Quyết định số 121-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
24
lượt xem
3
download

Quyết định số 121-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 121-TTg về việc thành lập ban tuyển sinh trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 121-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 121-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 1972 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TUYỂN SINH TRUNG ƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ vào quyết định số 68-TTg ngày 06-3-1971 về việc tăng cường lãnh đạo công tác tuyển sinh vào các trường đại học; Theo đề nghị của đồng chí Bộ Trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. – Thành lập Ban tuyển sinh trung ương, gồm thành phần như sau: Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp; Các ủy viên: - Thứ trưởng Bộ Giáo dục, - Thứ trưởng Bộ lao động, - Đại diện Ủy ban Dân tộc trung ương - Đại diện Ủy ban Thống nhất trung ương, - Đại diện Tổng công đoàn Việt Nam, - Đại diện Đoàn thanh niên lao động Hồ Chí Minh. Khi giải quyết những vấn đề về tuyển sinh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ quốc phòng và Bộ nội vụ, Ban tuyển sinh trung ương có trách nhiệm mời đại diện của hai Bộ đó đến họp bàn. Điều 2. – Nhiệm vụ của Ban tuyển sinh trung ương là căn cứ vào đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác tuyển sinh và đào tạo cán bộ, giúp Chính phủ chỉ đạo cộng tác tuyển sinh vào các trường đại học trong nước và gửi đi học nước ngoài. Cụ thể là:
  2. 1.- Giúp Chính phủ chỉ đạo các nghành có liên quan và các địa phương trong việc tiến hành tốt công tác tuyển sinh vào các trường đại học và gửi đi học ở nước ngoài và trong việc phối hợp công tác này với công tác tuyển quân, công tác tuyển sinh vào các trường đào tạo công nhân kỹ thuật, nhằm bảo đảm thực hiện đúng đắn đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác tuyển sinh. 2.- Tham gia ý kiến với Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp trong các công tác: quản lý các nguồn thuộc đối tượng tuyển sinh vào Đại học; xây dựng quy chế tuyển sinh và kiến nghị với Chính phủ những chế độ, chính sách cụ thể về công tác tuyển sinh; chuNn bị và tổ chức thi tuyển; phân phối học sinh đã trúng tuyển vào các trường đại học trong nước và gửi đi học ở nước ngoài; xét duyệt số học sinh được tuyển vào các lớp dự bị đại học. 3.- Cùng với Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp theo dõi và đôn đốc việc thực hiện công tác tuyển sinh ở các ngành, các cấp, sơ kết và tổng kết công tác tuyển sinh . Điều 3. – Việc phân công, phân nhiệm và lề lối làm việc cụ thể của Ban tuyển sinh trung ương sẽ do Ban tập thể bàn bạc và quyết định. Điều 4. - Các đồng chí Thủ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục, Bộ lao động, Bộ Quốc phòng, Bộ N ội vụ, Ủy ban Dân tộc trung ương, Ủy ban thống nhất trung ương, cơ quan lãnh đạo Tổng công đoàn Việt N am và Đoàn thanh niên lao động Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành quyết định này. K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Lê Thanh Nghị
Đồng bộ tài khoản