Quyết định số 1217/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
75
lượt xem
4
download

Quyết định số 1217/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1217/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các thành viên ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1217/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1217/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Quyết định số 92/2001/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt danh sách các thành viên ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, gồm: 1. Chủ tịch ủy ban : Bà Hà Thị Khiết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 2. Các Phó Chủ tịch ủy ban : - Ông Chu Tuấn Cáp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, - Bà Đặng Huỳnh Mai, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 3. Các ủy viên ủy ban : - Ông Phan Quang Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, - Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài chính, - Ông Trần Chí Liêm, Thứ trưởng Bộ Y tế, - Ông Đàm Hữu Đắc, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, - Ông Nguyễn Thiện Luân,Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
  2. - Ông Vy Trọng Toán, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, - Ông Phạm Khôi Nguyên, Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, - Bà Lê Thị Thu Ba, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, - Ông Nguyễn Trọng Điều, Phó trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, - Bà Nguyễn Thị Thuỵ Bảo, Phó Chủ nhiệm ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam, - Ông Nguyễn Du, Phó Chủ nhiệm ủy ban quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình, - Bà Nguyễn Thị Kim Hồng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, - Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, - Ông Đào Ngọc Dung, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, - Bà Hoàng Diệu Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chủ tịch ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan và những người có tên tại Điều 1 trên đây có trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng, - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố Phan Văn Khải trực thuộc Trung ương, - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng, - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Toà án nhân dân tối cao, - Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ VN, - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, - Lưu : VX (5b), VT.
Đồng bộ tài khoản