Quyết định số 121/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 121/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 121/2008/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 121/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ---------- Đ c l p -T do -H nh phúc ----------------- S : 121/2008/QĐ-BTC Hà N i, ngày 2 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T Đ NG C A NHÀ Đ U TƯ NƯ C NGOÀI TRÊN TH TRƯ NG CH NG KHOÁN VI T NAM B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t Ch ng khoán s 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh đ nh s 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Ch ng khoán; Căn c Ngh đ nh s 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo đ ngh c a Ch t ch U ban ch ng khoán Nhà nư c, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch ho t đ ng c a nhà đ u tư nư c ngoài trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u b bãi b . Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c, công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu , thành viên lưu ký, nhà đ u tư nư c ngoài và các bên có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRU NG Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; UBND, HĐND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; Văn phòng TƯ và các ban c a Đ ng; Văn phòng Ch t ch nư c; Văn phòng Chính ph ; Toà án Nhân dân t i cao; Tr n Xuân Hà Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao; Ki m toán Nhà nư c; Công báo, Website Chính ph ; C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; S giao d ch ch ng khoán; Trung tâm giao d ch ch ng khoán; Các đơn v thu c B Tài chính, Website B Tài chính; Lưu: VT, UBCKNN. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Quy che 1
Đồng bộ tài khoản