Quyết định số 121/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
76
lượt xem
4
download

Quyết định số 121/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 121/2003/QĐ-UB về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 121/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 121/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V THÀNH L P S TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG TR C THU C YBAN NHÂN DÂN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và yban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 45/2003/Q -TTg ngày 02 tháng 4 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v thành l p S Tài nguyên và Môi trư ng, i tên S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng thành S Khoa h c và Công ngh thu c yban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ; Căn c Thông báo s 555-TB/TU ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Ban Thư ng v Thành y v i tên S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng thành S Khoa h c và Công ngh và thành l p S Tài nguyên và Môi trư ng ; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 79/TCCQ ngày 09 tháng 7 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1.- Nay thành l p S Tài nguyên và Môi trư ng thu c yban nhân dân thành ph , trên cơ s b máy t ch c thu c lĩnh v c a chính c a S a chính-Nhà t và ti p nh n các t ch c th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v tài nguyên nư c, tài nguyên khoáng s n, môi trư ng t S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Công nghi p và S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng. S Tài nguyên và Môi trư ng là cơ quan chuyên môn giúp yban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v tài nguyên t, tài nguyên nư c, tài nguyên khoáng s n, môi trư ng, khí tư ng th y văn, o c, b n trên a bàn thành ph H Chí Minh. S Tài nguyên và Môi trư ng ch u s qu n lý tr c ti p và toàn di n c a yban nhân dân thành ph , ng th i ch u s ch o, qu n lý v chuyên môn, nghi p v c a B Tài nguyên và Môi trư ng. S Tài nguyên và Môi trư ng có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách Nhà nư c và ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và Ngân hàng theo quy nh. Tr s c a S Tài nguyên và Môi trư ng t t i s 63, ư ng Lý T Tr ng, qu n 1, thành ph H Chí Minh.
  2. i u 2.- S Tài nguyên và Môi trư ng có nhi m v và quy n h n : 2.1- Tham mưu trình yban nhân dân thành ph ban hành các ch th , quy t nh v qu n lý tài nguyên t, tài nguyên nư c, tài nguyên khoáng s n, khí tư ng th y văn, môi trư ng, o c, b n trên a bàn thành ph H Chí Minh theo phân c p c a Chính ph ; 2.2- Xây d ng quy ho ch, k ho ch 5 năm và hàng năm v lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng, phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i c a thành ph , trình yban nhân dân thành ph xem xét, phê duy t tri n khai th c hi n ; 2.3- Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và thông tin v tài nguyên và môi trư ng ; 2.4- Ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các d ch v công trong lĩnh v c t ai, o c, b n và môi trư ng, áp ng yêu c u c i cách hành chính c a thành ph ; 2.5- Ch o, hư ng d n chuyên môn, nghi p v v qu n lý tài nguyên và môi trư ng qu n-huy n và phư ng-xã, th tr n ; 2.6- Thanh tra, ki m tra vi c thi hành pháp lu t, gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m pháp lu t v tài nguyên và môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t ; 2.7- T ch c nghiên c u khoa h c và ng d ng các ti n b khoa h c, công ngh v qu n lý tài nguyên và môi trư ng ; xây d ng h th ng thông tin-lưu tr tư li u v tài nguyên và môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t ; 2.8- Qu n lý v t ch c b máy và biên ch ; th c hi n ch chính sách i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng ; ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v cho i ngũ cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a S , cán b a chính xã-phư ng, th tr n theo quy nh c a B Tài nguyên và Môi trư ng và c a yban nhân dân thành ph ; 2.9- Qu n lý tài chính, tài s n c a S theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a yban nhân dân thành ph . i u 3.- Chuy n Công ty Môi trư ng ô th là Doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích tr c thu c S Giao thông Công chánh v tr c thu c S Tài nguyên và Môi trư ng. i u 4.- T ch c b máy và biên ch c a S Tài nguyên và Môi trư ng : 4.1- S Tài nguyên và Môi trư ng do Giám c ph trách và m t s Phó Giám c giúp vi c ; Giám c và các Phó Giám c S do Ch t ch yban nhân dân thành ph quy t nh b nhi m, mi n nhi m theo tiêu chuNn ch c danh và phân c p qu n lý cán b c a thành ph ;
  3. 4.2- S Tài nguyên và Môi trư ng có các phòng ban chuyên môn và ơn v tr c thu c (theo ph l c kèm theo) ; 4.3- Biên ch c a S Tài nguyên và Môi trư ng do Ch t ch yban nhân dân thành ph giao trong t ng ch tiêu biên ch hành chính s nghi p c a thành ph . Vi c b trí cán b , công ch c c a S ph i căn c ch c danh, tiêu chuNn ng ch công ch c theo quy nh c a pháp lu t. i u 5.- Giao trách nhi m Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng c a S trong vòng 30 ngày, k t ngày Quy t nh này có hi u l c, trình yban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. T nay n khi ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a S Tài nguyên và Môi trư ng và chuy n giao các t ch c liên quan v S Tài nguyên và Môi trư ng, S a chính-Nhà t và các s -ngành có liên quan ph i b o m ho t ng bình thư ng và liên t c c a công tác qu n lý Nhà nư c v các lĩnh v c chuy n giao. i u 6.- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 7.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và yban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S a chính-Nhà t, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S Công nghi p, Giám c S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng, Giám c S Giao thông Công chánh, Th trư ng các s -ngành thành ph có liên quan và Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 7 - Th tư ng Chính ph CH TNCH - Văn phòng Chính ph - B N i v , B Xây d ng - B Tài nguyên và Môi trư ng - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - yban nhân dân thành ph - Các Ban ng Thành y,Văn phòng Thành y Lê Thanh H i - Các Ban c a H i ng nhân dân thành ph - yban M t tr n T qu c Vi t Nam - Các oàn th thành ph - Công an thành ph (PC 13) - Các s -ngành thành ph - yban nhân dân qu n-huy n - Ban T ch c Chính quy n thành ph (2b) - VPH -UB : Các PVP, Các T NCTH - Lưu (VX-Hg) PH L C
  4. CƠ C U T CH C B MÁY C A S TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 121/2003/Q -UB ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a yban nhân dân thành ph ) I.- CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN : 1- Văn phòng S ; 2- Phòng K ho ch t ng h p ; 3- Phòng Quy ho ch t ai ; 4- Phòng ăng ký th ng kê ; 5- Phòng Phân h ng và nh giá t; 6- Phòng Qu n lý o cb n ; 7- Phòng Qu n lý Môi trư ng 8- Phòng Qu n lý Tài nguyên ; 9- Thanh tra S . II.- ƠN VN S NGHI P TR C THU C : 1- Ban Qu n lý d án u tư xây d ng ; 2- Trung tâm o cb n ; 3- Trung tâm Ki m nh b n và tư v n v tài nguyên môi trư ng ; 4- Trung tâm thu h i và khai thác t; 5- Trung tâm Thông tin và tài nguyên môi trư ng. III.- DOANH NGHI P NHÀ NƯ C HO T NG CÔNG ÍCH : 1- Công ty Môi trư ng ô th . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản