c, kh i lư ng c a c a m d ng tháo r i ph i đ m b o kh năng mang vác tránh gây quá t i v gánh n ng th l c. 5.1.15 Các chi ti t, b ph n có kh i lư ng l n hơn 25kg ph i có k t c u đ m b o kh năng móc bu c cáp đ nâng chuy n b ng phương ti n cơ gi i. 5.1.16 K t c u, chi u d y c a v máy ph i ch u đư c l c tác đ ng va đ p do phôi li u gia công gây nên. 5.1.17 Máy ph i có k t c u đ m b o thu n ti n trong tháo l p đ ki m tra, b o dư ng và hi u ch nh. 5.2 Yêu c u đ i v i thi t b đi n 5.2.1 H th ng đi u khi n b ng đi n ph i đ m b o kh năng đóng c t đi n ngu n c p cho các đ ng cơ m t cách đ c l p. 5.2.2 V t đi n t ng c p đi n cho máy ph i đư c n i đ t. Tr s đi n tr n i đ t ph i đ m b o theo quy đ nh trong tiêu chu n TCVN 4756-89.
 17. 5.2.3 Các đ ng cơ đi n d n đ ng cho tr c chính, đ ng cơ qu t gió, đ ng cơ bơm d u ph i đư c n i đ t và n i không b o v theo đúng quy đ nh trong tiêu chu n TCVN 4756-89. Vi c ki m tra đánh giá tình tr ng an toàn c a thi t b đi n hàng năm ph i th c hi n theo tiêu chu n TCVN 4756-89. 5.2.4 Các b ph n mang đi n c a thi t b ph i đư c che ch n, cách ly c n th n. Các b ph n kim lo i không mang đi n ph i đư c n i đ t b o v theo quy đ nh trong tiêu chu n TCVN 4756-89. 5.2.5 Các đ ng cơ đi n d n đ ng cho máy ph i là đ ng cơ ki u phòng n . Trư ng h p ngư c l i ph i có bi n pháp đ m b o an toàn cháy n cho thi t b trong quá trình ho t đ ng. Đ i v i máy s d ng đ ng cơ đ t trong thì ng x ph i đư c b c cách nhi t và mi ng ng x c a đ ng cơ ph i b trí phía trư c chi u gió so v i mi ng c p li u và mi ng phun dăm. 5.3 Yêu c u đ i v i cơ c u, thi t b an toàn 5.3.1 Che ch n an toàn ph i đư c ch t o và sơn m u phù h p v i các yêu c u c a các tiêu chu n TCVN 4717-89 và TCVN 4979-89. 5.3.2 Che ch n an toàn ph i có k t c u, hình dáng phù h p, đ m b o tháo l p thu n ti n, không gây nguy hi m khi v n hành, s a ch a. 6 Yêu c u đ i v i nhà xư ng, nơi đ t máy 6.1 Nhà xư ng nơi đ t máy ph i thoáng mát, ch ng đư c mưa n ng và ph i đư c chi u sáng đ yđ . 6.2 Nhà xư ng ph i b ng ph ng, đư c b trí g n gàng, không trơn trư t. 6.3 Đ i v i các máy băm dăm đ t chìm dư i đ t ph i có bi n pháp thoát nư c t i khoang chìm. 6.4 Trong xư ng ph i b trí bình ch a cháy t i ch đúng v ch ng lo i, đ v s lư ng theo quy đ nh c a các tiêu chu n hi n hành. 6.5 Nhà xư ng ph i đư c thông gió t t đ c bi t nh ng nơi có kh năng tích t các y u t nguy hi m có h i. 6.6 Các mi ng h đ t máy ph i đư c đ y kín b ng n p đ y ho c có rào ch n xung quanh. Rào ch n, n p đ y ph i đư c ch t o ch c ch n và đư c sơn màu phù h p theo quy đ nh trong tiêu chu n TCVN 4979-89. Phía chân rào ch n ph i đư c b t b ng t m tôn li n có đ cao t 100 mm tr lên. 6.7 Kích thư c đư ng đi l i trong nhà xư ng, kho ng cách gi a máy và các k t c u nhà xư ng, gi a máy v i máy ph i phù h p v i các quy đ nh trong tiêu chu n TCVN 2293-78. 6. 8 Nhà xư ng có đ cao t 7m tr lên ho c th p hơn 7m nhưng đ t nơi tr ng tr i ph i có h th ng ch ng sét. Vi c ki m tra h th ng ch ng sét ph i th c hi n theo các quy đ nh trong tiêu chu n 20TCN 46-84.
Đồng bộ tài khoản