Quyết định số 1216/2003/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
62
lượt xem
4
download

Quyết định số 1216/2003/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1216/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế hoạt động của bàn đổi ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1216/2003/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1216/2003/Q -NHNN Hà N i, ngày 09 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 1216/2003/Q -NHNN NGÀY 9 THÁNG 10 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A BÀN I NGO I T TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 5/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17/8/1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i và Ngh nh s 05/2001/N -CP ngày 17/1/2001 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17/8/1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i; Theo ngh c a V trư ng V Qu n lý ngo i h i; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a bàn i ngo i t . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và thay th Quy t nh s 258/2000/Q -NHNN7 ngày 14/8/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c ban hành Quy ch ho t ng c a bàn i ngo i t . i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng v Qu n lý ngo i h i, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) tr c thu c Trung ương, T ng Giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ư c phép và các t ch c làm i lý i ngo i t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phùng Kh c K ( ã ký)
 2. QUY CH HO T NG C A BÀN I NGO I T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1216/2003/Q -NHNN ngày 09 tháng 10 năm 2003 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này i u ch nh ho t ng c a các bàn i ngo i t trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Ho t ng i ng ti n c a các nư c có chung biên gi i t i khu v c biên gi i th c hi n theo quy nh riêng v qu n lý ngo i h i khu v c biên gi i. i u 2. Gi i thích t ng : Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Ngo i t ti n m t là ng ti n h p pháp c a m t qu c gia khác ho c ng ti n chung c a nhi u qu c gia dư i d ng ti n gi y, ti n kim lo i, séc du l ch và các công c thanh toán tương t khác theo pháp lu t quy nh ang ư c lưu hành h p pháp mà Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam không c m s d ng trong giao d ch và ư c t ch c tín d ng ch p nh n trong ho t ng i ngo i t . 2. i ngo i t là nghi p v dùng ng Vi t Nam mua ngo i t ti n m t ho c bán ngo i t ti n m t l y ng Vi t Nam v i khách hàng là cá nhân. 3. Bàn i ngo i t là t ch c ư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép th c hi n các ho t ng thu i ngo i t ti n m t, bao g m: a. Bàn tr c ti p: Bàn i ngo i t c a các T ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i tr c ti p làm d ch v i ngo i t ; Bàn tr c ti p ư c t t i H i s chính, tr s chi nhánh c a t ch c tín d ng và các a i m khác ã ăng ký v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chi nhánh t nh (thành ph ). b. Bàn i lý: Bàn i ngo i t c a các t ch c khác làm i lý i ngo i t cho t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i và ư c Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) trên a bàn c p gi y phép làm i lý i ngo i t . Bàn i lý ch ư c t t i các a i m ghi trong gi y phép do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) c p. i u 3. Ho t ng c a bàn i ngo i t
 3. 1. Các bàn i ngo i t ch ư c mua ngo i t ti n m t c a cá nhân, không ư c bán ngo i t ti n m t cho cá nhân (tr các Bàn tr c ti p, các Bàn i lý ư c quy nh t i kho n 2 i u nay). Các bàn i lý ph i bán toàn b s ngo i t ti n m t i ư c cho t ch c tín d ng y nhi m theo quy nh t i i u 12 Quy ch này. 2. Các Bàn tr c ti p c a t ch c tín d ng ư c phép và các Bàn i lý t t i các khu cách ly các c a khNu qu c t ( ư ng b , ư ng th y, ư ng không) ư c bán l i ngo i t ti n m t cho cá nhân mang h chi u do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p (dư i ây g i chung là cá nhân mang h chi u nư c ngoài) theo quy nh t i i u 8 Quy ch này. 3. Các bàn i ngo i t ph i có b ng hi u ghi rõ tên (s ) c a bàn i ngo i t , tên c a t ch c tín d ng ho c tên c a t ch c tín d ng y nhi m làm i lý b ng ti ng Vi t và ti ng Anh. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH i u 4. Ph m vi t bàn i ngo i t c a t ch c tín d ng T ch c tín d ng ư c phép ư c t bàn i ngo i t t i H i s chính, tr s Chi nhánh ho c ngoài H i s chính, tr s Chi nhánh. Trư ng h p T ch c tín d ng có nhu c u t bàn i ngo i t ngoài H i s chính, tr s Chi nhánh thì ph i ăng ký v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) trên a bàn nơi t bàn i ngo i t . Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) xem xét h sơ và ph m vi ho t ng c a T ch c tín d ng theo gi y phép xác nh n vi c ăng ký hay t ch i xác nh n vi c ăng ký bàn i ngo i t . i u 5. ăng ký bàn i ngo i t c a t ch c tín d ng 1. Các t ch c tín d ng ch ư c phép khai trương ho t ng c a các Bàn i ngo i t ngoài H i s chính, tr s chi nhánh sau khi có văn b n xác nh n vi c ăng ký Bàn i ngo i t c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) nơi t Bàn i ngo i t . H sơ ăng ký g m: a. ơn xin ăng ký t bàn i ngo i t (Ph l c 1); b. B n sao Quy t nh c a T ng Giám c (Giám c) t ch c tín d ng ho c ngư i ư c y quy n v vi c thành l p bàn i ngo i t . 2. Trong th i h n 5 (năm) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) ph i xác nh n b ng văn b n vi c ăng ký Bàn i ngo i t c a t ch c tín d ng (Ph l c 2). Trư ng h p t ch i xác nh n, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) ph i có văn b n gi i thích rõ lý do. i u 6. U nhi m làm i lý i ngo i t : 1. i tư ng ư c t ch c tín d ng y nhi m làm i lý i ngo i t :
 4. a. Các t ch c là doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, công ty h p danh, doanh nghi p tư nhân, h p tác xã, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho t ng kinh doanh trong lĩnh v c du l ch, d ch v vui chơi gi i trí, khách s n, nhà hàng, siêu th , giao thông v n t i, vàng b c, á quý và các t ch c thư ng xuyên có ho t ng cung c p hàng hóa, d ch v cho ngư i nư c ngoài; b. Văn phòng bán vé c a các hãng hàng không, hàng h i, du l ch (c a nư c ngoài); c. Các t ch c tín d ng chưa ư c phép ho t ng ngo i h i. 2. Các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i căn c vào nhu c u m r ng m ng lư i i ngo i t , uy tín và kh năng i ngo i t ti n m t c a các t ch c thu c i tư ng nêu trên ký h p ng i lý i ngo i t . Các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i trư c khi ký k t các h p ng i lý i ngo i t ph i ki m tra cơ s v t ch t và hư ng d n nghi p v cho nhân viên c a Bàn i lý, ng th i ph i căn c vào các quy nh t i Quy ch này ký h p ng i lý i ngo i t . H p ng ph i có nh ng n i dung cơ b n sau: a. Tên, a ch c a các Bàn i lý; b. S lư ng Bàn i lý và a i m t Bàn i lý; c. Ch c năng: Bàn i lý ph i bán toàn b s ngo i t ti n m t i ư c (ngoài s ngo i t t n qu ư c l i) cho t ch c tín d ng và ch th c hi n mua ngo i t ti n m t c a cá nhân (tr các Bàn i lý nêu t i Kho n 2 i u 3 ư c bán ngo i t theo quy nh t i i u 8 Quy ch này); d. T giá: T giá mua ngo i t ti n m t, t giá bán ngo i t cho khách hàng ( i v i Bàn i ngo i t ư c bán l i ngo i t nêu t i Kho n 2 i u 3 Quy ch nay) và t giá bán l i ngo i t ti n m t cho t ch c tín d ng; . Quy n l i và nghĩa v c a các bên tham gia h p ng, trong ó nêu rõ các Bàn i lý ph i th c hi n ghi chép và lưu tr s sách ch ng t theo úng quy nh, quy nh nh kỳ t ch c tín d ng ph i ki m tra ho t ng c a các Bàn i lý m b o th c hi n úng h p ng và quy nh c a pháp lu t; e. M c t n qu ngo i t ; g. Th i h n Bàn i lý ph i bán s ngo i t ti n m t i ư c cho t ch c tín d ng y nhi m theo quy nh t i i u 12 Quy ch này. i u 7. i u ki n, th t c c p gi y phép, ăng ký b sung bàn i lý i ngo i t 1. i u ki n c p gi y phép, ăng ký b sung làm i lý i ngo i t Các i tư ng nêu t i kho n 1, i u 6 c a Quy ch này có các i u ki n sau ây thì ư c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) trên a bàn c p gi y phép, ăng ký b sung làm i lý i ngo i t :
 5. a. Có a i m t bàn i lý nơi trung tâm kinh t , văn hóa, giao thông ho c nơi có nhu c u i ngo i t ti n m t; b. Có trang thi t b và i u ki n v t ch t áp ng ư c các ho t ng i ngo i t ti n m t; c. Có nhân viên am hi u nghi p v làm d ch v i ngo i t như: nghi p v k toán, ngân qu , phân bi t ti n th t, gi ; d. Có h p ng i lý i ngo i t ký v i t ch c tín d ng. 2. Th t c c p phép a. Các t ch c xin c p phép l n u làm i lý i ngo i t trên a bàn t nh, thành ph nơi t ch c t tr s chính ph i g i h sơ cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) trên a bàn. H sơ g m: - ơn xin phép làm i lý i ngo i t (Ph l c 3); - B n sao có công ch ng Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, Quy t nh thành l p (n u t ch c thu c i tư ng ho t ng theo Quy t nh thành l p); -H p ng i lý i ngo i t ký v i t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i. b. Trư ng h p t ch c xin c p phép làm i lý i ngo i t l n u nhưng t bàn i ngo i t khác a bàn t nh, thành ph nơi t ch c t tr s chính, ngoài các gi y t nêu t i i m (a), t ch c ph i g i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) nơi t ch c t tr s chính b n sao có công ch ng Gi y ch ng nh n ho t ng c a chi nhánh và ý ki n băng văn b n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) trên a bàn nơi t ch c có nhu c u t bàn i ngo i t . c. Trong th i h n 7 (b y) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , căn c các i u ki n nêu t i Kho n 1 i u này, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) nơi t ch c t tr s chính xem xét c p Gi y phép làm i lý i ngo i t và ch ng nh n ăng ký bàn i lý i ngo i t c a t ch c (Ph l c 4). Trư ng h p c p phép cho t ch c t bàn i ngo i t khác a bàn t nh (thành ph ) nơi t ch c t tr s chính Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) nơi c p phép g i m t b n sao cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) nơi t ch c t bàn i lý i ngo i t theo dõi, qu n lý. Trư ng h p t ch i c p gi y phép, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) ph i có văn b n gi i thích lý do. 3. Th t c ăng ký b sung bàn i lý i ngo i t Sau khi ã ư c c p phép và ho t ng, trư ng h p t ch c có nhu c u t b sung bàn i lý i ngo i t , t ch c ph i g i h sơ ăng ký cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) t i a bàn nơi t ch c có nhu c u t b sung bàn i ngo i t . H sơ g m:
 6. - ơn ăng ký b sung bàn i lý i ngo i t (Ph l c 5); -H p ng i lý i ngo i t ký v i t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i; - B n g c Gi y phép làm i lý i ngo i t ã c p. - B n sao công ch ng Gi y ch ng nh n ho t ng c a chi nhánh ( i v i trư ng h p t bàn i ngo i t chi nhánh c a t ch c). Trong th i h n 7 (b y) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) trên a bàn nơi t ch c có nhu c u t b sung bàn i ngo i t xem xét và ch ng nh n ăng ký b sung bàn i lý i ngo i t cho t ch c (ghi vào ph n Ch ng nh n ăng ký bàn i lý i ngo i t - Ph l c 4), ng th i g i m t b n sao cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Chi nhánh t nh (thành ph ) nơi t ch c t tr s chính theo dõi, qu n lý ( i v i nh ng trư ng h p t bàn i ngo i t ngoài a bàn t nh, thành ph nơi t tr s chính). Trư ng h p t ch i ch ng nh n ăng ký bàn i ngo i t , Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) ph i có văn b n gi i thích lý do. i u 8. Mua l i ngo i t khi xu t c nh v nư c Cá nhân mang h chi u nư c ngoài trong th i gian Vi t Nam có i ngo i t t i các Bàn i ngo i t l y ng Vi t Nam nhưng chi tiêu không h t, khi xu t c nh ra kh i Vi t Nam thì ư c mua l i ngo i t bàn i ngo i t theo quy nh t i kho n 2 i u 3 Quy ch này. Các Bàn i ngo i t ư c bán ngo i t ti n m t cho cá nhân theo các quy nh sau ây: 1. Cá nhân có nhu c u mua dư i 500 USD (năm trăm ôla M ) ho c các ngo i t khác có giá tr tương ương ph i xu t trình h chi u. 2. Cá nhân có nhu c u mua t 500 USD (năm trăm ôla M ) tr lên ho c các ngo i t khác có giá tr tương ương ph i xu t trình h chi u và hóa ơn ã i ngo i t l y ng Vi t Nam. Các bàn i ngo i t ch bán l i ngo i t cho cá nhân có tên ghi trên hóa ơn i ngo i t . M c ngo i t cá nhân ư c mua l i t i a không quá s ngo i t ã i ghi trên hóa ơn. Hóa ơn i ngo i t ph i rõ ràng, không tNy xóa, ngày ghi trên hóa ơn ph i n m trong kho ng th i gian t ngày nh p c nh vào Vi t Nam l n g n nh t ghi trên h chi u n ngày xin mua l i ngo i t . Th i h n hi u l c c a hóa ơn i ngo i t là 3 tháng k t ngày i ngo i t . Khi bán l i ngo i t cho cá nhân, Bàn i ngo i t ph i thu h i hóa ơn ã i ngo i t trư c ây. i u 9. Niêm y t lo i ngo i t và t giá Bàn i ngo i t ph i niêm y t công khai các lo i ngo i t và t giá áp d ng trong giao d ch t i bàn i ngo i t .
 7. i u 10. T giá áp d ng 1. T giá mua, bán ngo i t t i Bàn tr c ti p th c hi n theo hư ng d n c a T ng Giám c (Giám c) t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i. 2. T giá mua ngo i t , t giá bán ngo i t ( i v i Bàn i lý ư c bán l i ngo i t ) c a Bàn i lý v i cá nhân th c hi n theo th a thu n trong h p ng i lý gi a t ch c tín d ng và Bàn i lý, phù h p v i các quy nh hi n hành v qu n lý ngo i h i. i u 11. Ch ng t i ngo i t c a bàn i ngo i t Khi i ngo i t cho cá nhân, nhân viên bàn i ngo i t ph i ghi y nh ng n i dung quy nh trong hóa ơn và c p nh t s li u vào s k toán c a Bàn i ngo i t theo hư ng d n c a t ch c tín d ng, phù h p v i ch k toán hi n hành và ph i giao m t liên hóa ơn cho cá nhân. Bàn i lý cho t ch c tín d ng nào thì s d ng hóa ơn do t ch c tín d ng ó c p (m u hóa ơn t i Ph l c 6) và hóa ơn i ngo i t c a các t ch c tín d ng ư c s d ng chung bán l i ngo i t theo quy nh. i u 12. Th i gian n p ho c bán ngo i t , m c t n qu ngo i t 1. i v i Bàn tr c ti p: th i gian n p ngo i t ti n m t, m c t n qu ngo i t ti n m t do T ng Giám c (Giám c) t ch c tín d ng quy nh. 2. i v i Bàn i lý: a. Th i gian bán ngo i t cho t ch c tín d ng Bàn i lý ph i bán toàn b s ngo i t i ư c cho t ch c tín d ng u nhi m vào cu i m i ngày. Trong trư ng h p bàn i lý cách xa t ch c tín d ng u nhi m thì t ch c tín d ng tho thu n v i bàn i lý th i h n bán s ngo i t ti n m t i ư c cho t ch c tín d ng nhưng t i a không quá 5 (năm) ngày làm vi c. Trong trư ng h p c bi t khó khăn không áp ng ư c th i h n bán ngo i t theo quy nh trên, t ch c tín d ng u nhi m và t ch c làm i lý i ngo i t có công văn ngh ư c kéo dài th i h n bán ngo i t và gi i trình lý do g i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) trên a bàn nơi t bàn i ngo i t xem xét, gi i quy t. Trong th i h n 5 (năm) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c công văn, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) căn c công văn c a t ch c tín d ng u nhi m và t ch c làm i lý i ngo i t , căn c tình hình th c t trên a bàn xác nh n băng văn b n v vi c cho phép kéo dài th i h n bán ngo i t . Trư ng h p t ch i vi c kéo dài th i h n bán ngo i t , Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) ph i có văn b n gi i thích rõ lý do. b. M c t n qu ngo i t Bàn i lý i ngo i t ư c gi l i m t s lư ng ngo i t t n qu tr l i cho khách hàng theo tho thu n gi a t ch c tín d ng v i bàn i lý nhưng t i a không quá 1000 USD (m t nghìn ô la M ) ho c các lo i ngo i t có giá tr tương ương.
 8. Trư ng h p t ch c có nhu c u tăng m c t n qu ngo i t trên 1000 USD, t ch c tín d ng u nhi m và t ch c làm i lý i ngo i t ph i có công văn ngh tăng m c t n qu ngo i t và gi i trình lý do g i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) trên a bàn nơi t bàn i ngo i t xem xét, gi i quy t. Trong th i h n 5 (năm) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c công văn, Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam Chi nhánh t nh (thành ph ) căn c tình hình th c t trên a bàn s xác nh n b ng văn b n v vi c cho phép tăng m c t n qu ngo i t hay không. Trư ng h p t ch i vi c tăng m c t n qu ngo i t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh (thành ph ) ph i có văn b n gi i thích rõ lý do. i u 13. X lý khi phát hi n ti n gi Khi phát hi n cá nhân s d ng ti n gi i ngo i t , Bàn i ngo i t ph i l p biên b n, t m gi s ti n gi theo quy nh hi n hành và thông báo ngay cho cơ quan công an g n nh t ti n hành i u tra, x lý. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 14. i v i các gi y phép ã ư c c p trư c ngày có hi u l c c a Quy ch này Các gi y phép ho t ng i ngo i t ư c c p theo Quy t nh s 258/2000/Q - NHNN7 ngày 14/8/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c ban hành Quy ch ho t ng c a Bàn i ngo i t ti p t c có hi u l c. T ch c ã ư c c p gi y phép ho t ng i ngo i t theo Quy t nh s 258/2000/Q -NHNN7 khi có nhu c u i gi y phép theo gi y phép m i thì trình t th c hi n theo quy nh t i i u 7 Quy ch này. i u 15. Ki m tra và x lý vi ph m 1. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) có trách nhi m ki m tra, giám sát ho t ng i ngo i t c a các bàn i ngo i t trên a bàn theo các quy nh c a Quy ch này. T ch c tín d ng có trách nhi m hư ng d n nghi p v và ki m tra ho t ng c a các bàn i lý do mình u nhi m trong vi c ch p hành các quy nh trong Quy ch này. 2. Trong trư ng h p Bàn i lý vi ph m các quy nh trong Quy ch này, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) có quy n t m th i ình ch ho c thu h i gi y phép ã c p và thông báo cho T ch c tín d ng u nhi m hu b h p ng i lý ã ký. Trư ng h p T ch c tín d ng u nhi m liên i ch u trách nhi m v hành vi vi ph m c a Bàn i lý thì t ch c tín d ng cũng b x ph t hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t ng Ngân hàng theo các quy nh hi n hành. Bàn tr c ti p vi ph m các quy nh trong Quy ch này thì th c hi n x ph t hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t ng Ngân hàng theo các quy nh hi n hành.
 9. 3. nh kỳ ho c t xu t, Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) ph i h p v i các cơ quan ch c năng ki m tra ho t ng i ngo i t trên a bàn. N u phát hi n t ch c, cá nhân ho t ng i ngo i t không có gi y phép thì l p biên b n, t m gi tang v t x lý theo quy nh c a pháp lu t. 4. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh trong Quy ch này thì tuỳ theo tính ch t, m c c a hành vi vi ph m mà có th b x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . i u 16. Ch báo cáo 1. Hàng quý, trư c ngày 5 tháng u quý sau, các Bàn tr c ti p và Bàn i lý ph i báo cáo Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) nơi t bàn i ngo i t v tình hình i ngo i t trong quý (Ph l c 7). 2. Hàng quý, trư c ngày 15 tháng u quý sau, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) t ng h p tình hình thu i ngo i t trên a bàn trong quý và báo cáo v Ngân hàng Nhà nư c - V qu n lý ngo i h i (Ph l c 8). i u 17. B sung, s a i Quy ch Vi c b sung, s a i Quy ch này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh. PH L C 1 TÊN T CH C TÍN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM D NG c l p - T do - H nh phúc ...., ngày... tháng... năm.... ƠN XIN ĂNG KÝ T BÀN I NGO I T Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh T nh (Thành ph )........ Tên t ch c tín d ng (ho c chi nhánh t ch c tín d ng): Tr s t i: S i n tho i:........... S Fax:................... Quy t nh thành l p s : c p ngày......
 10. Chúng tôi xin ăng ký v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh t nh (thành ph ) s Bàn i ngo i t c a t ch c tín d ng (ho c Chi nhánh c a t ch c tín d ng) như sau: Tên bàn i ngo i t a ch i n tho i 1............................. 2............................. 3............................. ............................... Chúng tôi cam k t th c hi n úng các quy nh v qu n lý ngo i h i hi n hành c a Nhà nư c Th trư ng ơn v (Ký tên và óng d u) PH L C 2 NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM c l p - T do - H nh phúc CHI NHÁNH T NH, THÀNH PH .... ...., ngày... tháng... năm.... S : GI Y XÁC NH N ĂNG KÝ BÀN I NGO I T GIÁM C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM CHI NHÁNH T NH, THÀNH PH .... - Căn c Quy ch ho t ng c a bàn i ngo i t ban hành kèm theo Quy t nh s ..../2003/Q -NHNN ngày..... c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c; - Xét h sơ xin ăng ký ho t ng i ngo i t c a (tên t ch c tín d ng ho c chi nhánh t ch c tín d ng) XÁC NH N
 11. 1. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Chi nhánh t nh (thành ph ).... xác nh n.... (tên t ch c tín d ng ho c chi nhánh t ch c tín d ng).... ã ăng ký các bàn i ngo i t sau ây: Tên bàn i ngo i t a ch i n tho i 1............................. 2............................. 3............................. ............................... 2. Trong quá trình ho t ng, bàn i ngo i t ph i tuân th pháp lu t c a Nhà nư c Vi t Nam, các quy nh hi n hành v qu n lý ngo i h i. Giám c (Ký tên và óng d u) Nơi nh n: - T ch c tín d ng - V Qu n lý Ngo i h i; - Lưu PH L C 3 TÊN T CH C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S :............/CV c l p - T do - H nh phúc ...., ngày... tháng... năm.... ƠN XIN PHÉP LÀM I LÝ I NGO I T Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh T nh (Thành ph ).................. Tên t ch c: Tr s chính t i:
 12. S i n tho i:.............................. S Fax:................. Quy t nh thành l p s : Cơ quan c p:.................... ngày..................... V n i ul : Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s : Cơ quan c p:................ ngày................. Lĩnh v c kinh doanh: Tài kho n ti n g i ng Vi t Nam s : T i Ngân hàng: Tài kho n ti n g i Ngo i t s : T i ngân hàng: ngh cơ quan xem xét, c p gi y phép cho ơn v làm i lý i ngo i t theo h p ng i lý i ngo i t ã ký v i.... (t ch c tín d ng)....... s ....... ngày........ t i các a i m sau: 1. a ch ......................... i n tho i:.................... 2. a ch ......................... i n tho i:.................... 3. a ch ......................... i n tho i:.................... ........................................... Chúng tôi cam k t th c hi n úng các quy nh v qu n lý ngo i h i hi n hành Nhà nư c. Th trư ng ơn v (Ký tên và óng d u) PH L C 4 NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
 13. CHI NHÁNH T NH, THÀNH ...., ngày... tháng... năm.... PH .... S : GI Y PHÉP LÀM I LÝ I NGO I T GIÁM C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM CHI NHÁNH T NH, THÀNH PH ........... - Căn c Quy ch ho t ng c a bàn i ngo i t ban hành kèm theo Quy t nh s ....../2003/Q -NHNN c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c; - Xét h sơ xin c p gi y phép làm i lý bàn i ngo i t c a (tên t ch c xin c p phép), QUY T NNH i u 1. Cho phép....... (tên t ch c c p gi y phép) a ch tr s chính:............. i n tho i:.................... Fax:...................... Quy t nh thành l p s : Cơ quan c p:................ ngày..................... Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s : Cơ quan c p:.................. ngày................... ư c làm i lý i ngo i t t i các a i m theo Gi y ch ng nh n ăng ký bàn i lý i ngo i t kèm theo Gi y phép này. i u 2. Trong quá trình làm i lý bàn i ngo i t , t ch c ph i tuân th pháp lu t c a Nhà nư c Vi t Nam, pháp lu t hi n hành v qu n lý ngo i h i và các quy nh khác có liên quan. i u 3. ........(Tên t ch c) ch ư c th c hi n ho t ng i lý i ngo i t sau khi là th t c b sung ngành ngh kinh doanh làm i lý i ngo i t vào Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. Giám c
 14. (Ký tên và óng d u) Nơi nh n: - T ch c; - TCTD ký k t h p ng i lý - V Qu n lý Ngo i h i - Lưu. CH NG NH N ĂNG KÝ BÀN I LÝ I NGO I T (Kèm theo Gi y phép làm i lý i ngo i t s ... ngày....) T s .... Tên t ch c: STT Ngày a H p ng i Giám c NHNN VN Chi nhánh t nh ăng ký ch , lý s .... ngày.... (thành ph ) (Ký tên, óng d u và ghi rõ T h tên) PH L C 5 TÊN T CH C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S :............/CV c l p - T do - H nh phúc ...., ngày... tháng... năm.... ƠN ĂNG KÝ B SUNG LÀM I LÝ I NGO I T Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh T nh (Thành ph ).................. Tên t ch c: Tr s chính t i: S i n tho i:.............................. S Fax:.................
 15. Quy t nh thành l p s : Cơ quan c p:.................... ngày..................... V n i ul : Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s : Cơ quan c p:................ ngày................. Lĩnh v c kinh doanh: Tài kho n ti n g i ng Vi t Nam s : T i Ngân hàng: Tài kho n ti n g i Ngo i t s : T i ngân hàng: Gi y phép làm i lý i ngo i t ã ư c c p.... ngày.... ngh cơ quan xem xét, xác nh n ăng ký b sung bàn i lý i ngo i t cho ơn v t i... (ghi rõ a ch , i n tho i, Fax) theo h p ng i lý i ngo i t ã ký v i... (t ch c tín d ng).... s .... ngày.... Chúng tôi cam k t th c hi n úng các quy nh v qu n lý ngo i h i hi n hành c a Nhà nư c. Th trư ng ơn v (Ký tên và óng d u) PH L C 6 TÊN VÀ BI U TƯ NG C A TCTD S hoá ơn: Ư C PHÉP (Tên i lý i ngo i t ) a ch ................ T: HOÁ ƠN I NGO I T
 16. MONEY RECEIPT H tên: Name: S h chi u: Passport No: S ti n i: Amount received: - - - T giá: Exchange Rate: S ti n tr : Amount Pay: (Hoá ơn này là cơ s ngư i có h chi u nư c ngoài mua l i ngo i t trong th i gian 3 tháng k t ngày i ngo i t ra VN ) Foreign passport holders can use this receipt for buying foreign currency within 3 (three) months from the day of converting foreign currency into VND. Ngày..../..../.... Date D u và ch ký c a i di n bàn i ngo i t PH L C 7 TÊN TCKT/TCTD ...., ngày.... tháng... năm.... S bàn i ngo i t :
 17. a ch : (nơi t bàn i ngo i t ) T: Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh T nh (Thành ph ).................. BÁO CÁO TÌNH HÌNH I NGO I T (Quý.... năm.....) ơn v : Quy USD T n Doanh s mua Doanh s bán Doanh s n p/bán T n qu qu u ngo i t trong ngo i t cho khách ngo i t cho TCTD cu i quý quý quý hàng (T giá quy i ra USD i v i ngo i t không ph i là ô la M l y vào th i i m báo cáo) L P BI U KI M SOÁT GIÁM C (Ký tên và óng d u) PH L C 8 NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM CHI NHÁNH T NH, THÀNH PH .... Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c (V qu n lý ngo i h i) BÁO CÁO TÌNH HÌNH I NGO I T (Quý... năm...) S Doanh s mua Doanh s bán Doanh s n p/bán bàn ngo i t ngo i t cho cho TCTD khách hàng (quy USD) (quy USD) (quy USD)
 18. Bàn i lý Bàn tr c ti p T ng c ng L P BI U KI M SOÁT GIÁM C (Ký tên và óng d u)
Đồng bộ tài khoản